23. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija

Kultūra un Izklaide

Oleros, kultūras saliņā

Reģistrēties, lai varētu balsot
4

—    Es ap­brī­no­ju šos di­vus cil­vē­kus, — at­zīst māk­slas vēs­tur­nie­ce Bai­ba Eg­lī­te.

Ru­na ir par Kār­li un Ie­vu Ze­mī­šiem bied­rī­bā Ole­ru mui­ža. Sa­vā dzī­ves vie­tā Je­ru pa­gas­tā — dzi­ļos lau­kos, ska­to­ties no Rī­gas — vi­ņi ra­dī­ju­ši kul­tū­ras sa­li­ņu, ku­rā sa­skar­sme ar pro­fe­si­o­nā­lu māk­slu ie­spē­ja­ma jeb­ku­ram cil­vē­kam, ku­ru tā in­te­re­sē. Ole­ru mui­žas ēka pēc uguns­grē­ka vēl at­dzimst grū­ti un il­gi, bet Ze­mī­šu ģi­me­nes nams kād­rei­zē­jā klē­tī ir ga­na plašs, lai uz­ņem­tu augst­vēr­tī­gu kon­cer­tu klau­sī­tā­jus, iz­rā­žu ska­tī­tā­jus, res­tau­rā­ci­jas un mū­zi­kas in­stru­men­tu bū­ves, ko­ka dar­bu en­tu­zi­as­tus, do­tu pa­jum­ti ak­tie­ru va­sa­ras no­met­nēm. Ze­mī­ši, to vi­su ne­sav­tī­gi or­ga­ni­zē­jot, mui­žas kom­plek­su iz­vei­do­ju­ši par sa­va vei­da kul­tū­ras cen­tru. Var pie­bilst: iz­ci­li pras­mī­gi iz­man­to­jot Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas fon­du at­bal­stu, tā­pēc in­te­re­sen­tiem tas viss tiek par bal­tu vel­ti.

Un kompass rāda Valmieru un Priekuļus mazliet

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gru­pa Lab­vē­lī­gais tips nu jau vai­rā­kus ga­dus Lat­vi­jas TV vē­ro­tā­jiem pa­līdz sa­gai­dīt Jau­no ga­du, bet 21. jan­vā­rī tai pa­re­dzē­ta uz­stā­ša­nās Mul­ti­klu­bā. Lai arī gru­pā mu­zi­cē, tā teikt, pa­zīs­ta­mas ve­cas se­jas, aiz­va­kar sa­zva­nī­ta­jam Lab­vē­lī­gā ti­pa gal­ve­na­jam so­lis­tam An­drim Frei­den­fel­dam ali­as Fre­dim to­mēr vis­pirms lū­dzu pa­rak­stu­rot kat­ru sa­vu mu­zi­kan­tu.

Dukuru industriālais pagānisms

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ie­rau­ga tuk­šu mo­to­cik­la bā­ku, kas at­gā­di­na mar­sie­ša gal­vu. Va­jag tā­du uz­tai­sīt. Gri­bas ar krā­sām, vēl kaut ko. Ap­mē­ram treš­da­ļa ide­ju iz­do­das. Kaut kas no re­a­li­zē­ta­jām ir Val­mie­ras mu­ze­jā me­tā­la meis­ta­ru An­dra un Nau­ra Du­ku­ru iz­stā­dē «In­dus­tri­ā­lais pa­gā­nisms». Nau­rim šī ir pir­mā, tē­vam nez ku­rā. An­dris:

Tā bija atmoda

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ma­tīss Kau­dzī­te 1878. ga­dā iz­de­vis grā­ma­tu Brā­ļu drau­dze Vid­ze­mē. In­te­re­san­tas no­rā­des: iz­do­ta ar drau­gu pa­lī­dzī­bu, dru­kā­ta Rī­gā pie M. Ja­kob­so­na Vē­ve­ru ie­lā, ie­pre­tim li­nu sva­riem.

Bet pa­gā­ju­šā ga­da no­ga­lē LU Aka­dē­mis­ka­jā ap­gā­dā iz­do­ta Gun­da­ra Cei­pes grā­ma­ta Lat­vi­jas Brā­ļu drau­dzes vēs­tu­re 1918 — 1940. Pa­ma­tī­gais darbs ta­pis ar Stok­hol­mas Brā­ļu drau­dzes at­bal­stu.

Noslēdzies Valmieras fotokonkurss

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piektdien Valmieras kultūras centrā tika sumināti Valmieras 5. fotokonkursa laureāti un vienlaikus atklāta fotokonkursa darbu izstāde.

Divdesmit skanīgas ziemas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien Val­mie­rā div­des­mi­to rei­zi sa­vu ska­nē­ju­mu sāks ik­ga­dē­jais Zie­mas (sā­kot­nē­ji Se­nās) mū­zi­kas fes­ti­vāls, kas ie­man­to­jis sta­bi­lu vie­tu gan iz­pil­dī­tā­ju, gan klau­sī­tā­ju sir­dīs.

Saistoši par izdzīvošanu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes Augst­sko­las un Vid­ze­mes Mūž­iz­glī­tī­bas cen­tra ap­rū­pē tur­pi­nās za­ļā dzī­ves­vei­da sko­las no­dar­bī­bas. Pir­ma­jā rei­zē bi­ja tik­ša­nās ar folk­lo­ris­tu, et­no­grā­fu An­dri Ka­pus­tu. Bet 5. jan­vā­rī ai­ci­nā­ja li­te­ra­tūr­zi­nāt­nie­ces, ha­bi­li­tē­tās fi­lo­lo­ģi­jas dok­to­res, pro­fe­so­res Ja­nī­nas Kur­sī­tes lek­ci­ja 21. gs. cil­vē­ku iz­dzī­vo­ša­nas mi­ni­mums. Tau­tas dzied­nie­cī­ba, dzim­tā va­lo­da, vār­da spēks.

Gada aktieri — Elīna Vāne un Tālivaldis Lasmanis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­tur­to ga­du, ga­diem mi­jo­ties, Val­mie­ras drā­mas te­āt­ris pie­dā­vā­ja svēt­ku kon­cert­uz­ve­du­mu — šo­reiz Kat­ram sa­vu sap­ņu ze­mi, at­ska­ņo­jot dzies­mas no Tum­sas, Au­to­bu­sa de­be­sīs, Prā­ta Vēt­ras u. c. re­per­tu­ā­ra, kon­cer­ta ot­ro da­ļu vel­tot Val­ta Pū­ces kom­po­zī­ci­jām no Ma­ra­nas zel­ta fon­da. Kā vien­mēr, man pa­ti­ka vai ne­pa­ti­ka do­mas sa­da­lās, to­mēr te­āt­ra po­zī­ci­ja ir ne­mai­nī­ga: ko­lek­tī­va māk­sli­nie­cis­kie kri­tē­ri­ji ne­ma­zi­nā­sies. Ie­spē­jams tā­pēc uz­sni­ga snie­dziņš balts pie­kri­tē­ji pa­li­ka skum­di­nā­ti un pat jau­nā ak­tie­ra Nei­ma­ņa la­bais mu­zi­kā­lais snie­gums ne­mai­nī­ja vi­ņu vis­pā­rē­jo vēr­tē­ju­mu.

Gads bijis skanīgs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā no­teik­ti var sa­cīt par pēr­no ga­du Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra vī­ru ko­ra Iman­ta mū­žā.

Imanta Lancmaņa gleznas Valmieras muzejā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Līdz pat jan­vā­ra bei­gām Val­mie­ras mu­ze­jā ska­tā­ma Run­dā­les pils di­rek­to­ra, iz­ci­las per­so­nī­bas Lat­vi­jas māk­slā un sa­bied­ris­ka­jā dzī­vē IMANTA LANCMAŅA per­so­nāl­iz­stā­de.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri