21. Aprīlis, 2019
Vārda dienu svin: Marģers, Anastasija

Pilsētās un novados

Sezona jau sākusies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bren­gu­ļu alus zi­nāms, pie­pra­sīts arī vi­sai tā­lu no pa­gas­ta. Bet īpa­ša vie­ta ir Alus sē­ta, kas ai­ci­na no ag­ra pa­va­sa­ra līdz vē­lam ru­de­nim. Gan tā­pēc, ka tas ir bez­mak­sas pie­dā­vā­jums ar līdz­ņem­to ēda­mo un dze­ra­mo at­pūs­ties skais­tā da­bā, gan tā­pēc, ka alus un ci­ti spir­dzi­nā­ju­mi, arī pie­de­rī­gas uz­ko­das da­bū­ja­mas ki­os­kā.

Pionieris Burtnieks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien, 13. ap­rī­lī, Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas Valsts sek­re­tā­re Da­ce Lu­caua un Burt­nie­ku no­va­da paš­val­dī­bas va­dī­tājs Jā­nis Lei­tis Burt­nie­ku kul­tū­ras na­mā pa­rak­stī­ja do­ku­men­tu, kas ap­lie­ci­nā­ja pir­mo pre­ce­den­tu Lat­vi­jā, kad paš­val­dī­bas val­dī­ju­mā tiek no­dots ezers un ze­me zem tā.

Plašums jauniešu iniciatīvai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­piekt­dien pēc­pus­die­nā vi­si ļau­dis Burt­nie­kos gan kā­jām, gan brauk­šus plū­da uz cie­ma­ta cen­tru, kur no­ti­ka sir­snīgs paš­mā­ju jau­no ta­lan­tu sa­rū­pēts brīv­da­bas kon­certs, bet pēc tam ti­ka pār­griez­ta sim­bo­lis­kā at­klā­ša­nas len­ta zi­li za­ļos to­ņos mul­ti­funk­ci­o­nā­la­jam jau­nie­šu cen­tram.

Draugu nekad nav par daudz

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

At­sau­co­ties uz Balt­krie­vi­jas vēst­nie­cī­bas Lat­vi­jā ie­lū­gu­mu, Val­mie­ras paš­val­dī­bas iz­pild­di­rek­to­ra viet­nieks Ai­gars Vī­tols ko­pā ar at­tīs­tī­bas un pro­jek­tu va­dī­bas no­da­ļas va­dī­tā­ju Ed­ga­ru Ran­ti­ņu un Vid­ze­mes te­le­vī­zi­jas va­dī­tā­ju In­ge­mā­ru Vek­te­ri ne­sen pie­da­lī­jās pir­ma­jā Balt­krie­vi­jas — Lat­vi­jas fo­ru­mā No­vo­po­loc­kā. Par re­dzē­to un gū­ta­jiem ie­spai­diem stās­ta AIGARS VĪTOLS:

Pamestie draugi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mēs esam at­bil­dī­gi par tiem, ko pie­ra­di­nām — šī mā­cī­ba no­de­rī­ga kat­ram, kam mā­jās mīt kāds četr­kā­jains mī­lu­lis. Šis tei­kums no stās­ta par Ma­zo Prin­ci man ie­šau­jas prā­tā un ne­pa­met arī vē­lāk, kad do­dos cie­mos pie tiem, kas ie­pa­zi­nu­ši gan cil­vē­ka mī­les­tī­bu, gan arī vi­ņa at­bil­dī­bas trū­ku­mu.

Saskaņā un vienotībā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien, 14. ap­rī­lī, ZET kul­tū­ras na­ma zā­lē 249 re­ģis­trē­ju­šies paš­val­dī­bas ie­stā­žu, spor­ta, iz­glī­tī­bas, kul­tū­ras un uz­ņē­mēj­dar­bī­bas ap­rin­du pār­stāv­ji bal­so­ja par jau­nas po­li­tis­kās par­ti­jas Val­mie­rai un Vid­ze­mei di­bi­nā­ša­nu. Viens no par­ti­jas vei­do­ša­nas ide­jas ini­ci­a­to­riem Ine­sis Bo­ķis pa­ma­to­ja šo iz­vē­li:

Bibliotēka svin jubileju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rak­stos mi­nēts, ka 1897. ga­da 29. jan­vā­rī 49 kau­gu­rie­ši, gal­ve­no­kārt saim­nie­ki, no­di­bi­na Bez­mak­sas bib­li­o­tē­kas bied­rī­bu. At­klā­ša­nas svēt­ki no­ti­ku­ši 23. feb­ru­ā­rī, ta­jos dzie­dā­jis Val­mie­ras lat­vie­šu bied­rī­bas ko­ris. Lī­dzek­ļu vāk­ša­nai bied­rī­ba rī­ko­ju­si sa­vie­sī­gus, arī jau­tā­ju­mu iz­skaid­ro­ša­nas va­ka­rus, vēl ci­tas ak­ti­vi­tā­tes. Ga­da bei­gās bied­rī­bas krā­ju­mā bi­ju­šas 528 grā­ma­tas 276 sē­ju­mos.

Pirms nopietnas izlemšanas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

MĀRIS ZVIRBULIS, Be­ve­rī­nas no­va­da do­mes priekš­sē­dē­tājs, at­zīst — Liel­die­nās pa­spēts daudz: gan ģi­me­nē ie­ras­ta­jās tra­dī­ci­jās svēt­ki no­svi­nē­ti, gan da­ži prak­tis­ki dar­bi pa­veik­ti, arī ko­ra Tri­kā­ta sa­stā­vā Pir­ma­jās Liel­die­nās Tri­kā­tas kul­tū­ras na­mā no­dzie­dāts svēt­ku kon­cer­tā. (Drīz ko­rim arī no­piet­na pār­bau­de — ska­te.)

"Kocēnu pavasarī 2012" satikti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lai arī slik­ta lai­ka pro­gno­zes dēļ tra­di­ci­o­nā­la­jā uz­ņē­mē­ju, zem­nie­ku un amat­nie­ku pro­duk­ci­jas iz­stā­dē - tir­dzi­ņā Ta­vai mā­jai, dār­zam un ģi­me­nei šo­reiz tir­go­ties gri­bē­tā­ju skaits bi­ja kriet­ni sa­ru­cis, pir­cē­ji ga­lī­gi be­šā tā­dēļ ne­pa­li­ka. Dārz­kop­ji pirms jau­nās se­zo­nas va­rē­ja ie­gā­dāt da­žā­du krā­su pu­pi­ņas, gla­di­o­lu un li­li­ju sī­po­lus, kar­tu­pe­ļu sēk­lu, to­pi­nam­bū­ru, bet māj­saim­nie­cī­bai tir­go­tā­ji pie­dā­vā­ja da­žā­da lie­to­ju­ma ke­ra­mi­ku, pi­nu­mus, ko­ka iz­strā­dā­ju­mus, tē­jas un bi­žu­tē­ri­ju.

Plecu pie pleca

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kur krusts, tur pa­tie­sa Aug­šām­cel­ša­nās. Kur Lie­lā Piekt­die­na, tur īs­tas Liel­die­nas. Kur pie­mi­nē­tas un go­dā­tas Kris­tus cie­ša­nas, tur pie­do­ša­na, ap­žē­lo­ša­nās un svē­tī­ba.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Partneri