19. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Liza, Līze, Elizabete, Betija

Pilsētās un novados

Budžets pieņemts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nu no­va­da paš­val­dī­ba pie­ņē­mu­si šī ga­da bu­dže­tu. Sī­kāk pa­stās­tī­ja no­va­da paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dē­tājs Jānis Zuments.

Iz­de­vu­mu da­ļa sa­stā­da 1300000 la­tu. Šim ga­dam paš­val­dī­bām lī­dzek­ļi ir sa­ma­zi­nā­ti vi­sā val­stī, tā­dēļ šo­gad ne­kā­di mil­zī­gi dar­bi ne­tiks veik­ti.

Neatmet cerību kādreiz atkal dzīvot laukos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par cil­vē­ku va­rot spriest pēc vi­ņa at­tiek­smes pret bēr­niem, ve­ciem cil­vē­kiem un dzīv­nie­kiem. Vār­du sa­kot, pret vis­ma­zāk aiz­sar­gā­ta­jiem. Ar VAS «Lat­vi­jas pasts» Val­mie­ras pas­ta tīk­la da­ļas priekš­nie­ci SANDRU BRAUNU ie­pa­zi­nos un arī la­sī­tā­jus vē­los ie­pa­zīs­ti­nāt tie­ši no šīs pu­ses.

Putni pie brokastu galda

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ru­nī­ga lau­ku sie­va zoo­vei­ka­lā pērk pil­nu so­mu ar put­nu ba­ro­ša­nai sa­ga­ta­vo­ta­jām bum­bām un tais­no­jas: — Knā­bā un knā­bā. No­ē­dīs ma­ni vai pli­ku! Bet brauk­šu un pirk­šu at­kal. Dik­ti jau gai­da.

Talismans un desmit tonnas apģērbu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar pir­mo gads­kār­tu at­zī­mē­ja Val­mie­ras no­va­da fon­da un Sar­ka­nā Krus­ta lab­da­rī­bas no­lik­ta­vas brīv­prā­tī­gie.

Medības ir dārgs vaļasprieks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sē­ļu pa­gas­tā ap 4000 hekt­āros me­dī med­nie­ku ko­lek­tīvs «Pār­gau­ja». Ko­lek­tī­vā dar­bo­jas 34 med­nie­ki, pār­sva­rā ve­cā­ka ga­da gā­ju­ma val­mie­rie­ši. Vi­ņu pul­kā ir arī bi­ju­šie po­li­cis­ti — il­gus ga­dus ko­lek­tī­vu va­dī­ja Val­dis Dze­nišs, Ai­vars Ozo­liņš, paš­laik — Ed­vīns Strau­me.

Kalpojot Dievam un cilvēkiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas bap­tis­tu drau­dzes mā­cī­tājs VALTERS MITĀNS ir Lat­vi­jā viens no ga­dos jau­nā­ka­jiem bap­tis­tu mā­cī­tā­jiem. Ti­kai pērn viņš ab­sol­vē­jis Bap­tis­tu sa­vie­nī­bas iz­vei­do­to Bal­ti­jas pas­to­rā­lo in­sti­tū­tu, kur sā­cis mā­cī­bas pirms trim ga­diem līdz ar in­sti­tū­ta di­bi­nā­ša­nu. Tas iz­vei­dots, lai pie­sais­tī­tu jau­nus cil­vē­kus, jo ie­priek­šē­jā iz­glī­tī­bas sis­tē­ma bi­ju­si pā­rāk aka­dē­mis­ka un nav uz­ru­nā­ju­si jau­nie­šus. Aiz­vien vai­rāk drau­džu pa­li­ku­šas bez sa­viem ga­niem, jo ve­cos mā­cī­tā­jus nav bi­jis kam no­mai­nīt. Pirms čet­riem ga­diem arī Maz­sa­la­cā bi­ju­si lī­dzī­gi si­tu­ā­ci­ja.

Atkal tikai izdzīvošanas budžets

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rīt Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tā­ti lems par šī ga­da bu­dže­tu. Vai arī šo­gad pa­re­dza­mi bū­tis­ki tau­pī­bas pa­sā­ku­mi? Ko do­mā­jat par ie­ro­si­nā­ju­mu valsts un paš­val­dī­bu ie­stā­dēm at­kal at­ļaut par bu­dže­ta lī­dzek­ļiem rī­kot at­pū­tas pa­sā­ku­mus?

Buki sniegu neēd

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad ma­na Lo­ta cī­ņā ar me­ža­kui­li zau­dē­ja, bi­ra asa­ras arī man, — at­ce­ras ren­cē­nie­tis Jā­nis Ru­dī­tis, pie­mi­not sa­vas lie­lis­kās med­nie­ces un dau­dzās iz­stā­dēs god­al­go­tās blad­haun­da šķir­nes ku­ces Lo­tas lik­te­ni. — Bet me­dī­bas bi­ja vi­ņas sti­hi­ja, vi­ņas lai­me.

Meteņi ir klāt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmieras muzejā vakar Valmieras 5. vidusskolas folkloras kopa «Sudmaliņas», Valkas bērnu un jaunatnes centra «Mice» folkloras kopa «Vainadziņš», Ērģemes pamatskolas folkloras kopa «Rikanda», Kārķu pamatskolas folkloras kopa, Ēveles pamatskolas folkloras kopa «Ēvele», Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestādes folkloras kopa «Pasaciņa» un Rankas pamatskolas folkloras kopa svinēja Meteņus.

Nemaldies, palīdzību meklējot!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien — Ei­ro­pas ne­at­lie­ka­mās pa­lī­dzī­bas die­nes­ta nu­mu­ra 112 die­na. Ci­pa­ru sa­li­kums 112 ga­dā ir div­reiz — 11. feb­ru­ā­rī un 1. de­cem­brī. ES val­stīs 11. feb­ru­ā­rī tiek rī­ko­tas kam­pa­ņas par ope­ra­tī­vo die­nes­tu tāl­ru­ņa nu­mu­ru un dar­bī­bu. Val­mie­rā un ci­tās lie­lā­ka­jās pil­sē­tās Valsts uguns­dzē­sī­bas un glāb­ša­nas die­nests (VUGD) in­te­re­sen­tiem rī­ko at­vēr­to dur­vju die­nu — tā ir ie­spē­ja ie­pa­zī­ties ar glā­bē­ju dar­bu, teh­nis­ko ap­rī­ko­ju­mu un tāl­ru­ņa 112 dar­bī­bu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri