24. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Agris, Agrita

Kultūra un Izklaide

Abpus Jaunbrenguļiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­daudz se­nāks ie­skats

1702. ga­dā krie­vu ka­ra­spēks Tri­kā­tas baz­nī­cu, do­ku­men­tos mi­nē­tu jau 1283. ga­dā, no­de­dzi­na. (Baz­nī­ca jau pirms tam vai­rāk­kārt no­pos­tī­ta.) To at­jau­no bez tor­ņa. Ti­kai 1858. ga­dā liek pa­ma­ta ak­me­ni ta­ga­dē­jam baz­nī­cas tor­nim. Tā cel­ša­nu ie­ro­si­nā­jis Jaun­bren­gu­ļu īpaš­nieks, baz­nī­cas priekš­nieks un lan­drāts Ni­ko­lajs fon Tran­ze­he. Vi­ņa kun­dze Šar­lo­te dā­vi­na tor­ņa ap­zel­tī­to gai­li. Ak­me­ni pie baz­nī­cas dur­vīm dā­vi­nā­jis vi­ņu dēls — baz­nī­cas priekš­nieks Vik­tors fon Tran­ze­he.

«Leģendas par ilgām» sāk ceļu pie lasītājiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­dev­nie­cī­ba «Die­nas Grā­ma­ta» lai­du­si kla­jā dra­ma­tur­ģes, te­āt­ra zi­nāt­nie­ces, Val­mie­ras drā­mas te­āt­ra di­rek­to­res Evi­tas Snie­dzes stās­tu grā­ma­tu «Le­ģen­das par il­gām».

Nekur nav tik labi kā dzimtenē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Feb­ru­ā­ra pir­mās die­nas Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā rit te­āt­ra iz­rā­žu no­ska­ņās. Arī šo­gad ot­rā se­mes­tra sā­ku­mā Tau­tas te­āt­rī Sprī­dī­tis ir jau­na pirm­iz­rā­de. Šo­reiz ie­stu­dēts rakst­nie­ka Alek­san­dra Vol­ko­va pa­sa­kas Sma­rag­da pil­sē­tas bur­vis ska­tu­ves va­ri­ants. Re­ži­sors Ro­berts Seg­liņš stās­ta, ka jau­nās iz­rā­des pa­mat­i­de­jas pat­la­ban ir ak­tu­ā­las: mēs re­dzam, kā cil­vē­ki da­žā­du ie­mes­lu dēļ zau­dē mā­jas. Īpa­ši sā­pī­gi to iz­jūt bēr­ni. Iz­rā­des gal­ve­na­jai va­ro­nei El­lai, lai at­griez­tos mā­jās, ir jā­pār­var šķēr­šļi, jā­cī­nās ar ļau­na­jiem spē­kiem un rei­zēm arī ar ne­spē­ku se­vī. La­bi, ka bla­kus ir īs­ti drau­gi, uz ko var pa­ļau­ties. Cil­vē­kam ir jā­būt tik dās­nam, la­bes­tī­gam, lai spē­tu pa­lī­dzēt drau­giem pie­pil­dīt vi­ņu kar­stā­kās vē­lē­ša­nās.

Gaismas mudinājumi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Be­ve­rī­nas no­va­dā tur­pi­nās ak­tī­va, daudz­pu­sī­ga kul­tū­ras dzī­ve. Stās­ta ULDIS PUNKSTIŅŠ, no­va­da kul­tū­ras no­da­ļas va­dī­tājs.

Jaunie talanti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bren­gu­ļu kul­tū­ras na­mā sest­dien ri­si­nā­jās kon­kur­sa «Uga Rec jau­nie ta­lan­ti» fi­nāls. Šis pro­jekts ta­pa, sa­dar­bo­jo­ties Uģa Rai­ba­ča (Dj Uga) ko­man­dai un Bren­gu­ļu jau­nie­šu do­mei. Kon­kur­sā ti­ka at­la­sī­ti la­bā­kie mu­zi­cē­jo­šie ta­lan­ti no Val­mie­ras vi­dus­sko­lām un Bren­gu­ļiem. Gal­ve­nā bal­va bi­ja ie­raksts pro­fe­si­o­nā­lā stu­di­jā un sa­dar­bī­ba ar «Uga Rec» ko­man­du.

Emīls Vanags pārstāv Valmieru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Rī­gā svi­nī­gi at­vē­ra «Mu­tes ve­se­lī­bas ka­len­dā­ru 2011» — mo­ti­vā­ci­jas dar­bu par mu­tes ve­se­lī­bas sa­gla­bā­ša­nu bēr­nu un jau­nie­šu au­di­to­ri­jai. Tā­du iz­dod jau ce­tur­to ga­du, un ka­len­dā­rā tiek pub­li­cē­ti jau­nie­šu māk­slas dar­bi. Šo­reiz ka­len­dā­rā pub­li­cē­tas 13 Lat­vi­jas no­va­du jau­nie­šu uz­ņem­tas fo­to­grā­fi­jas, kas iz­rau­dzī­tas kon­kur­sa kār­tī­bā.

Mai­ja fo­to­grā­fi­jas au­tors — Emīls Va­nags.

Profesors grib dzirdēt virtuozus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­die­nas pie­va­ka­rē ar lau­re­ā­tu ap­bal­vo­ša­nas ce­re­mo­ni­ju Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā no­slē­dzās Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las kla­vie­ru no­da­ļas rī­ko­tais XVI starp­tau­tis­kais jau­no pia­nis­tu kon­kurss.

Ceļā no Valmieras līdz Madonai ir Cesvaine

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas vā­cu va­lo­das klu­biņš sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu or­ga­ni­zē­ja iz­brau­ku­mu uz kon­fe­ren­ci «Jā­ko­bam Mi­ha­e­lam Rein­hol­dam Len­cam — 260» Ces­vai­nē.

Velniņiem pievienojas peles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas mu­ze­ja Dzim­tu ko­ku mā­jas ot­ra­jā stā­vā top jau­na eks­po­zī­ci­ja. Ta­jā būs ap­lū­ko­ja­mas ap 1300 no da­žā­da ma­te­ri­ā­la ga­ta­vo­tas pe­les.

Ieguvums novadam un fotogrāfiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Maz­sa­la­cas kul­tū­ras cen­trā sa­ti­kās no­ti­ku­mi, kas sā­kās jau pēr­na­jā va­sa­rā, kad fo­to­māk­sli­nie­ku ko­pa «Vid­ze­me 24+» fo­to­ple­nē­rā vie­so­jās vai­rā­kās no­va­da saim­nie­cī­bās, pie in­te­re­san­tiem cil­vē­kiem, ska­tī­ja da­bu, vē­ro­ja no­ti­ku­mus.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri