25. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Maiga, Milija

Kultūra un Izklaide

Ar krāšņiem priekšnesumiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras sā­kum­sko­lā sest­dien no­ti­ka Val­mie­ras jau­nat­nes cen­tra «Vin­da» tra­di­ci­o­nā­lais au­dzēk­ņu zie­mas kon­certs «Tik bal­ti...». Ve­cā­ku, vec­ve­cā­ku, drau­gu, ra­du un ci­tu in­te­re­sen­tu pār­pil­dī­tā zā­lē priekš­ne­su­mus snie­dza gan lie­li, gan ma­zi, kas dzie­dā­ja, de­jo­ja, spē­lē­ja un ci­tā­di se­vi at­rā­dī­ja.

Par prieku sev un citiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nu kul­tū­ras na­mā no­ti­ka kon­cert­šo­va «Dzie­di sa­vai pil­sē­tai» at­la­ses kon­kurss. At­la­ses žū­ri­ja sa­stā­vē­ja no pro­fe­si­o­nā­liem mū­zi­ķiem un vo­kā­la­jiem pe­da­go­giem ar ko­lo­rī­to ak­tri­si un hu­mo­ris­ti Jo­lan­du Su­vo­ro­vu priekš­ga­lā.

Sirdsdarbs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Pal­dies ra­ma­tie­šiem, kas tik aug­stu no­vēr­tē­ju­ši ma­nu vei­ku­mu. Vie­na pa­ti ša­jā dar­bā kul­tūr­vi­des vei­do­ša­nā es ne­bū­tu ne­kas, jo lie­lu at­bal­stu snie­dza Ra­ma­tas pa­gas­ta pār­val­de un per­so­nis­ki In­gu­na Lie­pi­ņa. Pal­dies arī Maz­sa­la­cas no­va­da paš­val­dī­bai, jo līdz šim kul­tū­ras jo­mai ne­kad nav tē­rē­ti tik lie­li lī­dzek­ļi, kā tas ir ta­gad, ie­kļau­jo­ties no­va­dā. Prieks, ka de­pu­tā­ti tau­pī­bas no­lū­kos nav iz­vē­lē­ju­šies vieg­lā­ko ce­ļu — sa­sē­di­nāt ļau­dis au­to­bu­sā un vest uz pa­sā­ku­miem Maz­sa­la­cā, bet at­vē­lē­ju­ši lī­dzek­ļus pa­gas­ta kul­tūr­vi­des sa­gla­bā­ša­nai,— sa­ka ti­tu­la «Ga­da cil­vēks Maz­sa­la­cas no­va­dā 2011» ie­gu­vē­ja AIGA ZAĶE.

Noskaidroti labākie autori fotokonkursā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā at­klā­ta Val­mie­ras fo­to­kon­kur­sa dar­bu iz­stā­de, tā būs ap­ska­tā­ma līdz pat 31. jan­vā­rim.

Mūzikas skaņu pārbagātībā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

De­vi­ņi da­žā­da sa­tu­ra un rak­stu­ra kon­cer­ti čet­rās die­nās — tā sko­pos skait­ļos iz­ska­tās XXI starp­tau­tis­kā Zie­mas mū­zi­kas fes­ti­vā­la bi­lan­ce. Par šī pa­sā­ku­ma ie­de­rī­bu sir­mās Val­mie­ras jau­nek­lī­ga­jos vaib­stos ne­viens jau sen vairs ne­šau­bās — lai sveik­tu fes­ti­vā­la ro­si­nā­tā­jus un rī­ko­tā­jus, at­klā­ša­nas kon­cer­tu ce­turt­die­nas va­ka­rā per­so­nis­ki bi­ja pa­go­di­nā­jis pil­sē­tas paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dē­tājs Ine­sis Bo­ķis.

Likteņzīmē: četri vienpadsmit

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tam reiz va­ja­dzē­ja no­tikt! Ik pa lai­kam, sa­tie­ko­ties un at­ce­ro­ties ra­že­nos mū­zi­kas ga­dus, šī do­ma katr­reiz uz­vir­mo­ja no jau­na.

"Pilngadības" svētkos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las sa­vu ska­nē­ju­mu sā­ka gads­kār­tē­jais starp­tau­tis­kais Zie­mas mū­zi­kas fes­ti­vāls, ta­jā šo­gad vie­so­jas mū­zi­ķi no Tar­tu un Šau­ļu mū­zi­kas sko­lām. Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las di­rek­tors AIVARS CEPĪTIS uz jau­tā­ju­mu, ar ko šis fes­ti­vāls būs at­šķi­rīgs no ie­priek­šē­jiem, op­ti­mis­tis­ki pa­zi­ņo­ja:

Atsākas «Liesmas» fotokonkurss

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­gad «Lies­mas» fo­to­kon­kur­sa tē­ma būs «Da­ba un cil­vēks». Kon­kurss ri­tēs pēc pa­gā­ju­šā ga­da for­mu­las — čet­rās kār­tās (pa trīs mē­ne­šiem), kat­ras kār­tas di­vi veik­smi­nie­ki sa­ņems bal­vā laik­rak­sta «Lies­ma» abo­ne­men­tu nā­ka­ma­jam ce­turk­snim. Vie­nu abo­ne­men­tu sa­ņems «Ska­tī­tā­ju sim­pā­ti­jas» bal­vas au­tors, ku­ra ie­sū­tī­tai fo­to­grā­fi­jai por­tā­la lie­to­tā­ji būs at­de­vu­ši vis­vai­rāk bal­su, bet ot­ru abo­ne­men­tu sa­ņems «Re­dak­ci­jas bal­vas» ie­gu­vējs. To no­teiks re­dak­ci­jas dar­bi­nie­ku bal­so­ju­mā. Kat­ra kon­kur­sa kār­tā pun­ktus sa­ņems pir­mo des­mit vie­tu ie­gu­vē­ji gan ska­tī­tā­ju, gan re­dak­ci­jas bal­so­ju­mā (dil­sto­šā se­cī­bā — par 1. vie­tu — 10 pun­kti utt.). Kon­kurss no­slēg­sies kat­ra ce­turk­šņa pē­dē­jā mē­ne­ša 15. da­tu­mā.

Tās sātana ogles...

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Sa­to­ri grā­mat­nī­cā, Rī­gā, 18. de­cem­brī no­ti­ka val­mie­rie­ša JURA HELDA 8. dze­ju krā­ju­ma — Tum­sas krīts at­vēr­ša­nas svēt­ki. Grā­ma­ta iz­do­ta ap­gā­dā Man­sards, uz vā­ka Ju­ris Mā­ras Braš­ma­nes se­nā fo­to­grā­fi­jā Mā­ra Gar­jā­ņa vei­do­ta­jā vā­ka di­zai­nā.

Vidzemes ainavās ievilinātie

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau in­for­mē­jām, ka de­cem­brī Val­mie­ras māk­slas ga­le­ri­jā «Lai­pa» at­klā­ja tra­di­ci­o­nā­lo iz­stā­di Ai­na­va. Ma­za­jā zā­lē iz­vie­to­tas fo­to­grā­fi­jas. Iz­stā­des at­klā­ša­nā «Lai­pas» na­ma­tēvs Nor­munds Cer­cins ak­cen­tē­ja Vid­ze­mes fo­to­grā­fu ko­pu kā no­teik­tu vie­no­tī­bu, ar ku­ras kva­li­ta­tī­va­jiem dar­biem un in­te­re­san­tiem jau­nu­miem var rē­ķi­nā­ties jeb­ku­ras iz­stā­des vei­do­tājs. — Ko­pā sa­nāk­ša­na, ple­nē­ri, dar­bu iz­vēr­tē­ša­na, kas ne­iz­do­das pat Rī­gas fo­to­māk­sli­nie­kiem un nav zi­nā­ma arī ne­kur ci­tur, Val­mie­rā ir, šeit fo­to­grā­fus ko­pī­gai dar­bī­bai nu jau ga­diem prot ro­si­nāt ener­ģis­kais Alek­sejs Ko­zi­ņecs, — tei­ca Nor­munds.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri