24. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Kazimirs, Izidors

Pilsētās un novados

Rudens zelts — maisos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kaut sal­nas vēl tā īs­ti nav bi­ju­šas, ze­mi pa­ma­zām no­klāj ru­de­nī­gi ko­šais la­pu pa­klājs. Arī šo­gad Val­mie­rā iz­slu­di­nā­ta la­pu vāk­ša­nas ak­ci­ja, ai­ci­nā­ti un ga­ta­vi pie­da­lī­ties gan ie­dzī­vo­tā­ji, gan uz­ņē­mu­mi un ie­stā­des.

Valmierā augs 59 jauni koki

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piektdien Jāņa Daliņa stadiona teritorijā, godinot Latvijas valsts neatkarības ideju, Olimpiskās dienas ietvaros zemē tika stādītas 59 vairāku šķirņu priedītes: tās turpmāk augs starp staltajām sugas māsām Neatkarības silā.

Gadi nav šķērslis gudrai dzīvei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ārste ZAIGA VĪTOLA uz aizejošo vasaru atskatās gaiši: — Man nav garlaicīgi! Ja mājās ir dators, ja nekautrējies no kursiem, ko piedāvā Valmieras pensionāru dienas centrs Atvasara, būsi tikai ieguvējs. Jo vairāk iepazīsi datoru, jo vairāk iespēju pavērsies un vairāk uzzināsi.

Fotoradari nāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šoferu savstarpējās solidaritātes nerakstīto žestu, kad pretim braucošais pamirkšķina, brīdinot par pamanītām (gadās arī citādi...) briesmām ceļu policista vai fotoradara izskatā, pēdējā laikā redzam arvien retāk.

Sargi mazuli no pudeļu kariesa

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zobārsti arvien skaļāk brīdina: jaunās māmiņas, pasargājiet savu mazulīti no pudeļu kariesa un dariet to, kamēr bēbītis dzīvo jūsu puncī.

Fotogrāfu salidojums «Stārķu ligzdā»

Reģistrēties, lai varētu balsot
1

Jau otro rudeni, kad aizlidojuši stārķi, «Stārķu ligzda» Vecates pagastā kļuva par fotogrāfu salidojuma vietu. Aizsākās viss pērn, kad atpūtas vietas saimniece Inga Broka, ielūkojusies Matīsa Markovska darbos un par šādu fotografēšanu iedegusies, rosinājusi viņas mītnē rīkot plenēru.

Drēgnums lien azotē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rudenīgie laikapstākļi un drēgnums mājokļos liecina, ka apkures sezona ir pavisam tuvu. Vai uzņēmums tai gatavs, vaicāju SIA «Valmieras siltums» valdes priekšsēdētājam PĒTERIM STREĻČAM.

Saules sveiciens naktij

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirmdienas pēcpusdienā uz Zemes sākās magnētiskā vētra. Saskaņā ar ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes datiem Saules vēja — jonizētu daļiņu plūsmas — ātrums pieauga no 350 līdz 700 kilometriem sekundē. Planētas ziemeļu daļā magnētiskā vētra sasniedza astoņu ballu spēku deviņu ballu skalā. Tādēļ pirmdienas vakarā līdz aptuveni vieniem naktī arī Latvijā vairākkārt bija redzama šīs vētras radītā ziemeļblāzma.

Projekti ļauj attīstīties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par ak­tu­a­li­tā­tēm paš­val­dī­bas dar­bā stās­ta do­mes priekš­sē­dē­tājs GUNĀRS ZUNDA:

— Šis gads ir ra­žens ar da­žā­diem pro­jek­tiem. Es­mu gan­da­rīts, ka līdz maz­pil­sē­tu un lau­ku ko­ru fes­ti­vā­lam mums iz­de­vās pa­beigt Lī­bie­šu pils­kal­na estrā­des re­no­vā­ci­ju. Va­sa­ras sā­ku­mā Maz­sa­la­cas cen­trā kul­tū­ras pa­sā­ku­miem ti­ka iz­vei­dots lau­kums, to at­klā­jām pirms Jā­ņiem un esam jau sā­ku­ši ak­tī­vi iz­man­tot — tur no­ti­ka Jā­ņu ie­lī­go­ša­na, se­ni­o­ru spor­ta spē­les un ve­co ve­lo­si­pē­du svēt­ki. Bla­kus par ci­ta pro­jek­ta fi­nan­sē­ju­mu uz­bū­vē­ta sa­bied­ris­kā tu­a­le­te.

Seniori aizvien aktīvi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau di­vus ga­dus no­va­dā dar­bo­jas se­ni­o­ru bied­rī­ba At­balss. Vie­na no tās pār­stā­vēm, pa­sā­ku­mu or­ga­ni­za­to­re SARMĪTE KAULIŅA stās­ta, ka ša­jā lai­kā pa­veikts daudz:

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri