10. Decembris, 2018
Vārda dienu svin: Judīte, Guna

Pilsētās un novados

Ar deviņnieci aizsūta konkurentus nokdaunā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­sest­dien Ve­ca­tes lai­vu bā­ze Lī­da­ci­ņas lai­vā rī­ko­ja spi­nin­go­ša­nas sa­cen­sī­bas Burt­nie­ka kauss 2011. Tā­das no­tie­kot jau ot­ro rei­zi, stās­ta bā­zes saim­nieks Ojārs Be­ķe­ris. Uz­rā­dot sim­bo­lis­kās da­lī­bas mak­sas ta­lo­nu, da­līb­nie­kiem no pl. 15.30 stun­das lai­kā va­ja­dzē­ja ie­ras­ties pie sa­cen­sī­bu gal­ve­nā ties­ne­ša Vi­tā­li­ja Za­ča un uz­rā­dīt sa­vu lo­mu. Ie­skai­tē šo­reiz ti­ka vēr­tē­ta ti­kai vie­na — lie­lā­kā — lī­da­ka.

Latvijas Zelta talanti — vājdzirdīgajiem bērniem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Šis pa­va­sa­ris mums ir no­zī­mīgs ar to, ka sko­las spor­ta lau­kums kļu­vis ba­gā­tāks ar vai­rā­kiem jau­niem vin­gro­ša­nas rī­kiem. Kat­ru ru­de­ni spor­ta sko­lo­tā­jas Li­gi­ta Va­si­ļev­ska un Da­ce Mel­bār­de or­ga­ni­zē tik­ša­nos ar kā­du spor­tis­tu. Ok­tob­rī pie mums cie­mo­jās Lat­vi­jas ie­lu vin­gro­tā­ju bied­rī­bas pār­stāv­ji. Pēc vi­ņu de­mon­strē­ju­miem sko­lē­ni jau­tā­ja: mēs tā va­rē­tu? Kad spor­tis­kie jau­nie­ši mū­su zē­nus uz­ai­ci­nā­ja ko­pā ar vi­ņiem pie­da­lī­ties LNT rī­ko­ta­jā šo­vā Zel­ta ta­lan­ti, sa­pra­tām: va­ram! — treš­dien, sau­les un prie­ka pie­lie­ta­jā Val­mie­ras vāj­dzir­dī­go bēr­nu in­ter­nāt­vi­dus­sko­las spor­ta lau­ku­mā uz­ru­nā­jot sko­las ko­lek­tī­vu, at­gā­di­nā­ja di­rek­to­ra viet­nie­ce Ina Kur­sī­te un iz­tei­ca vē­lē­ju­mu, ka līdz ar Mā­ra Šlē­zi­ņa un vi­ņa do­mu­bied­ru dā­vi­nā­ju­mu sko­las bēr­ni daudz ak­tī­vāk no­stip­ri­nās sa­vu ve­se­lī­bu. — Vin­gro­jiet, esiet ve­se­lī­gā­ki un lai­mī­gi!

Jaunas idejas brīvprātīgo darbam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas Pa­do­me pa­slu­di­nā­ju­si 2011. ga­du par Ei­ro­pas Brīv­prā­tī­gā dar­ba ga­du ar mēr­ķi vei­ci­nāt un at­bal­stīt lab­vē­lī­gas vi­des vei­do­ša­nu brīv­prā­tī­gā dar­ba veik­ša­nai.

Nogāž baznīcas torni

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā zi­nāms, Val­mie­ras Ro­mas ka­to­ļu drau­dzei cels jau­nu baz­nī­cu. Sāk­ta ve­cās no­jauk­ša­na.

Kas notiek Valmieras ielās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar šā­du jau­tā­ju­mu Lies­ma viņ­ne­dēļ grie­zās Val­mie­ras paš­val­dī­bā, un iz­pild­di­rek­tors Jānis Baiks rak­stu­ro­ja si­tu­ā­ci­ju ma­ģis­trā­lo ie­lu vē­rie­nī­ga­jos re­kon­struk­ci­jas pro­jek­tos — pa­beig­ta­jos, ne­pa­beig­ta­jos, ta­jos, kur pat­la­ban strā­dā, un ta­jos, kur tik­ko sā­ku­ši.

Sakopj, būvē, remontē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ak­tī­vi rit Rū­jie­nas un no­va­da te­ri­to­ri­jas sa­kop­ša­na. Ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma spe­ci­ā­lists IVO VIRSIS pa­stās­tī­ja:

Mēs visi gaidām māsiņu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

—    Vis­la­bāk ir tad, kad mēs vi­si esam ko­pā. Lie­lā­kais prieks man ir par bēr­niem — ka mēs va­ram iz­ru­nā­ties, sa­mī­ļo­ties. Man Mā­tes die­na ir vai kat­ru die­nu, ne mai­jā vien, — sa­ka mā­mi­ņa Ivi­ta.

Puķes vien skaistumam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

RANTA ŠMITE Kau­gu­ru pa­gas­ta Ozo­los, pirk­tā mā­jā, ko­pā ar vī­ru Mār­ti­ņu dzī­vo no 1977. ga­da. Vi­ņa, Lauk­saim­nie­cī­bas aka­dē­mi­jas ab­sol­ven­te, kol­ho­zā Kau­gu­rie­ši bi­ju­si zoo­teh­ni­ķe. Ne­pa­ras­tais vārds dro­ši vien tā­pēc, ka vi­ņas mā­te ir igau­nie­te no Vi­lan­des.

Renovācija devusi plānoto efektu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pērn Val­mie­rā re­no­vē­tas jeb sil­ti­nā­tas as­to­ņas sa­bied­ris­kās ēkas. Cik kva­li­ta­tī­vi šos dar­bus iz­de­vies pa­veikt, kā arī par šīs va­sa­ras ie­ce­rēm stās­ta paš­val­dī­bas iz­pild­di­rek­tors Jānis Baiks.

Cilvēkmuzejs 14. maijā aicina nakts izbraukuma EKSPOTĪCIJĀ

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Liela daļa Eiropas muzeju maijā atzīmē Muzeju nakti. Pasākums radies, lai popularizētu muzeju krājumus, piesaistītu šai kultūras iestādei cilvēkus, kas muzejā bez «burkāna» nebūtu ievilināmi, un galu galā — «izvēdinātu» pašu muzeju putekļus.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Partneri