27. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Kultūra un Izklaide

Mūziķis no leģendas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

GUNTARS MUCENIEKS dzī­vo Kau­gu­ru pa­gas­tā, Be­ve­rī­nas no­va­dā, ta­ču ik pa lai­kam no mūs­pu­ses pa­zūd. Tāds vi­ņa darbs, tāds vi­ņā ne­mie­ra gars.

Caur sidraba birzi gāju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar tā­du mo­to rīt Aiz­krauk­lē sta­di­o­nā Dau­ga­vas kras­tā vai­rāk ne­kā 5300 Vid­ze­mes jau­nie­šu, vi­dē­jās pa­au­dzes un se­ni­o­ru de­ju ko­lek­tī­vu da­līb­nie­ki iz­de­jos Vid­ze­mes krāš­ņā­kos de­ju rak­stus.

Valmierieši muzicē Igaunijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las stī­gu or­ķes­tris Mai­jas Ozo­las un Da­ces Za­ri­ņas va­dī­bā pa­gā­ju­ša­jā svēt­die­nā cie­mo­jās Tar­tu (Igau­ni­ja), kur Zie­meļ­val­stu fes­ti­vā­la ie­tva­ros ko­pā ar Vid­man­tas Lou­ma­nie­nes un Kai­do Ot­sin­ga di­ri­ģē­ta­jiem Pa­ne­vē­žas (Lie­tu­va) un Tar­tu 1. mū­zi­kas sko­las ko­lek­tī­viem pie­da­lī­jās III Bal­ti­jas val­stu stī­gu or­ķes­tru sa­spē­lē.

Aicina "Jaunie Jāņi"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mier­mui­žas alus da­rī­ta­vas saim­nieks Ai­gars Ruņ­ģis vai­rāk­kārt uz­svē­ris, ka sa­va uz­ņē­mu­ma mi­si­ju ga­rā­kā lai­ka pos­mā redz ne ti­kai ra­žo­ša­nā, bet arī lat­vis­ko tra­dī­ci­ju kop­ša­nā un at­bal­stī­ša­nā. Ak­ti­vi­tā­tēm gas­tro­no­mis­kā tū­ris­ma po­pu­la­ri­zē­ša­nā Burt­nie­ku no­va­dā un vi­sā Vid­ze­mē šo­mē­nes klāt nāks Jau­nie Jā­ņi 2011. Stās­ta Aigars Ruņģis:

Ielūgums džeza "Parkā"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vienai no pirmajām pēckara celtnēm — Valmieras kinoteātrim Gaisma, kas pieskaitāms spilgtākajiem staļinlaiku sociālistiskā romantisma arhitektūras paraugiem, šogad aprit sešdesmitā gadskārta, un tas joprojām pilda savas pamatfunkcijas.

Pūķu svētki «Avotos»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras jau­nat­nes centrs «Vin­da» sest­dien spor­ta un at­pū­tas kom­plek­sa «Avo­ti» te­ri­to­ri­jā or­ga­ni­zē­ja 22. tra­di­ci­o­nā­los gai­sa pū­ķu svēt­kus gan ma­ziem, gan pie­au­gu­šiem pū­ķu dan­ci­nā­tā­jiem.

Metālmākslinieks meklē 44 baltus kreklus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ANDRIS DUKURS pro­fe­si­o­nā­las in­te­re­ses pēc iz­sēr­fo­jis in­ter­ne­tu, lai pa­sau­lē at­ras­tu sa­va ra­do­šā rok­rak­sta lī­dzi­nie­kus. Uz­gā­jis vai­rā­kus no­va­to­ris­kus me­tā­lis­tus, bet kā viņš me­tā­la mež­ģī­ņu teh­ni­kā ne­strā­dā ne­viens.

Kā­das ie­ce­res me­tā­lā jā­īs­te­no šo­va­sar? To de­vā­mies no­skaid­rot uz Je­ru pa­gas­tu, kur bi­ju­ša­jā Rū­jie­nas mui­ži­ņā dzī­vo Du­ku­ru ģi­me­ne.

Rūjiena dimd

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kas to Rū­jie­nu dim­di­na? 27. mai­ja no­va­ka­rē te ie­de­jo­ja I starp­no­va­du sko­lē­nu de­ju svēt­kus. Rū­jie­nas kul­tū­ras na­ma estrā­dē sa­pul­cē­jās sko­lē­nu de­ju ko­lek­tī­vi no Maz­sa­la­cas, Ķo­ņiem, Nauk­šē­niem, Je­riem un 8 de­ju ko­lek­tī­vi no Rū­jie­nas.

Valsis pie Jāzepa Vītola

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­die­nas pēc­pus­die­nā Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las di­rek­tors Ai­vars Ce­pī­tis Jā­ze­pa Vī­to­la ka­mer­mū­zi­kas zā­lē ie­nā­ca ar 22 sko­las pia­nis­tiem — Ani­tas Mo­ro­zo­vas un Rit­mas Pē­ter­so­nes kla­vie­ru kla­šu au­dzēk­ņiem kon­cer­tā Ar val­si va­sa­rā... Zā­le, ko­ri­dors — viss bi­ja klau­sī­tā­ju pār­pil­dīts.

Teātrī uzplaukst krāšņa «Acālija»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien, 29. ap­rī­lī, Val­mie­ras te­āt­ra Apa­ļa­jā zā­lē no­tiks pirm­iz­rā­de fran­ču dra­ma­tur­ga Īva Ža­mi­a­ka ko­mē­di­jai «Acā­li­ja» Va­ra Bras­las re­ži­jā. Īva Ža­mi­a­ka vārds lat­vie­šu te­āt­ra cie­nī­tā­jiem nav svešs, ta­ču Val­mie­ras te­āt­rī vi­ņa lu­ga uz­ves­ta pir­mo­reiz.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri