13. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Jevgēņija, Jevgēņijs, Eižens

Pilsētās un novados

Taisni no piķa Burtniekā iekšā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­gad mak­šķer­nie­kiem un ci­tiem ak­tī­vās at­pū­tas cie­nī­tā­jiem, kas Burt­nie­ku eze­rā ra­du­ši do­ties lai­vās, tiks pie­dā­vā­ta jau­na lai­vu pie­stāt­ne un no­mas vie­ta pa­šā Burt­nie­ku cen­trā. Stās­ta bied­rī­bas Ezer­krasts AZ val­des lo­cek­lis Arnis Seņkāns:

Varbūt jau šoruden

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad Ko­cē­nu no­va­dā vie­so­jās sa­tik­smes mi­nistrs Ul­dis Au­gu­lis un VAS Lat­vi­jas Valsts ce­ļi val­des priekš­sē­dis Ivars Pā­že, kas Val­mie­ru lep­ni sauc par sa­vu dzim­to pil­sē­tu, Burt­nie­ku no­va­da do­mes priekš­sē­dis Jā­nis Lei­tis abiem uz­de­va jau­tā­ju­mu par ie­spē­ju uz au­to­ce­ļa A3, kas iet cau­ri no­va­dam, ne­tā­lu no t. s. Rū­jie­nas ap­ļa uz Val­mie­ras ap­ved­ce­ļa iz­vei­dot gā­jē­ju pār­e­ju (kā pērn­ru­den pie VTU Val­mie­ra) no­va­da ie­dzī­vo­tā­ju dro­šai no­kļū­ša­nai no Val­mier­mui­žas uz Val­mie­ru un at­pa­kaļ. Ik die­nas te pā­ri ātr­gai­tas šo­se­jai do­das vi­dē­ji 200 — 300 cil­vē­ku, par šo pro­blē­mu gan sa­vu­laik Val­mie­ras pa­gas­ta, gan ta­gad jau Burt­nie­ku no­va­da paš­val­dī­ba at­tie­cī­ga­jās in­stan­cēs kla­pa­to­ju­si ne ga­du vien.

Cenšas būt tuvāk iedzīvotājiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Feb­ru­ā­ra no­ga­lē Val­mie­ras ie­dzī­vo­tā­jiem tri­jās vie­tās bi­ja ie­spē­ja ar paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dē­tā­ju Ine­si Bo­ķi, iz­pild­di­rek­to­ru Jā­ni Bai­ku un iz­pild­di­rek­to­ra viet­nie­ku Ai­ga­ru Vī­to­lu dis­ku­tēt un iz­teikt priekš­li­ku­mus.

Ziedi ceļos uz pavasari

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Sau­lī­te spīd vai mā­ko­ņains, man pa­va­sa­ris kat­ru ga­du sā­kas 1. mar­tā, — sa­ka An­do Krū­ze, kas saim­nie­ko Tri­kā­tas pa­gas­ta «Krū­zēs». Šī esot die­na, kad no gal­ve­nās sil­tum­nī­cas uz pā­rē­jām pār­ce­ļo­ju­mu sāk, gan pār­zie­mo­ju­šās, gan no jau­na gā­dā­tās un ie­au­dzē­tās pu­ķes un stā­di.

Dzīves pieredzes bagātajiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lie­lais glez­no­tājs sals da­bā at­stā­jis sa­vas pē­das, bet sil­ta­jās un iz­re­mon­tē­ta­jās, arī no jau­na iz­vei­do­ta­jās tel­pās Ren­cē­nu kul­tū­ras na­mā ko­pā sa­nā­ca dzī­ves un dar­ba pie­re­dzes ba­gā­ti cil­vē­ki, ku­rus sau­cam tik pie­ras­tā un ie­til­pī­gā vār­dā — pen­si­o­nā­ri. Vi­ņi tie­kas kat­ru ga­du de­cem­brī, ššoreiz feb­ru­ā­rī, sve­ču mē­ne­sī, kas dod prie­ku un svē­tī­bu.

Saskaitīsimies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tau­tas skai­tī­ša­na no­sauk­ta par des­mit­ga­des no­zī­mī­gā­ko sta­tis­ti­kas pro­jek­tu. Vi­sā pa­sau­lē tā no­tiek rei­zi des­mit ga­dos. Šo­gad tā būs arī Lat­vi­jā: no 1. mar­ta līdz 31. mai­jam.

Pirms aukstuma uzkniebiens projām plūdīs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par saim­nie­ko­ša­nu zie­mā un pa­va­sa­ra gai­dām stās­ta Be­ve­rī­nas no­va­da ko­mu­nā­lās no­da­ļas va­dī­tājs SERGEJS MELNGĀRŠS:

Neviens cits

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ALDIS ALLIKS, kād­rei­zē­jais val­mie­rie­tis, ša­jās die­nās ma­nāms dzim­ta­jā pil­sē­tā.

Satiksmes ministra redzējums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu kul­tū­ras na­mā ar Vid­ze­mes uz­ņē­mē­jiem, paš­val­dī­bu pār­stāv­jiem un ce­ļu no­za­res spe­ci­ā­lis­tiem ti­kās LR sa­tik­smes mi­nistrs Uldis Augulis. Pie­dā­vā­jam vi­ņa ska­tī­ju­mu uz no­za­res ak­tu­a­li­tā­tēm.

Ģenerāļa atcerē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tri­kā­tā 18. feb­ru­ā­rī 130 ga­du ju­bi­le­jā ti­ka pie­mi­nēts pirms­ka­ra Lat­vi­jas ar­mi­jas virs­pa­vēl­nieks, ka­ra mi­nistrs, vi­su Lāč­plē­ša Ka­ra or­de­ņa šķi­ru ka­va­lie­ris ģe­ne­rā­lis Jā­nis Ba­lo­dis.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri