23. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Haralds, Almants

Kultūra un Izklaide

Mūzikai neviens nevar neko padarīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­va­kar le­ģen­dā­rā val­mie­rie­te pia­nis­te Jautrīte Putniņa Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­la­jā ope­rā sa­ņem Lie­lo mū­zi­kas bal­vu par mū­ža ie­gul­dī­ju­mu. 8. marts ir arī Jaut­rī­tes dzim­ša­nas die­na, un šo­gad vi­ņas ga­ra­jam un, kā vi­ņa pa­ti sa­ka, «dī­vai­na­jam» dzī­ves gā­ju­mam pie­pul­cē­jas as­toņ­des­mit ot­rais gads. Var­būt kā­dam šķi­tīs, ka šā­dā ve­cu­mā jau ir pa­teikts viss, bet ie­spē­jams, ka tie­ši tad ir vis­vai­rāk ko teikt.

Skaistas, jaunas un skanīgas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šau­bu nav — Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra sie­vie­šu ko­ris Ju­ma­ra, kaut arī skan jau vai­rāk ne­kā trīs­des­mit ga­dus, un ti­kai ga­du jau­nā bied­rī­ba «Dzies­mu ko­pa Anu­ļa» tā­das ir. Kopš jan­vā­ra sie­vas bur­tis­ki mirdz jau­nos Val­mie­ras no­va­da tau­tis­kos tēr­pos.

Masļeņica — atvadas no ziemas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras 2. vi­dus­sko­las au­dzēk­ņi un pe­da­go­gi, Je­ļe­nas Mo­ro­zo­vas or­ga­ni­zē­ti, va­kar svi­nē­ja tra­di­ci­o­nā­los krie­vu zie­mas at­va­du svēt­kus Mas­ļe­ni­ca. Tra­dī­ci­ja pra­sa svēt­ku iz­klai­des, kat­ru die­nu jā­iet cie­mos vai pa­šiem jā­sa­gai­da cie­mi­ņi un daudz jā­ēd. Viens no gal­ve­na­jiem iz­klai­des vei­diem ir mas­ka­rā­de, kur ob­li­gā­ti jā­pār­ģērb­jas līdz ne­pa­zī­ša­nai vai jā­ie­ti­nas ka­žo­kā no ma­tu ga­liem līdz pa­pē­žiem.

Skolēnu teātra "Sprīdītis" pirmizrāžu laiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las sko­lē­nu te­āt­rī Sprī­dī­tis pirm­iz­rā­de se­ko pirm­iz­rā­dei — Sma­rag­da pil­sē­tas bur­vis, Li­li­ju ezers, bet 22. feb­ru­ā­rī — Blau­ma­nis pre­cī­bās.

Kā Auzu Jānis koktupelēs Nabagdanci rāva

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­die­nas pēc­pus­die­nā Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra kon­cert­zā­lē uz II Bal­ti­jas val­stu jau­nie­šu stī­gu or­ķes­tru fes­ti­vā­lu bi­ja ie­ra­du­šies ko­lek­tī­vi no Tar­tu (Igau­ni­ja), Pa­ne­vē­žas (Lie­tu­va) un Val­mie­ras (Lat­vi­ja) mū­zi­kas sko­lām.

Lāču dārza medus podiņš atceļo uz "Vindu"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras jau­nat­nes cen­tra Vin­da te­āt­ra spor­ta ko­man­das vi­dus­sko­las gru­pa Bal­vu vil­ka te­āt­ra spor­ta tur­nī­rā 6 ko­man­du kon­ku­ren­cē ar 44 pun­ktiem no mak­si­mā­la­jiem 45 pār­lie­ci­no­ši bi­ja la­bā­kā un ie­gu­va ce­ļo­jo­šo bal­vu — Lā­ču dār­za lā­ču­ka me­dus po­di­ņu.

Raksta, jo nevar nerakstīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras te­āt­ra di­rek­to­rei EVITAI SNIEDZEI ga­da sā­kums ir pirm­iz­rā­žu laiks. 4. feb­ru­ā­rī Rī­gā pro­mi­nen­tu vie­su klāt­būt­nē no­ti­ka vi­ņas grā­ma­tas «Le­ģen­das par il­gām» at­vēr­ša­na, bet nu­pat ce­turt­dien te­āt­ra Apa­ļa­jā zā­lē daudz sir­snī­gā­kā gai­sot­nē ar to ie­pa­zi­nās val­mie­rie­ši.

Sēļos būvēs estrādi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pērn Sē­ļu pa­gas­ta pār­val­dei Lau­ku at­bal­sta die­nests pie­šķī­ris fi­nan­sē­ju­mu no Ei­ro­pas Lauk­saim­nie­cī­bas fon­da lī­dzek­ļiem pro­jek­ta «Brīv­da­bas estrā­des, spor­ta un bēr­nu ro­ta­ļu lau­ku­mu re­kon­struk­ci­ja Sē­ļu pa­gas­tā» īs­te­no­ša­nai.

Sirdssvētki

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mī­les­tī­bas ne­kad ne­var būt par daudz. Rei­zi ga­dā, 14. feb­ru­ā­rī, tās spēks re­dzams pat ar ne­ap­bru­ņo­tu aci. Pu­ķu bo­des un dā­va­nu vei­ka­lu pie­pil­da vī­rie­ši, so­ci­ā­lie por­tā­li strā­dā ar du­bul­tu jau­du, ap­strā­dā­jot elek­tro­nis­kās vēs­tu­les, un sko­lo­tā­jas jau zi­na —ar mā­cī­ša­nu ne­kas ne­sa­nāks. Gai­sā vir­mo sar­ka­nā krā­sa un prāts ne­sas uz mī­les­tī­bu.

Ne visur kā Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā­das ir sa­jū­tas pēc paš­darb­nie­ku svēt­kiem?

Vaira Dundure, Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra di­rek­to­re (V. D.): — Ir la­bi pa­da­rī­ta dar­ba sa­jū­ta. Prieks par ko­lek­tī­viem, arī par to, kāds no vi­ņiem sta­ro dzī­ves­prieks. Es­mu ļo­ti gan­da­rī­ta. Arī par to, ka ša­jos dau­dziem eko­no­mis­ki grū­tos ap­stāk­ļos paš­darb­nie­ku skaits ne ti­kai ne­sa­rūk, bet pat pa­lie­li­nās. Ko­ri — pil­nas rin­das, de­ju ko­lek­tī­vos — pat re­zer­ve. Va­ram prie­cā­ties un teikt ko­lek­tī­vu va­dī­tā­jiem un vi­ņu pa­lī­giem lie­lu pal­dies. Prieks arī par kon­cer­ta ap­mek­lē­tā­jiem, par to, ka Val­mie­rā ir tik la­bes­tī­gi cil­vē­ki.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri