15. Septembris, 2019
Vārda dienu svin: Sandra, Gunvaldis, Gunvaris, Sondra

Izglītība

Paldies par ceļamaizi nākamajai desmitgadei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Izskanējušas svinīgās runas un valša ritmi, apēsta svētku torte, apklusuši salūta šāvienu trokšņi un ciemiņu balsis, un Valmieras Valsts ģimnāzija sāk atkal jaunu darba desmitgadi. Taču skolas saime vēl joprojām jūt savu viesu un absolventu laba vēlējumus un sirds siltumu, ko saņēmām ģimnāzijas 90 gadu jubilejā.

Par drošas bērnības ABC

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otrdien trijos Burtnieku novada pagastos — pirmsskolas izglītības iestādēs Rencēnos un Burtniekos, kā arī Matīšu pamatskolā — Drošības dienu pasākumos piedalījās bērnu iemīļotie personāži zibsnītis Zibo no Latvenergo un ceļu policists Runcis Rūdis.

Valmieras pedagogi saņem «Balvu izglītībā»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Skolotāju dienas priekšvakarā Valmieras pašvaldība pateicās savu dibināto izglītības iestāžu pedagogiem par mūža ieguldījumu, radošu darbu, organizējot mācību procesu, par veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, tautiskas un starptautiskas dzīvesziņas audzināšanu, profesionālu meistarību un augstvērtīgu darbu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, ilggadēju darbu ar bērniem, audzēkņu valsts un starptautisku olimpiāžu un konkursu laureātu sagatavošanu un citās nominācijās.

Mūsējie — Luda Bērziņa jubilejas gada laureāti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar savdabīga gaismas starojuma svētbrīdi stāstījumā un dziesmās (pievienojās visi klātesošie) Latvijas Universitātes Mazajā aulā iesāka Teoloģijas fakultātes sistemātiskās un praktiskās teoloģijas katedras vadītājs, mācītājs Juris Cālītis profesora Luda Bērziņa 140. dzimšanas dienai veltīto starptautisko konferenci «Zaļot, augt, uz augšu cerēt, lieti derēt» (L. Bērziņš).

Jauna, skaista un draudzīga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirmajā skolas dienā atklātā jaunā Valmieras pamatskolas ēka, lai arī ne pilnībā sakopusies, jau paspējusi iegūt daudzus komplimentus. Sestdien savu priecīgo pārsteigumu pievienoja arī kaimiņskolas — Valmieras Valsts ģimnāzijas 90. gadskārtas svinību dalībnieki.

Ar ideju azotē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pagājušajā ceturtdienā un piektdienā Vidzemes Augstskolā pirmajās Latvijas studentu inovācijas dienās Ar ideju azotē... piedalījās 160 studenti no desmit Latvijas augstskolām.

Valmieras Valsts ģimnāzijai — 90

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz skolu mēs pa bērzu gatvi ejam
Daudz liela, laba visai dzīvei gūt.
Mārīte Kraukle

 

No­ska­nē­jis zvans uz pir­mo stun­du, iz­pil­dī­ti pir­mie mā­jas dar­bi un veik­ti pir­mie eks­pe­ri­men­ti, sa­ņemts dar­ba no­vēr­tē­jums val­stī par pē­dē­jiem 10 ga­diem, esam ie­rin­do­ti valsts pil­sē­tu sko­lu rei­tin­gā 7. vie­tā. Tas ir ti­kai ne­liels ie­skats par pir­ma­jām dar­ba ne­dē­ļām jau­na­jā mā­cī­bu ga­dā Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā.

Gads ar jaunām ziņām par Zentu Mauriņu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Oktobrī darbu atsāks Mūrmuižas tautas universitāte. Nodarbības atkal būs mēneša pirmajā sestdienā, bet universitātes koordinatore Aina Saleniece dod vēsti, ka sakarā ar Saeimas vēlēšanām, kas ir 2. oktobrī, klausītāji Mūrmuižā tiek gaidīti 9. oktobrī. Tad 1988. gadā atšķirtajā Tautas universitātes Gada grāmatā parādīsies jau 23. gada ieraksti.

Sākot piecpadsmito darba gadu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes Augst­sko­la šī ga­da sep­tem­brī at­zī­mēs 14 sa­vas pa­stā­vē­ša­nas ga­dus. 2010./2011. aka­dē­mis­kais gads būs no­piet­na iz­vēr­tē­ju­ma gads, lai 2011. ga­da sep­tem­brī pie­nā­cī­gi pre­zen­tē­tu piec­pa­dsmit ga­dos sa­snieg­to kā aka­dē­mis­ka­jā, tā zi­nāt­nis­ki pēt­nie­cis­ka­jā dar­bī­bā.

Skolas dzīvē vēl daudz nezināmā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā sā­cies jau­nais mā­cī­bu gads Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­lā, stās­ta di­rek­to­re AIGA STIERE:

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Partneri