24. Oktobris, 2017
Vārda dienu svin: Renāte, Modrīte, Mudrīte

Pilsētās un novados

Projekts «Joprojām aktīvs» darbojas aktīvi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gan­drīz kā sko­lē­ni, kas pēc stun­dām do­das uz ār­pus­kla­ses no­dar­bī­bām, tā ap­tu­ve­ni piec­pa­dsmit dā­mas no Nauk­šē­niem un Ķo­ņiem vi­su ok­tob­ri un pu­si no­vem­bra kat­ru ce­turt­die­nu mē­ro­ja ce­ļu uz Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­lu, lai Lat­vi­jas — Igau­ni­jas pār­ro­be­žu pro­jek­ta ie­tva­ros ap­gū­tu vil­nas vel­ša­nas un fil­cē­ša­nas pras­mes. Pie­cās no­dar­bī­bās vi­ņas ap­gu­va, kā no vil­nas kār­su­ma ar ziepj­ūde­ni fi­zis­ki diez­gan grū­tā dar­bā var tikt pie skais­tām, krā­sai­nām ro­kas­so­mām, čī­bām, pirts ce­pu­rēm, ap­fil­cē­tām šal­lēm un skais­tām pie­sprau­dēm.

Lauvu klubā Valmiera

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lau­vu klu­ba Val­mie­ra šīs se­zo­nas pre­zi­den­tū­ra uz­ti­cē­ta uz­ņē­mē­jai MAIJAI JAKMANEI.

Spēku rod pirtī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­šā Maz­sa­la­cas pie­vār­tē Sa­la­cas pre­tē­jā kras­tā jau no 1997. ga­da dar­bo­jas SIA Ilekss gru­pa au­to­ser­viss. Uz­ņē­mu­ma val­des priekš­sē­dē­tājs ANDRIS SIRMULIS šo biz­ne­su sā­cis viens, vē­lāk pie­vie­no­ju­šies arī kom­pan­jo­ni.

Dievam par godu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ŽENIJA NARŅICKA ko­pā ar do­mu­bied­rēm no Maz­sa­la­cas ka­to­ļu ne­lie­lās drau­dzes jau vai­rā­kus ga­dus īs­te­no da­žā­das lab­da­rī­bas ak­ti­vi­tā­tes. Ne­sen vi­ņas iz­vei­do­ju­šas ka­to­ļu lab­da­rī­bas kus­tī­bas Ca­ri­tas Maz­sa­la­cas no­da­ļu, tās uz­de­vums ir sniegt ma­te­ri­ā­lu un ga­rī­gu at­bal­stu ļau­dīm, kam tas ir vis­vai­rāk ne­pie­cie­šams.

Pagasts pilsētas pievārtē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­vu vie­so­ša­nos Skaņ­kal­nes pa­gas­tā Lies­ma sāk, tie­ko­ties ar Skaņ­kal­nes pa­gas­ta pār­val­des va­dī­tā­ju ARNI ŠTEINBERGU, kas sā­ka dar­bo­ties ša­jā ama­tā vēl pirms pē­dē­jām vē­lē­ša­nām:

Skolēnu sveiciens Latvijai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Novembris ir veļu laiks. Laiks, kad pieminam kritušos cīnītājus. Un īpaši godinām tos, kas ticēja Latvijai, mīlēja brīvību un cerēja dzīvot neatkarīgā Tēvijā.

Es sirds aukstuma bīstos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sveiki, mani mīļie!

Varbūt esat piemirsuši, ka man rīt dzimšanas diena? Nē, nē, tas nav pārmetums! Jums pašiem darba pilnas rokas, gan malka ziemai jāgādā, gan bērni jāved uz skolu, gan omītei zāles jāsarūpē. Kam tagad viegli... Nav jau arī nekāda apaļā jubileja: 92 gadiņi apcirknī saripojuši. Vēl jau turos, tikai sirds pa brīžam uzdod. Es jau nesūdzos, bet, kā atceros savu jaunību, iesmeldzas tā, ka elpu sit ciet. Eh, kas bijis, tas bijis, bet Ulmanīša gan žēl. Labs vīrs bija. Godīgs. Varbūt pārlieku ass, spītīgs, bet mīlēja mani dikti.

Mērnieku kļūdas upuri

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēc pub­li­kā­ci­jām «Lies­mā» par dzelz­ce­ļa til­tu de­mo­lē­ša­nu Ko­cē­nu no­va­dā sa­vas ne­die­nas laik­rak­stam uz­ti­cē­ja ze­mes īpaš­nie­ki, kas ar vie­nu no til­tiem bi­ja sais­tī­ju­ši lie­las ce­rī­bas, jo tas va­rē­ja kļūt par ri­si­nā­ju­mu ne­ap­skau­ža­ma­jai si­tu­ā­ci­jai, ku­rā vi­ņi no­nā­ku­ši mēr­nie­ku kļū­das dēļ.

Ar Latvijas karogu pie dzimtas mājas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ma­tī­šu pa­gas­ta Jaun­kri­ķos vēl smar­žo pēc ko­ka. Ne­sen pa­beig­ta ar de­ko­ra­tī­viem ko­ka dē­lī­šiem ap­šū­tās mā­jas krā­so­ša­na. Šo 18. no­vem­bri at­jau­no­ta­jā 1920. ga­dā Lie­pi­ņu dzim­tas cel­ta­jā mā­jā sa­gai­da ar gan­da­rī­ju­ma sa­jū­tu. Se­nās māj­vie­tas at­jau­no­ša­nu vei­ku­ši tās jau­nie saim­nie­ki Lau­ra un Ivo Trau­ber­gi.

Aicina sargāt bērnus no vardarbības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dau­dzās pa­sau­les val­stīs 19. no­vem­brī ak­tu­a­li­zē bēr­nu aiz­sar­dzī­bu no var­dar­bī­bas. Šī pro­blē­ma ir sā­pī­ga un ak­tu­ā­la daudz­viet pa­sau­lē, arī Lat­vi­jā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai baudīt zelta rudeni Siguldā jau esat bijuši?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Partneri