19. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Verners, Muntis

Pilsētās un novados

Viņiem paldies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­vē­lo­ties dar­bu va­dī­tā­jus Val­mie­rā no­dar­bi­nā­ta­jiem simt­lat­nie­kiem, paš­val­dī­ba uz­ru­nā­ju­si čet­rus ko­mu­nā­la­jā no­za­rē pie­re­dzē­ju­šus cil­vē­kus — Dzin­tru Mi­ķel­so­ni, Jā­ni Mi­zu, Lī­vi­ju Če­ho­vi­ču un Ani­tu Ave­ri.

Projekti dod iespēju attīstīties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­va­da paš­val­dī­bas at­tīs­tī­bas da­ļā dar­bu sā­ku­si jau­nā spe­ci­ā­lis­te INGUNA PRAULIŅA. Pro­jek­tu va­dī­ša­na vi­ņai ne­esot sve­ša, jo līdz šim In­gu­na Prau­li­ņa strā­dā­ju­si no­va­da so­ci­ā­la­jā die­nes­tā un bi­ju­si at­bil­dī­ga par tur īs­te­no­ta­jiem pro­jek­tiem.

No A līdz Z — viss paša radīts un izcīnīts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā var sa­cīt par Rū­jie­nas no­va­da Ga­da cil­vē­ku, SIA Sak­tas un SIA Kun­tu­ri saim­nie­ku Jurģi Krastiņu. Vi­ņa va­dī­bā lie­lā­kā da­ļa ie­sē­to un no­vāk­to grau­du pār­top pa­šu ga­ta­vo­tā lop­ba­rī­bā cū­kām, kas pa­kā­pe­nis­ki no ES stan­dar­tiem at­bil­sto­šas kau­tu­ves kā svai­ga ga­ļa vai caur māj­ra­žo­ša­nu kā ku­li­nā­ri­jas iz­strā­dā­ju­mi no­nāk pa­šu vei­do­tā tirdz­nie­cī­bas tīk­lā. To sauc par lauk­saim­nie­cis­kās ra­žo­ša­nas pa­beig­to cik­lu, bet ne kat­ram tas ir pa spē­kam.

Ordenis par Beverīnu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

1215. ga­da zie­mas vā­cu ka­ra gā­jie­nā pret igau­ņiem pie­da­lās arī Tā­li­val­da dē­li ar Tā­la­vas lat­vie­šiem. Lai at­rieb­tos, 1215. ga­dā ļau­ni igau­ņu bā­le­li­ņi sav­kārt ie­lau­žas lat­vie­šu ze­mēs... Kad pie va­ka­ra vi­ņi no­nāk Tri­kā­tā, vi­ņi sa­gūs­ta Tā­li­val­du, kas, no me­ža slēp­tu­vēm at­grie­zies, paš­reiz at­ro­das pir­tī, de­dzi­na ne­žē­lī­gi vi­ņa mie­sas, drau­dē vi­ņam ar nā­vi, ja ne­uz­rā­dī­šot sa­vu nau­du.

Sāp joprojām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­vem­bra pē­dē­jās die­nas Po­li­tis­ki re­pre­sē­to bied­rī­bai ir dar­bī­gas, dau­dziem no­ti­ku­miem ba­gā­tas.

Bi­jām šo­gad pē­dē­jā tal­kā Lik­teņ­dār­zā: ie­stā­dī­jām ko­ku un ko­pē­jā krā­vu­mā no­li­kām pe­lē­kos lauk­ak­me­ņus mū­su sū­ro bēr­nī­bas un jau­nī­bas die­nu un tu­vi­nie­ku pie­mi­ņai.

Arī viņi alkst mīlestības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad ie­ra­dā­mies Val­mie­ras dzīv­nie­ku pa­tver­smē, tās saim­nie­ci DZINTRU SAULĪTI nā­cās ne­daudz pa­gai­dīt, jo vi­ņa, sa­ņē­mu­si iz­sau­ku­mu, bi­ja iz­brau­ku­si pēc kār­tē­jā klai­ņo­jo­šā su­ņa. Šo­reiz dzīv­nieks ti­ka at­vests no Ag­ro­ser­vi­sa te­ri­to­ri­jas. Ta­gad pa­tver­smi uz ne­zi­nā­mu lai­ku par mā­jām nāk­sies saukt jau trīs pa­lie­la au­gu­ma su­ņiem. Di­vi tur no­gā­dā­ti tie­ši šo­pirm­dien, tre­šais — slaids mel­nī­tis — pa­tver­smē pa­va­dī­jis jau vi­sas svēt­ku brīv­die­nas. Vi­si trīs, sa­ka Dzin­tra Sau­lī­te, ir mā­jas su­ņi, vis­maz tā­di ir bi­ju­ši.

Meža milža "John Deer" rūpes par koku sēkliņām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­cir­tu­mā pā­ri pat pa­ma­tī­giem cel­miem, vien jau­dī­gāk pie tiem ie­rūk­da­mies, rā­po John De­er trak­tors. Tas ap­rī­kots ar pa­ma­tī­gām me­žu aug­snei pa­re­dzē­tām frē­zēm, kas kri­tu­šo za­ru un sū­nu pār­pil­na­jā kla­ju­mā aiz se­vis at­stāj pa­ma­tī­gas mel­nas aug­snes va­gas. At­ka­rī­bā no me­ža ap­saim­nie­ko­tā­ja ie­ce­rēm un ma­te­ri­ā­lās si­tu­ā­ci­jas šā­dā uz­ir­di­nā­ju­mā va­rēs stā­dīt me­žu vai arī ce­rēt, ka mežs ie­sē­sies pats. Tie­ši paš­ie­sē­ša­nās va­ri­an­tam, kad iz­cir­tu­mam ap­kārt ir pa­li­cis lie­lais mežs, šā­da aug­snes sa­ga­ta­vo­ša­na ir vi­sai bū­tis­ka. Ja aug­sne nav uz­ir­di­nā­ta, čie­ku­riem ve­ro­ties, sēk­li­ņas sa­birs sū­nās vai za­ros, kur lie­la da­ļa kļūs vien par ba­rī­bu put­niem un ci­tām dzī­vām ra­dī­bām. Tur­pre­tī uz­ir­di­nā­ta­jās vie­tās, kad mar­tā, snie­gam kūs­tot, vēr­sies čie­ku­ri, sēk­li­ņas jau va­rēs ie­krist mit­ru­ma pil­nā, un aug­ša­nai lab­vē­lī­gā aug­snē. Tāds da­bisks ie­sē­jums me­ža īpaš­nie­kam tur­klāt iz­nāk ne vien lē­tāks, bet esot arī daudz iz­tu­rī­gāks ne­kā māk­slī­gais sē­jums.

Rosība pasta nodaļās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­va­da ie­dzī­vo­tā­ji vi­sus mak­sā­ju­mus ēr­ti var no­kār­tot vie­tē­jā pas­ta no­da­ļā. Sā­ku­sies pre­ses abo­nē­ša­nas kam­pa­ņa 2011. ga­dam, un pas­ta no­da­ļas dar­bi­nie­ces zi­na, ka ga­da no­ga­lē tā­dēļ ro­sī­ba aiz­vien ir lie­lā­ka. Lai no­skaid­ro­tu si­tu­ā­ci­ju, ap­mek­lē­jām no­va­da abas pas­ta no­da­ļas.

Projekts «Joprojām aktīvs» darbojas aktīvi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gan­drīz kā sko­lē­ni, kas pēc stun­dām do­das uz ār­pus­kla­ses no­dar­bī­bām, tā ap­tu­ve­ni piec­pa­dsmit dā­mas no Nauk­šē­niem un Ķo­ņiem vi­su ok­tob­ri un pu­si no­vem­bra kat­ru ce­turt­die­nu mē­ro­ja ce­ļu uz Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­lu, lai Lat­vi­jas — Igau­ni­jas pār­ro­be­žu pro­jek­ta ie­tva­ros ap­gū­tu vil­nas vel­ša­nas un fil­cē­ša­nas pras­mes. Pie­cās no­dar­bī­bās vi­ņas ap­gu­va, kā no vil­nas kār­su­ma ar ziepj­ūde­ni fi­zis­ki diez­gan grū­tā dar­bā var tikt pie skais­tām, krā­sai­nām ro­kas­so­mām, čī­bām, pirts ce­pu­rēm, ap­fil­cē­tām šal­lēm un skais­tām pie­sprau­dēm.

Lauvu klubā Valmiera

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lau­vu klu­ba Val­mie­ra šīs se­zo­nas pre­zi­den­tū­ra uz­ti­cē­ta uz­ņē­mē­jai MAIJAI JAKMANEI.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri