21. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna

Pilsētās un novados

Atkal zied Eliasu ābeles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iedomāties paradīzes dārzu zemes virsū ir sarežģīti, taču ko līdzīgu Liesma ieraudzīja, kad 22. maijā ieradās Beverīnas novada Kauguru pagasta Svitkās. Jau iebraucot mājas pagalmā, gaisā bija jūtama ābeļziedu smarža, un drīz arī ieraudzījām gadiem kopto dārzu, ietītu maigi rozā ziedlapiņu miglā. Burvīgo ainavu vēl vairāk izcēla spilgti zaļā zāle un krāšņi ziedošās pienenes.

Savā pieticībā tomēr grezna

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dikļu draudzes baznīca šogad piedzīvos 290. gadskārtu.

— Patiesībā baznīcas vēsture ir vēl senāka, jo pašā pirmsākumā — no 1630. gada — te bija fon Pālenu dzimtas apbedījumu vieta un kapela. Pārbūvēta un kā baznīca pieņemta tā tika 1722. gadā. Nav liecību, vai kancele un altāris bija jau kapelā, bet zināms, ka kancele 1699. gadā Rīgā tapusi Rīgā koktēlnieku darbnīcā. 1848. gadā, kad baznīcu atkal pārbūvēja, kancele un altāris nonāca tagadējā ēkā — altāris no Budenbroku muižas (fon Budenbroka un viņa sievas fon Strikas dāvinājums, tā abās pusēs redzami dzimtas ģerboņi), kanceli savukārt dāvinājis Ozolu barons fon Mengdems ar sievu), — stāsta ILGA NIEDZVIEDZE. Ilgus divdesmit gadus un līdz šai dienai viņa ir baznīcas atslēgu glabātāja un rūpējas par kārtību dievnamā.

Ģimenes diena SOS ciematā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aizvakar daudzviet pasaulē un vietām arī Latvijā svinēja Starptautisko Ģimenes dienu. Tāda pasaulē tiek atzīmēta jau kopš 1994. gada 15. maija.

Dzēš jau 38 gadus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šoceturtdien Ugunsdzēsēju un glābēju diena, tāpēc īstā reize pieminēt gan brašos Burtnieku ugunsdzēsējus, gan viņu ekskluzīvo braucamrīku — no Gīterslo apriņķa draugiem 1999. gadā dāvanā saņemtu 1974. gada izlaiduma Mercedes-Benz ugunsdzēsēju mašīnu. Pirmoreiz man šo auto garāžā pašā Burtnieku centrā 2010. gada rudenī parādīja vietējās ugunsdzēsēju komandas dalībnieks Andrejs Beļuns, ar viņu arī šī saruna par Burtnieku ugunsdzēsēju aktualitātēm teju pašā profesionālo svētku priekšvakarā.

Tirgus Valmiermuižā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kaut arī sest­dien Val­mier­mui­žas pils par­kā vējš at­gā­di­nā­ja Lie­pā­ju un ik pa brī­dim mē­ģi­nā­ja pa­raut gai­sā kā­dai tir­gus bū­dai jum­tu, pa­sā­kums Gar­du mu­ti pul­cē­ja in­te­re­sen­tus, vi­ņu, die­nai ie­sil­stot, kļu­va ar­vien vai­rāk. Lie­lā­kais ņu­dzek­lis gā­ja va­ļā, kad pēc­pus­die­nā pul­ci­ņiem vien tir­gus pla­cī pa­rā­dī­jās put­ru pa­ē­du­šie (un ne ti­kai) lai­vu mar­ša Bren­gu­ļi - Val­mie­ra da­līb­nie­ki. Tad dzies­mās ska­nē­ja ska­tu­ve, bet vi­sas brī­vās vie­tas ap­kārt Val­mier­mui­žas par­kam aiz­ņē­ma re­tro au­to pa­dom­ju teh­ni­kas sek­ci­jas div­die­nu (sest­dien un svēt­dien) iz­brau­cie­na Vid­ze­mes pi­lis 2012 da­līb­nie­ku ko­ši no­pu­lē­tie spēk­ra­ti. 

Laivu maršs 2012

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē vai­rāk ne­kā 200 lai­vās da­līb­nie­ki, lai­vo­jot pa Abu­lu un Gau­ju, pie­da­lī­jās smiek­lu, jaut­rī­bas un at­rak­ti­vi­tā­tes pār­pil­na­jā Lai­vu mar­šā, tā at­klā­jot Val­mie­ras un ap­kārt­nes va­sa­ras tū­ris­ma se­zo­nu.

Ēvelē apzina un sakopj dižkokus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ap­rī­ļa pē­dē­jā piekt­die­nā, at­zī­mē­jot Lat­vi­jas da­bas aiz­sar­dzī­bas simt­ga­di, Ēve­les pa­gas­ta bib­li­o­tē­kas dar­bi­nie­ces ar Burt­nie­ku no­va­da paš­val­dī­bas at­bal­stu or­ga­ni­zē­ja pa­gas­tā Me­ža die­nu pa­sā­ku­mu.

Saeimas spīkere apmeklē "Valpro"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Val­mie­rā bi­ja Rī­gas de­pu­tā­tu die­na: Sa­ei­mas priekš­sē­dē­tā­ja Sol­vi­ta Ābol­ti­ņa (Vie­no­tī­ba) ap­mek­lē­ja vie­nu no la­bā­ka­jiem Val­mie­ras uz­ņē­mu­miem SIA Val­pro, bet Sa­ei­mas pras­mī­gā­kie ho­ke­jis­ti VOC sa­mē­ro­ja spē­kus ar paš­mā­ju paš­val­dī­bu la­bā­ka­jiem le­dus bru­ņi­nie­kiem.

Iepazīstas ar Valmieru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­dien pa ce­ļam no Tar­tu pēc Vā­ci­jas vēst­nie­cī­bas Lat­vi­jā ie­tei­ku­ma Val­mie­ras paš­val­dī­bā ie­grie­zās Sak­si­jas fe­de­rā­lās ze­mes Land­tā­ga so­ci­ā­lo lie­tu un pa­tē­rē­tā­ju aiz­sar­dzī­bas ko­mi­si­ja 22 cil­vē­ku sa­stā­vā ar de­le­gā­ci­jas va­dī­tā­ju Hei­ki Ver­ne­ru priekš­ga­lā. Ko­mi­si­ju pār­stā­vē­ja vai­rā­ku po­li­tis­ko frak­ci­ju pār­stāv­ji — kris­tī­gie de­mo­krā­ti, li­be­rā­ļi, za­ļie.

Prieks gan mazajiem, gan vecajiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien ar kon­cer­tu «No sirds uz sir­di» pan­si­o­nā­tā «Val­mie­ra» vie­so­jās spe­ci­ā­lās pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­des «Bi­tī­te» au­dzēk­ņi.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri