24. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Krišs, Eglons, Ksenija

Pilsētās un novados

Rūjienā atklāts renovētais krustojums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­jie­nas svēt­kos sest­dien no­ti­ka re­no­vē­tā cen­tra svi­nī­ga at­klā­ša­na.

Pro­jekts «Rī­gas — Brī­vī­bas un Vol­de­mā­ra — Rai­ņa ie­las krus­to­ju­ma re­kon­struk­ci­ja Rū­jie­nā, Rū­jie­nas no­va­dā» ta­pis ar Ei­ro­pas sa­vie­nī­bas Ko­hē­zi­jas fon­da fi­nan­sē­ju­mu. Pro­jek­ta ko­pē­jās iz­mak­sas — ap 149 935 la­tu, no ku­riem Rū­jie­nas paš­val­dī­bas līdz­fi­nan­sē­jums tuvu 45 876.

Kocēnu skauti — Jūras ligzdā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Brīv­die­nās no­ti­ka Ko­cē­nu 38. skau­tu vie­nī­bas da­līb­nie­ku un vi­ņu ve­cā­ku no­met­ne Jū­ras ligz­da. Pre­cī­zāk: tā ko­cē­nie­šiem jau bi­ja 82. no­met­ne, dau­dzas no tām no­ti­ku­šas ko­pā ar ār­zem­ju drau­giem.

Mālu dienā — ģimenes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Saulainā svētdienas pēcpusdienā Valmiermuižā, biedrības «Pieredzes telpa» apkārtnē, pēc pirmās mālu dienas pasākuma apmeklētāju pieprasījuma notika otrā mālu diena «Sveiki, es esmu zemes sviests 2». Šo radošo darbnīcu iniciators ir biedrība «Pieredzes telpa» sadarbībā ar Burtnieku novada pašvaldību, kas sniedz atbalstu pasākuma norisei.

Atgriežoties 19. gadsimtā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­jie­nas no­va­dā at­ro­das fan­tas­tis­ka vie­ta — Ole­ru mui­ža. Ne­šau­bī­gi var sa­cīt, ka nā­kot­nē par to ru­nās un ap­ska­tīt gri­bēs dau­dzi, jo ar tā­du en­tu­zi­as­mu un at­de­vi, ar kā­du saim­nie­ko Ole­ru mui­žas saim­nie­ki Ie­va un Kār­lis — tā no­teik­ti būs vie­na no skais­tā­ka­jām kul­tūr­vēs­tu­ris­ka­jām vie­tām Lat­vi­jā.

"Dabas stūrīši" Virķēnos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­jie­nas no­va­da lau­ku at­tīs­tī­bas spe­ci­ā­lis­te IVETA BUŅĶE ai­ci­na uz Vir­ķē­niem, jo tur VISVALDIS MAČS ar ap­kai­mes do­mu­bied­riem dzir­na­vu dī­ķa kras­tā jau vai­rā­kus ga­dus pa­ma­zām, at­bil­sto­ši ro­cī­bai, ie­kopj un lab­ie­kār­to at­pū­tas vie­tu.

Svētceļnieki dodas uz Aglonu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lai piedalītos Svētākās jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā 15. augustā, Valmieras Romas katoļu draudze jau laikus organizēja svētceļojuma sagatavošanās darbus, un 31. jūlijā svētceļnieku grupa devās ap 300 km ceļā, lai Aglonā ierastos jau 12. augustā.

Atdzimst aizmirsta tradīcija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dikļu pagastā, Vika Pasaku parkā, svētdien notika Kocēnu novada bērnības svētki.

Kocēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis atzina, ka ikvienai pašvaldībai ir liels prieks par bērniem, pašvaldības kļūst lielākas un bagātākas.

Upeņu laikā pie Upenieka

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ogošana
Augustā «Alku» saimnieks Harijs Upenieks parasti ņem atvaļinājumu: jānovāc upeņu raža. Arī šogad, kad upeņu krūmi bargo un ledaino ziemu ir pārcietuši labi, pat ļoti labi, ogu raža ienākusies lieliska.

Svētki "uz urrā"!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sestdien rencēnieši, galvenokārt bērni un jaunieši, devās uz pagasta centru, lai iesaistoties dažādās jautrās stafetēs gan individuāli, gan kopā ar ģimenēm, saturīgi pavadītu brīvdienu.

Ar retro "Jawa" uz Krieviju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ceturtdien pēc starta ieskaņu pasākuma Valletas priekšā ar pavadītāju eskorta goda apli Valmieras centrā ceļā tika pavadīti Retro Jawa domubiedru kluba rīkotā Retro Jawa ceļojuma uz Krievzemi dalībnieki — četri vīri un dāma uz četriem savulaik tik populārās Čehoslovakijā ražotās markas Jawa solomotocikliem.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri