23. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Valgudis, Ralfs, Vitālijs

Kultūra un Izklaide

Plānojam pasaules līmeņa koncertus mūspusē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau pirms kā­da lai­ka, ru­de­nī, laik­rak­stā stās­tī­ju par cie­mo­ša­nās Igau­ni­jā pēc Co­rel­li mū­zi­kas aģen­tū­ras uz­ai­ci­nā­ju­ma. Nu, tie­ši uz Lat­vi­jas valsts svēt­kiem, sa­nā­ku­si pret­vi­zī­te. Brī­dī, kad pie Nauk­šē­nu mui­žas beidz degt pē­dē­jās sve­ces, ie­ro­das Mail, Bir­gi­ta, Ro­lands un Ülle. Pa­tie­sī­bā sa­gai­du vi­ņus jau Un­gu­ri­ņos, lai pēc­pus­die­nas mij­krēs­lis un Lat­vi­jas ce­ļi ne­vieš igau­ņiem pār­lie­cī­bu, ka at­brau­ku­ši uz kā­du ne­ap­dzī­vo­tu un ne­iz­pē­tī­tu ze­mes da­ļu. Bet nē — šo­reiz tas ne­draud — Kar­si—Nui­jas ceļš esot at­gā­di­nā­jis Mē­ness ne­bei­dza­mus krā­te­rus, pil­dī­tus ar snie­ga put­ru.

Ziemas mežģīnes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

NORMUNDS CERCINS, uz­ņē­mējs, fo­to­māk­sli­nieks:

Rau, glu­ži svai­gas 12 fo­to­grā­fi­jas — vis­skais­tā­kās zie­mas mež­ģī­nes, kas no­tver­tas svēt­die­nā pirms pā­ris ne­dē­ļām ma­nu mā­ju ap­kārt­nē. Ta­gad tās ga­le­ri­jā Lai­pa ie­rā­mē­sim, uz­lik­šu sa­vu pa­rak­stu, jo kat­ra bil­de ir vie­nā ek­sem­plā­rā, kas var­būt par ka­pei­ku to­mēr cels to vēr­tī­bu. Un tra­di­ci­o­nā­lo dip­lo­mu vie­tā tās sa­ņems Lat­vi­jas bad­min­to­na se­ni­o­ru du­bult­spē­ļu čem­pi­o­nā­ta uz­va­rē­tā­ji.

Nav par ko žēloties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

INGA JANĪTE jau vai­rāk ne­kā 15 ga­dus ir Tri­kā­tas bib­li­o­tē­kas va­dī­tā­ja. Vi­ņa mā­cī­ju­sies Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā un Rī­gas Kul­tū­ras dar­bi­nie­ku teh­ni­ku­mā.

In­ga mūs uz­ņē­ma ar smai­du un in­te­re­san­tu aiz­rā­dī­ju­mu: va­ja­dzē­jis ie­ras­ties pirms mi­nū­tēm des­mit, kad di­vas tri­kā­tie­tes bib­li­o­tē­kā vien­lai­kus gri­bē­ju­šas la­sīt Lies­mu...

Dāvanā — deja gada lokos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien, 4. de­cem­brī, sa­vu la­bo sa­jū­tu prie­ku bi­ju­ša­jiem sa­vē­jiem, ģi­me­nēm, drau­giem, pa­gas­ta un pan­si­o­nā­ta Val­mie­ra ļau­dīm dā­vi­nās Val­mie­ras pa­gas­ta vi­dē­jās pa­au­dzes de­ju ko­pa So­lis (va­dī­tā­ja Ie­va Adā­vi­ča).

Gada režisors — Viesturs Meikšāns

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien, E. Smiļ­ģa 124. dzim­ša­nas die­nā, 17. rei­zi sim­bo­lis­kā Ska­tu­ves nag­la ti­ka pa­snieg­ta 15 no­mi­nā­ci­jās par 2009./2010. ga­da se­zo­nas la­bā­ko vei­ku­mu. La­bā­kos vis­pirms no­sau­ca žū­ri­jas pir­mās kār­tas eks­per­ti, kas no­ska­tī­jās 84 jaun­ies­tu­dē­ju­mus, bet par vie­nu vie­nī­go kat­rā no­mi­nā­ci­jā bal­so­ja ot­rās kār­tas eks­per­ti — te­āt­ra kri­ti­ķes V. Ča­ka­re, L. Ģī­bie­te, H. Ver­hous­tin­ska, re­ži­sors P. Kri­lovs, dra­ma­turgs Ē. Vil­sons.

Sapnis par izstādi piepildījies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā pirm­dien at­klā­ta Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas 11. kla­ses skol­nie­ču Evi­jas Be­če­res un Elī­nas Ko­ken­ber­gas fo­to­iz­stā­de «Tas nav tā, kā tu do­mā... Ja tu do­mā ska­ļi», tā ap­ska­tā­ma līdz 5.de­cem­brim.

Paronyanc personālizstāde «Divi»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rā, māk­slas ga­le­ri­jā «Lai­pa», piekt­dien, 26. no­vem­brī, pl. 18 at­klās māk­sli­nie­ces Ka­ri­ne Pa­ron­yanc per­so­nāl­iz­stā­di «Di­vi». Tā ap­ska­tā­ma līdz 15. de­cem­brim.

Laikmetu griežos ielūdz «Pastalnieki»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tum­ša­jos ru­dens va­ka­ros ie­ku­ram krās­nis, ie­de­dzam sve­ces, ie­ri­ti­nā­mies mīk­stā dī­vā­nā pie te­le­vi­zo­ra ek­rā­na un gai­dām Zie­mas­svēt­ku brī­nu­mu. To­mēr brī­nu­mu va­ram uz­burt sev arī pa­ši. Va­ram do­do­ties uz kul­tū­ras cen­triem un mē­ģi­nāt sa­likt de­jas so­ļus, mū­zi­kas rit­mus, kā arī pil­nī­gi ne no kā vei­dot jau­nus stās­tus. Ir pie­nā­cis laiks pa­rā­dīt «Pa­stal­nie­ku» jau­nās se­zo­nas dar­ba aug­ļus. Jau 11. rei­zi Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā būs sa­rī­ko­jums «Laik­me­tu grie­žos ie­lūdz «Pa­stal­nie­ki»».

Slēgts līdz turpmākajam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien LKF Zie­meļ­vid­ze­mes bi­ro­ja Maz­sa­la­cas no­va­da ko­pas tel­pās Baz­nī­cas ie­lā 14 no­ti­ka kāds sir­snīgs, arī ja ne tik prie­cīgs pa­sā­kums: iz­stā­des «Pār­no­va­du — pār­ro­be­žu — no­va­du kul­tūr­sa­dar­bī­ba» slēg­ša­na, kā arī ko­pas 20. ga­da­die­nas svi­nī­bas.

Desmit soļi līdz simtgadei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar au­dzēk­ņu, ab­sol­ven­tu un pe­da­go­gu vē­rie­nī­gu kon­cer­tu pār­pil­dī­tā kul­tū­ras cen­tra zā­lē sest­dien fi­ni­šē­ja Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las 90 ga­du ju­bi­le­jai vel­tī­tais čet­ru ne­dē­ļu mū­zi­kas ma­ra­tons. Pēc sko­las kla­vie­ru kla­ses ab­sol­ven­tes Jaut­rī­tes Put­ni­ņas iz­pil­dī­ta­jām Jā­ze­pa Vī­to­la Va­ri­ā­ci­jām par lat­vie­šu tau­tas dzies­mas Ej, sau­lī­te, drīz pie Die­va tē­mu ti­ka no­la­sīts Mi­nis­tru pre­zi­den­ta Val­da Dom­brov­ska ap­svei­kums. Va­re­nus ap­lau­sus iz­pel­nī­jās In­gas Šļu­bov­skas vo­kā­lais snie­gums un Ro­ber­ta Ķi­ber­ma­ņa at­ska­ņo­tās Šo­pē­na Etī­des, bet kon­cer­ta pir­mā da­ļa iz­ska­nē­ja ar ab­sol­ven­tu stī­gu or­ķes­tra, kas pie­au­ga līdz pat sim­fo­nis­ka­jam sa­stā­vam, priekš­ne­su­miem di­ri­ģen­tu Jā­ņa At­slē­gas un Ai­va­ra Ce­pī­ša va­dī­bā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri