16. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Glorija, Banga

Pilsētās un novados

Kamēr neesam sasveicinājušies, pavasara nav

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Por­tāls Da­bas­da­ti.lv zi­ņo, ka pir­mie bal­tie stār­ķi šo­gad no­vē­ro­ti jau 20. mar­tā, bet, ie­stā­jo­ties vē­sā­kam lai­kam, mig­rā­ci­ja pie­ri­mu­si. To­ties kopš pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­les stār­ķi ie­ro­do­ties lie­lā skai­tā. Pir­mie pār­ro­do­ties tē­vi, lai no­sar­gā­tu sa­vas ligz­das, pē­cāk tiem pie­vie­no­jo­ties dā­mas.

Cē­lo put­nu pār­nāk­ša­nu lū­ko­jām Bal­ti­jā sla­ve­na­jā ko­lo­ni­jā pie Ve­ca­tes.

Kokiem jaunas frizūras

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nu cen­trā­la­jā ale­jā jau no tā­lie­nes ma­nā­ma pa­va­sa­rim rak­stu­rī­ga ro­sī­ba — vī­ri pa­cē­lā­jā pie­la­bo za­ru vai­na­gu ceļ­ma­las ko­kiem. Tur­pat tu­vu­mā sa­sto­pams arī pa­gas­ta dzī­vok­ļu un ko­mu­nā­lās saim­nie­cī­bas va­dī­tājs EGILS TENTERS:

133 iespējas labākai dzīvei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras tirdz­nie­cī­bas cen­trā «Val­le­ta» va­kar no­slē­dzās ne­val­stis­ko or­ga­ni­zā­ci­ju ce­ļo­jo­šās iz­stā­des «133 ie­spē­jas la­bā­kai dzī­vei Lat­vi­jā» pir­mā eks­po­zī­ci­ja. Iz­stā­des lai­kā no­ti­ka arī se­mi­nā­ri, dis­ku­si­jas un pre­zen­tā­ci­jas. Līdz ar iz­stā­des at­klā­ša­nu 30. mar­tā sa­vu ce­ļo­ju­mu pa re­ģi­o­nu gal­vas­pil­sē­tām sā­ka arī Ide­ju sie­na, uz tās ik­vie­nam ir ie­spē­ja pie­vie­not arī sa­vu ie­ce­ri la­bā­kai nā­kot­nei.

Bez brīvdienām un atvaļinājuma

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ra­ma­tas pa­gas­ta pie­mā­jas saim­nie­cī­bā «Jaun­šķu­tes» ga­ļas lo­pus au­dzē Ināra Sedleniece.

Vāc parakstus pret jauno elektrības tarifu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ra­ma­tas pa­gas­ta pār­val­de pēc vai­rā­ku ie­dzī­vo­tā­ju un Lau­ku sie­vie­šu ap­vie­nī­bas ie­ro­si­nā­ju­ma sā­ku­si vākt pa­rak­stus pret Latv­ener­go elek­trī­bas ta­ri­fa pa­aug­sti­nā­ša­nu.

Krāsainais ziemeļvējš

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar no rī­ta «Lies­mas» e-pas­tā bi­ja vai­rā­kas fo­to­grā­fi­jas ar po­lār­blāz­mu (zie­meļ­blāz­mu) de­be­sīs virs Val­mie­ras. Sa­zi­nā­jos ar to au­to­ri Ra­mo­nu Ap­si no Tā­la­vas ie­las. Vi­ņa pa­stās­tī­ja:

Pasaules gaišums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vien­pa­dsmit treš­die­nas vi­sā Lat­vi­jā vien­lai­kus no­ti­ka Al­fas kur­si. Svē­tā Sī­ma­ņa drau­dzes na­mā Val­mie­rā dur­vis bi­ja at­vēr­tas ne ti­kai kris­tie­šiem, bet ik­vie­nam, kas vē­las iz­zi­nāt Die­vu. Lai or­ga­ni­za­to­ris­kie dar­bi ri­tē­tu rai­ti un sa­ska­ņo­ti, kur­su ad­mi­nis­tra­to­re mā­cī­tāj­kun­dze An­da Zik­ma­ne iz­vei­do­ja ko­man­du, kas sa­ga­ta­vo­ja kat­ru no­dar­bī­bu.

Labākā jaunbūve Latvijā — Valmieras pamatskola

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien ar lau­re­ā­tu svi­nī­gu ap­bal­vo­ša­nu no­slē­dzās Lat­vi­jas Būv­nie­ku aso­ci­ā­ci­jas rī­ko­tā ska­te Ga­da bū­ve 2010 Lat­vi­jā. LBA šā­du kon­kur­su rī­ko jau kopš 1998. ga­da. Arī šo­gad, kaut būv­dar­bu ap­joms sa­ma­zi­nā­jies, ska­tei bi­ja pie­teik­ti 23 ob­jek­ti 6 no­mi­nā­ci­jās.

Valmierā — tiltu renovējot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar in­te­re­si se­ko­ju Val­mie­ras da­žā­do ob­jek­tu re­no­vā­ci­jai, se­viš­ķi pie­vēr­šot uz­ma­nī­bu dar­bu gai­tai, iz­pil­des kva­li­tā­tei, un pa­beig­to ob­jek­tu iz­ska­tam.

Daudz ir pa­veikts gan ar la­biem, gan ar kri­ti­zē­ja­miem re­zul­tā­tiem. Līdz šim gan ne­es­mu pub­lis­ki iz­tei­cis sa­vas do­mas, bet, se­ko­jot lī­dzi pro­jek­tam Tilts pār Gau­ju Val­mie­rā re­no­vē­ša­nai, ne­va­ru klu­sēt.

Būvniecībā atkal jūt rosību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pērn Burt­nie­ku no­va­da būv­val­dē re­ģis­trē­ti 204 būv­nie­cī­bas ie­snie­gu­mi. No tiem 41 ir paš­val­dī­bas būv­ob­jekts, lie­lā­ko­ties re­kon­struk­ci­jas, jaun­būv­ju prak­tis­ki nav. 96 ie­snie­gu­mi no pri­vāt­per­so­nām, pā­rē­jie 67 — no ju­ri­dis­kām per­so­nām jeb fir­mām.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri