23. Septembris, 2019
Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija

Kultūra un Izklaide

Apliecinot gaismu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Dzī­vē viss rai­bi sa­pi­nies ko­pā. Bēr­nī­bā sau­le, me­ža šal­kas un smar­žas. Mī­ļi cil­vē­ki ap­kārt. Ve­cās­mam­mas un vec­tē­ti­ņa stās­tos pie­bal­dzē­ni. Skol­nie­ci­ņi, pui­kas, ie­vu krū­mā pie Mieg­upī­tes. Val­mie­rie­ši un — ar lie­lu cie­ņu pie­mi­nē­tais pro­fe­sors Kār­lis Kun­dziņš. Grā­fa Mi­ķe­ļa Amā­li­jas dē­la Va­na­ga ne­iz­trūk­sto­šās rai­bās dē­kas. Dzies­mu svēt­kos es un — Zie­mas­svēt­kos ma­ni bēr­ni. Vī­ram jauns ce­ļo­ju­mu plāns... Eks­po­zī­ci­ja ar bēr­niem pa Mieg­upī­tes kras­ta mū­ža­me­žiem. Un Tor­ņa­kalns, Rī­gas Lu­te­ra drau­dze. Dro­šī­ba, at­skai­tes punkts, mā­jas. Darbs sko­lā, bēr­ni un ko­lē­ģi. Starp ik­die­nas rū­pēm un prie­kiem mil­zums in­te­re­san­tu cil­vē­ku. Va­sa­ra Val­mie­ras pu­sē. Svit­kas, ma­nu ve­cā­ku sa­kop­tās sen­ču mā­jas un aug­ļu dārzs. Ap­kārt sa­vē­jie. Laiks glez­no­ša­nai. At­ska­tos uz pa­da­rī­to, vē­los da­lī­ties te, Val­mie­rā, ma­na vec­tē­ti­ņa dzej­nie­ka Kār­ļa Eli­ā­sa dzim­ta­jā pu­sē.

Renovētais kultūras centrs sāk sezonu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tu­vo­jas no­slē­gu­mam Maz­sa­la­cas kul­tū­ras cen­tra re­no­vā­ci­ja. Kā stās­ta cen­tra di­rek­to­re Da­ce Jur­ka, at­li­cis vien uz­stā­dīt fa­sā­des ap­gais­mo­ju­mu un no­bru­ģēt iekš­pa­gal­mu. Plā­nots, ka 11. ok­tob­rī celt­nie­ki būs pa­bei­gu­ši vi­sus dar­bus.

Attēlā:

NĀC UN NOVĒRTĒ! Paš­laik kul­tū­ras cen­trā ap­ska­tā­mas di­vas iz­stā­des. Līdz 15. ok­tob­rim būs ap­lū­ko­ja­ma Sar­mas Krēs­li­ņas per­so­nāl­iz­stā­de «Cim­du val­dzi­nā­jums». Vēl ne­dē­ļu ska­tī­tā­jiem būs ie­spē­ja no­vēr­tēt arī fo­to­ple­nē­ra «Vid­ze­me 24» da­līb­nie­ku dar­bus. Šīs būs ap­mek­lē­tā­kās iz­stā­des, jo tās iz­vie­to­tas vē­lē­ša­nu ie­cir­knī, un gan­drīz vi­si no 1300 bal­so­tā­jiem tās arī ap­ska­tī­ja.

Kārļa Skalīša gleznās — Valmiera un daba

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra fo­a­jē ska­tā­ma Val­mie­ras kul­tū­ras na­ma tau­tas tē­lo­tā­jas māk­slas stu­di­jas bi­ju­šā da­līb­nie­ka Kār­ļa Ska­lī­ša (1900 — 1997) glez­nu iz­stā­de.

Pretī rudenim

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aus­mas Dzin­ta­res va­dī­tais an­sam­blis Dzies­mo­tā se­nat­ne skan no 2002. ga­da sep­tem­bra. Ie­priek­šē­jā se­zo­na bi­ju­si veik­smī­ga, jo vie­tē­jo an­sam­bļu ska­tē ie­gū­ta 1. vie­ta, val­stī aug­stā­kais re­zul­tāts se­ni­o­ru an­sam­bļu dzies­mo­ta­jā sa­cen­sī­bā, bet vi­su an­sam­bļu vēr­tē­ju­mā — 5. vie­ta.

Svētki būs. Rīga, saturies!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izvērtējuma konferencē Rīgas Latviešu biedrības namā no bijušā Valmieras rajona bija aicināti pašvaldību un kolektīvu vadītāji, svētku pilsētu un novadu koordinatori.

Dziedi, dvēselīt, dziedi!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar dālijām un gladiolām pienācis rudens. Pavisam drīz dzērves dosies ceļā, bet kultūras dzīvē pašdarbnieku kolektīvi sāk jauno darba sezonu.

Dzeja Beverīnas novadā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dzejas diena bija atnākusi arī līdz Beverīnas novadam.

Dziesmām vārdus nosaka laiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Abulmalas burlakas. Šie vārdi skan pamatīgi. Pat nedaudz baisi un reizē - vilinoši. Sarunā ar "Liesmu" no šīs visādā ziņā neparastās kapelas ANDO KRŪZE, piemājas saimniecības Krūzes saimnieks Trikātas pagastā, un ULDIS PUNKSTIŅŠ, Beverīnas novada kultūras nodaļas vadītājs, daudzpusīgs pašdarbnieks.

Kā uz skatuves, un ne tikai teātrī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Novada amatierteātra "Vīzija" režisore Iveta Kreišmane stāsta tā: - Dainis ir dzimis, lai būtu aktieris. Visa viņa dvēsele ir pie teātra. Dažkārt pat pārāk. Lūk, Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnavās" viņam kaķīša loma tā aizgāja līdz dvēselei, ka viņš beidzot atzinās - nevar turpināt to spēlēt, jo loma viņu varot sadedzināt. Dainim vislabāk padodas raksturlomas, viņš dziļi ņem katru tēlu, ir radošs, nāk ar idejām. Kad izraugāmies jaunu lugu, vienmēr piedomāju, vai tajā ir loma, kurā sevi radoši atkal varēs izteikt Dainis.

Tevis dēļ es plūcu rozes, Tevis dēļ…

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Folk­lo­ras an­sam­bļa «Ro­ta» dzie­do­šo vī­ru gru­pai skan­dē­jot dzies­mu, sā­kās Dze­jas die­nas Ren­cē­nu pa­gas­tā…

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Partneri