19. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Alnis, Andulis

Kultūra un Izklaide

Ģimenes svētki

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Val­mie­rā no­ti­ka Ģi­me­nes svēt­ki. Pie kul­tū­ras cen­tra in­te­re­sen­ti jau­nat­nes cen­tra «Vin­da» sko­lo­tā­ju va­dī­bā ra­do­ša­jās darb­nī­cās va­rē­ja iz­ga­ta­vo­jot no pa­pī­ra da­žā­das lie­tas vai uz­spē­lēt gal­da spē­les. Ak­tī­vā­ku at­pū­tu pie­dā­vā­ja SIA «Lec un mi­nies».

Kad dvēsele runā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vār­di nav cil­vē­ki.

Vārds ir pil­nīgs.

Cil­vēks — ce­ļā uz to.

Ta­mā­ra Skrī­na

 

Pir­mā mā­cī­bu die­na pēc Liel­die­nām Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā no­ri­tē­ja li­te­rā­ri mu­zi­kā­lā gai­sot­nē, jo pla­šā­kai pub­li­kai ti­ka no­dots sko­las li­te­rā­rais žur­nāls Li­ra, kas ir ģim­nā­zi­jas bib­li­o­te­kā­res Sar­mī­tes Ro­zen­ba­has lo­lo­jums, nu jau ot­rais — pir­mā Li­ra iz­nā­ca 2005. ga­dā. Žur­nā­la da­tor­no­for­mē­jums ir in­for­mā­ti­kas sko­lo­tā­ja Mār­ti­ņa Ābe­les no­pelns.

«Salacas balsis» skan arvien plašāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien, 30. ap­rī­lī, jau tre­šo ga­du Maz­sa­la­cā ska­nē­ja jau­no iz­pil­dī­tā­ju kon­kur­sa «Sa­la­cas bal­sis» 1. kār­tas kon­certs, pir­mo ga­du pie­da­lī­ties ti­ka ai­ci­nā­ti arī dzie­dā­tā­ji no ci­tām pil­sē­tām. Kon­kur­sa pus­fi­nā­lā uz­stā­jās 51 da­līb­nieks no Val­mie­ras, Prie­ku­ļiem, Rī­gas un Maz­sa­la­cas.

Ceļazīme dziesmā un mūzikā — 25 gadi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa dziesmas, mūzikas un dejas ceļu Rencēnu folkloras kopa «Rota» piestājusi divdesmit piektajā pieturā. Kolektīva popularitāte novērtēta visā Latvijā.

Draudzes mīlestības dāvana

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms Liel­die­nām Val­mie­ras Sv. Sī­ma­ņa drau­dzē bi­ja aiz­kus­ti­nošs la­bes­tī­bas mir­klis — svēt­die­nas sko­las au­dzēk­nei un Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las skol­nie­cei Kris­ti­ā­nai Svit­kai drau­dze uz­dā­vi­nā­ja īpa­šu mī­les­tī­bas dā­va­nu — jau­nu flau­tu.

Liepa Valmierai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Māk­slas mē­ne­sī Val­mie­ras mu­ze­ja te­ri­to­ri­jā at­klā­ta me­tāl­māk­sli­nie­ka An­dra Du­ku­ra vei­do­ta lie­pa.

Straujākais igaunis starp latviešiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien, 19. ap­rī­lī, 55 ga­du ju­bi­le­ja būs vie­nam no Val­mie­ras te­āt­ra pa­zīs­ta­mā­ka­jiem ak­tie­riem — Janusam Johansonam. Pa­ma­nāms viņš ir ne ti­kai tā­pēc, ka ik lo­ma ir ie­zī­mī­ga un pro­fe­si­o­nā­li no­spē­lē­ta, bet arī ne­rim­tī­gās sa­bied­ris­kās dar­bo­ša­nās dēļ. «Pa­gas­ta lā­pa,» — tā sme­jo­ties vi­ņu no­dē­vē kur­sa­bied­re­ne Ine­se Ra­mu­te, un tas va­rē­tu būt ju­bi­lā­ra la­bā­kais rak­stu­ro­jums.

... un es iešu un iešu!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­tur­to ga­du gai­šā un bēr­niem tu­vā Sprī­dī­ša vār­di šo­dien un rīt ska­nēs Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā, kur sko­la un tās te­āt­ris Sprī­dī­tis sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes kul­tū­ras un māk­slas bied­rī­bu Ha­ri­tas un Lat­vi­jas dra­ma­tur­gu ģil­di rī­ko Lat­vi­jas bēr­nu un jau­nie­šu te­āt­ra fes­ti­vā­lu ...un es ie­šu un ie­šu!

Visi 25 — Vidzemes deju svētku dalībnieki

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā ir la­bā­kā zi­ņa, ko sest­dien Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā Val­mie­ras ap­riņ­ķa de­ju ko­lek­tī­viem pa­vēs­tī­ja ska­tes žū­ri­ja, ko va­dī­ja svēt­ku Go­da virs­va­dī­tā­ja In­grī­da Edī­te Sau­lī­te (de­jo­tā­ji vi­ņu ar pa­va­sa­rī­gu pu­ķu puš­ķi un ap­lau­siem su­mi­nā­ja arī dzī­ves svēt­kos), ho­reo­grā­fe un Vid­ze­mes de­ju svēt­ku virs­va­dī­tā­ja Gun­ta Sku­ja, svēt­ku māk­sli­nie­cis­kā va­dī­tā­ja Ive­ta Pē­ter­so­ne-Laz­dā­ne un kul­tūr­iz­glī­tī­bas un ne­ma­te­ri­ā­lā man­to­ju­ma cen­tra de­jas eks­per­te Ma­ru­ta Al­pa.

Nesteidzīgi noslēpumainais klusums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ap­rī­lis jau dau­dzus ga­dus sais­tās ar Māk­slas die­nām. Bi­ja laiks, kad pla­ši vē­rās iz­stā­žu dur­vis, māk­sli­nie­ki gā­ja ie­lās un ti­kās ar sa­vu dar­bu ska­tī­tā­jiem, ar lai­ku vē­rie­nī­gums sa­pla­ka, bet tas ne­no­zī­mē, ka māk­slas dzī­ve pie­klu­su­si. Māk­sli­nie­ki strā­dā, un va­ja­dzī­ba pēc ra­do­šās do­mas nav zu­du­si. Vai­rā­kus ga­dus Val­mie­rā ap­rī­lis ir māk­slas mē­ne­sis, kad pie­dā­vā ne­ik­die­niš­ķus kul­tū­ras pa­sā­ku­mus. Piekt­dien māk­slas mē­ne­si ie­va­dī­ja skaists no­ti­kums — Val­mie­ras mu­ze­ja Iz­stā­žu na­mā at­klā­ja Ie­vas La­pi­ņas Straz­dī­tes 1. per­so­nāl­iz­stā­di «Klu­sums», ko re­dzēt nu reiz nu­dien ir vērts! Bet sest­dien, 16. ap­rī­lī, vie­nos mu­ze­ja pa­gal­mā ar SIA «Val­mie­ras ūdens» at­bal­stu ak­ci­jā «Lie­pa Val­mie­rai» pie­da­lī­sies me­tāl­māk­sli­nieks An­dris Du­kurs. Ik­viens ap­mek­lē­tājs va­rē­šot iz­vei­dot arī sa­vu lie­pu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri