26. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Varis, Eduards, Edvards

Kultūra un Izklaide

"Dziesmotās senatnes" skanīgā vasara

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras pa­gas­ta se­ni­o­ru an­sam­blim Dzies­mo­tā se­nat­ne pēc uz­stā­ša­nās Burt­nie­ku no­va­da Dzies­mu svēt­kos šo­va­sar tā īs­ti at­pūs­ties nav sa­nā­cis, jo jau 23. jū­li­jā va­ja­dzē­jis pie­da­lī­ties Pū­res pa­gas­ta svēt­kos, no rī­ta vēl pa­spē­ju­ši no­bal­sot re­fe­ren­du­mā, pēc tam sa­tik­ties kon­cer­tā ar jau zi­nā­miem un arī jau­niem ko­lek­tī­viem, pus­dien­lai­ku iz­man­tot, lai ie­pa­zī­tos ar ki­no­pil­sē­ti­ņu Ci­ne­vil­lu, ap­mek­lē­tu Les­te­ni un Jaun­mo­ku pi­li, die­nu no­slē­dzot ar va­ka­ra kon­cer­tu Pū­res pār­pil­dī­tā estrā­dē, stās­ta an­sam­bļa va­dī­tā­ja AUSMA DZINTARE.

Dzeja dažādām gaumēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­lo­da un mū­zi­ka ir šīs die­nas gal­ve­nās tē­mas, dze­ja — tās at­slē­ga, ar šā­diem vār­diem Lat­vie­šu va­lo­das aģen­tū­ras pār­stā­ve Vel­ga Lī­cī­te at­klā­ja bi­ling­vā­los dze­jas la­sī­ju­mus Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā, kur no­ti­ka «Ei­ro­pas va­lo­du die­nas 2011» pa­sā­ku­mi.

«Beverīnas ceļš» — nacionālās identitātes veidošanai un atpūtai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Be­ve­rī­nas — Tā­la­vas lat­ga­ļu 1216. ga­dā krie­vu no­de­dzi­nā­tās pils — mek­lē­ša­nai, kā at­zī­mē vēs­tur­nieks Mun­tis Auns, Lat­vi­jas vēs­tu­res iz­pē­tē pie­vēr­sta te­ju lie­lā­kā uz­ma­nī­ba tū­līt pēc Rī­gas iz­cel­smes un di­bi­nā­ša­nas pro­blē­mas iz­tir­zā­ša­nas. Tur­klāt daudz pla­šā­ku ska­nē­ju­mu Be­ve­rī­nas vārds gu­vis ne vēs­tur­nie­ku rak­stos, bet tau­tas mu­tē un do­mās, jau 19. gs. ot­ra­jā pu­sē kļūs­tot par na­ci­o­nā­lās paš­ap­zi­ņas vei­do­ša­nās vei­ci­nā­tā­ju un no­gri­mu­šās gais­mas pils — tau­tas ne­at­ka­rī­bas sim­bo­lu.

Izstāde «Mirkļi no projekta «Eiropas pilsētu leģenda»»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­stā­de «Mir­kļi no pro­jek­ta «Ei­ro­pas pil­sē­tu le­ģen­das»» Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas iz­stā­žu zā­lē «Le­dus­pag­rabs» līdz 30. sep­tem­brim ap­lū­ko­ja­ma Ei­ro­pas re­ģi­o­nu un pil­sē­tu at­vēr­to dur­vju die­nu ie­tva­ros. Tās au­tors ir An­tis Lū­sa — laik­rak­sta «Lies­ma» žur­nā­lists un fo­to­grāfs, kam jau bi­ju­šas vai­rā­kas iz­stā­des, pie­mē­ram, «Es va­rē­ju sa­dzie­dāt» (2010. g.) un «No sir­sni­ņas sir­sni­ņai» (2009. g.) Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā.

Beverīnas meklējumiem — desmit gadu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Val­mie­ras mu­ze­ja res­tau­rē­ta­jā grā­fu Lī­ve­na dzim­tas na­mā Bal­tu vie­nī­bas die­nai vel­tī­ta­jos zi­nāt­nis­ka­jos la­sī­ju­mos «Be­ve­rī­nu mek­lē­jot» da­žā­du no­za­ru pār­stāv­ji in­te­re­sen­tus ie­pa­zīs­ti­nā­ja ar Val­mie­ras no­va­da tei­kām un mī­tiem, jaun­at­klā­ju­miem, Be­ve­rī­nas ce­ļa iz­man­to­ša­nu tū­ris­mā un vēs­tu­ris­ko man­to­ju­mu.

Kā tapa pikkkuub un põlvpüksid

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tal­li­nas vec­pil­sē­tas māk­slas sa­lo­nos un rok­dar­bu vei­ka­li­ņos ne­re­ti ie­gā­dā­ja­mi Igau­ni­jas no­va­du sie­vie­šu brun­ču au­du­mi. Ti­kai tie nav ta­pu­ši Igau­ni­jā, bet gan Lat­vi­jā — igau­ņiem sa­vu amat­nie­ku da­ri­nā­ju­mi esot par dār­giem.

Tā vis nepadosies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dze­ja, ne­pa­do­dies! — sep­tem­bra tra­dī­ci­jai tāds uz­mun­dri­nošs mo­to šo­ru­den. Vis­maz Val­mie­rā tā ne­pa­do­das pa­gu­ru­mam, ap­ni­ku­mam un ie­spē­ja­mai vien­al­dzī­bai no da­tor­pa­au­dzes pu­ses. Ce­tur­to, piek­to — jau ku­ro ga­du Val­mie­ras bib­li­o­tē­ka Dze­jas die­nu no­slē­gu­mā pil­na jau­nu (un ne ti­kai) cil­vē­ku, dzirk­ste­lī­te acīs un kā­da pu­ķe sau­jā lī­dzi pa­ņē­mu­sies.

Līdzsvarā starp dzeju un tulkošanu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sep­tem­bris — Dze­jas mē­ne­sis. Tas iz­vē­lēts par go­du Rai­nim, un ar iz­vē­li ir trā­pīts des­mit­nie­kā. Pre­cī­zāk — vien­pa­dsmit­nie­kā, jo tie­ši 11. sep­tem­bris ir Rai­ņa dzim­ša­nas die­na, kad ik ga­du dze­ja sāk sa­vu uz­va­ras gā­jie­nu sko­lās, bib­li­o­tē­kās un mā­jās. Ce­turt­dien dze­ja at­nā­ca arī pie mums — Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā pil­na au­di­to­ri­ja sko­lē­nu gai­dī­ja tik­ša­nos ar dzej­nie­ku un tul­ko­tā­ju Ed­vī­nu Rau­pu.

Arī dzeja kā Sizifa akmens kalnā veļama

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cā dze­jas gai­tas sā­ku­sī Bai­ba Tal­ce ša­jās Dze­jas die­nās la­sī­tā­jiem at­dod tre­šo dze­jo­ļu krā­ju­mu «Si­zi­fa kom­plekss», tas ie­spiests Val­mie­ras ti­po­grā­fi­jā «La­pa». Tam at­la­sī­ti kopš 2006. ga­da rak­stī­ti dze­jo­ļi. Pirms ie­lū­ko­ja­mies jau­nu­mā, lū­dzu Bai­bu ne­daudz at­gā­di­nāt par se­vi.

Dzejas dienas Ramatā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­die­nas pēc­pus­die­nā Ra­ma­tas pu­sē ik­ga­dē­jās dze­jas die­nas pul­cē­ja šī li­te­ra­tū­ras vir­zie­na mī­ļo­tā­jus gan no tu­vē­jās, gan no tā­lā­kās ap­kārt­nes.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri