21. Oktobris, 2018
Vārda dienu svin: Severīns, Urzula

Pilsētās un novados

Gada pirmās dienas Igaunijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Un at­kal igau­ņiem kaut kas vai­rāk! Nu tas ir sniegs un no­lū­zu­šie ko­ki. Snie­ga se­gas bie­zums Rap­las no­va­dā jau vai­rāk ne­kā 75 cm, vi­lan­die­šiem 70 cm, bet Sā­re­mā ap 63 cm. Arī Tal­li­nā sniegs vai­rāk ne­kā Rī­gā. Vēl gan nav sa­sniegts 1924. ga­da re­kords, kad Vi­ru snie­ga se­gas bie­zums bi­ja 97 cm.

Zīmes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burt­nie­ku no­vads šo­gad ie­gu­vis sa­vu ģer­bo­ni, kas ap­stip­ri­nāts He­ral­di­kas pa­do­mē. Ģer­bo­nis sva­rī­gā­kus, uz­sve­rot pie­de­rī­bu Burt­nie­kiem, da­ra paš­val­dī­bas pre­zen­tā­ci­jas ma­te­ri­ā­lus. Tas re­dzams uz jau­na­jām ce­ļa­zī­mēm. Par krī­vu krī­vu mī­ļi ie­sauk­tais ģer­bo­ņa mo­tīvs at­gā­di­na vie­tē­jiem par ga­rī­ga­jām vēr­tī­bām, ar Burt­nie­ka svē­tu­mu uz­ru­nā tū­ris­tus.

Pošas arī Beverīna

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vi­sos tri­jos no­va­da pa­gas­tos šo­gad no­ti­ku­šas skais­tas pār­mai­ņas, kas lie­ci­na par gai­šiem prā­tiem, gud­ri iz­man­to­jot Ei­ro­pas lauk­saim­nie­cī­bas fon­da fi­nan­sē­tos lau­ku at­tīs­tī­bai pa­re­dzē­tos pro­jek­tus.

Dāvini dzīvību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ņem sa­vu dzī­vī­bu sau­jā un dā­vi­ni, ne­zi­not, vai iz­do­sies sa­vē­jo pa­tu­rēt. Zi­ni ti­kai to, ka ot­ram tā ir tik ļo­ti, tik ļo­ti ne­pie­cie­ša­ma un vie­nī­gi tu va­ri pa­lī­dzēt.

Vai dau­dzi to spē­tu?

Pirms Zie­mas­svēt­kiem ru­nā­jām ar Lat­vi­jas lep­nu­mu — val­mie­rie­ti ANITU LIEPIŅU. Vi­ņa to ir va­rē­ju­si un — uz­va­rē­ju­si.

Praksē dzimtajā pilsētā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­bas so­ci­ā­la­jā die­nes­tā no ok­tob­ra sā­ku­ma līdz de­cem­bra bei­gām sa­vus spē­kus ie­mē­ģi­na to­po­šā so­ci­ā­lā dar­bi­nie­ce BAIBA AUNIŅA. Vi­ņa šo spe­ci­a­li­tā­ti ap­gūst Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tes So­ci­ā­lo zi­nāt­ņu fa­kul­tā­tē. Šis 4. kur­sa stu­den­tei ir pē­dē­jais prak­ses pe­ri­ods, un paš­laik jau to­pot dip­lom­darbs par ko­pie­nas so­ci­ā­lā dar­bi­nie­ka lo­mu Rū­jie­nas no­va­dā.

Bērni ir Dieva dāvana

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

tā­da ir Va­tu­ļi­nu ģi­me­nes pār­lie­cī­ba. Vi­ņi ne­bal­sta sa­vu dzī­vi uz sa­bied­rī­bā po­pu­lā­riem stan­dar­tiem un ne­liek ce­rī­bu uz po­li­ti­ķu so­lī­ju­miem. Ie­spē­jams, tā­pēc vi­ņi nav arī bai­dī­ju­šies būt vie­ni no re­ta­jiem, kas ne­prak­ti­zē lat­vie­šu vi­dē­jo sta­tis­tis­ko — «pus­ot­ra» bēr­na ģi­me­nes mo­de­li. An­drejs un An­na Va­tu­ļi­ni ir ve­cā­ki as­to­ņiem brī­niš­ķī­giem bēr­niem. Un vi­ņi ir lai­mī­gi par kat­ru no tiem.

Ziemassvētki SOS ģimenēs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras SOS bēr­nu cie­ma­tu Zie­mas­svēt­kos ap­cie­mo daudz lab­vē­ļu. Te pa­bi­ju­ši jau Kos­mē­ti­kas sko­las, AAS «Bal­ta», «Mic­ro­soft», Lat­vi­jas fut­bo­la fe­de­rā­ci­jas pār­stāv­ji un ci­ti. Ga­da no­ga­lē pie ģi­me­nēm ie­ro­das arī paš­val­dī­bu bā­riņ­tie­su pār­stāv­ji. SOS cie­ma­tā Zie­mas­svēt­kus svin gan vi­sas ģi­me­nes ko­pā, gan arī at­se­viš­ķi.

Krīze mūs neapturēja

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pagājušo gadu vērtē novada pašvaldības priekšsēdētājs GUNTIS GLADKINS:

Gada sākumā visi bijām iebiedēti, ka naudas nebūs un klāsies smagi, bet par laimi tas lielā mērā nav piepildījies. Lielākā kļūda visas valsts mērogā, plānojot budžetu, bija nepareizi prognozēts izdevumu pieaugums sociālajām jomā. Ik ceturksni deputātiem nācās grozīt budžetu un palielināt sociālai jomai atvēlētos līdzekļus. Iedzīvotāju skatījumā pašvaldība ir tā, kura var palīdzēt viņiem izmisuma brīdī. Likums mums uzliek lielu slogu, paredzot nodrošināt garantētā minimālā iztikas pabalsta izmaksas un citu sociālo atbalstu iedzīvotājiem. Pašvaldībām slogs bija pārāk liels un ir vajadzīgs lielāks atbalsts no valsts.

Tev un man lai prieka pilna sirds

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad, gai­dot ga­da gai­šā­kos svēt­kus, vis­ap­kārt smar­žo sve­ces, eg­les un pi­par­kū­kas, tā vien gri­bas vēl kā­dam pa­teikt ko la­bu. Tie­ši tā­dā no­ska­ņā Laik­rak­sta Lies­ma vei­do­tā­ji un iz­de­vē­ji sa­ka pa­tie­su pal­dies vai­rā­kiem ār­šta­ta au­to­riem par sek­mī­gu līdz­da­lī­bu Zie­meļ­vid­ze­mē lie­lā­kā un la­sī­tā­kā dru­kā­tā me­di­ja sa­tu­ra vei­do­ša­nā.

Cūkas ausi, tauku gaļu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko tie svēt­ki at­ne­sīs, tau­jāts se­nā lat­vie­šu zie­mas saul­grie­žu dzies­mā. At­bil­dē —Cū­kas au­si, tau­ku ga­ļu. Un «Būs pu­pi­ņas, būs zir­nī­ši,/Būs cū­ci­ņas šņu­ku­rī­tis». Šā­dās Zie­mas­svēt­ku priekš­no­jau­tās sa­ru­nā­ja­mies ar SIA «Kun­tu­ri» vei­ka­la pār­de­vē­jām Tin­ci un Ru­dī­ti Val­mie­rā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri