18. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Kintija, Kora

Sports

Slēpju maršs Valmiermuiža — Brenguļi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien ap 70 ak­tī­vās at­pū­tas cie­nī­tā­ju no Rī­gas, Tu­ku­ma, Smil­te­nes, Cē­sīm un Val­mie­ras, tū­ris­ma cen­tra «Eži» va­dī­tā­ja Ro­lan­da Mel­bār­ža va­dī­bā de­vās slēp­ju mar­šā no Val­mier­mui­žas alus da­rī­ta­vas līdz Bren­gu­ļu alus da­rī­ta­vai.

Madara debitē Pasaules čempionātā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Beļ­ģi­jas kū­rort­pil­sē­tā Kok­sij­dē 28. — 29. jan­vā­rī no­ti­ka 2012. ga­da Pa­sau­les čem­pi­o­nāts ve­lo­kro­sā. Ta­jā de­bi­tē­ja Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las 12. kla­ses skol­nie­ce Ma­da­ra Fūr­ma­ne, kas zie­mas se­zo­nā pie­da­lās ve­lo­kro­sa sa­cen­sī­bu se­ri­ā­los Beļ­ģi­jā un Nī­der­lan­dē, pir­mās Bal­ti­jas val­stu ve­lo­kro­sa ko­man­das DPA cycling te­am sa­stā­vā. Ko­man­du va­da val­mie­rie­tis, čet­ru Tour de Fran­ce da­līb­nieks Ar­vis Pi­ziks. Ma­da­ra sa­vā pir­ma­jā Pa­sau­les čem­pi­o­nā­tā sie­vie­šu eli­tes gru­pā iz­cī­nī­ja 36. vie­tu.

Ziemas spelgonī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zie­ma bei­dzot sa­gai­dī­ta, ir gan sniegs slē­po­ša­nai, gan uz­lie­ti le­dus lau­ku­mi sli­do­tā­jiem, ti­kai viens mazs bet. Pē­dē­jās die­nās ak­tī­vie zie­mas bau­dī­tā­ji kat­ru rī­tu un pus­die­nas lai­ku steidz pie lo­ga ska­tīt ter­mo­met­ra sta­bi­ņu, bet tas jau gan­drīz ne­dē­ļu ne­no­slīd zem - 20 grā­diem. Šīs ze­mās tem­pe­ra­tū­ras dēļ ar ba­žām gai­dī­jām 5. feb­ru­ā­ra rī­tu. Lai­ka pro­gno­ze so­lī­ja, ka kļūs maz­liet sil­tāks, bet... tem­pe­ra­tū­ras sta­biņš bi­ja vēl ze­māk ne­kā ci­tu­rīt: - 34 grā­di.

Ledus kāpšana Baiļos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēc pa­tie­sa sa­la, šķiet, tā īs­ti ne­il­go­jas ne­vie­na zie­mas spor­ta vei­da pār­stāv­ji, iz­ņē­mums va­rē­tu būt le­dus klin­šu kā­pē­ji, kas bez kriet­na auk­stu­ma sa­vas ie­ce­res ne­maz ne­var re­a­li­zēt.

Baiļu apļi 2012

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pus­otrs simts da­līb­nie­ku svēt­dien, spī­tē­jot -15 grā­du sa­lam, pie­da­lī­jās tra­di­ci­o­nā­la­jā, nu jau de­vī­ta­jā, ak­tī­vā tū­ris­ma cen­tra Eži or­ga­ni­zē­ta­jā tau­tas slē­po­ju­mā Bai­ļu ap­ļi 2012. Bai­ļu me­žos un pau­gu­ros slē­po­tā­ji sa­cen­tās 7,8 un 14 km dis­tan­cēs, ma­zā­kie ķi­pa­ri vei­ca 1 km ap­li.

Medaļas Rīgā un Jēkabpilī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bei­gu­šies Lat­vi­jas čem­pi­o­nā­ti viegl­at­lē­ti­kā C un B ve­cu­ma gru­pās. C gru­pas spor­tis­ti spē­kus mē­ro­ja Jē­kab­pi­lī, B gru­pas spor­tis­ti — Rī­gā.

Spraigie piektdienu vakari

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms čet­riem ga­diem sa­bied­ris­kā la­bu­ma or­ga­ni­zā­ci­jas Bied­rī­ba Kris­tī­gais žēl­sir­dī­bas centrs to­rei­zē­jā val­des priekš­sē­dē­tā­ja Ai­ja Tī­ma­ne kā­dā te­le­vī­zi­jas pār­rai­dē no­ska­tī­jās gal­da ho­ke­ja spē­li, un re­dzē­tais vi­ņai vairs ne­li­ka mie­ru. Vi­ņa no­lē­ma, ka gal­da ho­kejs no­de­rē­tu arī bied­rī­bas Die­nas centrs jau­nie­šiem.

Arī ziemā uz velosipēda

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rie­te MADARA FŪRMANE ir vie­na no ta­lan­tī­gā­ka­jām ve­lo­spor­tis­tēm val­stī. Sa­vos 19 ga­dos vi­ņa pa­spē­ju­si iz­cel­ties ne vie­nās vien sa­cen­sī­bās gan Lat­vi­jā, gan ār­pus tās. Pa­gā­ju­šā ga­da ok­tob­rī pēc Arv­ja Pi­zi­ka ini­ci­a­tī­vas Lat­vi­jā dzi­ma pir­mā ve­lo­kro­sa ko­man­da DPA Cyclo-Cross Te­am, tās sa­stā­vā ti­ka ie­kļau­ta arī Ma­da­ra.

Lat­vi­jā esam sa­gai­dī­ju­ši snie­gu un mek­lē­jam slē­pes, Rie­tum­ei­ro­pā tik­mēr pil­nā spa­rā tur­pi­nās kla­sis­kā ve­lo­kro­sa se­zo­na.

Jātnieku federācijas Gada balvas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gar­kal­nes no­va­da kul­tū­ras na­mā 14. jan­vā­rī no­ti­ka Lat­vi­jas Jāt­nie­ku fe­de­rā­ci­jas Ga­da bal­vas pa­snieg­ša­nas ce­re­mo­ni­ja, uz ko bi­ja pul­cē­jies kupls skaits da­līb­nie­ku.

Labākie Vidzemes futbolisti mīt Gulbenē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā pul­cē­jās tel­pu kāj­bum­bas la­bā­kie meis­ta­ri no vi­sas Vid­ze­mes, lai Sport 2000 Vid­ze­mes fut­zā­la čem­pi­o­nā­ta fi­nāl­tur­nī­rā no­skaid­ro­tu stip­rā­ko vie­nī­bu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri