16. Oktobris, 2019
Vārda dienu svin: Daiga, Dinija

Sports

Pirms finiša spurta ceturtie

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burt­nie­ku no­va­da vo­lej­bo­lis­ti Na­ci­o­nā­lās lī­gas čem­pi­o­nā­tā nu­pat sā­ku­ši pa­nā­ku­mus gūt ne sa­vā lau­ku­mā, bet vie­sos. Uz­ska­tāms pie­mērs — pē­dē­jās trīs spē­les.

Vieglatlētikas jaunais talants

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­las 8. kla­sē mā­cās viegl­at­lē­ti­kas jau­nais ta­lants Al­vis Čā­kurs. Kā­du lai­ku viņš gu­vis iz­ci­lus pa­nā­ku­mus uguns­dzē­sī­bas spor­tā, bet paš­laik vi­ņa pri­o­ri­tā­te ir viegl­at­lē­ti­ka, un ne­sen viņš Lat­vi­jas zie­mas čem­pi­o­nā­tā spor­ta ma­nē­žā Rī­gā 60 m bar­jer­skrē­jie­nā iz­cī­nī­ja zel­ta me­da­ļu, sa­vu­kārt daudz­cī­ņā ie­gu­va 5. vie­tu.

Oskars divkārt otrais Eiropas kausā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No sa­cīk­stes uz sa­cīk­sti sa­vā stū­rē­tā­ja meis­ta­rī­bā pro­gre­sē Os­kars Mel­bār­dis, kas ti­kai šo­se­zon no bob­sle­ja ka­ma­nu stū­mē­ja pār­kva­li­fi­cē­jās par pi­lo­tu. Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā Švei­ces kal­nu kū­ror­ta Sankt­mo­ri­cas da­bī­gā le­dus tra­sē div­nie­ku sa­cen­sī­bās Os­kars ko­pā Rai­vi Zī­ru­pu pir­ma­jā brau­cie­nā sa­snie­dza ot­ro lai­ku, ot­ra­jā fi­ni­šē­ja ar tre­šo re­zul­tā­tu, abu no­brau­cie­nu sum­mā iz­cī­not 2. vie­tu 0,05 aiz Džo­na Džeim­sa Džek­so­na/De­na Mo­ni­ja (Liel­bri­tā­ni­ja) eki­pā­žas un par 0,08 s ap­stei­dzot Pa­sau­les kau­sa iz­cī­ņas rū­dī­tos švei­cie­šus Mar­ti­nu Ga­li­ke­ru/Fa­bio Bad­rau­nu.

ViA basketbolisti — tabulai pa vidu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirm­die­nas va­ka­rā Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las zā­lē sa­vu ses­to šīs se­zo­nas SEB Stu­den­tu bas­ket­bo­la lī­gas ma­ču va­dī­ja ViA bas­ket­bo­lis­ti. Ar kat­ru nā­ka­mo ce­turt­da­ļu ar­vien pa­lie­li­not pār­sva­ru, mā­ji­nie­ki pār­lie­ci­no­ši pie­vei­ca vie­nu no lī­gas pa­sta­rī­šiem RSEBAA ar 75:52. Re­zul­ta­tī­vā­kie Vid­ze­mes stu­den­tu rin­dās bi­ja Zēns ar 18, Iļ­jins ar 17, Bukšs ar 16 un Kīns ar 13 pun­ktiem.

Efektīga debija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēc Lat­vi­jas Bob­sle­ja fe­de­rā­ci­jas lē­mu­ma pār­traukt dar­ba at­tie­cī­bas ar pi­lo­tu Jā­ni Mi­ņi­nu par iz­la­ses ot­ro nu­mu­ru kļu­vu­šais Os­kars Mel­bār­dis sest­dien Īgl­sā (Aus­tri­ja) de­bi­tē­ja Pa­sau­les kau­sa iz­cī­ņas div­nie­ku sa­cen­sī­bās. Jau pir­ma­jā brau­cie­nā Os­kars ar stū­mē­ju In­ta­ru Dam­bi uz­rā­dī­ja āt­rā­kās star­ta se­kun­des (4,99) un, lai gan tra­ses le­jas­da­ļā ti­ka pie­dzī­vots kri­tiens, eki­pā­ža sa­snie­dza de­viņ­pa­dsmi­to re­zul­tā­tu — 53,16 s — 0,95 s aiz lī­de­ra švei­cie­ša Hef­ti, ie­gūs­tot tie­sī­bas uz ot­ro brau­cie­nu. Tas ie­sā­cē­jiem pa­de­vās kriet­ni la­bāks — 52,67 s (11.), ļau­jot di­vu brau­cie­nu sum­mā pa­cel­ties uz 17. vie­tu, uz­va­rē­tā­jam Hef­ti zau­dē­jot 1,52 s, un no­pel­nīt pir­mos 88 pun­ktus Pa­sau­les kau­sa ie­skai­tē, kas Os­ka­ru ie­rin­do 27. vie­tā līdz­ši­nē­jos pie­cos pos­mos 30 star­tē­jo­šo eki­pā­žu kon­ku­ren­cē.

Valmierieši ņem kausus Cēsīs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No 7. līdz 9. jan­vā­rim Cē­su kau­sa iz­cī­ņā 5 ve­cu­ma gru­pās pie­da­lī­jās 37 ko­man­das. Val­mie­ras jau­nie bas­ket­bo­lis­ti star­tē­ja di­vās gru­pās — 1995. (tre­ne­ris Ojārs Mel­de­ris) un 1998. ga­dā dzi­mu­šo (tre­ne­ris Al­vils Kauf­ma­nis) zē­nu gru­pās.

Rūjienā — jau 62. TBT

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien un sest­dien Rū­jie­nas vi­dus­sko­lā jau 62. rei­zi no­tiks tra­di­ci­o­nā­lais bas­ket­bo­la tur­nīrs vi­dus­sko­lu ko­man­dām jeb TBT. Pir­mo­reiz 5 jau­nie­šu ko­man­das bas­ket­bo­la lau­ku­mā sa­cen­tās tā­la­jā 1948. ga­da 25. ap­rī­lī. TBT pir­mie ini­ci­a­to­ri un or­ga­ni­za­to­ri bi­ja to­rei­zē­jais fiz­ko­lek­tī­va va­dī­tājs Gu­nārs Lu­čins ko­pā ar jau­no fiz­kul­tū­ras sko­lo­tā­ju Ai­nu Re­ba­ni, bet uz­va­rē­ja to­reiz Rī­gas 8. vi­dus­sko­las ko­man­da. Kopš 1958. ga­da TBT pie­da­lās arī mei­te­ņu ko­man­das, pir­mā uz­va­ra ti­ka Cē­su vi­dus­skol­nie­cēm. Da­līb­nie­ku kup­lā­ko skai­tu tur­nīrs pie­dzī­vo­jis 1995. ga­dā, kad lau­ku­mā iz­gā­ja 14 zē­nu un 11 mei­te­ņu ko­man­das.

Rubenē top pasaules līmeņa BMX trase

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms di­viem ga­diem no­di­bi­nā­ta­jai Mā­ra Štrom­ber­ga aģen­tū­rai iz­de­vies jau daudz pa­veikt. — Aģen­tū­ras iz­vei­des gal­ve­nais mēr­ķis ir ne ti­kai lī­dzek­ļu pie­sais­te, kā dažs ie­do­mā­jies. Tā ra­dī­ta, lai po­pu­la­ri­zē­tu BMX spor­tu, lai Mā­ra vārds, ka­mēr viņš at­ro­das Ame­ri­kā, tur­pi­nā­tu ska­nēt Lat­vi­jā. Mā­ris Štrom­bergs BMX spor­tā pie mums ir eta­lons, un tas sais­tās ar no­piet­nu at­bil­dī­bu. Pēc lie­lās uz­va­ras va­sa­ras olim­pis­ka­jās spē­lēs Pe­ki­nā at­tīs­tī­bā ne­drīk­stam ap­stā­ties. Mums Lat­vi­jā ir ti­kai 130 BMX brau­cē­ju, ta­ču ir savs olim­pis­kais čem­pi­ons, bet, pie­mē­ram, Ame­ri­kā brau­cē­ju ir gan­drīz pus­mil­jons, to­ties ir ti­kai ot­rā, tre­šā vie­ta, tā ka jā­uz­tur ti­cī­ba olim­pis­ka­jiem re­zul­tā­tiem, jā­no­tur la­ti­ņa, jā­būt no­tei­cē­jiem, — uz­ska­ta Mā­ra tre­ne­ris IVO LAKUČS. Viņš ir pār­lie­ci­nāts, ka re­zul­tāts at­ka­rīgs no vai­rā­kiem priekš­no­sa­cī­ju­miem un ne ma­zāk sva­rīgs ir psi­ho­lo­ģis­kais, pat po­li­tis­kais fons.

Esam un būsim!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau des­mi­to rei­zi SIA «Zirg­au­dzē­ta­vā Ko­cē­ni» no­svi­nē­ti Zie­mas­svēt­ki.

— Pir­mos Zie­mas­svēt­kus svi­nē­jām stal­lī, at­ce­ras zirg­au­dzē­ta­vas līdz­īpaš­nie­ce Mai­ja Klein­ber­ga. — Ar kat­ru ga­du no­ti­kums gā­ja pla­šu­mā, ie­stu­dē­jot ar­vien jau­nus priekš­ne­su­mus. Sā­ku­mā ar ide­jām pa­lī­dzē­ja pie­au­gu­šie, bet pē­dē­jos ga­dos par tiem do­mā pa­ši bēr­ni. Šo­gad svēt­ku priekš­ne­su­mā bi­ja prin­ce­sī­tes, rū­ķi un krā­sai­ni ka­ķi, kā jau tas nā­ka­ma­jam Ka­ķa ga­dam pie­nā­kas.

Florbolisti uzvar un zaudē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēc pa­sau­les čem­pi­o­nā­ta, ku­rā Lat­vi­jas iz­la­ses vī­ri, to­starp arī ru­be­nie­tis Ivars Jē­kab­sons, iz­cī­nī­ja 5. vie­tu, iz­rai­sī­tā pār­trau­ku­ma at­sā­ku­šās Hi­po­lī­zings virs­lī­gas tur­nī­ra spē­les. Sest­dien iz­brau­ku­mā Ru­be­ne ar 7:6 (3:1, 2:2, 2:3) ap­spē­lē­ja čem­pi­o­nā­ta pa­sta­rī­šus Telms/Ener­go­kom­plekss flor­bo­lis­tus.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri