22. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Maigurs, Mārica, Māris

Kultūra un Izklaide

No Šveices caur Gruziju — Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

15. de­cem­brī ap­ri­tē­ja 113 ga­du, kopš Le­jas­cie­mā dzi­mu­si rakst­nie­ce, ese­jis­te un li­te­ra­tūr­fi­lo­zo­fe, Mūr­mui­žas tau­tas uni­ver­si­tā­tes di­bi­nā­tā­ja Zen­ta Mau­ri­ņa. Pa­gā­ju­ša­jā ce­turt­die­nā Ār­lie­tu mi­nis­tri­jā svi­nī­gi ti­ka at­klā­ta Zen­tas Mau­ri­ņas vēs­tu­ļu ko­lek­ci­jas iz­stā­de, kas ar Lat­vi­jas vēst­nie­ka Gru­zi­jā An­dra Vil­cā­na gā­dī­bu no Švei­ces at­ce­ļo­ju­si uz Rī­gu.

Ziemassvētku sarīkojumi jau sākušies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dau­dzās mā­cī­bu ie­stā­dēs sā­ku­šies Zie­mas­svēt­ku sa­rī­ko­ju­mi. Dau­dziem prie­ka pil­nais un ar ne­pa­cie­tī­bu gai­dī­tais no­ti­kums ir pir­mais mā­cī­bu ie­stā­dē, ci­tiem — jau pē­dē­jais. Kat­rā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē un sko­lā ir sa­vas tra­dī­ci­jas. Val­mie­rā svēt­kus fi­nan­si­ā­li ik ga­du at­bal­sta pil­sē­tas paš­val­dī­ba, sa­vu ie­gul­dī­ju­mu dod arī ve­cā­ki.

Eglīte mirdz arī Dikļos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zie­mas­svēt­ki jau jaun­ne­dēļ, to tu­vo­ša­nos ar kat­ru die­nu var iz­just ar­vien vai­rāk. Iz­dai­ļo­tu eg­lī­ti nu jau var at­rast kat­rā se­vi cie­no­ša pa­gas­ta cen­trā. Arī Dik­ļos treš­dien pus­dien­lai­kā svi­nī­gi ie­de­dza gais­mi­ņas iz­puš­ķo­tā eg­lī­tē.

Jaunas vēsmas skolu bibliotēkās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

10. de­cem­brī Val­mie­ras sko­lu, arī Be­ve­rī­nas, Burt­nie­ku, Ko­cē­nu, Maz­sa­la­cas, Nauk­šē­nu, Rū­jie­nas no­va­du sko­lu bib­li­o­tē­ku va­dī­tā­ji ti­kās ša­jā ga­dā pē­dē­jā se­mi­nā­rā Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas bib­li­o­tē­kā.

Bērzainē — deju kolektīvs, Zilaiskalnā — koris

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu no­va­da māk­sli­nie­cis­kās paš­dar­bī­bas ko­lek­tī­vu pulks ša­jā se­zo­nā kļu­vis kup­lāks.

Plānojam pasaules līmeņa koncertus mūspusē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau pirms kā­da lai­ka, ru­de­nī, laik­rak­stā stās­tī­ju par cie­mo­ša­nās Igau­ni­jā pēc Co­rel­li mū­zi­kas aģen­tū­ras uz­ai­ci­nā­ju­ma. Nu, tie­ši uz Lat­vi­jas valsts svēt­kiem, sa­nā­ku­si pret­vi­zī­te. Brī­dī, kad pie Nauk­šē­nu mui­žas beidz degt pē­dē­jās sve­ces, ie­ro­das Mail, Bir­gi­ta, Ro­lands un Ülle. Pa­tie­sī­bā sa­gai­du vi­ņus jau Un­gu­ri­ņos, lai pēc­pus­die­nas mij­krēs­lis un Lat­vi­jas ce­ļi ne­vieš igau­ņiem pār­lie­cī­bu, ka at­brau­ku­ši uz kā­du ne­ap­dzī­vo­tu un ne­iz­pē­tī­tu ze­mes da­ļu. Bet nē — šo­reiz tas ne­draud — Kar­si—Nui­jas ceļš esot at­gā­di­nā­jis Mē­ness ne­bei­dza­mus krā­te­rus, pil­dī­tus ar snie­ga put­ru.

Ziemas mežģīnes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

NORMUNDS CERCINS, uz­ņē­mējs, fo­to­māk­sli­nieks:

Rau, glu­ži svai­gas 12 fo­to­grā­fi­jas — vis­skais­tā­kās zie­mas mež­ģī­nes, kas no­tver­tas svēt­die­nā pirms pā­ris ne­dē­ļām ma­nu mā­ju ap­kārt­nē. Ta­gad tās ga­le­ri­jā Lai­pa ie­rā­mē­sim, uz­lik­šu sa­vu pa­rak­stu, jo kat­ra bil­de ir vie­nā ek­sem­plā­rā, kas var­būt par ka­pei­ku to­mēr cels to vēr­tī­bu. Un tra­di­ci­o­nā­lo dip­lo­mu vie­tā tās sa­ņems Lat­vi­jas bad­min­to­na se­ni­o­ru du­bult­spē­ļu čem­pi­o­nā­ta uz­va­rē­tā­ji.

Nav par ko žēloties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

INGA JANĪTE jau vai­rāk ne­kā 15 ga­dus ir Tri­kā­tas bib­li­o­tē­kas va­dī­tā­ja. Vi­ņa mā­cī­ju­sies Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā un Rī­gas Kul­tū­ras dar­bi­nie­ku teh­ni­ku­mā.

In­ga mūs uz­ņē­ma ar smai­du un in­te­re­san­tu aiz­rā­dī­ju­mu: va­ja­dzē­jis ie­ras­ties pirms mi­nū­tēm des­mit, kad di­vas tri­kā­tie­tes bib­li­o­tē­kā vien­lai­kus gri­bē­ju­šas la­sīt Lies­mu...

Dāvanā — deja gada lokos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien, 4. de­cem­brī, sa­vu la­bo sa­jū­tu prie­ku bi­ju­ša­jiem sa­vē­jiem, ģi­me­nēm, drau­giem, pa­gas­ta un pan­si­o­nā­ta Val­mie­ra ļau­dīm dā­vi­nās Val­mie­ras pa­gas­ta vi­dē­jās pa­au­dzes de­ju ko­pa So­lis (va­dī­tā­ja Ie­va Adā­vi­ča).

Gada režisors — Viesturs Meikšāns

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien, E. Smiļ­ģa 124. dzim­ša­nas die­nā, 17. rei­zi sim­bo­lis­kā Ska­tu­ves nag­la ti­ka pa­snieg­ta 15 no­mi­nā­ci­jās par 2009./2010. ga­da se­zo­nas la­bā­ko vei­ku­mu. La­bā­kos vis­pirms no­sau­ca žū­ri­jas pir­mās kār­tas eks­per­ti, kas no­ska­tī­jās 84 jaun­ies­tu­dē­ju­mus, bet par vie­nu vie­nī­go kat­rā no­mi­nā­ci­jā bal­so­ja ot­rās kār­tas eks­per­ti — te­āt­ra kri­ti­ķes V. Ča­ka­re, L. Ģī­bie­te, H. Ver­hous­tin­ska, re­ži­sors P. Kri­lovs, dra­ma­turgs Ē. Vil­sons.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri