23. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Valgudis, Ralfs, Vitālijs

Kultūra un Izklaide

Sirdssvētki

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mī­les­tī­bas ne­kad ne­var būt par daudz. Rei­zi ga­dā, 14. feb­ru­ā­rī, tās spēks re­dzams pat ar ne­ap­bru­ņo­tu aci. Pu­ķu bo­des un dā­va­nu vei­ka­lu pie­pil­da vī­rie­ši, so­ci­ā­lie por­tā­li strā­dā ar du­bul­tu jau­du, ap­strā­dā­jot elek­tro­nis­kās vēs­tu­les, un sko­lo­tā­jas jau zi­na —ar mā­cī­ša­nu ne­kas ne­sa­nāks. Gai­sā vir­mo sar­ka­nā krā­sa un prāts ne­sas uz mī­les­tī­bu.

Ne visur kā Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā­das ir sa­jū­tas pēc paš­darb­nie­ku svēt­kiem?

Vaira Dundure, Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra di­rek­to­re (V. D.): — Ir la­bi pa­da­rī­ta dar­ba sa­jū­ta. Prieks par ko­lek­tī­viem, arī par to, kāds no vi­ņiem sta­ro dzī­ves­prieks. Es­mu ļo­ti gan­da­rī­ta. Arī par to, ka ša­jos dau­dziem eko­no­mis­ki grū­tos ap­stāk­ļos paš­darb­nie­ku skaits ne ti­kai ne­sa­rūk, bet pat pa­lie­li­nās. Ko­ri — pil­nas rin­das, de­ju ko­lek­tī­vos — pat re­zer­ve. Va­ram prie­cā­ties un teikt ko­lek­tī­vu va­dī­tā­jiem un vi­ņu pa­lī­giem lie­lu pal­dies. Prieks arī par kon­cer­ta ap­mek­lē­tā­jiem, par to, ka Val­mie­rā ir tik la­bes­tī­gi cil­vē­ki.

"Kāres" inventārs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirm­dien gan sa­vu vār­da­die­nu, gan 45 ga­du ju­bi­le­ju at­zī­mē­ja viens no mūs­pu­ses dis­ko­tē­ku pi­o­nie­riem Ri­hards Sī­ka, kas nakts­klu­bu dis­ko­tē­ku ap­mek­lē­tā­jiem pa­zīs­tams kā DJ Ričs.

Par zīmēm, mītiem un skaidru domāšanu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valdis Celms (1943) bei­dzis Lat­vi­jas Māk­slas aka­dē­mi­jas Rūp­nie­cis­kās māk­slas (Di­zai­na) no­da­ļu (1970), ie­gu­vis māk­slas ma­ģis­tra grā­du (1999). Lat­vi­jas Māk­sli­nie­ku sa­vie­nī­bas biedrs (1972) un Di­zai­ne­ru sa­vie­nī­bas biedrs (1994). Dar­bī­bas jo­mas: di­zains, ki­nē­tis­kā māk­sla, vi­des māk­sla, fo­to­grā­fi­ja, gra­fis­kais di­zains. Pē­ta lat­vju rak­stu zī­mes, māk­sli­nie­ka Gus­ta­va Klu­ča dar­bī­bu, ki­nē­tis­kās un vi­des di­zai­na pro­blē­mas. Sa­rak­stī­jis grā­ma­tu «Lat­vju raksts un zī­mes». Lat­vi­jas Diev­tu­ru sa­drau­dzes diž­va­do­nis. Treš­dien, 16. feb­ru­ā­rī, pl. 15 Val­mie­ras mu­ze­jā tiks at­klā­ta Val­da Cel­ma iz­stā­de «Mīts vai pa­tie­sī­ba?» Pie­da­lī­sies arī pats māk­sli­nieks. Iz­stā­de at­vēr­ta līdz ap­rī­lim.

Tradīcijas turpinās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā pil­sē­tas paš­darb­nie­ku tra­di­ci­o­nā­la­jos svēt­kos Spē­lē, spēl­ma­ni! pie­da­lī­jās 8 ko­ri, 5 de­ju ko­lek­tī­vi, big­bends Val­mie­ras pui­kas, pū­tē­ju or­ķes­tris Sig­nāls, dzies­mu drau­gu ko­pa Gauj­ma­lie­tes. Prie­cē­ja arī tau­tas tē­lo­tā­jas māk­slas stu­di­jas un tau­tas lie­tiš­ķās māk­slas stu­di­jas Val­mie­ra dar­bu pa­rā­de. Lie­lā zā­le bi­ja klau­sī­tā­ju, ska­tī­tā­ju, la­bes­tī­bas pie­pil­dī­ta.

Abpus Jaunbrenguļiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­daudz se­nāks ie­skats

1702. ga­dā krie­vu ka­ra­spēks Tri­kā­tas baz­nī­cu, do­ku­men­tos mi­nē­tu jau 1283. ga­dā, no­de­dzi­na. (Baz­nī­ca jau pirms tam vai­rāk­kārt no­pos­tī­ta.) To at­jau­no bez tor­ņa. Ti­kai 1858. ga­dā liek pa­ma­ta ak­me­ni ta­ga­dē­jam baz­nī­cas tor­nim. Tā cel­ša­nu ie­ro­si­nā­jis Jaun­bren­gu­ļu īpaš­nieks, baz­nī­cas priekš­nieks un lan­drāts Ni­ko­lajs fon Tran­ze­he. Vi­ņa kun­dze Šar­lo­te dā­vi­na tor­ņa ap­zel­tī­to gai­li. Ak­me­ni pie baz­nī­cas dur­vīm dā­vi­nā­jis vi­ņu dēls — baz­nī­cas priekš­nieks Vik­tors fon Tran­ze­he.

«Leģendas par ilgām» sāk ceļu pie lasītājiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­dev­nie­cī­ba «Die­nas Grā­ma­ta» lai­du­si kla­jā dra­ma­tur­ģes, te­āt­ra zi­nāt­nie­ces, Val­mie­ras drā­mas te­āt­ra di­rek­to­res Evi­tas Snie­dzes stās­tu grā­ma­tu «Le­ģen­das par il­gām».

Nekur nav tik labi kā dzimtenē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Feb­ru­ā­ra pir­mās die­nas Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā rit te­āt­ra iz­rā­žu no­ska­ņās. Arī šo­gad ot­rā se­mes­tra sā­ku­mā Tau­tas te­āt­rī Sprī­dī­tis ir jau­na pirm­iz­rā­de. Šo­reiz ie­stu­dēts rakst­nie­ka Alek­san­dra Vol­ko­va pa­sa­kas Sma­rag­da pil­sē­tas bur­vis ska­tu­ves va­ri­ants. Re­ži­sors Ro­berts Seg­liņš stās­ta, ka jau­nās iz­rā­des pa­mat­i­de­jas pat­la­ban ir ak­tu­ā­las: mēs re­dzam, kā cil­vē­ki da­žā­du ie­mes­lu dēļ zau­dē mā­jas. Īpa­ši sā­pī­gi to iz­jūt bēr­ni. Iz­rā­des gal­ve­na­jai va­ro­nei El­lai, lai at­griez­tos mā­jās, ir jā­pār­var šķēr­šļi, jā­cī­nās ar ļau­na­jiem spē­kiem un rei­zēm arī ar ne­spē­ku se­vī. La­bi, ka bla­kus ir īs­ti drau­gi, uz ko var pa­ļau­ties. Cil­vē­kam ir jā­būt tik dās­nam, la­bes­tī­gam, lai spē­tu pa­lī­dzēt drau­giem pie­pil­dīt vi­ņu kar­stā­kās vē­lē­ša­nās.

Gaismas mudinājumi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Be­ve­rī­nas no­va­dā tur­pi­nās ak­tī­va, daudz­pu­sī­ga kul­tū­ras dzī­ve. Stās­ta ULDIS PUNKSTIŅŠ, no­va­da kul­tū­ras no­da­ļas va­dī­tājs.

Jaunie talanti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bren­gu­ļu kul­tū­ras na­mā sest­dien ri­si­nā­jās kon­kur­sa «Uga Rec jau­nie ta­lan­ti» fi­nāls. Šis pro­jekts ta­pa, sa­dar­bo­jo­ties Uģa Rai­ba­ča (Dj Uga) ko­man­dai un Bren­gu­ļu jau­nie­šu do­mei. Kon­kur­sā ti­ka at­la­sī­ti la­bā­kie mu­zi­cē­jo­šie ta­lan­ti no Val­mie­ras vi­dus­sko­lām un Bren­gu­ļiem. Gal­ve­nā bal­va bi­ja ie­raksts pro­fe­si­o­nā­lā stu­di­jā un sa­dar­bī­ba ar «Uga Rec» ko­man­du.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri