24. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Diāna, Dina, Dins

Pilsētās un novados

Gribētos pabeigt līdz salam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā vēl at­li­ku­šo da­rā­mo re­kons­tru­ē­ja­ma­jā piec­sta­ru krus­to­ju­mā Val­mie­rā, vēr­tē ģe­ne­rāl­uz­ņē­mē­ja — ak­ci­ju sa­bied­rī­bas 8CBRbūv­dar­bu va­dī­tājs Mā­ris An­tons. Pēc pa­šu smil­te­nie­šu veik­ta­jiem rak­ša­nas dar­biem ta­gad ob­jek­tā apakš­ze­mes ko­mu­ni­kā­ci­jas ie­rī­ko apakš­uz­ņē­mē­ja — Vid­ze­mes ener­go­celt­nie­ka — vī­ri, pa­ra­lē­li ar vēl da­žiem sī­kā­kiem dar­bi­ņiem sa­vā jo­mā Mā­lu ie­lā aiz­ņem­ta Val­mie­ras ūdens bri­gā­de.

Ziemeļvidzemes zemessargiem — lielākās mācības šogad

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tri­kā­tas pa­gas­ta ap­kārt­nē pa­gā­ju­ša­jās brīv­die­nās ze­mes­sar­dzes 22. un 27. kāj­nie­ku ba­tal­jons or­ga­ni­zē­ja lau­ku tak­tis­ko vin­gri­nā­ju­mu «Vid­ze­mes ru­dens 2011». Pie­da­lī­jās ap 200 ze­mes­sar­gu un 24 pro­fe­si­o­nā­lā die­nes­ta ka­ra­vī­ri no ze­mes­sar­dzes 22. un 27. kāj­nie­ku ba­tal­jo­na.

Septembra dālijas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dā­li­jas mūžs ar re­tiem iz­ņē­mu­miem nav garš. Pe­o­ni­jām gan, pat 50 ga­dus. Bet dā­li­jai daudz īsāks. Re, šķir­nī­te Vul­kāns gan vēl no 1948. ga­da, — ie­pa­zīs­ti­not ar sa­vu ko­lek­ci­ju Vai­da­vas pa­gas­ta Mež­vi­dos, stās­ta se­lek­ci­o­nā­re Ri­ta Za­ļais.

Visvairāk var izdarīt vienatnē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— At­ve­da ma­ni uz kū­ti­ņu un tei­ca: da­ri! — tā sā­ku­mu sa­vai mē­be­ļu gald­nie­ka darb­nī­cai ceļ­ma­lā ne­tā­lu no Burt­nie­ka at­ce­ras Inārs Luk­ja­novs. Meis­tars Ma­tī­šos ir ie­nā­cējs. Pil­sē­tā dzī­vot ne­pa­tī­kot, jo par to, ka vie­nam vai­rāk, ot­ram ma­zāk, asu emo­ci­ju tur ne­trūk­stot. Lau­kos mie­rī­gāk. Tā­da, lūk, iz­vē­le.

Esi aktīvs laukos!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

2006. ga­dā iz­vei­do­tā bied­rī­ba No Sa­la­cas līdz Rū­jai, uz­ska­tot par sa­vu mi­si­ju bied­rī­bas te­ri­to­ri­jā dzī­vo­jo­šo ie­dzī­vo­tā­ju va­ja­dzī­bu ap­zi­nā­ša­nu, no­for­mu­lē­ša­nu un at­bal­sta fi­nan­sē­ju­ma at­ra­ša­nu, vei­ci­nā­ju­si ne vie­na vien sa­bied­rī­bai no­zī­mī­ga pro­jek­ta re­a­li­zā­ci­ju.

Atstājot liecinājumus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

PĒTERIS EGLITIS ir val­mie­rie­tis vai­rāk ne­kā pu­si no mū­ža 81 ga­da. Bie­ži re­dzams pa­stai­gās, gal­ve­no­kārt Pār­gau­jā. Un ik pa lai­kam at­rod kaut ko ie­mū­ži­nā­mu. Bet īpašs vi­ņa, tā­pat kā ļo­ti dau­dzu dzī­vē, bi­jis ba­ri­kā­žu laiks. Pa­vi­sam ne­sen tam bi­jis in­te­re­sants tur­pi­nā­jums.

Vienmēr jauni!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Fo­re­ver young — ar šā­du sauk­li aiz­va­dī­ta­jā ne­dē­ļas no­ga­lē jau sep­tī­to ga­du Val­mie­rā no­ri­si­nā­jās Jau­nie­šu die­nas 2011. Šī pa­sā­ku­ma mēr­ķis ir vei­ci­nāt jau­nie­šu ie­kļau­ša­nos sa­bied­rī­bā un sniegt ie­spē­ju ik­vie­nam pa­rā­dīt sa­vas ide­jas un ie­ma­ņas. Tas ir at­rak­tīvs, spor­tisks, kul­tu­rāls, māk­sli­nie­cisks un jautrs jau­nie­šu pa­sā­kums, ko rī­ko jau­nat­nes cen­tra «Vin­da» klubs «Acis» un brīv­prā­tī­gie pa­lī­gi. Jau­nie­šu die­nas ir arī viens no Val­mie­ras no­va­da fon­da pro­jek­tu kon­kur­sa at­bal­stī­ta­jiem pro­jek­tiem.

Mājīgāk un krāsaināk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­tī­ka­mas pār­mai­ņas ar paš­val­dī­bas at­bal­stu ša­jā va­sa­rā ie­gu­vu­si Burt­nie­ku pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­de. Tās va­dī­tā­ja Lin­da Sē­ne ar lep­nu­mu stās­ta, ka, pirm­kārt, dār­ziņš ti­cis pie jau­na jum­ta se­gu­ma, kas sa­vu lai­ku bi­ja go­dam no­kal­po­jis:

Tas Kungs ir ar mums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

28. au­gus­ta pēc­pus­die­nā Sv. Sī­ma­ņa baz­nī­cā no­ti­ka Ro­mas Ka­to­ļu Baz­nī­cas Rī­gas ar­hi­bīs­ka­pa met­ro­po­lī­ta ZBIGŅEVA STANKEVIČA pir­mā vi­zi­tā­ci­ja Val­mie­ras ka­to­ļu drau­dzē, ko sa­va ga­rī­gu­ma stip­ri­nā­ju­mam iz­man­to­ja ne­gai­dī­ti daudz da­žā­du kon­fe­si­ju kris­tie­šu. Ar­hi­bīs­kaps pa­tei­cās Sv. Sī­ma­ņa diev­na­mam un drau­dzei par at­sau­cī­bu un sa­dar­bī­bu ar ka­to­ļu drau­dzi.

Valmieras SOS bērnu ciematam četri gadi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­ku die­nā Val­mie­ras SOS bēr­nu cie­ma­tā vie­so­jās at­bal­stī­tā­ji, drau­gi, paš­val­dī­bu pār­stāv­ji u.c. Dzim­ša­nas die­nā lie­lā­ko dā­va­nu,  trīs jau­nas au­to­ma­šī­nas, par go­du sa­vai 100 ga­du ju­bi­le­jai, bi­ja sa­rū­pē­ju­si kom­pā­ni­ja Chev­ro­let.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri