17. Decembris, 2018
Vārda dienu svin: Teiksma, Hilda

Pilsētās un novados

Vienkārši un no sirds

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz­ņē­mē­ja Ive­ta Bo­ša, māk­sli­nie­ce Bi­ru­ta Jan­so­ne, Ri­ta Jem­ši­ka Val­mie­ras do­mē, Ie­va Ze­mī­te bied­rī­bā «Ole­ru mui­ža» — šīm ak­tī­va­jām, dar­bī­ga­jām dā­mām ie­priek­šē­jos ga­dos mar­tā bi­jis gods un prieks sa­ņemt cil­di­nā­ju­mu Val­mie­ras zon­tu klu­bā par de­vu­mu sa­bied­rī­bai. Šo­reiz klu­ba sie­vie­tes zī­mī­ga­jā mar­ta die­nā, ko zon­tas dau­dzās ze­mēs svin kā Dzel­te­nās ro­zes die­nu, go­di­nā­ja Maz­sa­la­cas no­va­da Sē­ļu pa­gas­ta bib­li­o­tē­kas va­dī­tā­ju Vi­ju Jaun­ze­mi — par ie­gul­dī­ju­mu vie­tē­jās sa­bied­rī­bas ra­do­šās do­mas, pil­so­nis­kās līdz­da­lī­bas vei­ci­nā­ša­nā un kul­tūr­vi­des at­tīs­tī­bā.

Pavasaris atnāks ūdeņains

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ie­priek­šē­jā šīs zie­mas at­kus­nī ne viens vien Pār­gau­jas ie­dzī­vo­tājs bi­ja no­rū­pē­jies par stā­vok­li ap­brau­ca­ma­jos ce­ļos Sta­ci­jas ie­las re­kon­struk­ci­jas lai­kā. Kāds val­mie­rie­tis sa­vu iz­mi­su­mu, slap­ju­ma, dub­ļu un bed­ru dēļ ne­tie­kot klāt dzī­ves vie­tai, paš­val­dī­bai ar re­dak­ci­jas starp­nie­cī­bu pat bi­ja pau­dis dze­jā.

Laiks modināt kartupeļus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­dev­nie­cī­bas a/s Lau­ku Avī­ze 2011. ga­da Sē­jas un Ra­žas Avī­ze vēs­ta, ka šīs ne­dē­ļas no­ga­lē — piekt­dien, sest­dien un svēt­dien — tā sau­ca­ma­jās sak­ņu die­nās esot jā­sāk kar­tu­pe­ļu die­dzē­ša­na, lai sa­nāk­tu 50 die­nas līdz ap­rī­ļa bei­gām vai mai­ja sā­ku­mam, kad sak­ņu die­nās pa­re­dzē­ta to stā­dī­ša­na.

Palīdz pieredze un "zaļie pirkstiņi"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Stā­du au­dzē­tā­ji ar ne­pa­cie­tī­bu gai­da sil­tā­ku lai­ku. Arī ru­be­nie­tei MĀRĪTEI LĀPĪTĀJAI ap­sē­tās pla­tī­bas viņ­ne­dēļ bi­ja vien da­žas kas­tī­tes ar pe­tū­ni­jām.

Laucinieki nevēlas būt cērpjami auni

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dau­dzu lau­ci­nie­ku pro­tes­tus iz­rai­sī­jis Sa­bied­ris­ko pa­kal­po­ju­mu re­gu­lē­ša­nas ko­mi­si­jas ak­cepts a/s Latv­ener­go elek­tro­ener­ģi­jas ta­ri­fa pro­jek­tam, kas pa­redz elek­trī­bas pa­tē­rē­tā­ju iz­mak­su bū­tis­ku kā­pu­mu no šā ga­da 1. ap­rī­ļa. Lat­vi­jas Paš­val­dī­bu sa­vie­nī­ba no­rā­da, ka šie ta­ri­fi var pat par 39 % pa­lie­li­nāt iz­mak­sas par elek­trī­bu. Tā­dēļ dau­dzos no­va­dos pret jau­na­jiem ta­ri­fiem ga­ta­vo pro­tes­ta ak­ci­jas, vāc pret tiem pa­rak­stus. Kopš otr­die­nas to da­ra arī Be­ve­rī­nas no­va­dā gan pa­gas­tu cen­tros, gan arī ci­tās pub­lis­kās vie­tās. No­va­da do­mes priekš­sē­dē­tājs Mā­ris Zvir­bu­lis skaid­ro, ka pa­rak­stu vāk­ša­nu vis­pirms ro­si­nā­ju­ši ak­tī­vā­kie sa­šu­tu­šie ie­dzī­vo­tā­ji, ne­val­stis­kās or­ga­ni­zā­ci­jas, pēc tam ak­ci­jai at­bal­stu iz­tei­ku­ši arī no­va­da de­pu­tā­ti.

Taisni no piķa Burtniekā iekšā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­gad mak­šķer­nie­kiem un ci­tiem ak­tī­vās at­pū­tas cie­nī­tā­jiem, kas Burt­nie­ku eze­rā ra­du­ši do­ties lai­vās, tiks pie­dā­vā­ta jau­na lai­vu pie­stāt­ne un no­mas vie­ta pa­šā Burt­nie­ku cen­trā. Stās­ta bied­rī­bas Ezer­krasts AZ val­des lo­cek­lis Arnis Seņkāns:

Varbūt jau šoruden

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad Ko­cē­nu no­va­dā vie­so­jās sa­tik­smes mi­nistrs Ul­dis Au­gu­lis un VAS Lat­vi­jas Valsts ce­ļi val­des priekš­sē­dis Ivars Pā­že, kas Val­mie­ru lep­ni sauc par sa­vu dzim­to pil­sē­tu, Burt­nie­ku no­va­da do­mes priekš­sē­dis Jā­nis Lei­tis abiem uz­de­va jau­tā­ju­mu par ie­spē­ju uz au­to­ce­ļa A3, kas iet cau­ri no­va­dam, ne­tā­lu no t. s. Rū­jie­nas ap­ļa uz Val­mie­ras ap­ved­ce­ļa iz­vei­dot gā­jē­ju pār­e­ju (kā pērn­ru­den pie VTU Val­mie­ra) no­va­da ie­dzī­vo­tā­ju dro­šai no­kļū­ša­nai no Val­mier­mui­žas uz Val­mie­ru un at­pa­kaļ. Ik die­nas te pā­ri ātr­gai­tas šo­se­jai do­das vi­dē­ji 200 — 300 cil­vē­ku, par šo pro­blē­mu gan sa­vu­laik Val­mie­ras pa­gas­ta, gan ta­gad jau Burt­nie­ku no­va­da paš­val­dī­ba at­tie­cī­ga­jās in­stan­cēs kla­pa­to­ju­si ne ga­du vien.

Cenšas būt tuvāk iedzīvotājiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Feb­ru­ā­ra no­ga­lē Val­mie­ras ie­dzī­vo­tā­jiem tri­jās vie­tās bi­ja ie­spē­ja ar paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dē­tā­ju Ine­si Bo­ķi, iz­pild­di­rek­to­ru Jā­ni Bai­ku un iz­pild­di­rek­to­ra viet­nie­ku Ai­ga­ru Vī­to­lu dis­ku­tēt un iz­teikt priekš­li­ku­mus.

Ziedi ceļos uz pavasari

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Sau­lī­te spīd vai mā­ko­ņains, man pa­va­sa­ris kat­ru ga­du sā­kas 1. mar­tā, — sa­ka An­do Krū­ze, kas saim­nie­ko Tri­kā­tas pa­gas­ta «Krū­zēs». Šī esot die­na, kad no gal­ve­nās sil­tum­nī­cas uz pā­rē­jām pār­ce­ļo­ju­mu sāk, gan pār­zie­mo­ju­šās, gan no jau­na gā­dā­tās un ie­au­dzē­tās pu­ķes un stā­di.

Dzīves pieredzes bagātajiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lie­lais glez­no­tājs sals da­bā at­stā­jis sa­vas pē­das, bet sil­ta­jās un iz­re­mon­tē­ta­jās, arī no jau­na iz­vei­do­ta­jās tel­pās Ren­cē­nu kul­tū­ras na­mā ko­pā sa­nā­ca dzī­ves un dar­ba pie­re­dzes ba­gā­ti cil­vē­ki, ku­rus sau­cam tik pie­ras­tā un ie­til­pī­gā vār­dā — pen­si­o­nā­ri. Vi­ņi tie­kas kat­ru ga­du de­cem­brī, ššoreiz feb­ru­ā­rī, sve­ču mē­ne­sī, kas dod prie­ku un svē­tī­bu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Partneri