19. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Alnis, Andulis

Kultūra un Izklaide

Valmiera tauru skaņās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts aģen­tū­ras Kul­tūr­iz­glī­tī­bas un ne­ma­te­ri­ā­lā man­to­ju­ma centrs (KNMC) rī­ko­tais Lat­vi­jas pū­tē­ju or­ķes­tru kon­kurss šo­pa­va­sar no ie­ras­tās Jel­ga­vas bi­ja pār­cē­lies uz Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tru, kur di­vas die­nas gaiss vir­mo­ja pār­sva­rā va­re­nās un pa­vi­sam re­tu rei­zi ne tik ko­šās tau­ru ska­ņās. Šā­das ska­tes liek pār­do­māt pa­veik­to un vēl da­rā­mo, tā­pēc sa­ru­na ar KNMC ko­lek­tī­vās mu­zi­cē­ša­nas no­za­res eks­per­ti ASTRĪDU ĶĒNIŅU.

Brenguļu vērtību apzinātājs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Be­ve­rī­nas no­va­dā Edu­ar­du Lau­ri pa­zīst gan kā šīs pu­ses vēs­tu­ris­ko vēr­tī­bu ap­zi­nā­tā­ju, gan arī kā si­tu­ā­ci­jas la­bu pa­zi­nē­ju. — Gri­bu da­rīt vien­al­ga ko, bet lai tas bū­tu Bren­gu­ļu pa­gas­ta la­bā, — viņš sa­ka.

Liesmiņas 25. pavasaris

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tau­tas de­jas tra­dī­ci­jām Val­mie­rā ir stip­ras sak­nes — de­jo pirms­sko­las ve­cu­ma bēr­ni, sko­lē­ni, jau­nie­ši kul­tū­ras na­mos. Nu­pat spirg­tās jau­nī­bas svēt­kus ar ko­šu kon­cer­tu aiz­va­dī­ja JC «Vin­da» ko­lek­tīvs Lies­mi­ņa.

Dažādu nokrāsu mirkļi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

J. Vī­to­la ka­mer­mū­zi­kas zā­le K. Bau­ma­ņa ie­lā, Val­mie­rā, 30. mar­tā bi­ja klau­sī­tā­ju pār­pil­dī­ta. Val­mie­rie­ši, go­di­not mūs­pu­sē dzi­mu­šo un au­gu­šo kom­po­nis­tu, pia­nis­tu pro­fe­so­ru Jā­ni Ķe­pī­ti, svi­nē­ja mu­zi­ko­lo­ģes, vēs­tur­nie­ces Lo­li­tas Fūr­ma­nes grā­ma­tas «Dar­ba bi­te. Ķe­pī­tis» at­vēr­ša­nas svēt­kus.

Skanīga diena

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jā sā­ku­šās ko­ru ska­tes, jau do­mā­jot par 2013. ga­da Lat­vi­jas Dzies­mu svēt­kiem. Svēt­dien ti­ka vēr­tē­ti arī kād­rei­zē­jā Val­kas un Val­mie­ras ra­jo­na ko­ri.

Dzimtas stāstos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras in­te­grē­tās bib­li­o­tē­kas bēr­nu ap­kal­po­ša­nas no­da­ļā kon­kur­sa Ma­nas dzim­tas stāsts par Val­mie­ru no­slē­gu­mu kār­to­ja gal­ve­nā bib­li­o­te­kā­re Gai­da Ar­ta Sau­kā­ne. Kon­kur­sam bi­ja ie­sū­tī­ti 42 dar­bi: Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­la (bib­li­o­te­kā­re Ive­ta Jan­čev­ska), Val­mie­ras pa­mat­sko­la (sko­lo­tā­ja Ai­ga Ku­kai­ne), Val­mie­ras Pār­gau­jas pa­mat­sko­la (sko­lo­tā­ja Ilu­ta Dun­de­re). Da­ži dar­bi arī no Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las. Šā­dās ak­ti­vi­tā­tēs ne­pie­da­lās Val­mie­ras 2. vi­dus­sko­la.

Ar cerību uz rokfestivālu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šās piekt­die­nas va­ka­rā mu­zi­kā­la­jā bā­rā Chill Inn maz­pa­zīs­ta­mo gru­pu kon­kur­sa Sta­ge Num­ber One fi­nā­lā uz­stā­jās at­la­ses kār­tās par ska­nī­gā­ka­jām un sav­da­bī­gā­ka­jām at­zī­tās gru­pas — Ap­o­fe­oz Band, CanZone, Ka­ķis Mai­sā, Me­die­val Child, Po­wergy un The Next Ones, bet pēc kon­kur­sa klau­sī­tā­jus un da­līb­nie­kus prie­cē­ja īpa­šie vie­si — gru­pa Tri­ā­nas parks.

Apmaldījušos piecdesmitgadnieku salidojums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

«Ak tad vi­ņai šķiet, ka mēs esam zu­du­sī pa­au­dze?» ir vie­na no rep­li­kām, ko par Val­mie­ras drā­mas te­āt­ra jau­nā­ko ie­stu­dē­ju­mu Mā­ko­ņains, ie­spē­jams skaid­ro­sies nā­cās dzir­dēt pēc pirm­iz­rā­des. «Vi­ņa» ir te­āt­ra di­rek­to­re un dra­ma­tur­ģe Evi­ta Snie­dze. Iz­rā­di, ku­ras žan­ra ap­zī­mē­jums ir dī­vains kla­ses­bied­ru sa­li­do­jums, ir vieg­li, pat pa­tī­ka­mi ska­tī­ties, un ti­kai pēc tam nāk at­skār­sme, ka re­dzē­tais ir daudz drū­māks un pat tra­ģis­kāks ne­kā li­cies sā­ku­mā.

Noskata deju lieluzveduma «Tēvu laipas» repertuāru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā de­jo­ja pā­ri par trīs­des­mit tau­tas de­ju ko­lek­tī­vu — tā­das pa­zīs­ta­mas ko­pas, kā Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tes «Kal­ve», Jel­ga­vas «Diž­dan­cis», Bal­vu «Ri­ka», Og­res «Rak­sti», «Ro­ta­ļa», «Lies­ma», «Lī­go», «Teik­sma», «Vek­tors», «Au­sek­lī­tis», «Og­lī­te» no Rī­gas un ci­ti tau­tas de­ju an­sam­bļi, jau­nie­šu, vi­dē­jās pa­au­dzes un se­ni­o­ru de­ju ko­lek­tī­vi. Vi­ņi žū­ri­jai (De­ju svēt­ku go­da virs­va­dī­tā­ja In­grī­da Edī­te Sau­lī­te, ho­reo­grā­fe Ri­ta Spal­va, Valsts iz­glī­tī­bas sa­tu­ra cen­tra spe­ci­ā­lis­te, ho­reo­grā­fe Il­ze Ma­žā­ne u. c.) pa­rā­dī­ja re­per­tu­ā­rā jau eso­šās un arī jaun­ra­des de­jas, kas va­rē­tu pre­ten­dēt uz ie­kļau­ša­nu XXV Vis­pā­rē­jo lat­vie­šu Dzies­mu un XV De­ju svēt­ku de­ju liel­uz­ve­du­ma «Tē­vu lai­pas» re­per­tu­ā­rā. 2013. ga­dā svēt­ku de­ju liel­uz­ve­dums pa­re­dzēts kā stāsts par lat­vie­ti, kas iz­de­jo lat­vis­kās vēr­tī­bas kā de­vi­ņas lai­pas, kas ie­ļau­tas čet­rās de­ju pī­nēs.

Apzinot pagasta kultūras bagātības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau rak­stī­jām par Igau­ni­jas — Lat­vi­jas pār­ro­be­žu pro­jek­ta Ne­ap­zi­nā­tās kul­tū­ras man­to­ju­ma vēr­tī­bas ko­pē­jā da­bas un kul­tū­ras tel­pā no­slē­gu­mu Ko­cē­nu no­va­dā. Ar iz­pē­tes gai­tu un re­zul­tā­tiem Dik­ļu pa­gas­tā «Lies­mā» jau ie­pa­zīs­ti­nā­ja vēs­tur­nieks un no­vad­pēt­nieks Gints Sku­tāns. Šo­reiz par ap­zi­nā­tām kul­tū­ras vēr­tī­bām sa­vā pa­gas­tā stās­ta ko­cē­nie­tis VALTERS GRĪVIŅŠ.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri