23. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Valgudis, Ralfs, Vitālijs

Kultūra un Izklaide

... un pasaule mainītos uz labu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms Sa­ei­mas vē­lē­ša­nām «Lies­mas» re­dak­ci­ja sa­ņē­ma šo un vēl da­žus, pa­ma­tā tau­tas paš­ap­zi­ņai vel­tī­tus, dze­jo­ļus no vai­da­vie­tes INGUNAS ZAGORSKAS.

Pelēkajā rudenī — krāsaini ziedi, klusās dabas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Māk­sli­nie­ka per­so­nāl­iz­stā­de ir tā­da kā pa­ska­tī­ša­nās uz se­vi no ma­las, arī pa­da­rī­tā paš­no­vēr­tē­jums, iz­stā­des at­klā­ša­nā Val­mie­ras mu­ze­jā tei­ca glez­no­tā­ja, Val­mie­ras Māk­slas vi­dus­sko­las pe­da­go­ģe IVETA GUDETA.

Galvenais ir turēt taisnu muguru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Tas ir kā ar krāsns uz­sprāg­ša­nu Skro­der­die­nās. Vi­si zi­na, ka gal­ve­nais va­ro­nis pār­ģērb­sies par sie­vie­ti, bet vien­mēr pa­liek in­tri­ga — kā īs­ti tas no­tiks šo­reiz,— sa­ka re­ži­sors Va­ris Bras­la, skaid­ro­dams, kā­pēc aiz­lie­dzis pub­lis­kot sa­vas jau­nā­kās iz­rā­des, Bren­do­na To­ma­sa ko­mē­di­jas Krust­mā­te no Bra­zī­li­jas, fo­to­grā­fi­jas, ku­rās tā krust­mā­te bū­tu re­dza­ma. Tā­pēc sest­die­nas sa­ru­na ar Ivo Martinsonu būs par šo sla­ve­no vil­tus don­nu Lu­si­ju de Al­va­do­re­su, bet vi­ņas bil­des ne­būs. In­tri­gai jā­pa­liek!

Ir jānes gaisma pasaulē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar vē­rie­nī­gu kon­cer­tu «Ma­nas ze­mes sap­ņi» sest­dien des­mit ga­du ju­bi­le­ju svi­nē­ja Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra un Vid­ze­mes Augst­sko­las jau­nie­šu ko­ris «Skan».

Ar senām dziesmām jaunās skaņās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nā­kam­sest­dien Mul­ti­klu­bā būs svēt­ki gru­pas Jum­pra­va cie­nī­tā­jiem — vieg­li sir­mot sā­ku­šie jau­nek­ļi ap­lie­ci­nā­ju­ši ga­ta­vī­bu ie­prie­ci­nāt Val­mie­ras pub­li­ku ar sa­vu pē­dē­jā lai­ka mu­zi­kā­lo vei­ku­mu. Iz­man­to­jot gru­pas da­līb­nie­ka AIGARA KRĒSLAS cie­mo­ša­nos dzim­ta­jā pil­sē­tā, uz­de­vu mū­zi­ķim da­žus jau­tā­ju­mus:

Ligitai Dēvicai — Trīszvaigžņu ordenis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras drā­mas te­āt­ra ak­tri­sei Li­gi­tai Dē­vi­cai pie­šķirts Tri­ju zvaig­žņu or­de­nis V šķi­ra.

Brīdis pirms

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Stal­li ie­sauk­tā se­nā ēka Mūr­mui­žas cen­trā top ar­vien skais­tā­ka. Sā­kot­nē ap 1850. ga­du cel­ta­jā ēkā tie­šām bi­jis zir­gu stal­lis, kop­saim­nie­cī­bas lai­kā ta­jā pa­tē­rē­tā­ju bied­rī­bas vei­kals Nr. 21, ēd­nī­ca, arī no­lik­ta­va. Ta­ču tau­tā sa­gla­bā­jies se­nais, vēs­tu­ris­kais vārds. Un ta­gad ga­ra­jā celt­nē ie­kār­to­ju­sies Mūr­mui­žas bib­li­o­tē­ka - in­for­mā­ci­jas centrs, GUNDEGAS LAPIŅAS saim­nie­cī­ba.

Valmieras vijolnieku svētki

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las 90 ga­du ju­bi­le­jas ie­tva­ros 30. ok­tob­rī sa­vus svēt­kus svi­nē­ja sko­las vi­jol­nie­ki — pa­tie­sī­bā ne ti­kai vi­jol­nie­ki — paš­laik Val­mie­ras mū­zi­kas sko­lā pe­da­go­gu stī­gu kvar­te­ta va­dī­bā tur­pat 70 au­dzēk­ņi ap­gūst gan vi­jo­les, gan arī čel­la un al­ta spē­li, ir ie­spē­ja mā­cī­ties arī kon­tra­ba­su.

Alga par centību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No pa­gā­ju­šā ga­da pa­va­sa­ra arod­sko­lu au­dzēk­ņiem ir ie­spē­ja sa­ņemt sti­pen­di­jas Ei­ro­pas So­ci­ā­lā fon­da pro­jek­ta «Sā­kot­nē­jās pro­fe­si­o­nā­lās iz­glī­tī­bas pie­vil­cī­bas vei­ci­nā­ša­na» ie­tva­ros, šo pro­jek­tu īs­te­no Iz­glī­tī­bas un zi­nāt­nes mi­nis­tri­ja sa­dar­bī­bā ar Valsts iz­glī­tī­bas at­tīs­tī­bas aģen­tū­ru un akre­di­tē­tām pro­fe­si­o­nā­lām iz­glī­tī­bas ie­stā­dēm vi­sā Lat­vi­jā.

Dziedāt no sirds! Dziedāt skaļi un klusi! Dziedāt korī «Skan»!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sau­lai­nā ru­dens svēt­die­nā Val­mie­rā gaiš­za­ļa­jā ko­ka ēkā K. Bau­ma­ņa ie­lā 1 no­tiek lie­la ro­sī­ba. Ie­ra­du­šies ap 40 jau­nie­šu ko­ra «Skan» dzie­do­ņu (pre­cī­zu skai­tu nav ie­spē­jams no­skaid­rot, jo vi­si sa­da­lī­ju­šies pa tel­pām un at­ro­das ne­mi­tī­gā kus­tī­bā), lai ak­tī­vi strā­dā­tu pie 6. no­vem­bra ju­bi­le­jas kon­cer­ta vi­sai sa­rež­ģī­tās, bet in­te­re­san­tās pro­gram­mas no­slī­pē­ša­nas. Ko­rim šo­gad 10 ga­du. Dzies­mām pa vi­du iz­de­vās pa­ru­nā­ties ar da­žiem ko­ris­tiem un uz­zi­nāt vi­ņu do­mas.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri