13. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Jevgēņija, Jevgēņijs, Eižens

Pilsētās un novados

Krāsainais ziemeļvējš

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar no rī­ta «Lies­mas» e-pas­tā bi­ja vai­rā­kas fo­to­grā­fi­jas ar po­lār­blāz­mu (zie­meļ­blāz­mu) de­be­sīs virs Val­mie­ras. Sa­zi­nā­jos ar to au­to­ri Ra­mo­nu Ap­si no Tā­la­vas ie­las. Vi­ņa pa­stās­tī­ja:

Pasaules gaišums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vien­pa­dsmit treš­die­nas vi­sā Lat­vi­jā vien­lai­kus no­ti­ka Al­fas kur­si. Svē­tā Sī­ma­ņa drau­dzes na­mā Val­mie­rā dur­vis bi­ja at­vēr­tas ne ti­kai kris­tie­šiem, bet ik­vie­nam, kas vē­las iz­zi­nāt Die­vu. Lai or­ga­ni­za­to­ris­kie dar­bi ri­tē­tu rai­ti un sa­ska­ņo­ti, kur­su ad­mi­nis­tra­to­re mā­cī­tāj­kun­dze An­da Zik­ma­ne iz­vei­do­ja ko­man­du, kas sa­ga­ta­vo­ja kat­ru no­dar­bī­bu.

Labākā jaunbūve Latvijā — Valmieras pamatskola

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien ar lau­re­ā­tu svi­nī­gu ap­bal­vo­ša­nu no­slē­dzās Lat­vi­jas Būv­nie­ku aso­ci­ā­ci­jas rī­ko­tā ska­te Ga­da bū­ve 2010 Lat­vi­jā. LBA šā­du kon­kur­su rī­ko jau kopš 1998. ga­da. Arī šo­gad, kaut būv­dar­bu ap­joms sa­ma­zi­nā­jies, ska­tei bi­ja pie­teik­ti 23 ob­jek­ti 6 no­mi­nā­ci­jās.

Valmierā — tiltu renovējot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar in­te­re­si se­ko­ju Val­mie­ras da­žā­do ob­jek­tu re­no­vā­ci­jai, se­viš­ķi pie­vēr­šot uz­ma­nī­bu dar­bu gai­tai, iz­pil­des kva­li­tā­tei, un pa­beig­to ob­jek­tu iz­ska­tam.

Daudz ir pa­veikts gan ar la­biem, gan ar kri­ti­zē­ja­miem re­zul­tā­tiem. Līdz šim gan ne­es­mu pub­lis­ki iz­tei­cis sa­vas do­mas, bet, se­ko­jot lī­dzi pro­jek­tam Tilts pār Gau­ju Val­mie­rā re­no­vē­ša­nai, ne­va­ru klu­sēt.

Būvniecībā atkal jūt rosību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pērn Burt­nie­ku no­va­da būv­val­dē re­ģis­trē­ti 204 būv­nie­cī­bas ie­snie­gu­mi. No tiem 41 ir paš­val­dī­bas būv­ob­jekts, lie­lā­ko­ties re­kon­struk­ci­jas, jaun­būv­ju prak­tis­ki nav. 96 ie­snie­gu­mi no pri­vāt­per­so­nām, pā­rē­jie 67 — no ju­ri­dis­kām per­so­nām jeb fir­mām.

Par Staļinu neraudāja

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Pal­dies Sta­ļi­nam!— sa­ru­nā ar smai­du vai­rāk­kārt sa­ka val­mie­rie­te Dzin­tra Dzēr­ve. Pal­dies, ka 1953. ga­da mar­tā viņš bei­dzot no­mi­ris, tā­pēc ra­du­sies ti­cī­ba, ka to­mēr būs ie­spē­ja at­griez­ties. Vi­ņai prā­tā, kā Om­skas ap­ga­ba­la sko­li­ņā sko­lo­tā­ji raud un vai­ma­nā, jo Mū­su tēvs mi­ris. Dzin­trai asa­ras ne­rai­sās, tā­pēc vi­ņu iz­rai­da uz kla­ses stū­ri...

Kurjers starp Latviju un Angliju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rie­tis KASPARS ĀRGALIS, iz­vei­do­jot sa­vu uz­ņē­mu­mu SIA AK – 13, ir uz­ņē­mies vi­sai sa­rež­ģī­tu un ris­kan­tu uz­ņē­mēj­dar­bī­bas vei­du: no­gā­dāt no ad­re­ses uz ad­re­si da­žā­dus sū­tī­ju­mus un pa­sa­žie­rus ne ti­kai Lat­vi­jā un Lie­tu­vā, bet arī pā­ri di­viem ūde­ņiem uz An­gli­ju. Kāds ir šis biz­ness?

«Jauniešu forums 2011» Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau­nat­nes centrs «Vin­da» sa­dar­bī­bā ar Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­ju sest­dien or­ga­ni­zē­ja «Jau­nie­šu fo­ru­mu 2011». To va­dī­ja Val­mie­ras jau­nie­šu do­mes pre­zi­den­te Sa­bī­ne Van­dā­na.

Līdztiesība sākas ģimenē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­dien Val­mie­ras bib­li­o­tē­kā no­ti­ka kār­tē­jā dis­ku­si­ja no EK pār­stāv­nie­cī­bas Lat­vi­jā rī­ko­tā cik­la «Ei­ro­dzī­ve-kā­pēc?», tās tē­ma — «Dzi­mu­mu līdz­tie­sī­ba: fak­ti un mī­ti». Ar val­mie­rie­šiem dis­ku­si­jā ti­kās eks­per­ti: Lat­vi­jas sie­vie­šu ne­val­stis­ko or­ga­ni­zā­ci­ju sa­dar­bī­bas tīk­la priekš­sē­dē­tā­ja Ine­te Ie­lī­te un fi­lo­zo­fe Mai­ja Kū­le. Dis­ku­si­ju va­dī­ja un ar pro­vo­ka­tī­viem jau­tā­ju­miem uz at­klā­tu sa­ru­nu da­līb­nie­kus mu­di­nā­ja fi­lo­zofs Igors Šu­va­jevs.

Turpinājums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tau­tas skai­tī­ša­nā 12. mar­tā no­slē­dzās pir­mais posms. In­ter­ne­tā pie­skai­tī­jās vai­rāk ne­kā 650000 ie­dzī­vo­tā­ju. Ak­ti­vi­tā­tē vie­nā no aug­stā­ka­jām vie­tām — Val­mie­ras re­ģi­ons. Vēl ne­zi­not, cik sa­skai­tīs līdz 31. mai­jam, vi­sai dro­ši var teikt: ap­mē­ram treš­da­ļa Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju jau sa­skai­tī­ta. (Jā­cer, ka mū­su būs vai­rāk ne­kā 2,1 mil­jons.)

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri