18. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Doloresa, Aleksandrs

Sports

Valmieras sporta skolai divi absolūtie čempioni

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas jau­nat­nes gads­kār­tē­jais čem­pi­o­nāts bad­min­to­nā šo­gad tra­di­ci­o­nā­li no­ti­ka Si­gul­dā 11. un 12. de­cem­brī. Val­mie­ras spor­ta sko­las bad­min­to­nis­tu ko­man­da sa­vas pie­re­dzē­ju­šās tre­ne­res Mar­tas Ādam­so­nes va­dī­bā turp de­vās de­viņ­pa­dsmit spor­tis­tu sa­stā­vā.

Šahs un dambrete decembrī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Prā­ta spē­ļu da­līb­nie­ki de­cem­brī no­slēdz ša­ha un dam­bre­tes sa­cen­sī­bu ma­ra­to­nu, ap­ko­po tur­nī­ru re­zul­tā­tus. Lim­ba­žos jau ce­tur­to rei­zi ša­his­ti sa­cen­tās par Il­go­ņa Dam­bī­ša dā­vā­ta­jiem kau­siem pie­au­gu­ša­jiem un sko­lu jau­nat­nei. Cē­sīs bei­dzās blic­tur­nīrs dam­bre­tē, bet Val­mie­rā tem­po­tur­nīrs ša­hā.

Florbola arēnās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas flor­bo­la čem­pi­o­nā­ta pir­ma­jā lī­gā šo­gad cī­nās trīs mūs­pu­ses vī­ru ko­man­das — FK Val­mie­ra, Ru­be­ne I un Burt­nie­ku no­va­da sa­stā­vi.

"Valmierai" pietrūkst "zobu"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Trešdien Valmierā LBL čempionāta kārtējā mačā pret Liepājas Lauvām mājiniekiem visvairāk pietrūka sparīgas, pat labā nozīmē agresīvas darbības komandas garajā galā.

Balti slidzābaki, ledus un sapņi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bal­ti sli­dzā­ba­ki, skais­tas klei­tas, kla­sis­ki kos­tī­mi, glu­di vi­zu­ļo­jošs le­dus vi­li­na dau­dzas ma­zas mei­te­nes un zē­nus daiļ­sli­do­ša­nā. Val­mie­ras bēr­nu spor­ta sko­las in­te­re­šu iz­glī­tī­bas daiļ­sli­do­tā­ji pir­mo ad­ven­ti pa­va­dī­ja Rī­gā drau­dzī­bas sa­cen­sī­bās Dzin­ta­ra sli­das.

Sveiciens no MoDo!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar­rīt Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā no mil­zu fū­res ar Zvied­ri­jas nu­mur­zī­mēm, pie­pa­lī­dzot Val­mie­ras pie­na elek­tro­kā­ram, iz­lā­dē­ja čet­rus lie­lus dā­va­nu kon­tei­ne­rus. To gal­ve­nais sa­turs bi­ja bēr­nu un jau­nie­šu ho­ke­ja eki­pē­jums, to­starp sli­dzā­ba­ki, aiz­sar­gi, cim­di, ķi­ve­res un vēl ci­tas de­rī­gas lie­tas. Kra­vu pa­va­dī­ja zvied­ru lab­da­rī­bas or­ga­ni­zā­ci­jas Star of Ho­pe (Ce­rī­bu zvaig­zne — angl.) un dā­vi­nā­tā­ju — ho­ke­ja klu­ba MoDo, kā arī Zvied­ri­jas me­di­ju pār­stāv­ji.

Burtniecieši vinnē divus trillerus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien un svēt­dien Val­mie­rā sa­viem ska­tī­tā­jiem, kas nu jau kup­lā skai­tā ap­mek­lē Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­lās lī­gas vo­lej­bo­la ma­čus Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā, īs­ti gar­šī­gus tril­le­rus ar lai­mī­gām bei­gām sa­gā­dā­ja Burt­nie­ku no­va­da ko­man­das vī­ri. Tie­sa, pa pun­ktam tā­pēc mā­ji­nie­kiem nā­cās zie­dot arī abiem pre­ti­nie­kiem, ta­ču in­tri­ga sa­nā­ca ne pa jo­kam.

Slēpošanas centrs «Baiļi» sāk sezonu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Da­ba pa­ti pa­sa­ka priekššā, kad jā­sāk zie­mas ak­ti­vi­tā­šu se­zo­na Slē­po­ša­nas cen­trā «Bai­ļi» sest­dien jau va­rē­ja slē­pot un sno­vot. Šo­gad kal­na īpaš­nie­ki no­lē­mu­ši vai­rāk pa­rū­pē­ties par bēr­nu iz­klai­di, pie­dā­vā­jot jau­nas un in­te­re­san­tas at­rak­ci­jas. Tā­pat vai­rāk tiks at­tīs­tī­ta ka­mer­šļūk­ša­na, ko ie­cie­nī­ju­ši gan bēr­ni, gan pie­au­gu­šie.

Vajag vingrot, nevis slinkot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­rāk ne­kā 60 ak­tī­vi no­ska­ņo­ti cil­vē­ki piekt­die­nas pie­va­ka­rē Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā (VOC) gan­drīz di­vas stun­das pie­da­lī­jās aero­bi­kas ma­ra­to­nā. VOC pie­cu ga­du ju­bi­le­jā bi­ja ie­ce­re uz­stā­dīt jau­nu Lat­vi­jas re­kor­du — ap­mek­lē­tā­kā aero­bi­kas no­dar­bī­ba 2010. ga­dā.

Šaha turnīri Variņos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Div­des­mit as­to­ņi ša­his­ti, to­starp sep­ti­ņi val­mie­rie­ši, no Vid­ze­mes sa­cen­tās Ed­mun­da Gu­bā­ta (23. 10. 1943. — 15. 06. 2004.) un An­to­na Gab­ri­ša pie­mi­ņas blic­tur­nī­ros ša­hā. Va­ri­ņu pa­mat­sko­las di­rek­to­re Agi­ta Bir­ken­štei­na at­ce­rē­jās bi­ju­šā di­rek­to­ra, vēs­tu­res sko­lo­tā­ja vei­ku­mu sko­lā, pa­gas­ta dzī­vē, vi­ņa aiz­rau­tī­bu ša­hā, no­vē­lē­ja veik­smi cī­ņā par pa­gas­ta sa­gā­dā­ta­jām bal­vām, ai­ci­nā­ja arī turp­māk pie­da­lī­ties at­ce­res sa­cen­sī­bās, jo katrs ša­ha pa­sā­kums ie­nes jau­nas vēs­mas pa­gas­ta ik­die­nā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri