25. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Rauls, Rodrigo

Kultūra un Izklaide

Kārļa Skalīša gleznās — Valmiera un daba

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra fo­a­jē ska­tā­ma Val­mie­ras kul­tū­ras na­ma tau­tas tē­lo­tā­jas māk­slas stu­di­jas bi­ju­šā da­līb­nie­ka Kār­ļa Ska­lī­ša (1900 — 1997) glez­nu iz­stā­de.

Pretī rudenim

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aus­mas Dzin­ta­res va­dī­tais an­sam­blis Dzies­mo­tā se­nat­ne skan no 2002. ga­da sep­tem­bra. Ie­priek­šē­jā se­zo­na bi­ju­si veik­smī­ga, jo vie­tē­jo an­sam­bļu ska­tē ie­gū­ta 1. vie­ta, val­stī aug­stā­kais re­zul­tāts se­ni­o­ru an­sam­bļu dzies­mo­ta­jā sa­cen­sī­bā, bet vi­su an­sam­bļu vēr­tē­ju­mā — 5. vie­ta.

Svētki būs. Rīga, saturies!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izvērtējuma konferencē Rīgas Latviešu biedrības namā no bijušā Valmieras rajona bija aicināti pašvaldību un kolektīvu vadītāji, svētku pilsētu un novadu koordinatori.

Dziedi, dvēselīt, dziedi!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar dālijām un gladiolām pienācis rudens. Pavisam drīz dzērves dosies ceļā, bet kultūras dzīvē pašdarbnieku kolektīvi sāk jauno darba sezonu.

Dzeja Beverīnas novadā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dzejas diena bija atnākusi arī līdz Beverīnas novadam.

Dziesmām vārdus nosaka laiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Abulmalas burlakas. Šie vārdi skan pamatīgi. Pat nedaudz baisi un reizē - vilinoši. Sarunā ar "Liesmu" no šīs visādā ziņā neparastās kapelas ANDO KRŪZE, piemājas saimniecības Krūzes saimnieks Trikātas pagastā, un ULDIS PUNKSTIŅŠ, Beverīnas novada kultūras nodaļas vadītājs, daudzpusīgs pašdarbnieks.

Kā uz skatuves, un ne tikai teātrī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Novada amatierteātra "Vīzija" režisore Iveta Kreišmane stāsta tā: - Dainis ir dzimis, lai būtu aktieris. Visa viņa dvēsele ir pie teātra. Dažkārt pat pārāk. Lūk, Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnavās" viņam kaķīša loma tā aizgāja līdz dvēselei, ka viņš beidzot atzinās - nevar turpināt to spēlēt, jo loma viņu varot sadedzināt. Dainim vislabāk padodas raksturlomas, viņš dziļi ņem katru tēlu, ir radošs, nāk ar idejām. Kad izraugāmies jaunu lugu, vienmēr piedomāju, vai tajā ir loma, kurā sevi radoši atkal varēs izteikt Dainis.

Tevis dēļ es plūcu rozes, Tevis dēļ…

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Folk­lo­ras an­sam­bļa «Ro­ta» dzie­do­šo vī­ru gru­pai skan­dē­jot dzies­mu, sā­kās Dze­jas die­nas Ren­cē­nu pa­gas­tā…

...ka dzīve ir tāds brīnums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­dien Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā pirms­sko­las ve­cu­ma bēr­ni sa­dzie­dā­ja, sa­dze­jo­ja un sa­skai­tī­ja die­nu, dze­jas stun­dā «Bur­vi, mans Bur­vi...» sko­lu jau­nie li­te­rā­ti sa­ru­nā­jās ar dzej­nie­ci un tul­ko­tā­ju Dag­ni­ju Drei­ku. In­ga Gai­le ti­kās ar jau­nie­šiem Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā, Jā­nis Rok­pel­nis — Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā, Edu­ards Ai­vars — Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā. Bēr­zai­nie­ši vie­sus sir­snī­gi uz­ņē­ma dze­jas mir­kļos sa­vā kul­tū­ras na­mā, bet va­kar­pu­sē pēc tra­dī­ci­jas vi­sus ai­ci­nā­ja Val­mie­ras in­te­grē­tā bib­li­o­tē­ka.

Gribas dejot skaisti...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

... un tad ir jā­mā­cās, un daudz! Mū­su bied­rī­ba veik­smī­gi tur­pi­na or­ga­ni­zēt bal­les de­ju va­ka­rus Val­mie­rā. Tos ap­mek­lē lie­lā­ko­ties de­jo­tā­ji, kas mā­cī­ju­šies pie bal­les de­ju pa­snie­dzē­jiem JOLANTAS STRAUMES un DAIŅA LIEPIŅA, tā­pēc no­lē­mu ap­ru­nā­ties ar abiem par un ap sa­rī­ko­ju­mu jeb bal­les de­jām. Par tām, ko var de­jot ik­viens, arī tāds, kas ne­kad dzī­vē to nav da­rī­jis.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri