20. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Smuidra, Vitauts, Smuidris

Kultūra un Izklaide

Apmaldījušos piecdesmitgadnieku salidojums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

«Ak tad vi­ņai šķiet, ka mēs esam zu­du­sī pa­au­dze?» ir vie­na no rep­li­kām, ko par Val­mie­ras drā­mas te­āt­ra jau­nā­ko ie­stu­dē­ju­mu Mā­ko­ņains, ie­spē­jams skaid­ro­sies nā­cās dzir­dēt pēc pirm­iz­rā­des. «Vi­ņa» ir te­āt­ra di­rek­to­re un dra­ma­tur­ģe Evi­ta Snie­dze. Iz­rā­di, ku­ras žan­ra ap­zī­mē­jums ir dī­vains kla­ses­bied­ru sa­li­do­jums, ir vieg­li, pat pa­tī­ka­mi ska­tī­ties, un ti­kai pēc tam nāk at­skār­sme, ka re­dzē­tais ir daudz drū­māks un pat tra­ģis­kāks ne­kā li­cies sā­ku­mā.

Noskata deju lieluzveduma «Tēvu laipas» repertuāru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā de­jo­ja pā­ri par trīs­des­mit tau­tas de­ju ko­lek­tī­vu — tā­das pa­zīs­ta­mas ko­pas, kā Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tes «Kal­ve», Jel­ga­vas «Diž­dan­cis», Bal­vu «Ri­ka», Og­res «Rak­sti», «Ro­ta­ļa», «Lies­ma», «Lī­go», «Teik­sma», «Vek­tors», «Au­sek­lī­tis», «Og­lī­te» no Rī­gas un ci­ti tau­tas de­ju an­sam­bļi, jau­nie­šu, vi­dē­jās pa­au­dzes un se­ni­o­ru de­ju ko­lek­tī­vi. Vi­ņi žū­ri­jai (De­ju svēt­ku go­da virs­va­dī­tā­ja In­grī­da Edī­te Sau­lī­te, ho­reo­grā­fe Ri­ta Spal­va, Valsts iz­glī­tī­bas sa­tu­ra cen­tra spe­ci­ā­lis­te, ho­reo­grā­fe Il­ze Ma­žā­ne u. c.) pa­rā­dī­ja re­per­tu­ā­rā jau eso­šās un arī jaun­ra­des de­jas, kas va­rē­tu pre­ten­dēt uz ie­kļau­ša­nu XXV Vis­pā­rē­jo lat­vie­šu Dzies­mu un XV De­ju svēt­ku de­ju liel­uz­ve­du­ma «Tē­vu lai­pas» re­per­tu­ā­rā. 2013. ga­dā svēt­ku de­ju liel­uz­ve­dums pa­re­dzēts kā stāsts par lat­vie­ti, kas iz­de­jo lat­vis­kās vēr­tī­bas kā de­vi­ņas lai­pas, kas ie­ļau­tas čet­rās de­ju pī­nēs.

Apzinot pagasta kultūras bagātības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau rak­stī­jām par Igau­ni­jas — Lat­vi­jas pār­ro­be­žu pro­jek­ta Ne­ap­zi­nā­tās kul­tū­ras man­to­ju­ma vēr­tī­bas ko­pē­jā da­bas un kul­tū­ras tel­pā no­slē­gu­mu Ko­cē­nu no­va­dā. Ar iz­pē­tes gai­tu un re­zul­tā­tiem Dik­ļu pa­gas­tā «Lies­mā» jau ie­pa­zīs­ti­nā­ja vēs­tur­nieks un no­vad­pēt­nieks Gints Sku­tāns. Šo­reiz par ap­zi­nā­tām kul­tū­ras vēr­tī­bām sa­vā pa­gas­tā stās­ta ko­cē­nie­tis VALTERS GRĪVIŅŠ.

Kafijo kamīnzālē un vēro deju zāli

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad sko­lē­nu brīv­lai­kā ie­grie­zā­mies Ko­cē­nu kul­tū­ras na­mā, tā saim­nie­ce Inā­ra Blū­ma pa­le­po­jas: vai kat­ru ne­dē­ļu na­mā sa­gai­dām cie­mi­ņus. Nu­pat trīs die­nas ka­mīn­zā­lē kon­fe­ren­cē pul­cē­jās sko­lo­tā­ji, ne­sen Lau­ku at­bal­sta die­nests rī­ko­jis se­mi­nā­ru Ka­li­for­ni­jas slie­ku au­dzē­tā­jiem, kas bi­jis kup­li ap­mek­lēts, tik­pat daudz in­te­re­sen­tu sa­pul­cē­jis se­mi­nārs to­mā­tu au­dzē­tā­jiem. No­ti­ku­mu sa­raksts kļūs­tot ga­rāks. Pie­pra­sī­jums or­ga­ni­zēt lie­lā­kas vai ma­zā­kas sa­nāk­ša­nas Ko­cē­nu kul­tū­ras na­mā pie­aug ne ti­kai tā­pēc, ka skais­ti iz­re­mon­tē­tā ēka ie­gu­vu­si mā­jī­gas tel­pas, bet sa­nāks­mju or­ga­ni­zē­tā­jiem un da­līb­nie­kiem ta­gad ie­spē­jams no­dro­ši­nāt mūs­die­nī­gu dar­ba vi­di, ko no­dro­ši­na re­a­li­zē­tais Ei­ro­pas pro­jekts par ska­nī­giem kul­tū­ras pa­sā­ku­miem Ko­cē­nos.

Teātra sports Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras te­āt­ra spor­ta tur­nī­rā Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā trīs ve­cu­ma gru­pās pie­da­lī­jās 7 ko­man­das: no JC «Vin­da», Pār­gau­jas pa­mat­sko­las, Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas un Val­mie­ras pa­mat­sko­las.

Vendija Pelse — Mazā zeltene 2011

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Sko­lē­nu pirms­brīv­die­nu piekt­die­nas pēc­pus­die­nā Ru­be­nes pa­mat­sko­la bur­tis­ki mir­dzē­ja no ma­zo zel­te­nī­šu tau­tis­ka­jiem tēr­piem, bal­ta­jām blū­zēm un skaid­rā ska­tie­na. Arī dau­dzie kon­kur­sa ska­tī­tā­ji un līdz­ju­tē­ji tēr­pu­šies tau­tas tēr­pos, un ar šo lat­vis­ko sta­ro­ju­mu skais­ti sa­spē­lē­jās Ru­be­nes sko­lo­tā­jas Dai­gas Prie­dī­tes pa­va­sa­rī­gi ro­ta­ļī­gais un gai­šais svēt­ku tel­pas ie­kār­to­jums. Ko­cē­nu pa­mat­sko­las di­rek­to­ra viet­nie­ce Gi­ta Dau­ba­re pa­pil­di­nā­ja: šā­da kon­kur­sa no­ska­ņai ne­pie­stāv ska­ļas līdz­ju­tē­ju tau­res, tā­pēc, do­do­ties at­bal­stīt mū­su zel­te­nī­ti Ven­di­ju, at­sau­cā­mies uz sa­va di­rek­to­ra Dai­ņa Trē­zi­ņa ie­ro­si­nā­ju­mu arī ap­vilkt tau­tas tēr­pu. Tas bi­ja skais­ti, arī mū­su di­rek­tors žū­ri­jā bi­ja tau­tas tēr­pā.

Panākumi — Valmieras jauniešu koriem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē 8. starp­tau­tis­ka­jā jau­nie­šu ko­ru fes­ti­vā­lā, ko or­ga­ni­zē­ja Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­ja sa­dar­bī­bā ar pil­sē­tas paš­val­dī­bu, pie­da­lī­jās 21 ko­lek­tīvs no Lat­vi­jas un Lie­tu­vas.

Sākās ar ekspedīcijām skolas gados

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Stās­ta vēs­tur­nieks un no­vad­pēt­nieks GINTS SKUTĀNS:

— Mā­co­ties Me­ža teh­ni­ku­mā, 1987. ga­dā ie­sais­tī­jos folk­lo­ras pul­ci­ņā un no­lē­mu vākt dzim­tās pu­ses no­stās­tus. Tas bi­ja spon­tāns pa­dom­ju jau­nie­ša lē­mums, ne­ko ne­zi­nā­ju par no­vad­pēt­nie­cī­bu un tās celm­lau­žiem Val­mie­rā — Ba­lo­di, Bu­ku­mu, En­ze­li­ņu. Es­mu no Ķie­ģeļ­mui­žas, mā­cī­jos Ru­be­nes sko­lā, bet bēr­nī­bas ga­dus pa­va­dī­ju pie kla­ses bied­ra Sprēs­ti­ņu ga­la pie­ro­be­žā, la­bi ie­pa­zīs­tot Stal­bes, Ko­cē­nu un Dau­gu­ļu pa­gas­ta ro­bež­ra­jo­nu.

Bravo Tālavas taurētājam!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien un svēt­dien Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā IV Lat­vi­jas pū­tē­ju or­ķes­tru kon­kur­sā starp­tau­tis­ka­jai žū­ri­jai sa­vu spē­lēt­pras­mi rā­dī­ja trīs­des­mit ko­lek­tī­vi, ku­ros bla­kus spu­rai­niem pa­mat­sko­lē­niem un am­bi­ci­o­ziem vi­dus­sko­lē­niem aiz­rau­tī­gi mu­zi­cē­ja vī­ri ar pie­re­dzi, arī tā­di, kam mū­ža ka­mo­lī­tis ie­ri­po­jis jau as­to­ta­jā ga­du des­mi­tā. Mūs­pu­si ša­jā ra­gu mū­zi­kas fo­ru­mā pār­stā­vē­ja Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra p/o Sig­nāls (di­ri­ģents Mār­tiņš Bir­nis) un Rū­jie­nas kul­tū­ras na­ma p/o Tā­la­vas tau­rē­tājs (di­ri­ģen­ti Gvi­do Bren­čevs un Jā­nis Aku­lis).

Bibliotēka — kultūras un informācijas centrs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­vei­do­jo­ties no­va­dam, Rū­jie­nas bib­li­o­tē­kai uz­ti­cē­ta ko­or­di­na­to­ra lo­ma bib­li­o­tē­ku sa­dar­bī­bā paš­val­dī­bas te­ri­to­ri­jā. Pirms ap­vie­no­ša­nās kat­ra bib­li­o­tē­ka dar­bu or­ga­ni­zē­ja au­to­no­mi un at­se­viš­ķi ie­pir­ka grā­ma­tas. No pa­gā­ju­šā ga­da vi­sām pie­cām no­va­da bib­li­o­tē­kām ir ko­pējs bu­džets. Ta­gad no­va­da bib­li­o­te­kā­ri ko­pī­gi ap­mek­lē se­mi­nā­rus Val­mie­rā. Rū­jie­nas bib­li­o­tē­kā strā­dā pie­ci dar­bi­nie­ki, pa vie­nam bib­li­o­te­kā­ram ir kat­rā pa­gas­tā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Partneri