19. Oktobris, 2018
Vārda dienu svin: Drosma, Drosmis, Elīna

Pilsētās un novados

Šogad paveikts daudz

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No šī ga­da mar­ta Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­bas ne­kus­ta­mo īpa­šu­mu spe­ci­ā­lis­ta ama­tā dar­bo­jas IVO VIRSIS. Ko­pā ar vi­ņu Lies­ma de­vās ne­lie­lā brau­cie­nā pa Rū­jie­nu un Je­ru pa­gas­tu, lai no­vēr­tē­tu vi­ņa va­dī­bā pa­veik­to.

Būvējot tiltu, dažus kokus izcirtīs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nā­kam­gad pa­re­dzēts re­kons­tru­ēt til­tu pār Gau­ju Val­mie­rā. Lai ne­ra­dī­tu ne­ēr­tī­bas ie­dzī­vo­tā­jiem, re­kon­struk­ci­jas lai­kā bla­kus eso­ša­jam lej­pus tā­dā pa­šā aug­stu­mā tiks bū­vēts pa­gai­du pon­to­nu tilts. Ta­ču tie­ši ša­jā vie­tā kras­tā aug vai­rā­ki ko­ki. Val­mie­ras ie­dzī­vo­tā­ji par to lik­te­ni ti­ka ai­ci­nā­ti iz­teik­ties sa­bied­ris­ka­jā ap­sprie­ša­nā. In­te­re­si ne­viens diem­žēl ne­bi­ja iz­rā­dī­jis, arī uz sa­nāk­smi ie­ra­dos vie­nī­gi es, tā­dēļ iz­man­to­ju iz­de­vī­bu ap­ru­nā­ties ar ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma ap­saim­nie­ko­ša­nas pār­val­des va­dī­tā­ju RITU JEMŠIKU.

Neliels ceļojums nākotnē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā ra­do­ša­jā dis­ku­si­jā Fu­tu­ro­lo­ģi­jas se­anss jau­nie­ši no Val­mie­ras sko­lām un Vid­ze­mes Augst­sko­las iz­tē­lo­jās sa­vu nā­kot­ni un pro­gno­zē­ja, kā­da būs vi­ņu dzī­ve 2020. ga­dā.

Rudens darbi Valmieras vecpilsētā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ro­sī­ba nu jau pā­ris mē­ne­šu vē­ro­ja­ma Gau­jas kras­tā, kur, īs­te­no­jot pro­jek­tu «Vec­pil­sē­tas ai­na­va pie Gau­jas — Val­mie­ras vēs­tu­ris­kā cen­tra re­vi­ta­li­zā­ci­ja», tur­pi­nās vēs­tu­ris­kā ārst­nie­cī­bas au­gu dār­za ie­kār­to­ša­na, lai­vu pie­stāt­nes būv­nie­cī­ba, kā arī ēku Pils­kal­na ie­lā 2 un 4 res­tau­rā­ci­ja un re­no­vā­ci­ja.

Ko nespēj šodien, spēs rīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Do­mā­ju, ka tik daudz ak­tī­vu vī­rie­šu lau­kos pat grū­ti sa­skai­tīt! — kom­pli­men­tus sie­vie­tēm ne­slēp­jot, iz­do­ša­nās ener­ģi­ju arī turp­māk mū­su lau­ku sie­vie­šu ap­vie­nī­bas 10 ga­du ju­bi­le­jā vēl ilg­ga­dē­jais lau­ku sie­vu ie­ce­ru un ap­vie­nī­bas dar­bī­gu­ma at­bal­stī­tājs, nu jau 10. Sa­ei­mas de­pu­tāts Vi­tauts Sta­ņa un Be­ve­rī­nas no­va­da paš­val­dī­bas va­dī­tājs Māris Zvir­bu­lis.

Pie "īstās" autoostas darbs dzen darbu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viss lie­lais Sta­ci­jas ie­las re­kon­struk­ci­jas ob­jekts Val­mie­rā, kur strā­dā ģe­ne­rāl­uz­ņē­mējs ce­ļu bū­ves fir­ma Bin­ders ko­pā ar apkš­uz­ņē­mē­jiem Lim­ba­žu ce­ļi un Vid­ze­mes ener­go­celt­nieks, sa­da­līts tri­jos at­se­viš­ķos pos­mos. Pat­la­ban lie­lā­kā ro­sī­ba ir abos ga­los — va­kar sta­ci­jas pu­sē uz Ples­ka­vas ie­las jau klā­ja as­fal­tu, Sta­ci­jas lau­kums jau no­bru­ģēts. Sa­vu­kārt au­to­os­tas priek­šā celt­nie­ki un teh­ni­ka bi­ja sa­da­lī­ju­šies pa kom­pak­tām dar­ba oā­zī­tēm — vie­ni mē­rī­ja aug­stu­ma at­zī­mes, ot­ri bru­ģē­ja, tre­šie li­ka vie­tā be­to­na ap­ma­les, ce­tur­tie ga­ta­vo­ja brau­ca­mo da­ļu pir­ma­jai as­fal­ta kār­tai.

Atbildībā par visu dzīvo radību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš ie­priek­šē­jās sa­ru­nas ar Nauk­šē­nu no­va­da paš­val­dī­bas po­li­ci­jas priekš­nie­ku pulk­vež­leit­nan­tu PĒTERI ĶĪKULI Rū­jā aiz­te­cē­jis ne ma­zums ūde­ņu, ta­ču li­kum­pār­kā­pē­ju uz­ve­dī­bā jū­ta­mas pār­mai­ņas nav kon­sta­tē­tas — jo­pro­jām paš­val­dī­bas po­li­ci­jas un tās iz­pa­lī­gu gal­ve­nais dar­ba lauks esot kai­mi­ņu sa­mie­ri­nā­ša­na un ie­dzī­vo­tā­ju sū­dzī­bu pār­bau­de, vai tie­šām nā­bur­gu ka­ķis pie­ne­sis pil­nu ko­ri­do­ru ar no­kos­tām var­dēm, pie­de­vām vēl kāp­ņu tel­pā smird re­gu­lā­ri ne­iz­nests šmuc­spai­nis.

Kā es nopelnīju pudeli «Vana Tallinn»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ipiķieša atmiņas
Labi gan, ka mūsu senči iedibinājuši mīļas tradīcijas, tostarp kapu svētkus, kad kopā pulcējas ļaudis no malu malām, lai atcerētos piederīgos Skudrītes kalniņā, lai apciemotu dzimtās vietas, mājīgā gaisotnē izkratītu sirdi, apspriestos, pieņemtu svarīgus ģimeņu lēmumus.

No pirmdienas līdz svētdienai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mazsalacas kultūras centra direktore DACE JURKA, kā allaž, vienlaikus cīnās vairākās frontēs: — Šobrīd aktuālas ir Tradicionālo prasmju skolas, kas bijušā Valmieras rajona teritorijā 30. oktobrī sāksies Ķoņos, Mazsalacā, Skaņkalnē, Rūjienā, Burtniekos un Sēļos.

Amatam jāturpinās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Man gan trūkst pieredzes šādiem brīnumiem, bet, ja par to piedāvā naudu, tad nekas cits neatliek, kā piekrist, — tā par savu iesaistīšanos Tradicionālo prasmju skolas 2010 projektā joko Sēļu pagasta galdniekmeistars UĢIS VĪTIŅŠ.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri