24. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Agris, Agrita

Sports

"Valmierai" pietrūkst muskuļu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vēl pre­cī­zāk — pat­la­ban mū­su gal­ve­nā bas­ket­bo­la ko­man­da, jeb­ku­ram pre­ti­nie­kiem re­ā­li spē­jot pre­tī likt kaut la­bi tre­nē­tus un cī­nī­ties gri­bo­šus, ta­ču ti­kai kna­pi sep­ti­ņus at­bil­sto­šas meis­ta­rī­bas vī­rus, la­bā­ka­jā ga­dī­ju­mā spēs kon­ku­rēt cī­ņā par pēr­nai se­zo­nai līdz­vēr­tī­gu vie­tu Lat­vi­jā, ka­mēr Bal­ti­jas ma­čos ar tik īsu un maz­pie­re­dzē­ju­šu re­zer­vis­tu so­li­ņu cī­nī­ties par uz­va­rām būs ļo­ti grū­ti, lai ne­teik­tu vai­rāk. To uz­ska­tā­mi pie­rā­dī­ja piekt­dien un sest­dien VOC bas­ket­bo­la lau­ku­mā re­dzē­tais. Ta­ču līdz­ju­tē­ji no ko­man­das, kam pēr­nā se­zo­na bi­ja la­bā­kā pē­dē­jos ga­dos, ta­ču gai­da pa­nā­ku­mus arī šo­reiz.

Divas uzvaras "Rubenes" meitenēm, vīriem kārtējais "zāģis"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gūs­tot di­vus pa­nā­ku­mus pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē, ie­ras­ta­jās lī­der­po­zī­ci­jās ar 5 spē­lēs gū­tiem 10 pun­ktiem Lat­vi­jas flor­bo­la čem­pi­o­nā­ta virs­lī­gas tur­nī­ra ta­bu­lā at­grie­zu­šās seš­kār­tē­jās valsts čem­pi­o­nes ru­be­nie­tes, kas piekt­dien ar 8:2 (2:1, 4:1, 2:0) iz­brau­ku­mā uz­vei­ca Rī­gas Lau­vas/ERREA, bet svēt­dien sa­vā lau­ku­mā ar 16:3 (4:0, 4:1, 8:2) sa­grā­va Ķe­ka­vas no­va­da ko­man­du. Ma­čā ar Rī­gas Lau­vām mū­sē­jo la­bā vār­tus pir­ma­jā treš­da­ļā gu­va Za­ne Kla­be­re un Edī­te Ban­ka­va, ot­ra­jā — Ma­da­ra Ada­ma­ne, Ma­da­ra Gai­le, Lin­da Lī­ce un Za­ne Kla­be­re (ma­zā­ku­mā), bet tre­ša­jā pe­ri­o­dā pre­cī­zi me­tie­ni pa­de­vās Džei­nai Eg­lī­tei un Kris­tī­nei Ban­ka­vai.

Es vēl neesmu sezonu beidzis!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ap­mē­ram tā olim­pis­kais un div­kār­tē­jais pa­sau­les čem­pi­ons lat­vie­tis Mā­ris Štrom­bergs at­bil­dē­ja žur­nā­lis­tiem, kas vi­ņu Fran­ci­jā pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē ap­svei­ca ar šo­se­zon iz­cī­nī­tiem jau trim vis­aug­stā­ka­jiem BMX ti­tu­liem Eli­tes vī­ru kla­sē — uz­va­ru pa­sau­les čem­pi­o­nā­tā, uz­va­ru Na­tio­nal Bicyc­le Le­a­gue (NBL) čem­pi­o­nā­tā un arī uz­va­ru BMX su­per­kro­sa Pa­sau­les kau­sa iz­cī­ņas kop­vēr­tē­ju­mā:

Pa punam Baltijas un Latvijas frontēs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kaut arī vi­sas pirms­se­zo­nas pār­bau­des spē­les Val­mie­ras bas­ket­bo­lis­ti uz­va­rē­ja, ofi­ci­ā­lās gro­za bum­bas se­zo­nas sā­kums mū­sē­jiem pa­gai­dām iz­nā­cis pie­ze­mēts. Viņ­ne­dēļ pa zau­dē­ju­mam iz­brau­ku­mā ti­ka pie­dzī­vots gan BBL, gan LBL čem­pi­o­nā­tos.

Tar­tu Rock Val­mie­ra 86:66 (19:13, 23:19, 14:17, 30:17)

M-trase.lv otrās sezonas noslēgums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien, 2. ok­tob­rī, Eri­ņos (Nauk­šē­nu no­vads, Ķo­ņu pa­gasts) no­ti­ka M-tra­se.lv mo­to­kro­sa sa­cen­sī­bu pē­dē­jais posms. Lai gan sau­lī­te un sil­tais laiks cil­vē­kus lu­ti­nā­ja, ap­mek­lē­tī­ba ne­bi­ja diez ko lie­la sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar to, kā­da tā bi­ja pirms vai­rā­kiem ga­diem, kad ska­tī­tā­ji bi­ja sa­stā­ju­šies vai­rā­kās rin­dās vi­sā tra­sē.

Panākumi speciālajā olimpiādē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Liel­pla­to­nē 30. sep­tem­brī Lat­vi­jas spe­ci­ā­lās olim­pi­ā­des tra­di­ci­o­nā­la­jās sa­cen­sī­bās ru­dens kro­sā pie­da­lī­jās 20 ko­man­das no Lat­vi­jas spe­ci­ā­la­jām sko­lām. At­zīs­ta­mi star­tē­ja Dau­gu­ļu spe­ci­ā­lās sko­las ko­man­da. La­bā­kie re­zul­tā­ti: Da­nai Prie­dī­tei — 1. vie­ta 500 m dis­tan­cē, Ed­mun­dam Iva­no­vam 2. v. 500 m, Jā­nim Mit­rov­skim 2. v. 500 m, Lie­nei Sku­jai 4. v. 300 m, Ja­nai Kla­pi­nai 5. v. 300 m, Gun­ta­ram Kla­pi­nam 5. v. 800 m, Sa­bī­nei Ja­ku­še­vai 5. v. 500 m. Veik­smī­gi pie­da­lī­jās arī Vai­da­vas spe­ci­ā­lā in­ter­nāt­pa­mat­sko­las au­dzēk­nis Pē­te­ris Dā­vid­sons — vi­ņam 3. v. 1000 m skrē­jie­nā.

Sveicam Eiropas florbola eliti!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Ko­cē­nu spor­ta na­mā un Vid­ze­mes olim­pis­kā cen­tra uni­ver­sā­la­jā hal­lē sā­kās Ei­ro­pas čem­pi­on­vie­nī­bu kau­sa iz­cī­ņas fi­nāl­tur­nīrs flor­bo­lā, star­tē­ja Ve­cās pa­sau­les as­to­ņas sie­vie­šu un as­to­ņas vī­ru spē­cī­gā­kās ko­man­das no So­mi­jas, Zvied­ri­jas, Švei­ces, Dā­ni­jas, Nor­vē­ģi­jas, Če­hi­jas, Po­li­jas, Igau­ni­jas un Lat­vi­jas.

Vieglatlētikas sacensībās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jāņa Daliņa stadionā notika starptautiskas sacensības šķēpa mešanā Smiltene — Valga Javelin Cup 2010, ko organizēja Latvijas Šķēpa mešanas klubs. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku dažādās vecuma grupās.

Latvijas čempionāts orientēšanās sporta maratonā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Saulainā oktobra pirmajā sestdienā Tērvetē risinājās viens no noslēdzošajiem Latvijas kausa posmiem orientēšanās sacensībās — Latvijas čempionāts maratonā.

QuBalt kausi badmintonā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Septembra sākumā Valmierā risinājās firmas QuBalt dāvāto kausu izcīņa badmintonā vīriešu un sieviešu dubultspēlēs, par ko liels paldies sponsoram Vulfam Harderam.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri