26. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Kurts, Knuts, Gundars

Pilsētās un novados

Sāp joprojām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­vem­bra pē­dē­jās die­nas Po­li­tis­ki re­pre­sē­to bied­rī­bai ir dar­bī­gas, dau­dziem no­ti­ku­miem ba­gā­tas.

Bi­jām šo­gad pē­dē­jā tal­kā Lik­teņ­dār­zā: ie­stā­dī­jām ko­ku un ko­pē­jā krā­vu­mā no­li­kām pe­lē­kos lauk­ak­me­ņus mū­su sū­ro bēr­nī­bas un jau­nī­bas die­nu un tu­vi­nie­ku pie­mi­ņai.

Arī viņi alkst mīlestības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad ie­ra­dā­mies Val­mie­ras dzīv­nie­ku pa­tver­smē, tās saim­nie­ci DZINTRU SAULĪTI nā­cās ne­daudz pa­gai­dīt, jo vi­ņa, sa­ņē­mu­si iz­sau­ku­mu, bi­ja iz­brau­ku­si pēc kār­tē­jā klai­ņo­jo­šā su­ņa. Šo­reiz dzīv­nieks ti­ka at­vests no Ag­ro­ser­vi­sa te­ri­to­ri­jas. Ta­gad pa­tver­smi uz ne­zi­nā­mu lai­ku par mā­jām nāk­sies saukt jau trīs pa­lie­la au­gu­ma su­ņiem. Di­vi tur no­gā­dā­ti tie­ši šo­pirm­dien, tre­šais — slaids mel­nī­tis — pa­tver­smē pa­va­dī­jis jau vi­sas svēt­ku brīv­die­nas. Vi­si trīs, sa­ka Dzin­tra Sau­lī­te, ir mā­jas su­ņi, vis­maz tā­di ir bi­ju­ši.

Meža milža "John Deer" rūpes par koku sēkliņām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­cir­tu­mā pā­ri pat pa­ma­tī­giem cel­miem, vien jau­dī­gāk pie tiem ie­rūk­da­mies, rā­po John De­er trak­tors. Tas ap­rī­kots ar pa­ma­tī­gām me­žu aug­snei pa­re­dzē­tām frē­zēm, kas kri­tu­šo za­ru un sū­nu pār­pil­na­jā kla­ju­mā aiz se­vis at­stāj pa­ma­tī­gas mel­nas aug­snes va­gas. At­ka­rī­bā no me­ža ap­saim­nie­ko­tā­ja ie­ce­rēm un ma­te­ri­ā­lās si­tu­ā­ci­jas šā­dā uz­ir­di­nā­ju­mā va­rēs stā­dīt me­žu vai arī ce­rēt, ka mežs ie­sē­sies pats. Tie­ši paš­ie­sē­ša­nās va­ri­an­tam, kad iz­cir­tu­mam ap­kārt ir pa­li­cis lie­lais mežs, šā­da aug­snes sa­ga­ta­vo­ša­na ir vi­sai bū­tis­ka. Ja aug­sne nav uz­ir­di­nā­ta, čie­ku­riem ve­ro­ties, sēk­li­ņas sa­birs sū­nās vai za­ros, kur lie­la da­ļa kļūs vien par ba­rī­bu put­niem un ci­tām dzī­vām ra­dī­bām. Tur­pre­tī uz­ir­di­nā­ta­jās vie­tās, kad mar­tā, snie­gam kūs­tot, vēr­sies čie­ku­ri, sēk­li­ņas jau va­rēs ie­krist mit­ru­ma pil­nā, un aug­ša­nai lab­vē­lī­gā aug­snē. Tāds da­bisks ie­sē­jums me­ža īpaš­nie­kam tur­klāt iz­nāk ne vien lē­tāks, bet esot arī daudz iz­tu­rī­gāks ne­kā māk­slī­gais sē­jums.

Rosība pasta nodaļās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­va­da ie­dzī­vo­tā­ji vi­sus mak­sā­ju­mus ēr­ti var no­kār­tot vie­tē­jā pas­ta no­da­ļā. Sā­ku­sies pre­ses abo­nē­ša­nas kam­pa­ņa 2011. ga­dam, un pas­ta no­da­ļas dar­bi­nie­ces zi­na, ka ga­da no­ga­lē tā­dēļ ro­sī­ba aiz­vien ir lie­lā­ka. Lai no­skaid­ro­tu si­tu­ā­ci­ju, ap­mek­lē­jām no­va­da abas pas­ta no­da­ļas.

Projekts «Joprojām aktīvs» darbojas aktīvi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gan­drīz kā sko­lē­ni, kas pēc stun­dām do­das uz ār­pus­kla­ses no­dar­bī­bām, tā ap­tu­ve­ni piec­pa­dsmit dā­mas no Nauk­šē­niem un Ķo­ņiem vi­su ok­tob­ri un pu­si no­vem­bra kat­ru ce­turt­die­nu mē­ro­ja ce­ļu uz Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­lu, lai Lat­vi­jas — Igau­ni­jas pār­ro­be­žu pro­jek­ta ie­tva­ros ap­gū­tu vil­nas vel­ša­nas un fil­cē­ša­nas pras­mes. Pie­cās no­dar­bī­bās vi­ņas ap­gu­va, kā no vil­nas kār­su­ma ar ziepj­ūde­ni fi­zis­ki diez­gan grū­tā dar­bā var tikt pie skais­tām, krā­sai­nām ro­kas­so­mām, čī­bām, pirts ce­pu­rēm, ap­fil­cē­tām šal­lēm un skais­tām pie­sprau­dēm.

Lauvu klubā Valmiera

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lau­vu klu­ba Val­mie­ra šīs se­zo­nas pre­zi­den­tū­ra uz­ti­cē­ta uz­ņē­mē­jai MAIJAI JAKMANEI.

Spēku rod pirtī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­šā Maz­sa­la­cas pie­vār­tē Sa­la­cas pre­tē­jā kras­tā jau no 1997. ga­da dar­bo­jas SIA Ilekss gru­pa au­to­ser­viss. Uz­ņē­mu­ma val­des priekš­sē­dē­tājs ANDRIS SIRMULIS šo biz­ne­su sā­cis viens, vē­lāk pie­vie­no­ju­šies arī kom­pan­jo­ni.

Dievam par godu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ŽENIJA NARŅICKA ko­pā ar do­mu­bied­rēm no Maz­sa­la­cas ka­to­ļu ne­lie­lās drau­dzes jau vai­rā­kus ga­dus īs­te­no da­žā­das lab­da­rī­bas ak­ti­vi­tā­tes. Ne­sen vi­ņas iz­vei­do­ju­šas ka­to­ļu lab­da­rī­bas kus­tī­bas Ca­ri­tas Maz­sa­la­cas no­da­ļu, tās uz­de­vums ir sniegt ma­te­ri­ā­lu un ga­rī­gu at­bal­stu ļau­dīm, kam tas ir vis­vai­rāk ne­pie­cie­šams.

Pagasts pilsētas pievārtē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­vu vie­so­ša­nos Skaņ­kal­nes pa­gas­tā Lies­ma sāk, tie­ko­ties ar Skaņ­kal­nes pa­gas­ta pār­val­des va­dī­tā­ju ARNI ŠTEINBERGU, kas sā­ka dar­bo­ties ša­jā ama­tā vēl pirms pē­dē­jām vē­lē­ša­nām:

Skolēnu sveiciens Latvijai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Novembris ir veļu laiks. Laiks, kad pieminam kritušos cīnītājus. Un īpaši godinām tos, kas ticēja Latvijai, mīlēja brīvību un cerēja dzīvot neatkarīgā Tēvijā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri