19. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Verners, Muntis

Sports

Šaha turnīri Variņos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Div­des­mit as­to­ņi ša­his­ti, to­starp sep­ti­ņi val­mie­rie­ši, no Vid­ze­mes sa­cen­tās Ed­mun­da Gu­bā­ta (23. 10. 1943. — 15. 06. 2004.) un An­to­na Gab­ri­ša pie­mi­ņas blic­tur­nī­ros ša­hā. Va­ri­ņu pa­mat­sko­las di­rek­to­re Agi­ta Bir­ken­štei­na at­ce­rē­jās bi­ju­šā di­rek­to­ra, vēs­tu­res sko­lo­tā­ja vei­ku­mu sko­lā, pa­gas­ta dzī­vē, vi­ņa aiz­rau­tī­bu ša­hā, no­vē­lē­ja veik­smi cī­ņā par pa­gas­ta sa­gā­dā­ta­jām bal­vām, ai­ci­nā­ja arī turp­māk pie­da­lī­ties at­ce­res sa­cen­sī­bās, jo katrs ša­ha pa­sā­kums ie­nes jau­nas vēs­mas pa­gas­ta ik­die­nā.

"Valmieras kausus" aizved viesi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau 16. rei­zi Val­mie­rā no­ti­ka tra­di­ci­o­nā­lais vo­lej­bo­la ve­te­rā­nu tur­nīrs Val­mie­ras kauss. Tā da­līb­nie­ku skaits — šo­reiz star­tē­ja 21 ko­man­da — un ģeo­grā­fi­ja at­kal pa­pla­ši­nā­ju­sies. Šo­gad cie­mos ko­pā ar Pēr­na­vas vo­lej­bo­lis­tiem uz tur­nī­ru at­brau­ca arī Tal­li­nas un Tar­tu ko­man­das. Sa­vu­kārt no Lat­vi­jas pēc vai­rā­ku ga­du pār­trau­ku­ma spē­lēs pie­da­lī­jās Tal­su ko­man­da, kā arī pir­mo rei­zi Ozol­nie­ku un LVM (Lī­vā­nu no­vads) vo­lej­bo­lis­ti.

Konsolidēta "Valmiera" uzvar "Turību"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā zi­bens spē­riens pirm­die­nas va­ka­rā Lat­vi­jas bas­ket­bo­la sa­bied­rī­bu šo­kē­ja vēsts — BK Val­mie­ra at­tei­ku­sies no San­da Amo­li­ņa un Kas­pa­ra Cip­ru­sa pa­kal­po­ju­miem. Pro­tams, ko­man­das ne­sek­mī­gais starts pra­sī­jās pēc or­gri­si­nā­ju­miem, ta­ču šāds klu­ba va­dī­bas lē­mums to­mēr bi­ja pār­stei­gums: Cip­russ bi­ja sta­bils pa­mat­piec­nie­ka centrs, sa­vu­kārt Amo­liņš — ko­man­das ilg­ga­dējs kap­tei­nis... Ie­spē­jams, pub­lis­ko­tais at­lai­ša­nas ie­mesls — abi bas­ket­bo­lis­ti pil­nī­bā ne­esot at­tais­no­ju­ši uz vi­ņiem kā ko­man­das lī­de­riem lik­tās ce­rī­bas — nav tas pil­nī­gā­kais, to­mēr ne­at­ka­rī­gi no tā piekt­dien sva­rī­gā LBL ma­čā par pa­cel­ša­nos uz 1. di­vī­zi­jas pir­mo seš­nie­ku Val­mie­rai jau nā­cās iz­tikt bez di­viem pie­re­dzē­ju­šā­ka­jiem vī­riem.

Val­mie­ra — BA Tu­rī­ba 71:54 (19:13, 10:19, 19:8, 23:14)

Hokeja piruešu meistars Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes olim­pis­ko cen­tru ap­mek­lē­ja Zvied­ri­jas ho­ke­ja pār­stāv­ji. In­te­re­san­ti, ka zie­meļ­ze­mes vie­sus Len­nar­tu Eriks­so­nu no or­ga­ni­zā­ci­jas Star of Ho­pe un An­der­su Me­lin­de­ru no pa­zīs­ta­mā Zvied­ri­jas Elit­se­rien ho­ke­ja lī­gas klu­ba MoDo pa­va­dī­ja un krie­vu - zvied­ru - an­gļu va­lo­das tul­ka lo­mā bi­ja le­ģen­dā­rais Rī­gas Di­na­mo un Lat­vi­jas iz­la­ses uz­bru­cējs, lie­lis­ko pi­ru­e­šu meis­tars Alek­sandrs Be­ļav­skis, kas jau 19 ga­dus dzī­vo un strā­dā Zvied­ri­jā. Uz īsu lai­ci­ņu šo­gad viņš pa­bi­ja Krie­vi­jas aug­stā­kās lī­ga ho­ke­ja ko­man­das Per­mas Mo­lot - Pri­kam­je gal­ve­nā tre­ne­ra pos­te­nī, ta­ču ta­gad at­kal at­grie­zies klu­ba Bjorn­klo­ven sis­tē­mā.

No Rīgas tukšā, Jogevā — punkts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirm­dien Lat­vi­jas flor­bo­la virs­lī­gas čem­pi­o­nā­tā Rī­gas olim­pis­ka­jā cen­trā lī­der­vie­nī­bu du­e­lī Ru­be­nes mei­te­nes ar 6:8 (2:4, 2:1, 2:3) pie­kā­pās RSU/Run­way ko­man­dai. Pir­ma­jā treš­da­ļā mū­sē­jo la­bā vār­tus gu­va Edī­te Ban­ka­va un Za­ne Kla­be­re. Pe­ri­o­da bei­gās ne vi­sai veik­smī­gi spē­lē­jo­šo (no 9 sān­cen­šu rai­dī­ju­miem 4 sa­snie­dza mēr­ķi) ru­be­nie­šu vārt­sar­dzi Jo­lan­tu Tau­ri­ņu no­mai­nī­ja Inā­ra Brie­de.

Jaunieši gremdē gudri

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otrdienas pievakarē, kad visi darbi padarīti, Valmieras Viestura vidusskolas sporta zālē uz kopēju volejbola spēli bija ieradušies Valmieras pašvaldības darbinieki un projektā "Igaunijas un Latvijas jauniešu lēciens uz jaunatnes līdzdalības metro kopā ar lēmuma pieņēmējiem" iesaistītie jaunieši.

Kā pa viļņiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar mai­nī­gām sek­mēm Lat­vi­jas čem­pi­o­nā­ta virs­lī­gā cī­nī­ju­šās mū­su flor­bo­la ko­man­das. Tā Val­mie­ra/BSS mei­te­nes pēc zau­dē­ju­ma 3:9 (0:3, 2:3, 1:3) sa­vā lau­ku­mā RSU/Run­way sa­stā­vam (vār­tus val­mie­rie­šu la­bā gu­va Kris­ti­ā­na Anš­mi­te, Ma­da­ra Ru­dzī­te un Ie­va Jur­kā­ne) nā­ka­ma­jā kār­tā pēc čet­rām die­nām Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā ar 10:9 (6:2, 2:4, 2:3) de­vi­ņu spē­lē­tā­ju sa­stā­vā ap­spē­lē­ja tur­nī­ra pa­sta­rī­tes Ķe­ka­vas no­va­da flor­bo­lis­tes.

"Valmierai" sanāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā Val­mie­ras bas­ket­bo­lis­ti spē­lē­ja di­vas spē­les BBL Eli­tes di­vī­zi­jas čem­pi­o­nā­tā. Diem­žēl ne vie­sos, ne sa­vā lau­ku­mā pir­mo uz­va­ru šo­se­zon Bal­ti­jas mē­ro­gā gūt ne­iz­de­vās...

Ka­lev/Cra­mo — Val­mie­ra 63:52 (18:12, 17:9, 9:19, 19:12)

Vidzemes olimpiskais centrs: pirmā piecgade

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Cik tad sen, kad Val­mie­rā no­ti­ka vi­sai asas dis­ku­si­jas par to, kā­dam būt Vid­ze­mes olim­pis­ka­jam cen­tram. Ne­ma­not aiz­skrē­ju­ši pie­ci no­ti­ku­miem pār­pil­ni ga­di. Kā­di tie bi­ju­ši, in­ter­vi­jā Lies­mai stās­ta VOC di­rek­tors Artis Jansons.

Volejbolisti priecē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sekmīgi nu jau otro Nacionālās līgas čempionātu sākusi vīru volejbola komanda "Burtnieku novads".

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri