20. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Marianna, Ginters, Guntra

Pilsētās un novados

ŠŠie gadi nav viegli

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirm­dien bied­rī­bā Se­ni­o­ru Aka­de­mia cie­mo­jās kād­rei­zē­jais val­mie­rie­tis — Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas At­tīs­tī­bas sa­dar­bī­bas ko­mi­sārs ANDRIS PIEBALGS. Viņš ne­daudz pa­stās­tī­ja par sa­vu ģi­me­ni un dar­bu, at­bil­dē­ja uz jau­tā­ju­miem.

Rudens lapu virpulī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lap­kri­tis sā­cies pa īs­tam. Val­mie­rā skvē­riņš pie uguns­dzē­sē­ju de­po iet­ves, ko ik die­nas uz­ma­na San­dra un Li­di­ja, al­laž kā tik­ko uz­posts. Abas čak­lās slau­cī­tā­jas ne­vie­nai tik­ko kri­tu­ša­jai ko­ši dzel­te­na­jai vai ru­dens trū­du krā­sā sa­tum­su­ša­jai uz iet­ves pat at­pūs­ties ne­ļauj.

Zagļi pat tiltiem ķeras klāt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad kūd­ras pār­va­dā­ša­na pa 1920. ga­dā bū­vē­to šaur­slie­žu dzelz­ce­ļu kļu­va ne­iz­de­vī­ga un 26 ki­lo­met­rus ga­ro sti­gu ne­bi­ja ie­spē­jams no zag­ļiem no­sar­gāt, slie­žu īpaš­nieks no­lē­ma tās de­mon­tēt. 2006. ga­dā tas arī ti­ka iz­da­rīts, un paš­laik dzelz­ceļš sa­gla­bā­jies ti­kai da­žos pur­va pos­mos. Ta­ču gar­na­džiem mie­ra ne­bi­ja — at­ra­dās vēl kas pa­ņe­mams.

Kas līdzīgs rūjieniešiem ar ventiņiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirm­dien Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā ri­si­nā­jās Ei­ro­pas va­lo­du die­nai vel­tīts pa­sā­kums «Iz­lo­cī­tie stās­ti», ko at­bal­stī­ja Eu­ro­pe Di­rect in­for­mā­ci­jas centrs Val­mie­rā cik­lā «Re, ko un kā var Ei­ro­pā».

..., bet nodokļus maksā Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mar­ko dau­dzi Sim­jū­da tir­gus fa­ni at­pa­zīt no ie­priek­šē­jiem ga­diem — gar­dais kā­rums nav aiz­mir­sies. Un vi­ņa ro­sī­ša­nos ne­var ne­pa­ma­nīt. Vieg­li ro­ta­ļīgs, iz­teik­smī­gi ģēr­bies un vi­su lai­ku dar­bīgs un ru­nīgs. Ar vie­nu ro­ku mai­sa man­de­les sa­vā kū­po­ša­jā čugu­na kat­lā, ar ot­ru — pa­sniedz ie­kā­ro­to pir­ku­mu vai ka­ro­tī­ti ar kri­pa­ti­ņu pa­gar­šo­ša­nai. Ap­kārt Mar­ko kat­lam tir­gus cen­trā ziņ­kā­rī­go vi­su lai­ku ap­kārt ka biezs, un šķiet, ka uz­ma­nī­ba pro­ce­sā aiz­ņem­ta­jam (vā­ri un pār­dod!) vī­ram ne­trau­cē. Glu­ži ot­rā­di — dau­dzi ver ma­ci­ņus, jo sal­du grauz­dē­tu man­de­ļu in­ten­sī­vā smar­ža ir ne­at­vai­rā­ma, kai­ri­nā­jums gar­šas kār­pi­ņām pra­sa pie­pil­dī­ju­mu.

Pērk ikdienišķo

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Nauk­šē­nu no­va­dā sie­vie­tēm ir grū­ti at­rast dar­bu. Dar­ba ie­spē­jas ir valsts ie­stā­dēs — pa­gast­mā­jā, sko­lā, pas­tā. Pa­vi­sam ne­liels dar­ba pie­dā­vā­jums ir vei­ka­los. Kon­ku­rē­jot ar ci­tiem vie­tē­jiem vei­ka­liem, Nauk­šē­nos veik­smī­gi strā­dā pār­ti­kas vei­kals «Ar­tavs». Ta­jā dar­bu at­ra­du­šas čet­ras laip­nas un smai­dī­gas pār­de­vē­jas.

Naukšēnos rekonstruē tiltu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nos kopš 22. jū­li­ja no­tiek 1961. ga­da bū­vē­tā til­ta pār Rū­ju re­kon­struk­ci­ja. «Lat­vi­jas Valsts ce­ļu» pa­sū­tī­ju­ma dar­bus veic a/s «Lat­vi­jas til­ti» apakš­uz­ņē­mējs SIA «8CBR», un dar­bus ie­ce­rēts pa­beigt līdz ok­tob­ra bei­gām.

Gods kalpot Latvijai!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aiz­sar­gi — mi­li­tā­ri faš. or­ga­ni­zā­ci­ja burž. Ljā. No­dib. 1919 III cī­ņai pret rev. kus­tī­bu un sar­ka­na­jiem par­ti­zā­niem. 1923 iz­vei­do­ja aiz­sar­džu nod., bet 1939 — jaun­sar­gus. Bi­ja iz­šķi­ro­ša lo­ma faš. ap­vēr­su­mam Ljā 1934. 1940 org. bi­ja 31874 aiz­sar­gu, 14810 aiz­sar­džu un 14000 jaun­sar­gu. Ar Lat­vi­jas Tau­tas val­dī­bas lēmumu1940 org-ju lik­vi­dē­ja. Pēc­ka­ra ga­dos aiz­sar­gi pie­da­lī­jās bru­ņo­tās pret­pad. ban­dās.

Tā rak­stīts Lat­vi­jas Pa­dom­ju en­cik­lo­pē­di­jas 1. sē­ju­mā (1981).

Laiks un darbs ieceļ apzeltīto kārtā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Go­di­nā­jums trim vien­au­dzēm, jau­kām, no­piet­nām un pra­sī­gām sko­lo­tā­jām Ren­cē­nu pa­mat­sko­lā ie­nā­ca ar gai­šu no­ska­ņu. Vi­ņu mū­ži, so­ļi un bal­sis at­stā­ti vai­rā­kām sko­lē­nu pa­au­dzēm un ie­rak­stī­ti no­vad­pēt­nie­cī­bas mu­ze­ja vēs­tu­res lap­pu­sēs. Il­gai Go­bai, Li­di­jai Ķi­ber­ma­nei un Gai­dai Sa­li­ņai šis gads ie­vi­jies 80 gre­dze­nu lo­kos, un tie­ši ta­gad, gai­dot sko­las 75. dzim­ša­nas die­nu, pa­vē­rām at­mi­ņu lap­pu­si, no­vēr­tē­jām un brī­nī­jā­mies par vi­ņu va­rē­ša­nu un skaud­rāk sa­ju­tām sa­vē­jo.

Paļāvībā uz Dievu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas Sv. An­nas drau­dzē kal­po­ša­nu ne­sen sā­cis jau­nais mā­cī­tājs EDIJS KALEKAURS.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri