16. Decembris, 2018
Vārda dienu svin: Alvīne

Sports

Baiļu apļi 2012

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pus­otrs simts da­līb­nie­ku svēt­dien, spī­tē­jot -15 grā­du sa­lam, pie­da­lī­jās tra­di­ci­o­nā­la­jā, nu jau de­vī­ta­jā, ak­tī­vā tū­ris­ma cen­tra Eži or­ga­ni­zē­ta­jā tau­tas slē­po­ju­mā Bai­ļu ap­ļi 2012. Bai­ļu me­žos un pau­gu­ros slē­po­tā­ji sa­cen­tās 7,8 un 14 km dis­tan­cēs, ma­zā­kie ķi­pa­ri vei­ca 1 km ap­li.

Medaļas Rīgā un Jēkabpilī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bei­gu­šies Lat­vi­jas čem­pi­o­nā­ti viegl­at­lē­ti­kā C un B ve­cu­ma gru­pās. C gru­pas spor­tis­ti spē­kus mē­ro­ja Jē­kab­pi­lī, B gru­pas spor­tis­ti — Rī­gā.

Spraigie piektdienu vakari

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms čet­riem ga­diem sa­bied­ris­kā la­bu­ma or­ga­ni­zā­ci­jas Bied­rī­ba Kris­tī­gais žēl­sir­dī­bas centrs to­rei­zē­jā val­des priekš­sē­dē­tā­ja Ai­ja Tī­ma­ne kā­dā te­le­vī­zi­jas pār­rai­dē no­ska­tī­jās gal­da ho­ke­ja spē­li, un re­dzē­tais vi­ņai vairs ne­li­ka mie­ru. Vi­ņa no­lē­ma, ka gal­da ho­kejs no­de­rē­tu arī bied­rī­bas Die­nas centrs jau­nie­šiem.

Arī ziemā uz velosipēda

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rie­te MADARA FŪRMANE ir vie­na no ta­lan­tī­gā­ka­jām ve­lo­spor­tis­tēm val­stī. Sa­vos 19 ga­dos vi­ņa pa­spē­ju­si iz­cel­ties ne vie­nās vien sa­cen­sī­bās gan Lat­vi­jā, gan ār­pus tās. Pa­gā­ju­šā ga­da ok­tob­rī pēc Arv­ja Pi­zi­ka ini­ci­a­tī­vas Lat­vi­jā dzi­ma pir­mā ve­lo­kro­sa ko­man­da DPA Cyclo-Cross Te­am, tās sa­stā­vā ti­ka ie­kļau­ta arī Ma­da­ra.

Lat­vi­jā esam sa­gai­dī­ju­ši snie­gu un mek­lē­jam slē­pes, Rie­tum­ei­ro­pā tik­mēr pil­nā spa­rā tur­pi­nās kla­sis­kā ve­lo­kro­sa se­zo­na.

Jātnieku federācijas Gada balvas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gar­kal­nes no­va­da kul­tū­ras na­mā 14. jan­vā­rī no­ti­ka Lat­vi­jas Jāt­nie­ku fe­de­rā­ci­jas Ga­da bal­vas pa­snieg­ša­nas ce­re­mo­ni­ja, uz ko bi­ja pul­cē­jies kupls skaits da­līb­nie­ku.

Labākie Vidzemes futbolisti mīt Gulbenē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā pul­cē­jās tel­pu kāj­bum­bas la­bā­kie meis­ta­ri no vi­sas Vid­ze­mes, lai Sport 2000 Vid­ze­mes fut­zā­la čem­pi­o­nā­ta fi­nāl­tur­nī­rā no­skaid­ro­tu stip­rā­ko vie­nī­bu.

Stiprie dzimst mūspusē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aus­tri­jas kal­nu kū­ror­tā Ins­bru­kā, kur jau no­ti­ku­šas 1964. un 1976. ga­da zie­mas olim­pis­kās spē­les, 13. jan­vā­rī sāk­sies I Jau­nat­nes zie­mas olim­pi­ā­de. Lat­vi­ju pār­stā­vēs jau­nais bob­sle­ja pi­lots ren­cē­nie­tis OSKARS ĶIBERMANIS, kas no­vem­brī ko­pā ar alūk­snie­ti El­vi­su Kam­šu, čet­ru kva­li­fi­kā­ci­jas sa­cen­sī­bu sē­ri­jā iz­cī­nī­ja at­tie­cī­gi 5., 2., 1. un 2. vie­tu, ie­gūs­tot ce­ļa­zī­mi uz no­zī­mī­gā­ko jau­nie­šu zie­mas spor­ta fo­ru­mu. Pirms sa­cen­sī­bām Os­kars pa­spē­ja pa­vie­so­ties arī Lies­mas re­dak­ci­jā.

Dārgs sporta veids

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

RONALDS BALDIŅŠ ar da­žiem pār­trau­ku­miem mo­to­spor­tā dar­bo­jas jau 18 ga­dus. Viņš star­tē­jis da­žā­dās ko­man­dās, bet iz­de­vu­mi pār­sva­rā seg­ti no ģi­me­nes bu­dže­ta. Paš­laik Ro­nalds pār­stāv Val­mie­ras «Gau­jas kau­sa» ko­man­du. Tā ie­priek­šē­jos ga­dos iz­cī­nī­ju­si vai­rā­kus čem­pi­o­nu ti­tu­lus.

Ziemassvētki uz ledus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā pie Zie­mas­svēt­ku eg­lī­tes prie­cā­jās Val­mie­ras jau­nat­nes cen­tra «Vin­da» daiļ­sli­do­ša­nas pul­ci­ņa bēr­ni. Vi­ņi Zie­mas­svēt­ku ve­cī­tim un ve­cā­kiem de­mon­strē­ja in­di­vi­du­ā­lus un ko­pī­gi ie­stu­dē­tus priekš­ne­su­mus un no­ska­tī­jās arī Lat­vi­jas ju­ni­o­ru čem­pi­o­nes daiļ­sli­do­ša­nā Ka­ri­nas Rut­lau­kas sli­do­ju­mu.

Brīvās cīņas meistars Pārgaujas ģimnāzijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā sko­lē­ni ap­gūst pa­ma­ta un vis­pā­rē­jās iz­glī­tī­bas pro­gram­mu ar spor­ta no­vir­zie­nu, sko­las spor­ta ko­lē­ģi­jas va­dī­tā­ja Evi­ta Kor­ne­te ko­pā ar ko­lē­ģi Gin­tu Trē­zi­ņu mek­lē ie­spē­jas ār­pus mā­cī­bu stun­dās no­teik­tā sa­tu­ra ie­in­te­re­sēt sko­lē­nus un pa­pla­ši­nāt vi­ņu re­dzes­lo­ku.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Partneri