23. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Kultūra un Izklaide

"Notiņu" solistēm aplaudē Rīgā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Des­mit ga­du ju­bi­le­ju šo­gad at­zī­mē Lat­vi­jas Ra­dio kon­kurss Jau­nās zvaig­znes un, tur­pi­not la­bo tra­dī­ci­ju, trīs ne­dē­ļas pēc kār­tas Lat­vi­jas jau­nie dzie­dā­tā­ji ti­ka ai­ci­nā­ti uz­stā­ties uz tirdz­nie­cī­bas cen­tra Spi­ce Li­do bēr­nu pil­sē­ti­ņas ska­tu­ves.

Dziesma turpināsies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien, 15. ok­tob­rī, Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tes Lie­la­jā au­lā, Lat­vi­jas ko­ru svēt­vie­tā, pul­cē­jās Lat­vi­jas ko­ru di­ri­ģen­ti. Ti­ka pār­ru­nā­tas vai­rā­kas ļo­ti bū­tis­kas ko­ru ak­tu­a­li­tā­tes.

Lai skan kokle

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ok­tob­ris Bēr­zai­nes pa­gas­tā sā­kās ar Vid­ze­mes kok­lē­tā­ju sa­ie­tu. Et­no­grā­fis­kās kok­les spē­les en­tu­zi­as­ti un in­te­re­sen­ti ie­ra­dās no Rī­gas, Val­mie­ras, Ma­do­nas, Jaun­pie­bal­gas, Lim­ba­žiem, Dru­vie­nas un Va­rak­ļā­niem.

Dizaina izstādē Balts. Melns. Sarkans

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras pa­gas­ta bib­li­o­tē­ka pen­si­o­nā­ru klu­bā Mež­ābe­le 14. ok­tob­ra pēc­pus­die­nā svi­nē­ja 65 ga­du ju­bi­le­ju. To, svei­cē­jiem pul­cē­jo­ties, ie­va­dī­ja fo­na mū­zi­ka, sve­ču lies­mas un bib­li­o­tē­kas va­dī­tā­jas Irē­nas Jek­še­vi­cas mei­tas An­tras fo­to­grā­fi­ju iz­stā­de.

Grāmatas lasa un lasīs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras pa­gas­ta bib­li­o­tē­ka pen­si­o­nā­ru klu­bā Mež­ābe­le 14. ok­tob­ra pēc­pus­die­nā svi­nē­ja 65 ga­du ju­bi­le­ju. To, svei­cē­jiem pul­cē­jo­ties, ie­va­dī­ja fo­na mū­zi­ka, sve­ču lies­mas un bib­li­o­tē­kas va­dī­tā­jas Irē­nas Jek­še­vi­cas mei­tas An­tras fo­to­grā­fi­ju iz­stā­de.

Valmieras friziermeistari Maiami

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar uz Gold­well ik­ga­dē­jo starp­tau­tis­ko fi­nā­lu Mai­a­mi, Ame­ri­kas Sa­vie­no­ta­jās val­stīs, de­vās Val­mie­ras sa­lo­na So­ho fri­zier­meis­ta­ri Sa­ni­ta Ādam­so­ne un Il­mārs Eg­lī­tis ar sa­viem mo­de­ļiem.

Inese Stepane: garlaicīgi nav

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zi­lā­kal­na kul­tū­ras na­ma va­dī­tā­ja INESE STEPANE pa­gas­tā sa­vu­laik ie­nā­ku­si no Val­mie­ras, strā­dā­ju­si pa­gas­ta pa­do­mē par sek­re­tā­ri. Kad at­brī­vo­jās kul­tū­ras na­ma va­dī­tā­jas vie­ta, lo­ģis­ki bi­ja tur­pi­nāt dar­bu sa­vā pro­fe­si­jā, jo Kul­tū­ras un iz­glī­tī­bas dar­bi­nie­ku teh­ni­ku­mā vi­ņa ie­gu­vu­si re­ži­so­res dip­lo­mu.

Burtnieku Burulis — jau astotais

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

BURULIS jeb Burt­nie­ku Ru­dens Li­te­ra­tū­ras Sa­rī­ko­jums šo­ru­den bi­ja vel­tīts cit­tau­tie­šu pie­ne­su­mam Lat­vi­jas kul­tūr­tel­pā.

"Dziesmotās senatnes" skanīgā vasara

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras pa­gas­ta se­ni­o­ru an­sam­blim Dzies­mo­tā se­nat­ne pēc uz­stā­ša­nās Burt­nie­ku no­va­da Dzies­mu svēt­kos šo­va­sar tā īs­ti at­pūs­ties nav sa­nā­cis, jo jau 23. jū­li­jā va­ja­dzē­jis pie­da­lī­ties Pū­res pa­gas­ta svēt­kos, no rī­ta vēl pa­spē­ju­ši no­bal­sot re­fe­ren­du­mā, pēc tam sa­tik­ties kon­cer­tā ar jau zi­nā­miem un arī jau­niem ko­lek­tī­viem, pus­dien­lai­ku iz­man­tot, lai ie­pa­zī­tos ar ki­no­pil­sē­ti­ņu Ci­ne­vil­lu, ap­mek­lē­tu Les­te­ni un Jaun­mo­ku pi­li, die­nu no­slē­dzot ar va­ka­ra kon­cer­tu Pū­res pār­pil­dī­tā estrā­dē, stās­ta an­sam­bļa va­dī­tā­ja AUSMA DZINTARE.

Dzeja dažādām gaumēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­lo­da un mū­zi­ka ir šīs die­nas gal­ve­nās tē­mas, dze­ja — tās at­slē­ga, ar šā­diem vār­diem Lat­vie­šu va­lo­das aģen­tū­ras pār­stā­ve Vel­ga Lī­cī­te at­klā­ja bi­ling­vā­los dze­jas la­sī­ju­mus Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā, kur no­ti­ka «Ei­ro­pas va­lo­du die­nas 2011» pa­sā­ku­mi.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri