23. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Mirdza, Žanete, Žanna

Kultūra un Izklaide

Jāņus ielīgo Valmiermuižā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Īpa­ša ne­dē­ļa sā­kas un tur­pi­nās līdz Lī­go­va­ka­ram un Jā­ņu die­nai. Ta­jā arī Jau­nie Jā­ņi Val­mier­muižā. Parks sa­kopts un at­dzī­vo­jies ap sa­vu vēs­tu­ris­ko bal­to tor­ni. Zem di­ža­jiem ozo­liem ie­lī­go­ša­na Jau­nie Jā­ņi sā­kas ar sko­lu: tra­dī­ci­jas mā­ca folk­lo­ras ko­pa Mežābe­le ko­pā ar tās va­dī­tā­ju Ar­tu Šo­ma­si un Val­mie­ras mu­ze­ja gud­ra­jām dā­mām.

Jāņi ielīgoti Mazsalacā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau tra­di­ci­o­nā­li ne­dē­ļu pirms Jā­ņu die­nas Maz­sa­la­cā tiek ie­lī­go­ti Jā­ņi. Tos, kā ie­rasts, ie­skan­di­na ar LKF Maz­sa­la­cas no­va­da ko­pas va­dī­tā­jas Nel­li­jas Nur­mi­kas gā­dī­bu.

Atbalss vēl ilgi skanēs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ska­nīgs, tvei­cīgs un skaists kā pa­ti va­sa­ra ri­tē­ja XII Lau­ku ko­ru fes­ti­vāls Maz­sa­la­cā.

Visapkārt zaļa zeme

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar kar­stu­mu un pēr­ko­na rū­ko­ņu pa­ma­lē pa­gā­jis tra­di­ci­o­nā­lais Pik­sā­ru baz­nī­cas Va­sar­svēt­ku kon­certs. Kopš tos rī­ko­jam, ne­kad tā pie dur­vīm nav smar­žo­jis jas­mīn­krūms, ap­kār­tē­jās pļa­vās sa­zie­dē­ju­šas ma­da­ras, mar­grie­ti­ņas un me­žā kū­ko­ju­šas dze­gu­zes.

Mūziķis no leģendas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

GUNTARS MUCENIEKS dzī­vo Kau­gu­ru pa­gas­tā, Be­ve­rī­nas no­va­dā, ta­ču ik pa lai­kam no mūs­pu­ses pa­zūd. Tāds vi­ņa darbs, tāds vi­ņā ne­mie­ra gars.

Caur sidraba birzi gāju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar tā­du mo­to rīt Aiz­krauk­lē sta­di­o­nā Dau­ga­vas kras­tā vai­rāk ne­kā 5300 Vid­ze­mes jau­nie­šu, vi­dē­jās pa­au­dzes un se­ni­o­ru de­ju ko­lek­tī­vu da­līb­nie­ki iz­de­jos Vid­ze­mes krāš­ņā­kos de­ju rak­stus.

Valmierieši muzicē Igaunijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las stī­gu or­ķes­tris Mai­jas Ozo­las un Da­ces Za­ri­ņas va­dī­bā pa­gā­ju­ša­jā svēt­die­nā cie­mo­jās Tar­tu (Igau­ni­ja), kur Zie­meļ­val­stu fes­ti­vā­la ie­tva­ros ko­pā ar Vid­man­tas Lou­ma­nie­nes un Kai­do Ot­sin­ga di­ri­ģē­ta­jiem Pa­ne­vē­žas (Lie­tu­va) un Tar­tu 1. mū­zi­kas sko­las ko­lek­tī­viem pie­da­lī­jās III Bal­ti­jas val­stu stī­gu or­ķes­tru sa­spē­lē.

Aicina "Jaunie Jāņi"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mier­mui­žas alus da­rī­ta­vas saim­nieks Ai­gars Ruņ­ģis vai­rāk­kārt uz­svē­ris, ka sa­va uz­ņē­mu­ma mi­si­ju ga­rā­kā lai­ka pos­mā redz ne ti­kai ra­žo­ša­nā, bet arī lat­vis­ko tra­dī­ci­ju kop­ša­nā un at­bal­stī­ša­nā. Ak­ti­vi­tā­tēm gas­tro­no­mis­kā tū­ris­ma po­pu­la­ri­zē­ša­nā Burt­nie­ku no­va­dā un vi­sā Vid­ze­mē šo­mē­nes klāt nāks Jau­nie Jā­ņi 2011. Stās­ta Aigars Ruņģis:

Ielūgums džeza "Parkā"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vienai no pirmajām pēckara celtnēm — Valmieras kinoteātrim Gaisma, kas pieskaitāms spilgtākajiem staļinlaiku sociālistiskā romantisma arhitektūras paraugiem, šogad aprit sešdesmitā gadskārta, un tas joprojām pilda savas pamatfunkcijas.

Pūķu svētki «Avotos»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras jau­nat­nes centrs «Vin­da» sest­dien spor­ta un at­pū­tas kom­plek­sa «Avo­ti» te­ri­to­ri­jā or­ga­ni­zē­ja 22. tra­di­ci­o­nā­los gai­sa pū­ķu svēt­kus gan ma­ziem, gan pie­au­gu­šiem pū­ķu dan­ci­nā­tā­jiem.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri