23. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Valgudis, Ralfs, Vitālijs

Kultūra un Izklaide

Emīls Vanags pārstāv Valmieru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Rī­gā svi­nī­gi at­vē­ra «Mu­tes ve­se­lī­bas ka­len­dā­ru 2011» — mo­ti­vā­ci­jas dar­bu par mu­tes ve­se­lī­bas sa­gla­bā­ša­nu bēr­nu un jau­nie­šu au­di­to­ri­jai. Tā­du iz­dod jau ce­tur­to ga­du, un ka­len­dā­rā tiek pub­li­cē­ti jau­nie­šu māk­slas dar­bi. Šo­reiz ka­len­dā­rā pub­li­cē­tas 13 Lat­vi­jas no­va­du jau­nie­šu uz­ņem­tas fo­to­grā­fi­jas, kas iz­rau­dzī­tas kon­kur­sa kār­tī­bā.

Mai­ja fo­to­grā­fi­jas au­tors — Emīls Va­nags.

Profesors grib dzirdēt virtuozus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­die­nas pie­va­ka­rē ar lau­re­ā­tu ap­bal­vo­ša­nas ce­re­mo­ni­ju Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā no­slē­dzās Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las kla­vie­ru no­da­ļas rī­ko­tais XVI starp­tau­tis­kais jau­no pia­nis­tu kon­kurss.

Ceļā no Valmieras līdz Madonai ir Cesvaine

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas vā­cu va­lo­das klu­biņš sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu or­ga­ni­zē­ja iz­brau­ku­mu uz kon­fe­ren­ci «Jā­ko­bam Mi­ha­e­lam Rein­hol­dam Len­cam — 260» Ces­vai­nē.

Velniņiem pievienojas peles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas mu­ze­ja Dzim­tu ko­ku mā­jas ot­ra­jā stā­vā top jau­na eks­po­zī­ci­ja. Ta­jā būs ap­lū­ko­ja­mas ap 1300 no da­žā­da ma­te­ri­ā­la ga­ta­vo­tas pe­les.

Ieguvums novadam un fotogrāfiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Maz­sa­la­cas kul­tū­ras cen­trā sa­ti­kās no­ti­ku­mi, kas sā­kās jau pēr­na­jā va­sa­rā, kad fo­to­māk­sli­nie­ku ko­pa «Vid­ze­me 24+» fo­to­ple­nē­rā vie­so­jās vai­rā­kās no­va­da saim­nie­cī­bās, pie in­te­re­san­tiem cil­vē­kiem, ska­tī­ja da­bu, vē­ro­ja no­ti­ku­mus.

Oleros, kultūras saliņā

Reģistrēties, lai varētu balsot
4

—    Es ap­brī­no­ju šos di­vus cil­vē­kus, — at­zīst māk­slas vēs­tur­nie­ce Bai­ba Eg­lī­te.

Ru­na ir par Kār­li un Ie­vu Ze­mī­šiem bied­rī­bā Ole­ru mui­ža. Sa­vā dzī­ves vie­tā Je­ru pa­gas­tā — dzi­ļos lau­kos, ska­to­ties no Rī­gas — vi­ņi ra­dī­ju­ši kul­tū­ras sa­li­ņu, ku­rā sa­skar­sme ar pro­fe­si­o­nā­lu māk­slu ie­spē­ja­ma jeb­ku­ram cil­vē­kam, ku­ru tā in­te­re­sē. Ole­ru mui­žas ēka pēc uguns­grē­ka vēl at­dzimst grū­ti un il­gi, bet Ze­mī­šu ģi­me­nes nams kād­rei­zē­jā klē­tī ir ga­na plašs, lai uz­ņem­tu augst­vēr­tī­gu kon­cer­tu klau­sī­tā­jus, iz­rā­žu ska­tī­tā­jus, res­tau­rā­ci­jas un mū­zi­kas in­stru­men­tu bū­ves, ko­ka dar­bu en­tu­zi­as­tus, do­tu pa­jum­ti ak­tie­ru va­sa­ras no­met­nēm. Ze­mī­ši, to vi­su ne­sav­tī­gi or­ga­ni­zē­jot, mui­žas kom­plek­su iz­vei­do­ju­ši par sa­va vei­da kul­tū­ras cen­tru. Var pie­bilst: iz­ci­li pras­mī­gi iz­man­to­jot Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas fon­du at­bal­stu, tā­pēc in­te­re­sen­tiem tas viss tiek par bal­tu vel­ti.

Un kompass rāda Valmieru un Priekuļus mazliet

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gru­pa Lab­vē­lī­gais tips nu jau vai­rā­kus ga­dus Lat­vi­jas TV vē­ro­tā­jiem pa­līdz sa­gai­dīt Jau­no ga­du, bet 21. jan­vā­rī tai pa­re­dzē­ta uz­stā­ša­nās Mul­ti­klu­bā. Lai arī gru­pā mu­zi­cē, tā teikt, pa­zīs­ta­mas ve­cas se­jas, aiz­va­kar sa­zva­nī­ta­jam Lab­vē­lī­gā ti­pa gal­ve­na­jam so­lis­tam An­drim Frei­den­fel­dam ali­as Fre­dim to­mēr vis­pirms lū­dzu pa­rak­stu­rot kat­ru sa­vu mu­zi­kan­tu.

Dukuru industriālais pagānisms

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ie­rau­ga tuk­šu mo­to­cik­la bā­ku, kas at­gā­di­na mar­sie­ša gal­vu. Va­jag tā­du uz­tai­sīt. Gri­bas ar krā­sām, vēl kaut ko. Ap­mē­ram treš­da­ļa ide­ju iz­do­das. Kaut kas no re­a­li­zē­ta­jām ir Val­mie­ras mu­ze­jā me­tā­la meis­ta­ru An­dra un Nau­ra Du­ku­ru iz­stā­dē «In­dus­tri­ā­lais pa­gā­nisms». Nau­rim šī ir pir­mā, tē­vam nez ku­rā. An­dris:

Tā bija atmoda

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ma­tīss Kau­dzī­te 1878. ga­dā iz­de­vis grā­ma­tu Brā­ļu drau­dze Vid­ze­mē. In­te­re­san­tas no­rā­des: iz­do­ta ar drau­gu pa­lī­dzī­bu, dru­kā­ta Rī­gā pie M. Ja­kob­so­na Vē­ve­ru ie­lā, ie­pre­tim li­nu sva­riem.

Bet pa­gā­ju­šā ga­da no­ga­lē LU Aka­dē­mis­ka­jā ap­gā­dā iz­do­ta Gun­da­ra Cei­pes grā­ma­ta Lat­vi­jas Brā­ļu drau­dzes vēs­tu­re 1918 — 1940. Pa­ma­tī­gais darbs ta­pis ar Stok­hol­mas Brā­ļu drau­dzes at­bal­stu.

Noslēdzies Valmieras fotokonkurss

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piektdien Valmieras kultūras centrā tika sumināti Valmieras 5. fotokonkursa laureāti un vienlaikus atklāta fotokonkursa darbu izstāde.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri