21. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Eleonora, Ariadne

Sports

Sporta spēles «Mēs varam»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rā, Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā, jau ce­tur­to ga­du no­ti­ka starp­tau­tis­kās spor­ta spē­les da­līb­nie­kiem ar spe­ci­ā­lām va­ja­dzī­bām «Mēs va­ram». Pie­da­lī­jās ap 150 da­līb­nie­ku no Lat­vi­jas spe­ci­ā­la­jām sko­lām un in­sti­tū­ci­jām, kā arī ko­man­das no Igau­ni­jas un Nor­vē­ģi­jas.

Brāļi Bertāni zem groziem Šauļos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kaut arī jau 4. sep­tem­bra va­ka­rā ta­pa skaidrs, ka Ai­nā­ra Ba­gat­ska va­dī­tā vī­rie­šu bas­ket­bo­la iz­la­se pēc priekš­sa­cīk­stēs pie­dzī­vo­ta­jiem zau­dē­ju­miem pir­ma­jās čet­rās B gru­pas spē­lēs Ei­ro­pas čem­pi­o­nā­ta iz­šķi­ro­šās cī­ņas va­rēs vē­rot no ma­las, ne­var ne­pie­mi­nēt abu mūs­pu­sē iz­au­gu­šo iz­la­ses spē­lē­tā­ju — Dai­ra un Dāv­ja Ber­tā­nu — līdz­da­lī­bu ga­dos jau­nās valsts­vie­nī­bas rū­dī­ša­nās pro­ce­sā.

Traubergi dara to, ko prot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš brā­ļu Trau­ber­gu vi­sai ska­ļa­jām ak­ti­vi­tā­tēm paš­mā­ju un Ei­ro­pas au­to­kro­sa tra­sēs, kur 2000. ga­dā D-I di­vī­zi­jā Uģis kļu­va par čem­pi­o­nu, bet Ivo de­bi­jas se­zo­nā no­pel­nī­ja bron­zas me­da­ļu, par abiem ne­kas daudz nav dzir­dēts. Vien tas, ka abi te­pat Lat­vi­jā bū­vē­jot spor­ta au­to­ma­šī­nas, un gal­ve­nie klien­ti esot Krie­vi­jas au­to­spor­tis­ti.

Lecam pa jaunam, lecam pa vecam!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lie­kas, ka pē­dē­jā au­gus­ta sest­die­nā pa­ti sau­lī­te stai­gā­ja pa ze­mes vir­su, lai sa­sil­dī­tu un uz­mun­dri­nā­tu tos, kam pēc da­žām die­nām sā­kas sko­las gai­tas. Sa­va vei­da ie­sil­dī­ša­nās pirms jau­nā mā­cī­bu ga­da sā­ku­ma bi­ja Val­mie­ras un starp­no­va­du pe­da­go­giem, kas pul­cē­jās Ren­cē­nu pa­mat­sko­lā uz ik­ga­dē­jām sko­lo­tā­ju spor­ta spē­lēm. Vēl­mi pie­da­lī­ties šo­reiz bi­ja iz­tei­ku­ši 20 sko­lu un pirms­sko­las ie­stā­žu ko­lek­tī­vi, kas pa­sā­ku­ma sā­ku­mā pre­zen­tē­ja se­vi da­žā­dos vei­dos un vi­zu­ā­la­jā no­for­mē­ju­mā. Spē­ļu no­ri­si va­dī­ja kā­da šar­man­ta mak­šķer­nie­ce, ku­ru pa­zi­nē­ji at­šif­rē­ja kā Ren­cē­nu pa­mat­sko­las sko­lo­tā­ju un dan­ču meis­ta­ri Dai­gu Kī­nu. Tā­pat ne­va­rē­ja ne­pa­ma­nīt ko­ši oran­žās ves­tī­tēs tērp­tos ties­ne­šus, kas gā­dā­ja, lai sa­cen­sī­bas no­ri­tē­tu bez starp­ga­dī­ju­miem un go­dī­gi.

Jakutijas nacionālais sporta veids Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mūs­die­nās se­kot lī­dzi no­ti­ku­miem da­žā­dos spor­ta vei­dos ir vis­da­žā­dā­kās ie­spē­jas. Dau­dzus no tiem mēs pa­zīs­tam un uz tā fo­na ga­dās, ka ve­cus spor­ta vei­dus aiz­mir­stam. Pie­mē­ram, Krie­vi­jā sāk at­dzimt Ja­ku­ti­jas na­ci­o­nā­lais spor­ta veids — mas — res­lings. Paš­laik Krie­vi­jā šis spor­ta veids ir īpa­ši ie­cie­nīts jau­nie­šu vi­dū. Tas ie­nā­cis arī Lat­vi­jā. Val­mie­rā zi­no­šā­kais par šo spor­ta vei­du ir smag­at­lē­ti­kas klu­ba «Spē­ka pa­sau­le» tre­ne­ris An­drejs Rož­la­pa.

Gavilē Rubenes meitenes un veterāni

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Trīs die­nas Val­mie­ras un Ko­cē­nu mo­der­nā­ka­jās spor­ta hal­lēs saim­nie­ko­ja flor­bo­lis­ti — starp­tau­tis­kā tur­nī­ra Lat­vi­an Open da­līb­nie­ki.

Uvis tiecas augšup

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­ne­dēļ no 16. — 21. au­gus­tam Pe­ru gal­vas­pil­sē­ta Li­mā no­tiek Starp­tau­tis­kās pel­dē­ša­nas fe­de­rā­ci­jas (FINA) III pa­sau­les čem­pi­o­nāts ju­ni­o­riem, ku­rā Lat­vi­ju pār­stāv di­vi spor­tis­ti — rī­dzi­nie­ce Gab­rie­la Ņi­ki­ti­na un val­mie­rie­tis, tre­ne­ra Vla­di­mi­ra Šir­jā­je­va lo­lo­jums, šī­ga­da Ei­ro­pas ju­ni­o­ru čem­pi­o­nā­ta bron­zas lau­re­āts, Uvis Kal­niņš.

Jaunas BMX trases Rubenē un Rīgā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Ru­be­nē tie­ši ga­du pirms Lon­do­nas olim­pis­ko spē­ļu fi­nāl­brau­cie­niem šau­rā ģi­me­nes lo­kā at­klā­ta Mā­ra Štrom­ber­ga aģen­tū­ras (MŠA) ra­dī­tā BMX tra­se. Stās­ta MŠA ko­man­das va­dī­tājs un me­ne­dže­ris NORMUNDS TAIMS:

Rūjienas spēkavīrs — 2011

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piek­to ga­du Rū­jie­nas pil­sē­tas un no­va­da svēt­kus kup­li­nā­ja Val­mie­ras smag­at­lē­ti­kas klu­ba Spē­ka Pa­sau­le or­ga­ni­zē­tie stip­ro vī­ru ma­či. Šo­gad, lī­dzī­gi kā ag­rāk, tur­nīrs pul­cē­ja vī­rus, kas sa­vu spē­ku vēl nav de­mon­strē­ju­ši Lat­vi­jas ama­tie­ru vai eli­tes lī­gas spē­ka­vī­ru ma­čos, sa­vu­kārt jau­nums — ne­pie­cie­ša­mī­ba star­tēt pā­rī ar sa­vu sie­vu, drau­dze­ni vai mā­su — ie­vie­sa ko­rek­ci­jas ne vie­na vien cen­so­ņa plā­nos.

Olimpiešu kalvei pirmie desmit

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sestdien un svētdien Avotos, klātesot pirmajam olimpiskajam čempionam BMX Mārim Štrombergam, LOK prezidentam Aldonam Vrubļevskim un vēl veselam baram pašmāju un ārzemju sporta ļaužu, ar diviem BMX mačiem tika godam atzīmēta nacionālās sporta bāzes — SCO Centra BMX velotrases — 10 gadu jubileja.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri