23. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Valgudis, Ralfs, Vitālijs

Kultūra un Izklaide

Divdesmit skanīgas ziemas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien Val­mie­rā div­des­mi­to rei­zi sa­vu ska­nē­ju­mu sāks ik­ga­dē­jais Zie­mas (sā­kot­nē­ji Se­nās) mū­zi­kas fes­ti­vāls, kas ie­man­to­jis sta­bi­lu vie­tu gan iz­pil­dī­tā­ju, gan klau­sī­tā­ju sir­dīs.

Saistoši par izdzīvošanu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes Augst­sko­las un Vid­ze­mes Mūž­iz­glī­tī­bas cen­tra ap­rū­pē tur­pi­nās za­ļā dzī­ves­vei­da sko­las no­dar­bī­bas. Pir­ma­jā rei­zē bi­ja tik­ša­nās ar folk­lo­ris­tu, et­no­grā­fu An­dri Ka­pus­tu. Bet 5. jan­vā­rī ai­ci­nā­ja li­te­ra­tūr­zi­nāt­nie­ces, ha­bi­li­tē­tās fi­lo­lo­ģi­jas dok­to­res, pro­fe­so­res Ja­nī­nas Kur­sī­tes lek­ci­ja 21. gs. cil­vē­ku iz­dzī­vo­ša­nas mi­ni­mums. Tau­tas dzied­nie­cī­ba, dzim­tā va­lo­da, vār­da spēks.

Gada aktieri — Elīna Vāne un Tālivaldis Lasmanis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­tur­to ga­du, ga­diem mi­jo­ties, Val­mie­ras drā­mas te­āt­ris pie­dā­vā­ja svēt­ku kon­cert­uz­ve­du­mu — šo­reiz Kat­ram sa­vu sap­ņu ze­mi, at­ska­ņo­jot dzies­mas no Tum­sas, Au­to­bu­sa de­be­sīs, Prā­ta Vēt­ras u. c. re­per­tu­ā­ra, kon­cer­ta ot­ro da­ļu vel­tot Val­ta Pū­ces kom­po­zī­ci­jām no Ma­ra­nas zel­ta fon­da. Kā vien­mēr, man pa­ti­ka vai ne­pa­ti­ka do­mas sa­da­lās, to­mēr te­āt­ra po­zī­ci­ja ir ne­mai­nī­ga: ko­lek­tī­va māk­sli­nie­cis­kie kri­tē­ri­ji ne­ma­zi­nā­sies. Ie­spē­jams tā­pēc uz­sni­ga snie­dziņš balts pie­kri­tē­ji pa­li­ka skum­di­nā­ti un pat jau­nā ak­tie­ra Nei­ma­ņa la­bais mu­zi­kā­lais snie­gums ne­mai­nī­ja vi­ņu vis­pā­rē­jo vēr­tē­ju­mu.

Gads bijis skanīgs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā no­teik­ti var sa­cīt par pēr­no ga­du Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra vī­ru ko­ra Iman­ta mū­žā.

Imanta Lancmaņa gleznas Valmieras muzejā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Līdz pat jan­vā­ra bei­gām Val­mie­ras mu­ze­jā ska­tā­ma Run­dā­les pils di­rek­to­ra, iz­ci­las per­so­nī­bas Lat­vi­jas māk­slā un sa­bied­ris­ka­jā dzī­vē IMANTA LANCMAŅA per­so­nāl­iz­stā­de.

No Šveices caur Gruziju — Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

15. de­cem­brī ap­ri­tē­ja 113 ga­du, kopš Le­jas­cie­mā dzi­mu­si rakst­nie­ce, ese­jis­te un li­te­ra­tūr­fi­lo­zo­fe, Mūr­mui­žas tau­tas uni­ver­si­tā­tes di­bi­nā­tā­ja Zen­ta Mau­ri­ņa. Pa­gā­ju­ša­jā ce­turt­die­nā Ār­lie­tu mi­nis­tri­jā svi­nī­gi ti­ka at­klā­ta Zen­tas Mau­ri­ņas vēs­tu­ļu ko­lek­ci­jas iz­stā­de, kas ar Lat­vi­jas vēst­nie­ka Gru­zi­jā An­dra Vil­cā­na gā­dī­bu no Švei­ces at­ce­ļo­ju­si uz Rī­gu.

Ziemassvētku sarīkojumi jau sākušies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dau­dzās mā­cī­bu ie­stā­dēs sā­ku­šies Zie­mas­svēt­ku sa­rī­ko­ju­mi. Dau­dziem prie­ka pil­nais un ar ne­pa­cie­tī­bu gai­dī­tais no­ti­kums ir pir­mais mā­cī­bu ie­stā­dē, ci­tiem — jau pē­dē­jais. Kat­rā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē un sko­lā ir sa­vas tra­dī­ci­jas. Val­mie­rā svēt­kus fi­nan­si­ā­li ik ga­du at­bal­sta pil­sē­tas paš­val­dī­ba, sa­vu ie­gul­dī­ju­mu dod arī ve­cā­ki.

Eglīte mirdz arī Dikļos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zie­mas­svēt­ki jau jaun­ne­dēļ, to tu­vo­ša­nos ar kat­ru die­nu var iz­just ar­vien vai­rāk. Iz­dai­ļo­tu eg­lī­ti nu jau var at­rast kat­rā se­vi cie­no­ša pa­gas­ta cen­trā. Arī Dik­ļos treš­dien pus­dien­lai­kā svi­nī­gi ie­de­dza gais­mi­ņas iz­puš­ķo­tā eg­lī­tē.

Jaunas vēsmas skolu bibliotēkās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

10. de­cem­brī Val­mie­ras sko­lu, arī Be­ve­rī­nas, Burt­nie­ku, Ko­cē­nu, Maz­sa­la­cas, Nauk­šē­nu, Rū­jie­nas no­va­du sko­lu bib­li­o­tē­ku va­dī­tā­ji ti­kās ša­jā ga­dā pē­dē­jā se­mi­nā­rā Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas bib­li­o­tē­kā.

Bērzainē — deju kolektīvs, Zilaiskalnā — koris

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu no­va­da māk­sli­nie­cis­kās paš­dar­bī­bas ko­lek­tī­vu pulks ša­jā se­zo­nā kļu­vis kup­lāks.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri