23. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Haralds, Almants

Pilsētās un novados

Viss Dieva ziņā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

EDIJS KALEKAURS Rū­jie­nas Sv. Bēr­tu­ļa drau­dzē kal­po jau trīs ga­dus. Sa­vu­laik jau esam ti­ku­šies Maz­sa­la­cā, kur viņš ir Sv. An­nas drau­dzes mā­cī­tājs, tā­dēļ Edijs sa­gai­da pie Sv. Bēr­tu­ļa baz­nī­cas ar vār­diem — prieks jūs at­kal sa­tikt.

Aicināsim ciemos skursteņslauķi !

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts uguns­dzē­sī­bas un glāb­ša­nas die­nests at­gā­di­na, ka, ga­ta­vo­jo­ties ap­ku­res se­zo­nai, jā­pār­lie­ci­nās par uguns­dro­šī­bu: jā­iz­tī­ra sod­rē­ji no dū­me­ņiem un krāš­ņu un pa­var­du dūm­ka­nā­liem, un to vis­la­bāk iz­da­rīs ser­ti­fi­cēts skur­steņ­slau­ķis.

Godina apustuli Bērtuli

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sv. Bērtuļa vārdā ir nosaukta ne tikai Rūjienas evaņģēliski luteriskā draudze, bet arī Rūjienas pilsētas kapi, tādēļ rūjieniešiem Bērtuļa diena ir īpaša. Deviņdesmitajos gados iedibinātā tradīcija tiek turpināta, un tas ir viens no interesantākajiem notikumiem draudzes organizēto pasākumu vidū. Tā tas bija arī šogad.

Skan čalas pāri robežai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš 1999. ga­da Ipi­ķu pa­gas­ta Gar­lī­du­mos — Lat­vi­jas tā­lā­ka­jā zie­me­ļu pun­ktā — ir uz­stā­dī­ta ro­bež­zī­me Bal­tās nak­tis. 2008. ga­da 29. feb­ru­ā­rī Ipi­ķos ta­pa sa­bied­ris­kā or­ga­ni­zā­ci­ja ar tā­du pa­šu no­sau­ku­mu. Šīs or­ga­ni­zā­ci­jas vār­dā Sa­ni­ta Zil­pau­ša 2009. ga­da no­ga­lē iz­vei­do­ja un bied­rī­bā No Sa­la­cas līdz Rū­jai ie­snie­dza pro­jek­tu Mēs — Sa­pra­šai, Sa­pra­ša — mums. Bied­rī­bā, 2010. ga­dā vei­ci­not sa­vas te­ri­to­ri­jas ie­dzī­vo­tā­ju ini­ci­a­tī­vas un at­ro­dot tām ES Le­a­der fi­nan­sē­ju­mu, to­laik tas bi­jis viens no pir­ma­jiem un arī sa­tu­rī­gā­ka­jiem pro­jek­tiem, tā­dēļ gu­vis ap­stip­ri­nā­ju­mu un fi­nan­si­ā­lu at­bal­stu. Pro­jekts pa­re­dzē­ja Sa­pra­šas upes kras­tu sa­kop­ša­nu un lab­ie­kār­to­tas at­pū­tas vie­tas vei­do­ša­nu vie­tē­jiem ie­dzī­vo­tā­jiem un ga­rām­brau­cē­jiem pa ce­ļu marš­ru­tā Lat­vi­ja-Igau­ni­ja.

Mātes Sibīrijas rūdījums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šodien simto dzimšanas dienu būtu svinējusi valmieriete ALMA GRASE.

Jubilāre dzimusi Sibīrijā, uz kurieni viņas vecāki Minna un Mārtiņš Brieži, līdzīgi kā daudzi citi tautieši, bija devušies zemes meklējumos. Krasnojarskas novadā, kā zināms, pat izveidojusies latviešu kolonija — strādīgie iebraucēji tur sabūvējuši mājas, nodibinājuši savu skolu.

Rudzu bekas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Tik­ko ie­rau­gu tir­gū pir­mās be­kas, zi­nu, ka jā­do­das uz me­žu,— vien­ne­dēļ zi­ņo­ja sē­ņo­ša­nas azar­ta pār­ņem­ta pa­zi­ņa. Dažs uz tir­gu do­das, lai tik­tu pie gar­šī­gas be­ku vai gai­le­ņu mēr­ces, cits pa­vē­rot, kas ir se­zo­nas nag­la. Tir­gus ir sē­ņo­tā­ju ba­ro­metrs, kas tiek pē­tīts un uz­ma­nīts.

Draugi no Ojabi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kris­tie­ši no Zvied­ri­jas Oja­bi drau­dzes bi­ja ie­lūg­ti uz Val­mie­ras Sv. Sī­ma­ņa drau­dzes no­met­ni Pra­vie­tis sa­vā ze­mē.

Simt draugu — būs!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Val­mie­ras no­va­da fonds pa­zi­ņo­ja par 50. drau­gu Val­mie­ras no­va­dam.

Par jauniešiem — kopā ar jauniešiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No 13. līdz 14. au­gus­tam Ko­cē­nu pa­gas­ta «Pils­kal­nos» no­ri­si­nā­jās Ko­cē­nu no­va­da jau­nie­šu do­mes pir­mā ko­pī­gā no­met­ne.

To rī­ko­ja no­va­da paš­val­dī­bas do­mes spe­ci­ā­lis­ti ar mēr­ķi sniegt jau­nie­šiem ie­spē­ju ne­for­mā­lā vi­dē pa­va­dīt di­vas ak­ti­vi­tā­šu pie­pil­dī­tas die­nas, gan ko­pī­gi at­pū­šo­ties un ci­tam ci­tu tu­vāk ie­pa­zīs­tot, gan strā­dā­jot dar­ba gru­pās.

Lai dzimtu atmiņa būtu dzīva

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien Lat­vi­jas Kul­tū­ras fon­da Zie­meļ­vid­ze­mes bi­rojs, sa­dar­bī­bā ar no­va­da kul­tū­ras cen­tru un mu­ze­ju, rī­ko­ja dzim­tu sa­ie­tu — kon­fe­ren­ci. Nu jau ce­tur­to rei­zi Maz­sa­la­cā pul­cē­jās di­žo dzim­tu pār­stāv­ji, lai ru­nā­tu par dzim­tas, ģi­me­nes lo­mu, tās de­vu­mu pil­sē­tai, no­va­dam, Lat­vi­jai.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri