22. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Rigonda, Adrians, Ārija

Pilsētās un novados

Ezerieši — sena māja jaunā ietērpā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tur­pi­nām ie­pa­zīs­ti­nāt ar kon­kur­sa Sa­kop­tā­kais nam­īpa­šums Rū­jie­nas no­va­dā šī ga­da lau­re­ā­tiem.

Mūsu dzīves jēga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes Augst­sko­lā 14. sep­tem­brī Kris­tī­gās stu­den­tu brā­lī­bas iz­rā­de Mar­ka drā­ma sā­kās ar Jē­zus vār­diem: Laiks ir pie­pil­dīts.

Diskusijā iesaista sabiedrību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aiz­sar­dzī­bas mi­nis­tri­ja iz­strā­dā jau­nu Valsts aiz­sar­dzī­bas kon­cep­ci­ju un tās sa­ga­ta­vo­ša­nas lai­kā rī­ko aiz­sar­dzī­bas un dro­šī­bas po­li­ti­kas eks­per­tu un sa­bied­rī­bas dis­ku­si­jas, lai ap­tver­tu pēc ie­spē­jas pla­šā­ku vie­dok­ļu spek­tru un ie­snieg­tu val­dī­bai iz­ska­tī­ša­nai kva­li­ta­tī­vu kon­cep­ci­jas pro­jek­tu.

Starpposmā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zan­da un Ul­dis Žen­ti­ņi Kau­gu­ru pa­gas­ta Vīn­kal­nos dzī­vo ses­to ga­du. Īpa­šums no­pirkts vēl di­vus ga­dus ag­rāk, pār­bū­vēts un re­mon­tēts. Pla­ša­jai mā­jai šo­gad jau 120 ga­du. Il­gus ga­dus tai bi­jis vārds Bei­tes. Kād­reiz tā bi­ju­si va­re­na saim­nie­cī­ba ar īpaš­nie­ka va­ļas­prie­ku — zirg­ko­pī­bu. Tu­vu mā­jai ir se­na ri­ja un kād­reiz pa­ma­tī­gā staļ­ļa pa­ma­ti, ne­tā­lu arī sen­ka­pi.

Atgriežas ķēniņš

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Be­ve­rī­nas no­va­dā ik pa lai­kam no­tiek gai­ši kul­tūr­vēs­tu­ris­ki no­ti­ku­mi. Pa­vi­sam tu­vu vēl viens, īpašs: Tri­kā­tā tiks at­klāts pie­mi­nek­lis se­nās Tā­la­vas vald­nie­kam Tā­li­val­dim. (1215. ga­dā viņš no­ga­li­nāts Tri­kā­tā.) Sa­ru­nā par pie­mi­nek­li — Be­ve­rī­nas no­va­da kul­tū­ras no­da­ļas va­dī­tājs, pa­sā­ku­ma ko­or­di­na­tors ULDIS PUNKSTIŅŠ.

«VTU Valmiera» — ģimenēm draudzīgs komersants

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­dien, 8. sep­tem­brī, Lab­klā­jī­bas mi­nis­tri­ja 12 uz­ņē­mu­miem, to­starp mūs­pu­ses SIA «VTU Val­mie­ra», svi­nī­gā ce­re­mo­ni­jā pa­snie­dza ap­lie­cī­bas par ģi­me­nei drau­dzī­ga ko­mer­san­ta sta­tu­sa sa­ņem­ša­nu.

Ar skatu no Maskavas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ik pēc da­žiem ga­diem mūs­pu­sē no Mas­ka­vas ie­ro­das kād­rei­zē­jais dau­gu­lie­tis, Val­mie­ras 11 va­ro­ņu - kom­jau­nie­šu vi­dus­sko­las 1957. ga­da ab­sol­vents, pro­fe­sors KĀRLIS ARENTS. Tā bi­ja arī au­gus­tā.

Sakopts pirmais daudzdzīvokļu nams

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā ru­de­nī ar Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas Struk­tūr­fon­du 60 % līdz­fi­nan­sē­ju­mu ti­ka at­bal­stīts Nauk­šē­nu pa­gas­ta dzī­vok­ļu ko­ope­ra­tī­vās sa­bied­rī­bas pro­jekts par daudz­dzī­vok­ļu mā­jas «Ie­vas 24» re­no­vā­ci­ju, un šo­gad au­gus­tā tas pa­beigts. Pro­jek­ta ko­pē­jās iz­mak­sas bi­ja 103329,87 la­ti. Dar­bus vei­ca SIA «Ābol­tiņš AG».

Vēlēšanu iecirkņi gatavi darbam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien — des­mit die­nas pirms 11. Sa­ei­mas ār­kār­tas vē­lē­ša­nām — dar­bu sāks vi­si vē­lē­ša­nu ie­cir­kņi. Va­kar ie­cir­kņos bi­ja vē­ro­ja­ma ro­sī­ba — ti­ka iz­lik­ti pa­zi­ņo­ju­mi par vē­lē­ša­nu ko­mi­si­ju dar­ba lai­ku un no­rā­des uz ie­cir­kņa at­ra­ša­nās vie­tu.

Valmieras seja kļūst svaigāka

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ra ne rei­zi vien gā­ju­si ci­tiem pa priek­šu. Ar ko tas iz­skaid­ro­jams, ne­ņem­šos spriest, bet tā tas no­ti­ka dzī­vok­ļu pri­va­ti­zā­ci­jas lai­kā, tā arī paš­laik, mā­jok­ļus sil­ti­not. Ak­tī­vi ša­jā pro­ce­sā ie­sais­tī­ju­šies na­mu ap­saim­nie­ko­tā­ji — gan SIA «Val­mie­ras nam­saim­nieks», gan arī vai­rā­kas dzī­vok­ļu īpaš­nie­ku ko­ope­ra­tī­vās sa­bied­rī­bas, pie­mē­ram, «Api­nis 24», «Nas­ta», «Maurs», «Gau­jas­kalns», «Jumts 2000», «34 ru­be­ņi» u. c. Šo­gad vien Val­mie­ras būv­val­de ap­stip­ri­nā­ju­si vai­rāk ne­kā 30 ap­lie­ci­nā­ju­ma kar­tes vien­kār­šo­tai re­no­vā­ci­jai (ša­jā ga­dī­ju­mā ne būv­at­ļau­ja tās kla­sis­ka­jā iz­prat­nē, ne teh­nis­kais pro­jekts nav ne­pie­cie­šams). Vai­rā­kas mā­jas šo pro­ce­su jau pa­bei­gu­šas un ir ga­ta­vas jau­na­jai ap­ku­res se­zo­nai ar ze­mā­kām iz­mak­sām, ci­tas dar­bus at­li­ku­šas uz pa­va­sa­ri.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri