17. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Konstance, Donats

Kultūra un Izklaide

Zinību diena Valmieras muzejā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pir­ma­jā sep­tem­brī Val­mie­rā dur­vis vē­ra arī mu­ze­ja Pils sko­la, kas vi­sa ve­cu­ma bēr­niem pie­dā­vā­ja ie­sais­tī­ties iz­klai­dē­jo­šās un iz­glī­to­jo­šās ak­ti­vi­tā­tēs. No­ti­ka pie­cas mā­cī­bu stun­das — ma­te­mā­ti­ka, zī­mē­ša­na, mū­zi­ka, da­bas­mā­cī­ba un sa­tik­smes no­tei­ku­mu gud­rī­bu iz­zi­nā­ša­na.

Aicina vīru dziesma

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

OJĀRS BĀLIŅŠ, lek­tors Vid­ze­mes augst­sko­lā, jau 17 ga­dus skan Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra vī­ru ko­rī Iman­ta. Pirms tam 15 ga­dus dzie­dā­jis jauk­ta­jā ko­rī Val­mie­ra. (Bet... Vī­ru bal­sīs dzies­mas to­mēr skan īpa­ši...) Ne­lie­la sa­ru­na ar vi­ņu pirms ko­rim ļo­ti no­zī­mī­gas se­zo­nas.

Dejo un dzied Polijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Po­li­jā 6. starp­tau­tis­ka­jā folk­lo­ras fes­ti­vā­lā Bran­skā pie­da­lī­jās arī Ma­tī­šu tau­tas de­ju ko­lek­tīvs Līk­sme.

Kā jāskan labam orķestrim

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jū­li­ja vi­dū Vents­pi­lī no­ti­ka gads­kār­tē­jā Lat­vi­jas Jau­nat­nes pū­tē­ju or­ķes­tra no­met­ne, ku­ras lai­kā uz Eiro­pas struk­tūr­fon­du at­bal­stī­ta­jiem kur­siem Ko­lek­tī­vās mu­zi­cē­ša­nas spe­ci­fi­ka pro­fe­si­onā­lās ie­vir­zes un pro­fe­si­onā­lo vi­dē­jo mū­zi­kas iz­glī­tī­bas prog­ram­mu audzēk­ņu pū­tē­ju or­ķes­tros bi­ja pul­ci­nā­ti Lat­vi­jas jaun­ie­šu or­ķes­tru di­ri­ģen­ti. Vid­ze­mi ša­jā fo­ru­mā pār­stā­vē­ja pe­da­go­gi Eli­ta Ezer­ma­le, Aivars Ra­dziņš un Mār­tiņš Bir­nis, sa­vu­kārt or­ķes­tra sa­stā­vā mē­ģi­nā­ju­mos un kon­cer­tos mu­zi­cē­ja rū­jie­nie­ši Me­li­ta Dun­ce un Ju­ris Vī­tiņš, nauk­šē­nie­tis Li­nards Ten­te­ris, smil­te­nie­te Ie­va La­ga­nov­ska, val­mie­rie­ši Jus­tī­ne Bu­li­ņa un Jā­nis Ro­bins Lel­lis, kā arī Cē­su Dru­vas fo­to­grāfs, Sig­nā­la un vēl ci­tu ra­gu or­ķes­tru trom­bo­nists Mā­ris Bu­holcs.

Pieprasīts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

AINĀRS AŠAKS, Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas (to­laik — va­ro­ņu vi­dus­sko­las) ab­sol­vents, jau vai­rā­kus ga­dus dzī­vo sa­vas ģi­me­nes mā­jā Ba­bī­tē. Ik pa lai­kam zi­ņas par vi­ņu pre­ses iz­de­vu­mos, viņš re­dzams, dzir­dams te­le­vī­zi­jas rai­dī­ju­mos, jo ir sa­bied­ris­ki ak­tīvs, vis­bie­žāk saukts par pa­sā­ku­mu va­dī­tā­ju. Kā­dā au­gus­ta pēc­pus­die­nā, pirms Ai­nārs ie­sais­tī­sies kā­zu va­dī­ša­nā, ne­lie­la sa­ru­na ar vi­ņu.

Karlīnes mīlestības dziesmas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dau­dzi pā­ri, kas sa­vu ģi­me­nes dzim­ša­nu ap­stip­ri­na Val­mie­ras dzimt­sa­rak­stu no­da­ļā, līdz ar vis­bal­tā­ka­jiem no­vē­lē­ju­miem sa­ņē­mu­ši arī KARLĪNES CĪRULES mu­zi­kā­lo dā­va­nu.

Dikļu pilī gatavojas mūziklam Tobago

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas skais­tā­ka­jās mui­žās un pi­līs no­rit Lat­vi­jas ta­lan­tu va­sa­ras pro­jekts ‹‹Sa­tik­ša­nās››. Tā mēr­ķis ir sniegt bēr­niem un jau­nie­šiem jau­nas zi­nā­ša­nas un pie­re­dzi. Ša­jā ne­dē­ļā — no otr­die­nas līdz svēt­die­nai — Dik­ļu pi­lī no­ri­si­nās ‹‹Sa­tik­ša­nās te­āt­rī››, ko va­da Dai­les te­āt­ra ak­tri­se Rē­zi­ja Kal­ni­ņa. Da­līb­nie­kus sa­ga­ta­vo priekš uz­stā­ša­nās mū­zik­lā ‹‹To­ba­go››, ko svēt­dien rā­dīs Dik­ļu pils dār­za svēt­ku no­slē­gu­mā. Iz­rā­de ‹‹To­ba­go›› iz­vē­lē­ta, jo tā iz­pel­nī­jās uz­va­ru Dai­les te­āt­ra rī­ko­ta­jā ap­tau­jā, tās mēr­ķis bi­ja no­skaid­rot, ku­ru iz­rā­di ska­tī­tā­ji vē­las re­dzēt at­kār­to­ti.

Oļģerts Kroders svin 90. dzimšanas dienu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien re­ži­sors Oļ­ģerts Kro­ders vi­sas die­nas ga­ru­mā sa­ņē­ma zie­dus un ap­svei­ku­mus sa­vā dzim­ša­nas die­nā. «Ve­cums vis­pār ir lie­la cū­cī­ba,» al­laž ap­gal­vo Kro­ders, to­mēr sa­vu de­viņ­des­mit­ga­di meis­tars pa­va­dī­ja ar prie­ku. Jau no pa­ša rī­ta uz te­āt­ri ti­ka no­gā­dā­tas pu­ķes no Sa­ei­mas priekš­sē­dē­tā­jas Sol­vi­tas Ābol­ti­ņas, Lat­vi­jas zi­nāt­ņu aka­dē­mi­jas un ju­bi­lā­ra ie­mī­ļo­ta­jiem «Rā­tes vār­tiem».

Sadarbības projekta foto izstāde

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Rū­jie­nas kul­tū­ras na­mā at­klā­ja Ai­ga­ra La­pi­ņa un Ples­ka­vas fo­to­māk­sli­nie­ku stu­di­jas «Li­sa» pār­stāv­ju Igo­ra So­lov­jo­va, Ol­gas Ba­la­bei­ko un Je­ka­te­rī­nas Ko­ļes­ņi­ko­vas iz­stā­di «Za­ļais tilts». Iz­stā­des at­klā­ša­nas lai­kā ra­do­šā­ka­jai mē­ne­ša mei­te­nei Ples­ka­vā arī pa­snieg­ta bal­va «Miss Dia­dēm».

Režisors, kam nebija izvēles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Oļ­ģerts Kro­ders cer, ka 9. au­gus­tā va­rēs mie­rī­gi pār­kāpt de­viņ­des­mit ga­du sliek­sni. Jo te­āt­ris ir vies­iz­rā­dēs Rī­gā, ta­jā va­ka­rā spē­lēs Ka­ra­li Lī­ru. Viss lie­lais šums no­tiks pēc mē­ne­ša, 10. sep­tem­brī, kad pa­re­dzē­tas ofi­ci­ā­lās ju­bi­le­jas svi­nī­bas ar ci­tu Lat­vi­jas te­āt­ru ap­svei­ku­miem, svi­nī­gām ru­nām, lūg­tiem vie­siem, bet pā­rē­jai tau­tai to tieš­rai­dē rā­dīs Lat­vi­jas te­le­vī­zi­ja.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri