19. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Liza, Līze, Elizabete, Betija

Kultūra un Izklaide

Kafijo kamīnzālē un vēro deju zāli

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad sko­lē­nu brīv­lai­kā ie­grie­zā­mies Ko­cē­nu kul­tū­ras na­mā, tā saim­nie­ce Inā­ra Blū­ma pa­le­po­jas: vai kat­ru ne­dē­ļu na­mā sa­gai­dām cie­mi­ņus. Nu­pat trīs die­nas ka­mīn­zā­lē kon­fe­ren­cē pul­cē­jās sko­lo­tā­ji, ne­sen Lau­ku at­bal­sta die­nests rī­ko­jis se­mi­nā­ru Ka­li­for­ni­jas slie­ku au­dzē­tā­jiem, kas bi­jis kup­li ap­mek­lēts, tik­pat daudz in­te­re­sen­tu sa­pul­cē­jis se­mi­nārs to­mā­tu au­dzē­tā­jiem. No­ti­ku­mu sa­raksts kļūs­tot ga­rāks. Pie­pra­sī­jums or­ga­ni­zēt lie­lā­kas vai ma­zā­kas sa­nāk­ša­nas Ko­cē­nu kul­tū­ras na­mā pie­aug ne ti­kai tā­pēc, ka skais­ti iz­re­mon­tē­tā ēka ie­gu­vu­si mā­jī­gas tel­pas, bet sa­nāks­mju or­ga­ni­zē­tā­jiem un da­līb­nie­kiem ta­gad ie­spē­jams no­dro­ši­nāt mūs­die­nī­gu dar­ba vi­di, ko no­dro­ši­na re­a­li­zē­tais Ei­ro­pas pro­jekts par ska­nī­giem kul­tū­ras pa­sā­ku­miem Ko­cē­nos.

Teātra sports Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras te­āt­ra spor­ta tur­nī­rā Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā trīs ve­cu­ma gru­pās pie­da­lī­jās 7 ko­man­das: no JC «Vin­da», Pār­gau­jas pa­mat­sko­las, Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas un Val­mie­ras pa­mat­sko­las.

Vendija Pelse — Mazā zeltene 2011

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Sko­lē­nu pirms­brīv­die­nu piekt­die­nas pēc­pus­die­nā Ru­be­nes pa­mat­sko­la bur­tis­ki mir­dzē­ja no ma­zo zel­te­nī­šu tau­tis­ka­jiem tēr­piem, bal­ta­jām blū­zēm un skaid­rā ska­tie­na. Arī dau­dzie kon­kur­sa ska­tī­tā­ji un līdz­ju­tē­ji tēr­pu­šies tau­tas tēr­pos, un ar šo lat­vis­ko sta­ro­ju­mu skais­ti sa­spē­lē­jās Ru­be­nes sko­lo­tā­jas Dai­gas Prie­dī­tes pa­va­sa­rī­gi ro­ta­ļī­gais un gai­šais svēt­ku tel­pas ie­kār­to­jums. Ko­cē­nu pa­mat­sko­las di­rek­to­ra viet­nie­ce Gi­ta Dau­ba­re pa­pil­di­nā­ja: šā­da kon­kur­sa no­ska­ņai ne­pie­stāv ska­ļas līdz­ju­tē­ju tau­res, tā­pēc, do­do­ties at­bal­stīt mū­su zel­te­nī­ti Ven­di­ju, at­sau­cā­mies uz sa­va di­rek­to­ra Dai­ņa Trē­zi­ņa ie­ro­si­nā­ju­mu arī ap­vilkt tau­tas tēr­pu. Tas bi­ja skais­ti, arī mū­su di­rek­tors žū­ri­jā bi­ja tau­tas tēr­pā.

Panākumi — Valmieras jauniešu koriem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē 8. starp­tau­tis­ka­jā jau­nie­šu ko­ru fes­ti­vā­lā, ko or­ga­ni­zē­ja Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­ja sa­dar­bī­bā ar pil­sē­tas paš­val­dī­bu, pie­da­lī­jās 21 ko­lek­tīvs no Lat­vi­jas un Lie­tu­vas.

Sākās ar ekspedīcijām skolas gados

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Stās­ta vēs­tur­nieks un no­vad­pēt­nieks GINTS SKUTĀNS:

— Mā­co­ties Me­ža teh­ni­ku­mā, 1987. ga­dā ie­sais­tī­jos folk­lo­ras pul­ci­ņā un no­lē­mu vākt dzim­tās pu­ses no­stās­tus. Tas bi­ja spon­tāns pa­dom­ju jau­nie­ša lē­mums, ne­ko ne­zi­nā­ju par no­vad­pēt­nie­cī­bu un tās celm­lau­žiem Val­mie­rā — Ba­lo­di, Bu­ku­mu, En­ze­li­ņu. Es­mu no Ķie­ģeļ­mui­žas, mā­cī­jos Ru­be­nes sko­lā, bet bēr­nī­bas ga­dus pa­va­dī­ju pie kla­ses bied­ra Sprēs­ti­ņu ga­la pie­ro­be­žā, la­bi ie­pa­zīs­tot Stal­bes, Ko­cē­nu un Dau­gu­ļu pa­gas­ta ro­bež­ra­jo­nu.

Bravo Tālavas taurētājam!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien un svēt­dien Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā IV Lat­vi­jas pū­tē­ju or­ķes­tru kon­kur­sā starp­tau­tis­ka­jai žū­ri­jai sa­vu spē­lēt­pras­mi rā­dī­ja trīs­des­mit ko­lek­tī­vi, ku­ros bla­kus spu­rai­niem pa­mat­sko­lē­niem un am­bi­ci­o­ziem vi­dus­sko­lē­niem aiz­rau­tī­gi mu­zi­cē­ja vī­ri ar pie­re­dzi, arī tā­di, kam mū­ža ka­mo­lī­tis ie­ri­po­jis jau as­to­ta­jā ga­du des­mi­tā. Mūs­pu­si ša­jā ra­gu mū­zi­kas fo­ru­mā pār­stā­vē­ja Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra p/o Sig­nāls (di­ri­ģents Mār­tiņš Bir­nis) un Rū­jie­nas kul­tū­ras na­ma p/o Tā­la­vas tau­rē­tājs (di­ri­ģen­ti Gvi­do Bren­čevs un Jā­nis Aku­lis).

Bibliotēka — kultūras un informācijas centrs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­vei­do­jo­ties no­va­dam, Rū­jie­nas bib­li­o­tē­kai uz­ti­cē­ta ko­or­di­na­to­ra lo­ma bib­li­o­tē­ku sa­dar­bī­bā paš­val­dī­bas te­ri­to­ri­jā. Pirms ap­vie­no­ša­nās kat­ra bib­li­o­tē­ka dar­bu or­ga­ni­zē­ja au­to­no­mi un at­se­viš­ķi ie­pir­ka grā­ma­tas. No pa­gā­ju­šā ga­da vi­sām pie­cām no­va­da bib­li­o­tē­kām ir ko­pējs bu­džets. Ta­gad no­va­da bib­li­o­te­kā­ri ko­pī­gi ap­mek­lē se­mi­nā­rus Val­mie­rā. Rū­jie­nas bib­li­o­tē­kā strā­dā pie­ci dar­bi­nie­ki, pa vie­nam bib­li­o­te­kā­ram ir kat­rā pa­gas­tā.

Naukšēnu «Putniņi» — Dublinas «Šanona»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nu kul­tū­ras na­mā Cil­vēk­mu­zejs 15. mar­ta va­ka­rā gai­dī­ja li­dot gri­bē­tā­jus uz Īri­ju. Ir gan biz­ne­sa kla­se, gan eko­no­mis­kā. Stju­ar­te Di­ā­na ie­laiž lid­ma­šī­nā, bet stju­ar­te Edī­te ie­rā­da vie­tas. Kad vi­si ap­tu­ve­ni 130 pa­sa­žie­ri sa­sē­du­šies, pi­lots Ar­nis var sākt pa­cel­ša­nos.

Cip, cip, «cālīši»...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par pavasara iestāšanos liecina ne vien saulainās dienas un spirgtais gaiss, bet arī tradicionālais dziedošo «cālīšu» salidojums Valmieras kultūras centrā.

Kultūra ir dvēseles vitamīns

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā uz­ska­ta jau­nais Maz­sa­la­cas pū­tē­ju or­ķes­tra di­ri­ģents, dže­za mū­zi­ķis KĀRLIS VANAGS, kas ko­lek­tī­vu va­da no šī ga­da sā­ku­ma,

— Ik­vie­nā pil­sē­tā ir jā­būt kul­tū­ras cen­tram un mū­zi­kas sko­lai, kur var mā­cī­ties jau­nie mū­zi­ķi. Ide­ā­li, ja ir or­ķes­tris, kur ap­gū­tās pras­mes var lie­tot. Man prieks, ka Maz­sa­la­cā tā ir, jo bū­tu diez­gan grū­ti strā­dāt or­ķes­trī, ku­rā pie­teik­tos spē­lēt cil­vē­ki, kam jā­mā­ca viss no pa­ma­tiem. Arī mū­zi­kas sko­la ir ie­gu­vē­ja, jo or­ķes­trī jau­nie­ši ie­mā­cās la­sīt no­tis. Mu­zi­cē­jot ko­lek­tī­vā, vi­ņi la­bāk ap­gūst sa­vu in­stru­men­tu un strau­jāk pro­gre­sē.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri