26. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Kurts, Knuts, Gundars

Sports

Medaļas sadala mazsalacieši un valmierieši

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras lid­lau­kā sest­dien no­ti­ka Val­mie­ras at­klā­tais čem­pi­o­nāts H-600 kla­ses lid­mo­de­ļiem.

Rīt startēs "Magnēts"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­dien Bai­ļu ap­kārt­nē tiks at­klā­ta ori­en­tē­ša­nās se­zo­na, ko mūs­pu­sē jau kopš 70. ga­du sā­ku­ma ap­zī­mē ar vār­du Mag­nēts. Des­mit ga­dus to or­ga­ni­zē Zie­meļ­vid­ze­mes ori­en­tē­ša­nās centrs ar Ingunu Valdmani priekš­ga­lā.

Rubenietes nepadodas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Ko­cē­nu spor­ta na­mā Hi­po­lī­zings Lat­vi­jas virs­lī­gas čem­pi­o­nā­ta tre­ša­jā fi­nāl­ma­čā lau­ku­ma saim­nie­ces Ru­be­nes flor­bo­lis­tes ar 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) pir­mo rei­zi ša­jā se­zo­nā ap­spē­lē­ja RSU/Run­way sa­stā­vu, sē­ri­jā līdz čet­rām uz­va­rām sa­del­dē­jot star­pī­bu līdz 1:2.

SK "Spēks" saimnieko Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar SK Spēks kār­tē­jo tri­um­fu piekt­dien ti­ka pie­likts punkts vi­su zie­mu il­gu­ša­jam Val­mie­ras fut­zā­la čem­pi­o­nā­tam. Ot­ra­jā vie­tā ie­rin­do­jās Kvar­tāls, tre­šo vie­tu iz­cī­nī­ja FK Val­ka.

Nakts pārgājienā «Palu laiks»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nakts, mežs, tum­sa un ti­kai pā­ris drau­gu, ar ko esi ga­tavs do­ties pa­šā grū­tā­ka­jā uz­de­vu­mā. Tā­das va­rē­tu būt pir­mā mir­kļa iz­jū­tas nakts pār­gā­jie­nā «Pa­lu laiks», ko jau 10. ga­du or­ga­ni­zē Val­mie­ras 4. skau­tu vie­nī­ba. Var teikt, ka tās ir pie­dzī­vo­ju­mu sa­cīk­stes. At­šķi­rī­bā no «Ver­ti­kā­les X» vai mū­su «Ežu» rī­ko­ta­jām tās ir pie­lā­go­tas bēr­nu un jau­nie­šu spē­jām un va­rē­ša­nai, dis­tan­ci vei­do­jot tā, lai katrs spē­tu se­vi pie­rā­dīt, bet re­zul­tā­tā uz­va­rē­tu ti­kai iz­tu­rī­gā­kie un zi­no­šā­kie. 

Valmierietes finišē ar laimīgu uzvaru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Val­mie­rā no­slē­dzās re­gu­lā­rais Jau­nās Sie­vie­šu bas­ket­bo­la lī­gas (JSBL) čem­pi­o­nāts — pa­šā pē­dē­jā A un B gru­pu tur­nī­ra spē­lē mā­ji­nie­ces sa­spring­tā ga­lot­nē spē­ja iz­raut uz­va­ru pār tu­kum­nie­cēm, kam pir­mā ap­ļa cī­ņā vie­sos bi­ja pie­kā­pu­šās.

Valmiera sakauj Maskavas CSKA

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ša­jā ne­dē­ļas no­ga­lē Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā no­tiek Ei­ro­pas Jau­nat­nes bas­ket­bo­la lī­gas 1. di­vī­zi­jas spē­les U-16 pui­šiem. Tur­nī­rā līdz ar mā­ji­nie­kiem pie­da­lās arī BS Sal­ve/Rock (Igau­ni­ja), MKS No­vum Bydgoszcz (Po­li­ja), Po­me­ra­nia ’95 (Po­li­ja), BS CSKA Mos­cow (Krie­vi­ja), BS Trin­ta Mos­cow (Krie­vi­ja), SDJSOR Nr. 56 Mos­cow (Krie­vi­ja) un BC Ved­me­di Kiev (Uk­rai­na). Spē­ļu sā­kums šo­dien pl. 9 — 18:20 un svēt­dien pl. 9 — 13. Ga­ta Mel­de­ra va­dī­tā­jiem val­mie­rie­šiem sest­dien di­vas spē­les — pl. 13 pret SDJSOR Nr. 56 un pl. 18:20 pret BS Trin­ta, sa­vu­kārt svēt­dien pl. 13 pret BS Sal­ve /Rock.

Aerobikas un piramīdu festivālā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pār­ska­tot Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas tra­dī­ci­jas, nā­kas se­ci­nāt, ka 2009. gads ir bi­jis ļo­ti ra­došs, jo ša­jā lai­kā lik­ti pa­ma­ti trīs jau­nām tra­dī­ci­jām, kas tur­pi­na dzī­vot un at­tīs­tī­ties. Sā­kās krie­vu va­lo­das pa­sā­kums «At­pū­ša­mies krie­vu sti­lā», sa­vas pir­mās stun­das va­dī­ja ab­sol­ven­ti, bet spor­ta zā­lē no­ti­ka pir­mais Aero­bi­kas un pi­ra­mī­du fes­ti­vāls, ko or­ga­ni­zē­ja spor­ta sko­lo­tā­ja San­ta Kra­sov­ska.

Oskars — Latvijas čempions!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Si­gul­das ka­ma­ni­ņu un bob­sle­ja tra­sē Bal­ti­jas kau­sa iz­cī­ņā, kas vien­lai­kus kal­po­ja gan kā Lat­vi­jas, gan kā Krie­vi­jas čem­pi­o­nāts bob­sle­ja div­nie­kiem, di­vu brau­cie­nu sum­mā āt­rā­kās se­kun­des uz­rā­dī­ja Krie­vi­jas spor­tis­tu Kas­ja­no­va/Be­lu­gi­na eki­pā­ža, bet ti­kai 0,12 s tai zau­dē­ja Os­kars Mel­bār­dis ar In­ta­ru Dam­bi, kas sa­snie­dza jau­nu re­kor­du tra­ses star­ta pos­mā — 4,83 s — un pir­mo rei­zi kļu­va par Lat­vi­jas čem­pi­o­niem.

Ar sudrabu no pasaules čempionāta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Feb­ru­ā­rī Uk­rai­nā uz Pe­če­ņi­hu ūdens­krā­tu­ves le­dus no­ti­ka kār­tē­jais pa­sau­les čem­pi­o­nāts zem­le­dus mak­šķe­rē­ša­nā. Lat­vi­jas iz­la­ses ko­man­da (Nor­munds Gra­bov­skis, Ri­ta Ver­za-Gra­bov­ska, Gun­tis Kār­kliņš, Pē­te­ris Li­de­ris, Ha­rijs Ra­ci­bor­skis, Ma­reks Re­ķis un Kriš­jā­nis Kra­sov­skis), pa­lai­žot priek­šā vien uk­rai­ņus un po­ļus, iz­cī­nī­ja bron­zas me­da­ļas. Sa­vu­kārt val­mie­rie­te Rita Verza-Grabovska in­di­vi­du­ā­li ie­gu­va sud­ra­ba me­da­ļu. Pēc tam bi­ja Lat­vi­jas čem­pi­o­nāts Balt­eze­rā, kur Ri­ta sa­vai «Sal­mo» ko­man­dai pa­lī­dzē­ja iz­cī­nīt zel­tu, bet in­di­vi­du­ā­li sa­ņē­ma bron­zas me­da­ļu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri