25. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Rauls, Rodrigo

Kultūra un Izklaide

Ligitai Dēvicai — Trīszvaigžņu ordenis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras drā­mas te­āt­ra ak­tri­sei Li­gi­tai Dē­vi­cai pie­šķirts Tri­ju zvaig­žņu or­de­nis V šķi­ra.

Brīdis pirms

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Stal­li ie­sauk­tā se­nā ēka Mūr­mui­žas cen­trā top ar­vien skais­tā­ka. Sā­kot­nē ap 1850. ga­du cel­ta­jā ēkā tie­šām bi­jis zir­gu stal­lis, kop­saim­nie­cī­bas lai­kā ta­jā pa­tē­rē­tā­ju bied­rī­bas vei­kals Nr. 21, ēd­nī­ca, arī no­lik­ta­va. Ta­ču tau­tā sa­gla­bā­jies se­nais, vēs­tu­ris­kais vārds. Un ta­gad ga­ra­jā celt­nē ie­kār­to­ju­sies Mūr­mui­žas bib­li­o­tē­ka - in­for­mā­ci­jas centrs, GUNDEGAS LAPIŅAS saim­nie­cī­ba.

Valmieras vijolnieku svētki

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las 90 ga­du ju­bi­le­jas ie­tva­ros 30. ok­tob­rī sa­vus svēt­kus svi­nē­ja sko­las vi­jol­nie­ki — pa­tie­sī­bā ne ti­kai vi­jol­nie­ki — paš­laik Val­mie­ras mū­zi­kas sko­lā pe­da­go­gu stī­gu kvar­te­ta va­dī­bā tur­pat 70 au­dzēk­ņi ap­gūst gan vi­jo­les, gan arī čel­la un al­ta spē­li, ir ie­spē­ja mā­cī­ties arī kon­tra­ba­su.

Alga par centību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No pa­gā­ju­šā ga­da pa­va­sa­ra arod­sko­lu au­dzēk­ņiem ir ie­spē­ja sa­ņemt sti­pen­di­jas Ei­ro­pas So­ci­ā­lā fon­da pro­jek­ta «Sā­kot­nē­jās pro­fe­si­o­nā­lās iz­glī­tī­bas pie­vil­cī­bas vei­ci­nā­ša­na» ie­tva­ros, šo pro­jek­tu īs­te­no Iz­glī­tī­bas un zi­nāt­nes mi­nis­tri­ja sa­dar­bī­bā ar Valsts iz­glī­tī­bas at­tīs­tī­bas aģen­tū­ru un akre­di­tē­tām pro­fe­si­o­nā­lām iz­glī­tī­bas ie­stā­dēm vi­sā Lat­vi­jā.

Dziedāt no sirds! Dziedāt skaļi un klusi! Dziedāt korī «Skan»!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sau­lai­nā ru­dens svēt­die­nā Val­mie­rā gaiš­za­ļa­jā ko­ka ēkā K. Bau­ma­ņa ie­lā 1 no­tiek lie­la ro­sī­ba. Ie­ra­du­šies ap 40 jau­nie­šu ko­ra «Skan» dzie­do­ņu (pre­cī­zu skai­tu nav ie­spē­jams no­skaid­rot, jo vi­si sa­da­lī­ju­šies pa tel­pām un at­ro­das ne­mi­tī­gā kus­tī­bā), lai ak­tī­vi strā­dā­tu pie 6. no­vem­bra ju­bi­le­jas kon­cer­ta vi­sai sa­rež­ģī­tās, bet in­te­re­san­tās pro­gram­mas no­slī­pē­ša­nas. Ko­rim šo­gad 10 ga­du. Dzies­mām pa vi­du iz­de­vās pa­ru­nā­ties ar da­žiem ko­ris­tiem un uz­zi­nāt vi­ņu do­mas.

Cilvēkmuzejs jurģu gaidās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Bei­dzot ap­stip­ri­nāts gad­sim­ta pro­jekts tel­pu re­no­vā­ci­jai Nauk­šē­nu dok­to­rā­tā, kur jau­na māj­vie­ta pa­re­dzē­ta arī Nauk­šē­nu Cil­vēk­mu­ze­jam — mui­žas ēkā pa­liks vien ar šī kom­plek­sa vēs­tu­ri sais­tī­tās lie­tas, jo tie, kas ie­sais­tī­ju­šies ak­ci­jā Ap­ce­ļo Lat­vi­jas pi­lis! grib dzir­dēt un re­dzēt tie­ši pils vēs­tu­ri, ne­vis vis­pā­rī­gu tark­šķē­ša­nu par Nauk­šē­niem lai­ku grie­žos, — mu­ze­ja va­dī­tā­jam ARNIM OZOLIŅAM ir ar ko pa­le­po­ties.

Baltais skaistulis Atlants

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šodien baltais skaistulis, ko daudzi valmierieši jau ievērojuši, pastaigādamies pilsētā, Rīgā piedalās savā mūžā nu jau trešajā suņu izstādē, šoreiz — starptautiskajā.

Jaunā kultūras darba sezona ievadīta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vasaras darbu skrējiens ir pierimis, lauki nokopti un mazpamazām nolikti uz ziemas mieru, un vakaru tumsā spoži mirdz kultūras namu logi, jo atkal par prieku sev un tuvākajiem tiek dziedāts, dejots, aicina koncerti, teātru izrādes, rudens balles.

Stīgu dziesma dvēselei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Savu svētku jubilejas koncertu ar prieku un aktīvu gatavošanos gaidām arī mēs — 37 vijoles un 6 čella klases audzēkņi, kā arī, protams, viņu pedagoģes — kādreizējās Valmieras mūzikas skolas absolventes — Inguna Birzniece, Maija Ozola, Dace Zariņa un Irina Pupiņa.

"Krustmāte no Brazīlijas" ir klāt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piektdien vērsies priekškars — un vārda tiešā nozīmē! — vienai no komēdiju klasikas pērlēm, angļu aktiera un dramaturga Brendona Tomasa "Krustmātei no Brazīlijas" Vara Braslas iestudējumā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri