20. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Made, Irbe

Pilsētās un novados

Sanācis iespaidīgi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Kas tāds Val­mie­rā līdz šim vēl nav bi­jis! — at­zīst dau­dzi, ie­stā­jo­ties krēs­lai, ie­rau­dzī­ju­ši daudz­krā­sai­no, iz­gais­mo­to na­mu Upes ie­lā 4. Ta­ču maz būs tā­du, kas ap­jauš, cik tas ir sa­rež­ģī­ti.

VTU Valmiera: augstāka autoosta un citi plāni

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­ru­nas tur­pi­nā­jums ar VTU Val­mie­ras val­des priekš­sē­dē­tā­ju Oskaru Spurdziņu par uz­ņē­mu­ma plā­niem.

Parlamentarium — Eiropas spogulis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ka­mēr Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas (ES) liel­val­stis stī­vē­jas un rī­vē­jas par ne­iz­bē­ga­mām rī­cī­bām, pa­šā Ei­ro­pas sir­dī, Bri­se­lē, 14. ok­tob­rī dur­vis vē­ra vē­rie­nīgs Ei­ro­pas Par­la­men­ta ap­mek­lē­tā­ju centrs Par­la­men­ta­ri­um. Tā tap­ša­nā ie­gul­dī­ti 22 mil­jo­ni ei­ro.

Svētki kopā ar prezidentu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts pre­zi­dents An­dris Bēr­ziņš, tur­pi­not eks­pre­zi­den­tes Vai­ras Vī­ķes-Frei­ber­gas 2000. ga­dā ie­di­bi­nā­to tra­dī­ci­ju, ce­turt­dien ie­lū­dza Lat­vi­jas diž­ģi­me­nes ie­degt lie­lo Zie­mas­svēt­ku eg­li pie pre­zi­den­ta pils. De­viņ­pa­dsmit sir­snī­go un sa­ti­cī­go ģi­me­ņu vi­dū bi­ja arī Ber­gu ģi­me­ne no Zi­lā­kal­na pa­gas­ta.

Nevēlējās strādāt "pa kaktiem"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vi­ņai bi­ja bail no asi­nīm, un vi­ņa ne­bi­ja do­mā­ju­si kļūt par med­mā­su. Bet iz­rā­dī­jās, ka šis darbs pa­tīk. Acīm­re­dzot tā­dēļ, ka tas at­bilst vi­ņas bū­tī­bai un sū­tī­bai pa­lī­dzēt — ve­cas sie­vi­ņas ar sma­gām so­mām uz ie­las pa­ras­ti ga­dī­ju­šās ti­kai vi­ņai...

Ceļā uz savu sapņu dārzu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­len­tī­nas un Viļ­ņa Stja­du sa­kop­ta­jai mā­jai Bēr­zai­nes pa­gas­ta «Vir­šos» ne­var pa­braukt ga­rām ne­at­ska­to­ties. Va­sa­rā acis sais­ta ko­šās pu­ķu do­bes, ga­da no­ga­lē — iz­gais­mo­tā ēka un ko­ši ro­tā­tā eg­le.

Valmieru neaizmirst

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Se­ni­o­ru ga­da pē­dē­jā sa­ie­tā pie­da­lī­jās arī Maz­sa­la­cas pa­tē­rē­tā­ju bied­rī­bas bi­ju­šais va­dī­tā­ja JĀNIS NAGLIS, viņš jo­pro­jām at­ce­ras mūs­pu­si, bet dzī­vo Jūr­ma­lā, Liel­upē.

Vēl viens gads

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

At­kal viens gads tū­līt iz­skries skur­ste­nī. Kāds bi­jis 2011. Val­mie­ras pu­ses di­žā­ka­jā — Burt­nie­ku — no­va­dā, stās­ta no­va­da paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dis Jānis Leitis:

Vēl nedēļa

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kat­ru ga­du de­cem­bra pē­dē­jās die­nās bū­tisks no­ti­kums ir pre­ses iz­de­vu­mu pa­sū­tī­ša­na nā­ka­ma­jam ga­dam. Dau­dzi ie­ra­du­ši to da­rīt pē­dē­jās die­nās, kad pie­ņemts ga­lī­gais lē­mums un pār­do­mā­tas nau­das lie­tas, jo zi­nāms, ka daudz lē­tāk avī­zes un žur­nā­lus var la­sīt, ja šie iz­de­vu­mi ir pa­sū­tī­ti.

Valmieras kalendārs 2012

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Val­mie­ras tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas cen­trā ti­ka pre­zen­tēts Val­mie­ras sie­nas ka­len­dārs 2012. ga­dam. Pie­da­lī­jās arī fo­to­grā­fi, ku­ru dar­bi ie­kļau­ti ša­jā iz­de­vu­mā. Ka­len­dārs iz­dots 1000 ek­sem­plā­ros, tā di­zai­nu vei­do­ju­si SIA «Munks Print Part­ners», ka­len­dārs ie­spiests SIA «Zem­gus LB» ti­po­grā­fi­jā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri