21. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Kultūra un Izklaide

Laikmetīgajai dejai nav robežu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Vid­ze­mes tir­gū Ju­ris Kau­ku­lis ar sa­vu rok­gru­pu Dzelzs vilks pre­zen­tē­ja gru­pas jau­no al­bu­mu Dzīv­nieks pil­sē­tā, ie­tve­rot ta­jā arī de­jas iz­rā­di. Ta­jā ne ti­kai kus­tī­bā, bet arī dzies­mā bi­ja Lat­vi­jas Kul­tū­ras aka­dē­mi­jas Mūs­die­nu laik­me­tī­gās de­jas ho­reo­grā­fi­jas 4. kur­sa stu­den­te LELDE FELDMANE. Val­mie­rie­te. Vies­tu­rie­te. Sko­las te­āt­ra Sprī­dī­tis bi­ju­sī ak­tri­se un ho­reo­grā­fe, kas arī stu­di­ju ga­dos lab­prāt sa­dar­bo­jās ar Sprī­dī­ti pēc re­ži­so­ra Ro­ber­ta Seg­li­ņa ai­ci­nā­ju­ma vei­do­jot kus­tī­bu par­ti­tū­ru tā­dām iz­rā­dēm kā Sve­ši­nieks, Īk­stī­te, arī šīs se­zo­nas ie­stu­dē­ju­miem Li­li­ju ezers, Blau­ma­nis pre­cī­bās.

Neiet un neiet tā spēlīte pušu!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš 1993. ga­da pa­va­sa­ra, kad Ju­ra Iva­no­va klar­ne­tes kla­ses au­dzēk­nis An­dris Eg­lājs Val­mie­ras mū­zi­kas sko­lu ab­sol­vē­ja ar so­lo­kon­cer­tu kriet­nas pus­stun­das ga­ru­mā, šā­da vei­da uz­drīk­stē­ša­nās kļu­vu­si par la­bu tra­dī­ci­ju, kal­po­jot par lie­lis­ku paš­ap­lie­ci­nā­ša­nās vei­du to­po­ša­jiem mū­zi­ķiem.

Kad dvēsele pēc varavīksnes tiecas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mū­zi­kas brī­nu­mai­nais spēks. Kas tas ir par no­slē­pu­mai­nu mag­nē­tu, kas pie­velk un su­ģes­tē cil­vē­ku sir­dis un prā­tus? Tā skais­tu­mu ļau­dis tie­cas at­klāt, ie­pa­zīt un ap­gūt, lai caur sū­ru dar­bu ie­mā­cī­tos to ra­dīt, tā snie­dzo­ties pēc dai­les va­ra­vīk­snes.

Satiekas Vidzemes topošie mākslinieki

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Maz­sa­la­cas kul­tū­ras cen­trā ri­si­nā­jās Vid­ze­mes no­va­du vi­zu­ā­lās un lie­tiš­ķās māk­slas kon­kur­sa Lie­tas un tē­li no­slē­gu­ma kon­kurs­iz­stā­de. Tā rī­ko­ta, sa­dar­bo­jo­ties Valsts iz­glī­tī­bas sa­tu­ra cen­tram un no­va­du paš­val­dī­bām, bi­ja ap­lū­ko­ja­mi Vid­ze­mes re­ģi­o­na vi­zu­ā­lās un lie­tiš­ķās māk­slas pul­ci­ņu au­dzēk­ņu vai­rāk ne­kā 200 māk­slas dar­bi. Kon­kur­sa dar­bu at­la­se no­ti­ka no­va­dos, tad re­ģi­o­nos, bet no­slē­gu­ma kār­tā te­ma­tam at­tie­cī­gi dar­bi tiek sū­tī­ti da­žā­diem kon­kur­siem. Da­līb­nie­ki va­rē­ja brī­vi iz­vē­lē­ties, kā­dā teh­ni­kā vei­dot dar­bu, un iz­stā­dē bi­ja gan ko­šas glez­nas, gan ie­dves­mo­jo­šas tēl­nie­cī­bas kom­po­zī­ci­jas, val­dī­ja fan­tā­zi­jas gai­sot­ne.

Pāri par septiņiem tūkstošiem apmeklētāju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sep­tī­tā Mu­ze­ju nakts, tra­dī­ci­ja, kas arī Lat­vi­jā ie­nā­ku­si no Fran­ci­jas, at­kal pie­rā­dī­ja, ka ir viens no po­pu­lā­rā­ka­jiem pa­va­sa­ra pa­sā­ku­miem.

Grāmatu svētki Dikļos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien vi­su die­nu Ko­cē­nu no­va­da Dik­ļos ri­si­nā­jās 10. No­va­du grā­ma­tu svēt­ki, ar ie­dzī­vo­tā­jiem ti­kās Lat­vi­jas valsts pre­zi­dents Val­dis Zat­lers.

Papildinājums Valmieras muzejam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­die­nas pie­va­ka­rē Val­mie­rā dur­vis ik­vie­nam in­te­re­sen­tam vē­ra jau la­bi pa­zīs­ta­mās kul­tū­ras ie­stā­des — mu­zejs, te­āt­ris, ga­le­ri­ja Lai­pa un ci­tas. Pir­mo rei­zi pie­vie­no­jās re­no­vē­tā un res­tau­rē­tā dzī­vo­ja­mā ēka ar ve­ļas žā­vē­ta­vu Pils­kal­na ie­lā. Abu ēku uz­de­vums ta­gad būs gla­bāt Val­mie­ras mu­ze­ja krā­ju­mus.

"Agrā rūsa" dejo Maija koka svētkos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mai­ja ko­ka svēt­ki Vā­ci­jā ir skais­ti pa­va­sa­ra svēt­ki. Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra vi­dē­jās pa­au­dzes de­ju ko­lek­tīvs Ag­rā rū­sa pir­mo­reiz tos iz­dzī­vo­ja jau 1994. ga­dā, kad vi­ņus ie­lū­dza Hal­les de­ju ko­pa.

Atzīšanās — mīlestībā, dzīvei, dziesmai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Skais­tais, pa­sau­lī­gais, at­tie­cī­bu gai­šie sirds­puk­sti ie­rak­stās un ne­zūd dze­jā, mū­zi­kā, cil­vē­kos. Jau des­mit ga­dus klau­sī­tā­ju pār­pil­nās zā­lēs šo gais­mu iz­dzied ka­mer­ko­ris Ka­ķi.

Ģimenes svētki

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Val­mie­rā no­ti­ka Ģi­me­nes svēt­ki. Pie kul­tū­ras cen­tra in­te­re­sen­ti jau­nat­nes cen­tra «Vin­da» sko­lo­tā­ju va­dī­bā ra­do­ša­jās darb­nī­cās va­rē­ja iz­ga­ta­vo­jot no pa­pī­ra da­žā­das lie­tas vai uz­spē­lēt gal­da spē­les. Ak­tī­vā­ku at­pū­tu pie­dā­vā­ja SIA «Lec un mi­nies».

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri