21. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Matīss, Modris, Mariss

Kultūra un Izklaide

Telegramma dzimtajai pusei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras māk­slas ga­le­ri­jā Lai­pa aiz­va­dī­ta­jā piek­die­nā no­ti­ka im­pro­vi­zē­ta jau­nās, ta­lan­tī­gās mo­des māk­sli­nie­ces, Lat­vi­jas Māk­slas aka­dē­mi­jas pē­dē­jā kur­sa ma­ģis­tres In­gas Tau­ri­ņas au­tor­ko­lek­ci­ju ska­te (mo­de­ļu lo­mā — vai­rā­ki Val­mie­ras jau­nie­ši) un vi­ņas pir­mā per­so­nāl­iz­stā­de kā vi­zu­ā­lās māk­slas ska­te.

Iecerē — filma

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pro­tams, ka ro­māns «Pļau­ka» ma­nī rai­sa ap­brī­nu un at­zi­nī­bu. Gri­bas teikt — īs­ta lat­vie­šu Mar­ga­re­ta Mi­če­la! Vi­sā mū­žā vie­nu ro­mā­nu, to­ties — kā­du!

Ve­ra Vol­kē­vi­ča tā­dā kā pēc­vār­dā rak­sta, ka vi­ņa ša­jā ro­mā­nā se­vi pa­rā­dī­ju­si kā Van­du, bet gal­ve­nā va­ro­ne — Gi­ta — esot kā­da vi­ņas če­kas lai­ka pa­zi­ņa. Vai tie­šām tā? Man ro­māns to­mēr šķiet vai­rāk au­to­bio­grā­fisks. Pro­tams, es pie­ļau­ju, ka Gi­ta nav simt­pro­cen­tī­gi Ve­ra Vol­kē­vi­ča pa­ti, ka vi­ņā ir ie­zī­mes arī no ci­tiem cil­vē­kiem, arī var­būt šīs tas iz­do­māts.

Rudens valsis Kocēnos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rudens lietus trešdien nevarēja vien rimties, bet Kocēnu kultūras nams iededza savas siltās ugunis un nama saimniece Ināra Blūma ar saviem vienmēr atsaucīgajiem sabiedriskajiem palīgiem laipni ielūdza Savējos — bijušā Valmieras rajona kultūras un tautas namu, klubu vadītājus un darbiniekus.

Izvērtē un apzina kultūrvēstures mantojumu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē Ko­cē­nu no­va­da spor­ta cen­trā no­ti­ka Igau­ni­jas —Lat­vi­jas pro­jek­ta «Ne­ap­zi­nā­tās kul­tū­ras man­to­ju­ma vēr­tī­bas ko­pē­jā da­bas un kul­tū­ras tel­pā» se­mi­nārs, ko īs­te­no jau kopš pēr­nā ga­da mar­ta. Pro­jek­ta va­do­šais part­ne­ris ir Igau­ni­jas valsts me­žu ap­saim­nie­ko­tā­ju centrs.

Attēlā:

PĒTOT KULTŪRVĒSTURES MANTOJUMU. Lat­vi­jas lau­ku ai­na­vā at­ro­dams ba­gā­tīgs kul­tū­ras man­to­jums, kas lie­ci­na par tau­tas sen­vēs­tu­ri un saim­nie­ko­ša­nas tra­dī­ci­jām, tā­pat īpat­nē­ji ob­jek­ti, ko ap­vij no­stās­ti un ti­cē­ju­mi. Val­ters Grī­viņš ar ko­lē­ģiem sprie­da par kā­du ak­me­nī ie­gra­vē­tu krus­tu, kas ie­mū­rēts ēkas sie­nā.

Ķūķi gaidot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­die­nas va­ka­rā Burt­nie­ku kul­tū­ras cen­trā no­ti­ka BUrtnieku RUdens LIteratūras Sa­rī­ko­jums BuRuLis. Jau ses­tais. Šo­reiz tē­ma: Lat­vie­ši Lat­vi­jā, lat­vie­ši pa­sau­lē. To, kā jau ie­rasts, va­dī­ja māk­sli­nie­ce Ani­ta Jan­so­ne-Zir­nī­te. Pa­sā­ku­mam bi­ja Burt­nie­ku no­va­da paš­val­dī­bas, Val­mie­ras bib­li­o­tē­kas un Eu­ro­pe Di­rect in­for­mā­ci­jas cen­tra at­balsts. Un arī šis BuRuLis ri­tē­ja Pē­te­ra Zir­nī­ša pie­mi­ņas zī­mē, jo arī vi­ņam bi­ja tu­va šī tē­ma.

"Mēs trīs, jūs trīs" publiski atklāj dejotāju sezonu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau­nā kul­tū­ras dar­ba se­zo­na ir sā­ku­sies po­zi­tī­vā zī­mē — mē­ģi­nā­ju­mos tiek ie­stu­dē­ti jaun­dar­bi, pa­rā­dās zi­ņas par jau­nu ko­lek­tī­vu vei­do­ša­nos. Pa­gā­ju­ša­jā se­zo­nā Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra vi­dē­jās pa­au­dzes de­ju ko­pa Ag­rā rū­sa pir­mo­reiz ie­lū­dza uz kon­cer­tu Mēs trīs, jūs trīs.

"Sprīdīša" 53. sezona

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

In­te­re­se par te­āt­ra spē­lē­ša­nu ne­at­slābst, un rei­zēm pa­brī­nos, ka daudz to iz­vē­las tie­ši vi­dē­jo kla­šu sko­lē­ni. Arī pēc kā­das veik­smī­gas iz­rā­des — kā pa­gā­ju­ša­jā se­zo­nā Kla­sī­te — vē­ro­jams spē­lēt gri­bē­tā­ju pie­plū­dums. Tā­pēc ne­gri­bas no­apa­ļot Sprī­dī­ša da­līb­nie­ku skai­tu, jo ir ko pa­lau­zīt gal­vu, lai vi­si ar lai­ku tik­tu uz ska­tu­ves, — Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las sko­lē­nu te­āt­ra Sprī­dī­tis re­ži­sors ROBERTS SEGLIŅŠ stās­ta, ka jau­nā se­zo­na sā­ku­sies ra­do­ši un ta­jā kā vien­mēr būs daudz dar­ba. — Ir pie­cas gru­pas, ar kat­ru strā­dā­ju rei­zi ne­dē­ļā, kas to­mēr nav tas la­bā­kais, ejot uz kon­krē­tu mēr­ķi — iz­rā­di.

Kur — viss? Viss bija!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­rīt sāp plauk­stas un ne­daudz nāk miegs. Bet ārā aiz lo­ga īs­ti ru­de­nī­ga sau­le un čauk­sto­ši bal­ti sa­sa­lu­si zā­le. Ir gu­lēts vien da­žas stun­das, jo tik­ko no­svi­nē­ta as­toņ­pa­dsmit ga­du ju­bi­le­ja un rei­zē arī sa­gai­dīts Jau­nais gads! Pa­ras­ti gan dzim­ša­nas die­nas, jau­nie ga­di & pā­rē­jie vis­vi­sā­die svēt­ki man ir kā zo­bu sā­pes, tad pa­cen­šos sa­slimt, bet šo­reiz — ne­kā. Ne­kā, jo rei­zē va­kar es­mu sa­ņē­mis arī Kur­vi. Šo­reiz ne kur­vī­ti, bet pār­pil­nu kur­vi ar čie­ku­ru, kas eg­les dēls, om­ni­bu­su, Hi­ma­la­jiem un, pro­tams, Nauk­šē­nu Dis­ko.

Apliecinot gaismu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Dzī­vē viss rai­bi sa­pi­nies ko­pā. Bēr­nī­bā sau­le, me­ža šal­kas un smar­žas. Mī­ļi cil­vē­ki ap­kārt. Ve­cās­mam­mas un vec­tē­ti­ņa stās­tos pie­bal­dzē­ni. Skol­nie­ci­ņi, pui­kas, ie­vu krū­mā pie Mieg­upī­tes. Val­mie­rie­ši un — ar lie­lu cie­ņu pie­mi­nē­tais pro­fe­sors Kār­lis Kun­dziņš. Grā­fa Mi­ķe­ļa Amā­li­jas dē­la Va­na­ga ne­iz­trūk­sto­šās rai­bās dē­kas. Dzies­mu svēt­kos es un — Zie­mas­svēt­kos ma­ni bēr­ni. Vī­ram jauns ce­ļo­ju­mu plāns... Eks­po­zī­ci­ja ar bēr­niem pa Mieg­upī­tes kras­ta mū­ža­me­žiem. Un Tor­ņa­kalns, Rī­gas Lu­te­ra drau­dze. Dro­šī­ba, at­skai­tes punkts, mā­jas. Darbs sko­lā, bēr­ni un ko­lē­ģi. Starp ik­die­nas rū­pēm un prie­kiem mil­zums in­te­re­san­tu cil­vē­ku. Va­sa­ra Val­mie­ras pu­sē. Svit­kas, ma­nu ve­cā­ku sa­kop­tās sen­ču mā­jas un aug­ļu dārzs. Ap­kārt sa­vē­jie. Laiks glez­no­ša­nai. At­ska­tos uz pa­da­rī­to, vē­los da­lī­ties te, Val­mie­rā, ma­na vec­tē­ti­ņa dzej­nie­ka Kār­ļa Eli­ā­sa dzim­ta­jā pu­sē.

Renovētais kultūras centrs sāk sezonu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tu­vo­jas no­slē­gu­mam Maz­sa­la­cas kul­tū­ras cen­tra re­no­vā­ci­ja. Kā stās­ta cen­tra di­rek­to­re Da­ce Jur­ka, at­li­cis vien uz­stā­dīt fa­sā­des ap­gais­mo­ju­mu un no­bru­ģēt iekš­pa­gal­mu. Plā­nots, ka 11. ok­tob­rī celt­nie­ki būs pa­bei­gu­ši vi­sus dar­bus.

Attēlā:

NĀC UN NOVĒRTĒ! Paš­laik kul­tū­ras cen­trā ap­ska­tā­mas di­vas iz­stā­des. Līdz 15. ok­tob­rim būs ap­lū­ko­ja­ma Sar­mas Krēs­li­ņas per­so­nāl­iz­stā­de «Cim­du val­dzi­nā­jums». Vēl ne­dē­ļu ska­tī­tā­jiem būs ie­spē­ja no­vēr­tēt arī fo­to­ple­nē­ra «Vid­ze­me 24» da­līb­nie­ku dar­bus. Šīs būs ap­mek­lē­tā­kās iz­stā­des, jo tās iz­vie­to­tas vē­lē­ša­nu ie­cir­knī, un gan­drīz vi­si no 1300 bal­so­tā­jiem tās arī ap­ska­tī­ja.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri