22. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Rudīte, Everts

Pilsētās un novados

Meža milža "John Deer" rūpes par koku sēkliņām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­cir­tu­mā pā­ri pat pa­ma­tī­giem cel­miem, vien jau­dī­gāk pie tiem ie­rūk­da­mies, rā­po John De­er trak­tors. Tas ap­rī­kots ar pa­ma­tī­gām me­žu aug­snei pa­re­dzē­tām frē­zēm, kas kri­tu­šo za­ru un sū­nu pār­pil­na­jā kla­ju­mā aiz se­vis at­stāj pa­ma­tī­gas mel­nas aug­snes va­gas. At­ka­rī­bā no me­ža ap­saim­nie­ko­tā­ja ie­ce­rēm un ma­te­ri­ā­lās si­tu­ā­ci­jas šā­dā uz­ir­di­nā­ju­mā va­rēs stā­dīt me­žu vai arī ce­rēt, ka mežs ie­sē­sies pats. Tie­ši paš­ie­sē­ša­nās va­ri­an­tam, kad iz­cir­tu­mam ap­kārt ir pa­li­cis lie­lais mežs, šā­da aug­snes sa­ga­ta­vo­ša­na ir vi­sai bū­tis­ka. Ja aug­sne nav uz­ir­di­nā­ta, čie­ku­riem ve­ro­ties, sēk­li­ņas sa­birs sū­nās vai za­ros, kur lie­la da­ļa kļūs vien par ba­rī­bu put­niem un ci­tām dzī­vām ra­dī­bām. Tur­pre­tī uz­ir­di­nā­ta­jās vie­tās, kad mar­tā, snie­gam kūs­tot, vēr­sies čie­ku­ri, sēk­li­ņas jau va­rēs ie­krist mit­ru­ma pil­nā, un aug­ša­nai lab­vē­lī­gā aug­snē. Tāds da­bisks ie­sē­jums me­ža īpaš­nie­kam tur­klāt iz­nāk ne vien lē­tāks, bet esot arī daudz iz­tu­rī­gāks ne­kā māk­slī­gais sē­jums.

Rosība pasta nodaļās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­va­da ie­dzī­vo­tā­ji vi­sus mak­sā­ju­mus ēr­ti var no­kār­tot vie­tē­jā pas­ta no­da­ļā. Sā­ku­sies pre­ses abo­nē­ša­nas kam­pa­ņa 2011. ga­dam, un pas­ta no­da­ļas dar­bi­nie­ces zi­na, ka ga­da no­ga­lē tā­dēļ ro­sī­ba aiz­vien ir lie­lā­ka. Lai no­skaid­ro­tu si­tu­ā­ci­ju, ap­mek­lē­jām no­va­da abas pas­ta no­da­ļas.

Projekts «Joprojām aktīvs» darbojas aktīvi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gan­drīz kā sko­lē­ni, kas pēc stun­dām do­das uz ār­pus­kla­ses no­dar­bī­bām, tā ap­tu­ve­ni piec­pa­dsmit dā­mas no Nauk­šē­niem un Ķo­ņiem vi­su ok­tob­ri un pu­si no­vem­bra kat­ru ce­turt­die­nu mē­ro­ja ce­ļu uz Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­lu, lai Lat­vi­jas — Igau­ni­jas pār­ro­be­žu pro­jek­ta ie­tva­ros ap­gū­tu vil­nas vel­ša­nas un fil­cē­ša­nas pras­mes. Pie­cās no­dar­bī­bās vi­ņas ap­gu­va, kā no vil­nas kār­su­ma ar ziepj­ūde­ni fi­zis­ki diez­gan grū­tā dar­bā var tikt pie skais­tām, krā­sai­nām ro­kas­so­mām, čī­bām, pirts ce­pu­rēm, ap­fil­cē­tām šal­lēm un skais­tām pie­sprau­dēm.

Lauvu klubā Valmiera

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lau­vu klu­ba Val­mie­ra šīs se­zo­nas pre­zi­den­tū­ra uz­ti­cē­ta uz­ņē­mē­jai MAIJAI JAKMANEI.

Spēku rod pirtī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­šā Maz­sa­la­cas pie­vār­tē Sa­la­cas pre­tē­jā kras­tā jau no 1997. ga­da dar­bo­jas SIA Ilekss gru­pa au­to­ser­viss. Uz­ņē­mu­ma val­des priekš­sē­dē­tājs ANDRIS SIRMULIS šo biz­ne­su sā­cis viens, vē­lāk pie­vie­no­ju­šies arī kom­pan­jo­ni.

Dievam par godu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ŽENIJA NARŅICKA ko­pā ar do­mu­bied­rēm no Maz­sa­la­cas ka­to­ļu ne­lie­lās drau­dzes jau vai­rā­kus ga­dus īs­te­no da­žā­das lab­da­rī­bas ak­ti­vi­tā­tes. Ne­sen vi­ņas iz­vei­do­ju­šas ka­to­ļu lab­da­rī­bas kus­tī­bas Ca­ri­tas Maz­sa­la­cas no­da­ļu, tās uz­de­vums ir sniegt ma­te­ri­ā­lu un ga­rī­gu at­bal­stu ļau­dīm, kam tas ir vis­vai­rāk ne­pie­cie­šams.

Pagasts pilsētas pievārtē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­vu vie­so­ša­nos Skaņ­kal­nes pa­gas­tā Lies­ma sāk, tie­ko­ties ar Skaņ­kal­nes pa­gas­ta pār­val­des va­dī­tā­ju ARNI ŠTEINBERGU, kas sā­ka dar­bo­ties ša­jā ama­tā vēl pirms pē­dē­jām vē­lē­ša­nām:

Skolēnu sveiciens Latvijai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Novembris ir veļu laiks. Laiks, kad pieminam kritušos cīnītājus. Un īpaši godinām tos, kas ticēja Latvijai, mīlēja brīvību un cerēja dzīvot neatkarīgā Tēvijā.

Es sirds aukstuma bīstos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sveiki, mani mīļie!

Varbūt esat piemirsuši, ka man rīt dzimšanas diena? Nē, nē, tas nav pārmetums! Jums pašiem darba pilnas rokas, gan malka ziemai jāgādā, gan bērni jāved uz skolu, gan omītei zāles jāsarūpē. Kam tagad viegli... Nav jau arī nekāda apaļā jubileja: 92 gadiņi apcirknī saripojuši. Vēl jau turos, tikai sirds pa brīžam uzdod. Es jau nesūdzos, bet, kā atceros savu jaunību, iesmeldzas tā, ka elpu sit ciet. Eh, kas bijis, tas bijis, bet Ulmanīša gan žēl. Labs vīrs bija. Godīgs. Varbūt pārlieku ass, spītīgs, bet mīlēja mani dikti.

Mērnieku kļūdas upuri

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēc pub­li­kā­ci­jām «Lies­mā» par dzelz­ce­ļa til­tu de­mo­lē­ša­nu Ko­cē­nu no­va­dā sa­vas ne­die­nas laik­rak­stam uz­ti­cē­ja ze­mes īpaš­nie­ki, kas ar vie­nu no til­tiem bi­ja sais­tī­ju­ši lie­las ce­rī­bas, jo tas va­rē­ja kļūt par ri­si­nā­ju­mu ne­ap­skau­ža­ma­jai si­tu­ā­ci­jai, ku­rā vi­ņi no­nā­ku­ši mēr­nie­ku kļū­das dēļ.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri