21. Aprīlis, 2018
Vārda dienu svin: Marģers, Anastasija

Pilsētās un novados

Prasme degt un nesadegt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­gad 15. ga­da­die­nu kopš dar­bī­bas at­jau­no­ša­nas at­zī­mē Lat­vi­jas bā­riņ­tie­sas. 14 ga­dus ša­jā in­sti­tū­ci­jā Val­mie­ras paš­val­dī­bā strā­dā INĀRA ALLIKA:

VTU Valmiera — Valmierā, Launkalnē un Spānijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nu­pat jau apaļš gads, kopš VTU Val­mie­ra va­da Oskars Spurdziņš. Ko­lē­ģi, kam uz­ņē­mu­mā jau cie­nīgs dar­ba stāžs, at­zīst, ka pie jau­nā va­dī­tā­ja mik­ro­kli­mats ko­lek­tī­vā kļu­vis kriet­ni la­bāks, ma­zāk stre­sa, vai­rāk kon­struk­tī­vu, iz­svēr­tu ri­si­nā­ju­mu.

Eņģeļu dārzs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Atbalstot labestības akciju «Eņģeļi pār Latviju», pie Valmieras jaunatnes centra «Vinda» izveidots eņģeļu dārzs, ko darinājuši Valmieras skolu 1. — 6. klašu audzēkņi. Tā ir labestības akcija, kas aicina palīdzēt bērniem, kam iedzimtu slimību vai traģisku nelaimes gadījumu dēļ nepieciešama specifiska, ilgstoša ārstniecība un rehabilitācija. Akcijas laikā pirms Ziemassvētkiem savus namus, iestādes un uzņēmumus rotāt ar eņģeļiem aicināts ikviens valmierietis.

Izbraukt starp četrarpus mājām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien Val­mie­ras paš­val­dī­bas Sa­tik­smes dro­šī­bas ko­mi­si­jas sē­dē gal­ve­nais jau­tā­jums bi­ja vie­no­ties par au­to­ma­šī­nu ie­brauk­ša­nu un iz­brauk­ša­nu no iekš­pa­gal­ma starp četr­ar­pus na­miem Sta­ci­jas ie­lā — 14 un 14a (sa­vu­laik da­ļē­ji no­jauk­tā daudz­dzī­vok­ļu ēkas da­ļa ta­gad no­da­lī­ta at­se­viš­ķā ad­re­sē), 16, 18 un Nā­kot­nes 1.

Labas tradīcijas turpinājums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bren­gu­ļu pa­gas­tā vai­rā­ki ak­tī­vis­ti bi­ja ie­ra­du­šies, lai cep­tu pi­par­kū­kas no­va­da ve­ca­jiem vien­tu­ļa­jiem cil­vē­kiem. Ide­jas au­to­re In­ga Ro­zi­ņa:

Dāvana jaunākajai paaudzei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ste­fa­nam Kai­ze­ram no Gī­ter­slo ap­riņ­ķa Vā­ci­jā, vie­so­jo­ties Nauk­šē­nu no­va­dā, tra­di­ci­o­nā­li lī­dzi ir arī kā­da dā­va­na. Šo­reiz bēr­nu ro­ta­ļu is­ta­bai sa­zie­do­ta nau­da, par ko 2 — 5 ga­dus ve­co bēr­nu gru­pi­ņai ie­gā­dā­ta bum­bu van­na. Sa­vu­kārt 5 — 6 ga­dus ve­co bēr­nu gru­pi­ņā uz­dā­vi­nā­tas 15 ēr­tas gul­ti­ņas ar vi­su mat­ra­ci, tās ir vieg­li kop­ja­mas. Arī Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­las in­ter­nā­tam at­sū­tī­tas 20 lie­to­tas div­stā­vī­gās gul­tas, lai va­sa­rā va­rē­tu iz­gul­dīt vai­rāk bēr­nu. Vē­lāk būs arī mat­ra­či.

Ar zīmolu: Sintija Orlova

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu pa­gas­ta Me­žur­gās vien­pa­dsmi­to ga­du dar­bo­jas ģi­me­nes uz­ņē­mums Sin­ti­jas Or­lo­vas šķir­nes zir­gu ga­nām­pulks, tā īpaš­nie­ce, va­dī­tā­ja, tre­ne­re un arī spor­tis­te Sin­ti­ja ar zir­giem dar­bo­jas kopš ag­ras bēr­nī­bas, arī vi­ņas mam­ma As­trī­da, kād­reiz po­pu­lā­ra spor­tis­te, zirg­ko­pī­bā bi­ju­si no sep­tiņ­pa­dsmit ga­du ve­cu­ma. De­cem­bra lie­tai­nā die­nā, kad me­žā bla­kus zir­gu staļ­ļiem vēl aug gai­le­nes, ar Sin­ti­ju sa­ru­nā­jā­mies par to, kā zirgs top par eks­por­ta pre­ci.

Decembra skats uz Valmieras ielām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­ska­tās, ka vi­si lie­lie ma­ģis­trā­lo ie­lu re­kon­struk­ci­jas pro­jek­ti Val­mie­rā šo­gad sek­mī­gi fi­ni­šē­ju­ši. Kā vēr­tē­jams ce­ļi­nie­ku vei­kums un kā­das as­tes vēl pa­li­ku­šas — par to Lies­mai Val­mie­ras paš­val­dī­bas iz­pild­di­rek­tors Jānis Baiks.

Kas labam darbam aicināts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šis gads, kas drīz jau būs vēs­tu­re, Ei­ro­pā aiz­va­dīts brīv­prā­tī­gā dar­ba zī­mē, arī mū­su pil­sē­tās un no­va­dos. Tā­pēc de­cem­bra ie­ska­ņā Val­mie­ras no­va­da fonds ko­pā ar Eu­ro­pe Di­rect īpa­šā va­ka­rā pa­tei­cās cil­vē­kiem, ku­ri mūs­pu­sē ne­sav­tī­gi pa­lī­dzē­ju­ši ci­tiem — sa­vā brī­va­jā lai­kā, bez at­al­go­ju­ma, ti­kai la­bas gri­bas mu­di­nā­ti.

"Rūgts" 50 gadu garumā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā sest­die­nā vi­ņi at­kal ju­tās tik­pat jau­ni, kā pirms 50 ga­diem, kad, uz­plauk­stot mī­les­tī­bai, ti­ka di­bi­nā­ta ģi­me­ne. Sie­vas ar zie­du puš­ķī­šiem — sa­vu uz­ti­ca­mo dzī­ves drau­gu sirds­pu­sē.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai piedalīsieties šī gada "Lielajā talkā"?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Partneri