17. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Uga, Hugo, Uģis

Sports

Sporto kopā ar draugiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otrdien rīta pusē Valmieras 5. vidusskolas sporta laukums bija piepildīts ar dažādu krāsu atrakcijām, pasaku tēliem un sportiskiem maziem ķipariem.

Valmierieši starp labākajiem pasaulē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Itā­li­jas pil­sē­tā Tren­ti­no 26. mai­jā ar drau­dzī­bas sta­fe­ti, ku­ras ko­man­dās ko­pā star­tē­ja da­žā­du val­stu pār­stāv­ji, un lie­lis­ku no­slē­gu­ma ce­re­mo­ni­ju bei­dzās Pa­sau­les sko­lē­nu čem­pi­o­nāts ori­en­tē­ša­nās spor­tā. Šīs sa­cen­sī­bas no­tiek rei­zi di­vos ga­dos, un to po­pu­la­ri­tā­te un kon­ku­ren­ce pie­aug ga­du no ga­da.

"Kauča" no basketbolistu dinastijas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jānis Kaufmanis jeb vienkārši Kauča ir vecākais no basketbolistu un treneru Alvila un Evas Kaufmaņu trim dēliem, arī basketbolistiem. Šosezon Valmieras kapteinis palika LBL ceturtdaļfinālā, kamēr vidējais brālis Kristaps LJBL U-19 finālturnīrā izcīnīja ceturto vietu, bet pastarītis Edgars U-12 finālā — sudrabu. Jānis oktobrī savu 22. dzimšanas dienu sagaidīs, iespējams, ne vairs Valmieras formā...

Ar laivu krācēs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svētdien lieliskos laika apstākļos Kazu krācēs Valmierā Latvijas atklātajā čempionātā airēšanas slalomā konkurēja trīs Baltijas valstu sportisti.

Pirmā uzvara savā sētā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­die­nas pie­va­ka­rē J. Da­li­ņa sta­di­o­nā Lat­vi­jas fut­bo­la 1. lī­gas spē­lē Val­mie­ras fut­bo­la klubs ti­kās ar SK Lie­pā­jas me­ta­lurgs - 2. Līdz šim čet­rās spē­lēs val­mie­rie­šu kon­tā bi­ja vie­na uz­va­ra un trīs zau­dē­ju­mi, un ar no­pel­nī­tiem trim pun­ktiem vie­ta ta­bu­las le­jas­ga­lā.

Ātrāk, augstāk, tālāk!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ka­ro­ga svēt­kiem Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā ir se­na vēs­tu­re. Sa­vu­laik ša­jos svēt­kos ti­ka sveik­ti ne ti­kai iz­cil­nie­ki mā­cī­bās, bet arī la­bā­kie spor­tis­ti, ta­ču kopš 2008. ga­da spor­tis­ti tiek go­di­nā­ti at­se­viš­ķi.

Valmierieši "plosās" Liepājā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No 29. ap­rī­ļa līdz 1. mai­jam Swed­bank Lat­vi­jas Jau­nat­nes bas­ket­bo­la lī­gas fi­nāl­tur­nī­ros Lie­pā­jā pie­da­lī­jās trīs Val­mie­ras bēr­nu spor­ta sko­las ko­man­das.

Rūgts zaudējums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien J. Da­li­ņa sta­di­o­nā sa­vu pir­mo mā­jas spē­li jau­na­jā Lat­vi­jas 1. lī­gas fut­bo­la se­zo­nā va­dī­ja Val­mie­ras FK/BSS. Vi­ņiem pre­tī stā­jās Rī­gas fut­bo­la sko­las ko­man­da.

 

Lielais futbols ir klāt!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar mai­nī­gām sek­mēm iz­brau­ku­mā (uz­va­ra Jel­ga­vā 29. ap­rī­lī ar 4:3 — vār­tu au­to­ri Al­vis Du­bovs — 2, Ar­tūrs Pet­rivs, Rai­monds Brē­ža — un zau­dē­jums Rē­zek­nē 4. mai­jā ar 1:3 — Mār­cis Ēr­glis) Lat­vi­jas fut­bo­la čem­pi­o­nā­ta I lī­gas tur­nī­ru sā­ku­ši Val­mie­ras FK/BSS spē­lē­tā­ji. Rīt pl. 14 Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā mū­su fut­bo­lis­ti va­dīs pir­mo ma­ču sa­vā lau­ku­mā, tā­pēc pie­dā­vā­jam Val­mie­ras FK pre­zi­den­ta DĀVJA SIRMĀ un I lī­gas ko­man­das gal­ve­nā tre­ne­ra GATA ĒRGĻA stās­tī­ju­mu par šīs se­zo­nas ie­ce­rēm un per­spek­tī­vām.

"Valmiera" finišē JSBL astotniekā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā jau bija sagaidāms, nekādus brīnumus 19. aprīlī otrajā Jaunās sieviešu basketbola līgas ceturtdaļfināla mačā pret ļoti pieredzējušajām Rīgas Avantis basketbolistēm valmierietes nepaveica, taču cienīgi nospēlēja gan.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri