23. Janvāris, 2018
Vārda dienu svin: Strauta, Grieta

Pilsētās un novados

Tērē zivsaimniecībai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bied­rī­bas «No Sa­la­cas līdz Rū­jai», mēr­ķis ir pie­sais­tīt fi­nan­sē­ju­mu lau­ku un ziv­saim­nie­cī­bai no­zī­mī­gu te­ri­to­ri­ju at­tīs­tī­bai Ko­cē­nu, Burt­nie­ku, Maz­sa­la­cas, Rū­jie­nas, Nauk­šē­nu un Val­kas (Kār­ķu pa­gasts) no­va­dā, kā arī Maz­sa­la­cā un Rū­jie­nā. Par sa­vu uz­de­vu­mu uz­ska­tām vei­ci­nāt ie­dzī­vo­tā­ju ini­ci­a­tī­vu da­žā­du pro­jek­tu iz­strā­dē, at­ro­dot šiem pro­jek­tiem fi­nan­sē­ju­mu ES Le­a­der ak­ti­vi­tā­šu no­dro­ši­nā­ša­nai pa­re­dzē­to lī­dzek­ļu ie­tva­ros.

Lauksaimniecības tehnikas skatēs aktīvāk nekā pērn

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) jau no marta vidus novados rīko lauksaimniecības tehnikas skates. Mūspusē pirmais loks sākās 11. aprīlī Matīšos un Mazsalacā, bet beidzās 28. aprīlī Rencēnos, spēkratu pārbaužu otrais piegājiens 23. maijā finišēja Rencēnos.

Nūjo Rūjienā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sestdien Rūjienā un tās apkārtnē notika ikgadējais pašvaldības organizētais nūjošanas pārgājiens.

Paradīzes ābeļu dārzs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Ra­du lo­kā spē­ka ga­dos bi­ju vie­nī­gais vī­rie­šu kār­tas pār­stā­vis, un tē­va brā­ļi no­lē­ma, ka man jā­strā­dā at­gū­ta­jā ze­mē. Ta­gad man ir bio­lo­ģis­kā saim­nie­cī­ba, au­dzē­ju grau­dus, kop­ju me­žus un sa­vā ga­te­rī ra­žo­ju pa­le­tes. Tās pār­sva­rā eks­por­tē­ju,— stās­ta «Le­jas­jēr­cē­nu» saim­nieks Ilmārs Baunis.

Iecirkņos gaida apmeklētājus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No treš­die­nas val­stī sā­kās pa­rak­stu vāk­ša­na tau­tas no­bal­so­ša­nas ie­ro­si­nā­ša­nai, lai ne­pie­ļau­tu pie­cu so­ci­ā­lās ap­dro­ši­nā­ša­nas pa­bal­stu ie­ro­be­žo­ju­mus. Ve­cā­ku, ma­ter­ni­tā­tes, pa­ter­ni­tā­tes, sli­mī­bas un bez­darb­nie­ku pa­bal­stiem bu­dže­ta kon­so­li­dā­ci­jas la­bad ar li­ku­mu no­teik­ti ie­ro­be­žo­ju­mi līdz 2012. ga­da bei­gām, ta­ču ap­rī­lī Sa­ei­ma no­lē­ma, ka šis ter­miņš pa­ga­ri­nāms līdz 2015. ga­dam, lai sa­ba­lan­sē­tu so­ci­ā­lā bu­dže­ta ie­ņē­mu­mus ar iz­de­vu­miem, ko ap­strī­dē­ja 37 Sa­ei­mas opo­zī­ci­jas de­pu­tā­ti.

Pasta kroga saimniece

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Caur­brau­cē­ju Ma­tī­šos ap­tur vi­li­nā­jums. Pie Pas­ta kro­ga uz­raksts pie­dā­vā svai­gi cep­tu mai­zi. Uz pa­plā­tes kar­sti el­po un smar­žo tik­ko no krāsns iz­kā­pu­ši ne­lie­li klai­pi­ņi. Sald­skāb­mai­ze, ka­ra­ši­ņas... Smai­do­šā saim­nie­ce so­la, ka pēc des­mit mi­nū­tēm bū­šot arī balt­mai­ze. Pir­cē­ji iz­vē­las ņemt iz­cep­to vai pa­gai­dīt to, kas vēl krās­nī.

Misija palīdzēt citiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ZINTA un GEORGS CIMOŠKO pirms da­žiem ga­diem no Rī­gas pār­cē­lu­šies uz dzī­vi Sē­ļos. Abi ir ie­dzim­ti rī­dzi­nie­ki, kam nav ra­du lau­kos. Zin­ta sa­vu­laik bi­ju­si feld­še­re, Ge­orgs strā­dā­jis Rī­gas va­go­nu rūp­nī­cā. Arī vi­ņus skā­ru­si de­na­ci­o­na­li­zē­to īpa­šu­mu pro­blē­ma. Sā­ku­mā cī­nī­ju­šies sa­viem spē­kiem, bet, ne­sa­ņē­mu­ši at­bal­stu ne no valsts, ne no paš­val­dī­bas, no­lē­mu­ši do­ties uz lau­kiem. Do­mā­ju­ši par Jē­kab­pils pu­si, bet ģi­me­nes drau­dze­ne no Vil­pul­kas ai­ci­nā­ju­si uz Zie­meļ­vid­ze­mi. Sva­rī­gi bi­jis, lai tu­vu­mā bū­tu ūde­ņi, jo Ge­orgs ir aiz­rau­tīgs mak­šķer­nieks. Tā no­nā­ku­ši Sē­ļos.

Atpakaļ tēva mājās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sē­ļu pa­gas­tā, kā jau daudz­viet lau­kos, ir liels bez­darbs. Tas sā­pī­gi skā­ris arī vie­tē­jos jau­nie­šus. Gun­tis Ozols, kas at­grie­zies sa­vās tē­va mā­jās, un vi­ņa drau­dze­ne Elī­na Fe­dor­ju­ka pie­rā­da, ka lau­kos dar­bu to­mēr var at­rast, ja vien ir vē­lē­ša­nās.

Ārlietu ministrija grib palīdzēt uzņēmējiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ār­lie­tu mi­nistrs Ģirts Valdis Kristovskis šo­ne­dēļ Val­mie­rā ap­mek­lē­ja arī pil­sē­tas paš­val­dī­bu un ar pil­sē­tas paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dē­tā­ju Ine­si Bo­ķi un iz­pild­di­rek­to­ru Jā­ni Bai­ku pār­ru­nā­ja gal­ve­no­kārt Ār­lie­tu mi­nis­tri­jas ie­spē­ja­mo at­bal­stu ārē­jo eko­no­mis­ko sa­ka­ru jo­mā. Mi­nistrs at­bil­dē­ja arī uz žur­nā­lis­tu jau­tā­ju­miem.

Top jauna aleja

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Re­pub­li­kas Ne­at­ka­rī­bas at­jau­no­ša­nas die­nā, 4. mai­jā, Nauk­šē­nu pu­sē strā­dā­jām. Ļau­dis sa­pul­cē­jās pie Sar­ka­na­jiem šķū­ņiem un de­vās at­jau­not ale­ju Val­mie­ras šo­se­jas vir­zie­nā. Laiks — kā ra­dīts stā­dī­ša­nai: mit­ra ze­me, sau­le pa­slē­pu­sies aiz mā­ko­ņiem. Katrs stā­dī­tājs ti­ka ai­ci­nāts lī­dzi ņemt ne ti­kai lāp­stu, bet, ja ie­spē­jams, arī sa­vu lie­pas vai ozo­la stā­du. Tā bi­ja no­va­da paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tā­ta Dai­ņa Ozo­la ide­ja.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kāds Latvijai bija pagājušais gads?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri