26. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Eiženija, Ženija

Pilsētās un novados

Kas labam darbam aicināts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šis gads, kas drīz jau būs vēs­tu­re, Ei­ro­pā aiz­va­dīts brīv­prā­tī­gā dar­ba zī­mē, arī mū­su pil­sē­tās un no­va­dos. Tā­pēc de­cem­bra ie­ska­ņā Val­mie­ras no­va­da fonds ko­pā ar Eu­ro­pe Di­rect īpa­šā va­ka­rā pa­tei­cās cil­vē­kiem, ku­ri mūs­pu­sē ne­sav­tī­gi pa­lī­dzē­ju­ši ci­tiem — sa­vā brī­va­jā lai­kā, bez at­al­go­ju­ma, ti­kai la­bas gri­bas mu­di­nā­ti.

"Rūgts" 50 gadu garumā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā sest­die­nā vi­ņi at­kal ju­tās tik­pat jau­ni, kā pirms 50 ga­diem, kad, uz­plauk­stot mī­les­tī­bai, ti­ka di­bi­nā­ta ģi­me­ne. Sie­vas ar zie­du puš­ķī­šiem — sa­vu uz­ti­ca­mo dzī­ves drau­gu sirds­pu­sē.

Atkal jāsavelk josta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas no­vads — viens no Krāj­ban­kas kraha upu­riem

Lat­vi­jas Krāj­ban­kas slēg­ša­na Maz­sa­la­cas no­va­da paš­val­dī­bai ra­dī­ja lie­lus zau­dē­ju­mus: ie­sal­dē­tas di­vas treš­da­ļas mū­su lī­dzek­ļu — 181 tūk­sto­tis la­tu, kas at­ra­dās gal­ve­na­jā kon­tā. Par lai­mi, paš­val­dī­bai ir arī kon­ti ci­tās ban­kās, tā­dēļ mums pa­gai­dām nav ne­pie­cie­šams ņemt aiz­de­vu­mu Valsts ka­sē un ce­ram no šī so­ļa iz­vai­rī­ties,— pa­stās­tī­ja Maz­sa­la­cas paš­val­dī­bas priekš­sē­dē­tājs GUNĀRS ZUNDA.

Tā drukā Latgalē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rē­zek­nes ti­po­grā­fi­jā «Lat­ga­les dru­ka», kur kopš va­kar­die­nas ie­spiež arī mū­su laik­rak­stu, dar­ba die­na pie Sol­na Cir­cu­la­tor pa­ras­ti sā­kas pēc­pus­die­nā. Ie­spied­ma­šī­na nav jau­na, to­ties jau­dī­ga un la­bi uz­tu­rē­ta. Ik­die­nā pie kat­ras sek­ci­jas pa for­mā ģērb­tam vī­ram, un dar­bī­gas ener­ģi­jas pilns šķiet brī­dis, kad katrs sāk pār­rau­dzīt sa­vu lau­ci­ņu.

Divu varu dialogs, sadarbību stiprinot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lai stip­ri­nā­tu sa­dar­bī­bu, Valsts po­li­ci­jas Vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lās pār­val­des priekš­nieks Imants Mit­ro­šen­ko, vi­ņa pa­lī­dze Il­ze Un­gu­re, kri­mi­nāl­po­li­ci­jas bi­ro­ja priekš­nieks Rai­monds Kron­bergs, kār­tī­bas po­li­ci­jas bi­ro­ja priekš­nieks An­sis Pum­purs un pre­ven­ci­jas gru­pas ve­cā­kā in­spek­to­re Da­ce Ju­kā­ma treš­dien ti­kās ar re­ģi­o­na plaš­sa­zi­ņas lī­dzek­ļu pār­stāv­jiem.

Paldies par atbalstu!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Laik­rak­sta LIESMA iz­de­vēj­sa­bied­rī­bai SIA IMANTA in­fo rīt — div­des­mit. 1991. ga­da 3. de­cem­brī, sa­lie­kot ko­pā sa­vus ie­tau­pī­ju­mus, to iz­vei­do­ja laik­rak­sta Lies­ma re­dak­ci­jas 16 dar­bi­nie­ki.

Ziemas sezonai sagatavojušies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lai arī val­dī­ba ce­ļu uz­tu­rē­ša­nai so­la ma­zāk lī­dzek­ļu, nav pa­ma­ta teikt, ka ie­las Val­mie­rā šo­ziem tiks tī­rī­tas ma­zāk, uz­ska­ta SIA «Val­mie­ras nam­saim­nieks» val­des priekš­sē­dē­tājs VALDIS JĒGERS. Uz­ņē­mums zie­mai sa­ga­ta­vo­jies:

Nākamnedēļ mainīsim tiltus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ja ne­kas ār­kār­tējs ne­no­tiks, jaun­ne­dēļ kus­tī­ba Val­mie­ras cen­trā tiks pil­nī­bā no­vir­zī­ta pā­ri pa­gai­du til­tam, vien­lai­kus ar pil­nu spa­ru sā­kot ve­cā, re­kons­tru­ē­ja­mā til­ta lai­du­mu de­mon­tā­žu. Tie­sa, Vi­a­duk­ta dar­bu va­dī­tājs Andrejs Drugoveiko uz­sver, ka tā esot plā­nots, ta­ču vi­sā­di va­rot ga­dī­ties:

Briselē — par Latviju un Burtnieku

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jā lai­kā Ojārs Beķeris mūs­pu­ses ļau­dīm un Burt­nie­ka cop­ma­ņiem jo īpa­ši vai­rāk pa­zīs­tams kā Ve­ca­tes lai­vu bā­zes īpaš­nieks.

Par godu Dievam un patikšanu cilvēkiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pir­mais Ad­vents — 27. no­vem­brī. Tie­ši ša­jā da­tu­mā ap­rit se­ši mē­ne­ši, kopš Val­mie­rā, Sta­ci­jas ie­lā, top Val­mie­ras Ro­mas ka­to­ļu drau­dzes jau­nā baz­nī­ca. Sprī­di pirms Ad­ven­ta tai bi­ja spā­ru svēt­ki.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri