20. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Bernhards, Boriss

Kultūra un Izklaide

Tevis dēļ es plūcu rozes, Tevis dēļ…

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Folk­lo­ras an­sam­bļa «Ro­ta» dzie­do­šo vī­ru gru­pai skan­dē­jot dzies­mu, sā­kās Dze­jas die­nas Ren­cē­nu pa­gas­tā…

...ka dzīve ir tāds brīnums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­dien Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā pirms­sko­las ve­cu­ma bēr­ni sa­dzie­dā­ja, sa­dze­jo­ja un sa­skai­tī­ja die­nu, dze­jas stun­dā «Bur­vi, mans Bur­vi...» sko­lu jau­nie li­te­rā­ti sa­ru­nā­jās ar dzej­nie­ci un tul­ko­tā­ju Dag­ni­ju Drei­ku. In­ga Gai­le ti­kās ar jau­nie­šiem Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā, Jā­nis Rok­pel­nis — Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā, Edu­ards Ai­vars — Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā. Bēr­zai­nie­ši vie­sus sir­snī­gi uz­ņē­ma dze­jas mir­kļos sa­vā kul­tū­ras na­mā, bet va­kar­pu­sē pēc tra­dī­ci­jas vi­sus ai­ci­nā­ja Val­mie­ras in­te­grē­tā bib­li­o­tē­ka.

Gribas dejot skaisti...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

... un tad ir jā­mā­cās, un daudz! Mū­su bied­rī­ba veik­smī­gi tur­pi­na or­ga­ni­zēt bal­les de­ju va­ka­rus Val­mie­rā. Tos ap­mek­lē lie­lā­ko­ties de­jo­tā­ji, kas mā­cī­ju­šies pie bal­les de­ju pa­snie­dzē­jiem JOLANTAS STRAUMES un DAIŅA LIEPIŅA, tā­pēc no­lē­mu ap­ru­nā­ties ar abiem par un ap sa­rī­ko­ju­mu jeb bal­les de­jām. Par tām, ko var de­jot ik­viens, arī tāds, kas ne­kad dzī­vē to nav da­rī­jis.

Apjumības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­die­na rī­ta pu­sē Val­mie­ras no­vad­pēt­nie­cī­bas mu­ze­jā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­žu «Pa­sa­ci­ņa» un «Vā­lo­dzī­te» au­dzēk­ņi ko­pā ar Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las folk­lo­ras ko­pas «Sud­ma­li­ņas» bēr­niem un mu­ze­ja pe­da­go­giem ie­pa­zi­na lat­vie­šu gads­kār­tas un svi­nē­ja ap­ju­mī­bas — ra­žas no­vāk­ša­nas svēt­kus.

Ielūdz Mujānu izglītības biedrība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mu­jā­nu iz­glī­tī­bas bied­rī­ba (MIB) 2009. ga­da jū­li­jā sa­ņē­ma prie­ka vēs­ti — Mu­jā­nu iz­glī­tī­bas bied­rī­bas nams ie­kļauts valsts aiz­sar­gā­ja­mo kul­tū­ras pie­mi­nek­ļu sa­rak­stā kā valsts no­zī­mes kul­tū­ras pie­mi­nek­lis. MIB nams ir re­ģi­o­nam uni­kāls Pir­mās Lat­vi­jas Re­pub­li­kas sa­bied­ris­kās mū­ra - ko­ka ar­hi­tek­tū­ras pa­raugs, kas sa­gla­bā­jis sa­vu au­ten­tis­ku­mu, fa­sā­žu un iekš­tel­pu ap­da­ri, kā arī vēr­tī­gus in­ter­je­ra et­no­grā­fis­kus būv­gald­nie­cī­bas ele­men­tus.

Dzied dāmu trio "Kas ar mani"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vi­ņas daudz­kārt ir dzir­dē­tas, jo dzied Ko­cē­nu no­va­da pa­sā­ku­mos, iz­stā­žu at­klā­ša­nās, lau­lī­bu ce­re­mo­ni­jās, svi­nī­gā pa­sā­ku­mā, kas vel­tīts sa­drau­dzī­bas part­ne­riem no Gī­ter­slo ap­riņ­ķa Vā­ci­jā, Zie­mas­svēt­kos Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā. Te gan trio pa­stā­vē­ša­nas čet­ros ga­dos vien div­reiz ie­ai­ci­nā­tas, bet pa­gā­ju­šo Zie­mas­svēt­ku sa­rī­ko­jums, ku­rā kon­cer­tē­ju­šas ko­pā ar mei­tām, ra­dī­jis īpa­ši emo­ci­o­nā­lu no­ska­ņo­ju­mu kā klau­sī­tā­jos, tā iz­pil­dī­tā­jās.

Attēlā: KAS AR MANI. Re­no­vē­tā Ko­cē­nu kul­tū­ras na­ma at­klā­ša­nas svēt­kos — no krei­sās Bai­ba Žei­ka­re un In­ta Ko­zu­ļi­na. Šo­reiz ar vi­ņām ne­bi­ja Ini­tas Jur­gen­ber­gas.

"Tautas universitātes" diena Ramatā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš 1990. ga­da, kad Nu­ķu pus­mui­žas no­rā Ra­ma­tā at­klā­ja An­dra Vār­pas lauk­ak­me­nī vei­do­to pie­mi­ņas zī­mi lat­vie­šu pir­ma­jai dra­ma­tur­ģei Ma­ri­jai Pēk­šē­nai, vi­ņas dzim­ša­nas die­nā ik ru­de­ni te no­tiek Dze­jas die­nas. Tās ir lo­lo­ju­si un dzej­nie­kus, rakst­nie­kus, tā­lum­nie­kus un vie­tē­jos ta­lan­tus pul­ci­nā­ju­si Lat­vi­jas Kul­tū­ras fon­da Maz­sa­la­cas ko­pas va­dī­tā­ja Nel­li­ja Nur­mi­ka.

Attēlā: PAAUDŽU STAFETE. Pie Ma­ri­jas Pēk­šē­nas pie­mi­ņas ak­mens šie cil­vē­ki la­sī­ja dze­ju.

Dāvana no Amerikas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar Jura Helda dzeju mani satuvināja viņa sirreālistiski redzīgā acs un kā viņš liek iedvesmai plaiksnīt ārpus vārdkopu nobrāztām robežām. Ar katru jaunu dzejoļu krājumu pieteicas citādas, vēl nenovalkātas metaforas ar vizuālām asociācijām. Sapņa un īstenības saaudumi gan dzejā, gan dramaturģijā izvirza viņu pie šobrīd ievērojamākiem mūsu postmodernās literatūras autoriem.

Mūzikls «Agrā rūsa» Valmieras teātrī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

"Apvienība Ars Nova" sadarbībā ar Valmieras drāmas teātri jauno sezonu atklās 10. septembrī ar traģisku mīlas stāstu mūziklā "Agrā rūsa", ko pēc Elīnas Zālītes romāna motīviem veidojuši Jānis Lūsēns un Pēters Brūveris.

Atklāts atjaunotais Kocēnu kultūras nams

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kocēnieši un viņu viesi, iebraucot pagasta centrā, ik pa laikam nepacietībā uzmeta acis savam kultūras namam, kur notika lieli remontdarbi, un ziņkāri nojauta: top kas skaists, mājīgs, interesants. Augustā izplatījās pirmā pārsteiguma ziņa - foajē sienu gleznojumā ierikšojuši mākslinieces Vinetas Sayer fantastiskie zirgi - Kocēnu simbols.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri