16. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Glorija, Banga

Kultūra un Izklaide

Krāsainā brīnumā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras bib­li­o­tē­kas bēr­nu ap­kal­po­ša­nas no­da­ļā jau no 1. feb­ru­ā­ra ska­tā­ma iz­ci­lās māk­sli­nie­ces Mar­ga­ri­tas Stā­ras­tes ilus­trē­to grā­ma­tu iz­stā­de. 2. feb­ru­ā­rī vi­ņai bi­ja 97 ga­du ju­bi­le­ja. Māk­sli­nie­ces vei­ku­mā ap­mē­ram simts grā­ma­tu, vai­ru­mam to vi­ņa ir gan zī­mē­ju­mu, gan tek­stu au­to­re. No zī­mē­ju­miem ci­tu au­to­ru grā­ma­tām po­pu­lārs ir Alek­se­ja Tol­sto­ja darbs Zel­ta at­slē­dzi­ņa. llgsto­ša ra­do­ša sa­dar­bī­ba vi­ņai bi­ju­si ar dau­dzu bēr­niem rak­stī­to grā­ma­tu au­to­ri Zen­tu Ēr­gli. Mar­ga­ri­tas Stā­ras­tes zī­mē­ju­mi bi­ju­ši pa­ma­tā dau­dzu leļ­ļu un vai­rā­ku iz­rā­žu de­ko­rā­ci­ju vei­do­ša­nai Leļ­ļu te­āt­rī. Vi­ņa zī­mē­ju­si un bi­ju­si ra­do­ša vēl pirms pā­ris ga­diem.

Virsotnē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien ie­rak­stu zel­ta bur­tiem pil­sē­tas mū­zi­kas vēs­tu­rē iz­da­rī­ja Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las ve­cā­ko kla­šu ko­ris di­ri­ģen­tes Irē­nas Zel­ča va­dī­bā, Jā­ze­pa Vī­to­la Lat­vi­jas Mū­zi­kas aka­dē­mi­jas Lie­la­jā zā­lē kļūs­tot par Jā­ze­pa Vī­to­la II Lat­vi­jas mū­zi­kas sko­lu ko­ru un an­sam­bļu kon­kur­sa Lai skan... Lie­lās bal­vas ie­gu­vē­jiem.

Gatavojas skatei un vidzemnieku sadancošanai Aizkrauklē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā cits ci­tu at­bil­sto­ši sa­vai iz­vē­lē­ta­jai de­ju gru­pai no­mai­nī­ja vi­dē­jās pa­au­dzes un jau­nie­šu de­ju ko­lek­tī­vi.

Studija kā mākslas terapija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā ap­ska­tā­ma Tau­tas tē­lo­tā­jas māk­slas stu­di­jas 55 ga­du ju­bi­le­jas iz­stā­de.

Mūzikai neviens nevar neko padarīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­va­kar le­ģen­dā­rā val­mie­rie­te pia­nis­te Jautrīte Putniņa Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­la­jā ope­rā sa­ņem Lie­lo mū­zi­kas bal­vu par mū­ža ie­gul­dī­ju­mu. 8. marts ir arī Jaut­rī­tes dzim­ša­nas die­na, un šo­gad vi­ņas ga­ra­jam un, kā vi­ņa pa­ti sa­ka, «dī­vai­na­jam» dzī­ves gā­ju­mam pie­pul­cē­jas as­toņ­des­mit ot­rais gads. Var­būt kā­dam šķi­tīs, ka šā­dā ve­cu­mā jau ir pa­teikts viss, bet ie­spē­jams, ka tie­ši tad ir vis­vai­rāk ko teikt.

Skaistas, jaunas un skanīgas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šau­bu nav — Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra sie­vie­šu ko­ris Ju­ma­ra, kaut arī skan jau vai­rāk ne­kā trīs­des­mit ga­dus, un ti­kai ga­du jau­nā bied­rī­ba «Dzies­mu ko­pa Anu­ļa» tā­das ir. Kopš jan­vā­ra sie­vas bur­tis­ki mirdz jau­nos Val­mie­ras no­va­da tau­tis­kos tēr­pos.

Masļeņica — atvadas no ziemas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras 2. vi­dus­sko­las au­dzēk­ņi un pe­da­go­gi, Je­ļe­nas Mo­ro­zo­vas or­ga­ni­zē­ti, va­kar svi­nē­ja tra­di­ci­o­nā­los krie­vu zie­mas at­va­du svēt­kus Mas­ļe­ni­ca. Tra­dī­ci­ja pra­sa svēt­ku iz­klai­des, kat­ru die­nu jā­iet cie­mos vai pa­šiem jā­sa­gai­da cie­mi­ņi un daudz jā­ēd. Viens no gal­ve­na­jiem iz­klai­des vei­diem ir mas­ka­rā­de, kur ob­li­gā­ti jā­pār­ģērb­jas līdz ne­pa­zī­ša­nai vai jā­ie­ti­nas ka­žo­kā no ma­tu ga­liem līdz pa­pē­žiem.

Skolēnu teātra "Sprīdītis" pirmizrāžu laiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las sko­lē­nu te­āt­rī Sprī­dī­tis pirm­iz­rā­de se­ko pirm­iz­rā­dei — Sma­rag­da pil­sē­tas bur­vis, Li­li­ju ezers, bet 22. feb­ru­ā­rī — Blau­ma­nis pre­cī­bās.

Kā Auzu Jānis koktupelēs Nabagdanci rāva

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­die­nas pēc­pus­die­nā Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra kon­cert­zā­lē uz II Bal­ti­jas val­stu jau­nie­šu stī­gu or­ķes­tru fes­ti­vā­lu bi­ja ie­ra­du­šies ko­lek­tī­vi no Tar­tu (Igau­ni­ja), Pa­ne­vē­žas (Lie­tu­va) un Val­mie­ras (Lat­vi­ja) mū­zi­kas sko­lām.

Lāču dārza medus podiņš atceļo uz "Vindu"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras jau­nat­nes cen­tra Vin­da te­āt­ra spor­ta ko­man­das vi­dus­sko­las gru­pa Bal­vu vil­ka te­āt­ra spor­ta tur­nī­rā 6 ko­man­du kon­ku­ren­cē ar 44 pun­ktiem no mak­si­mā­la­jiem 45 pār­lie­ci­no­ši bi­ja la­bā­kā un ie­gu­va ce­ļo­jo­šo bal­vu — Lā­ču dār­za lā­ču­ka me­dus po­di­ņu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri