26. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Kurts, Knuts, Gundars

Izglītība

Skolas dzīvē vēl daudz nezināmā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā sā­cies jau­nais mā­cī­bu gads Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­lā, stās­ta di­rek­to­re AIGA STIERE:

Aktualizē sociālā dialoga uzlabošanu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu no­va­da iz­glī­tī­bas pār­val­de sa­dar­bī­bā ar Iz­glī­tī­bas un zi­nāt­nes mi­nis­tri­ju or­ga­ni­zē­ja pe­da­go­gu kon­fe­ren­ci - dis­ku­si­ju «Kon­ku­rēt­spē­jī­gi pe­da­go­gi = kon­ku­rēt­spē­jī­ga iz­glī­tī­ba».

Vie­nā no čet­rām dar­ba gru­pām, kas kon­fe­ren­ces no­slē­gu­mā pre­zen­tē­ja sa­vus priekš­li­ku­mus, dar­bo­jās Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­las di­rek­to­res viet­nie­ce iz­glī­tī­bas jo­mā INGRĪDA BĒRZIŅA.

Attēlā:

IEINTERESĒTI. Kā pil­sē­tas, tā lau­ku sko­lu pe­da­go­gi ir ie­in­te­re­sē­ti ie­gul­dīt sa­vos sko­lē­nos, lai vi­ņi sa­ņem­tu pēc ie­spē­jas la­bā­ku iz­glī­tī­bu. Ta­ču ne­drīkst pie­mirst — šis pro­cess ir ab­pu­sējs.

Sākas papildizglītības skolu nodarbību jaunais darba cēliens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­ja arī ša­jā mā­cī­bu ga­dā pie­dā­vā vai­rā­ku pa­pild­iz­glī­tī­bas sko­lu no­dar­bī­bas, ku­rās ai­ci­nā­ti pie­da­lī­ties ne ti­kai Val­mie­ras, bet arī ci­tu pil­sē­tu un no­va­du sko­lu au­dzēk­ņi, zi­ņo Val­mie­ras paš­val­dī­bas sa­bied­ris­ko at­tie­cī­bu spe­ci­ā­lis­te E. Nei­ma­ne.

Attēlā: JAUNO POLITIĶU NODARBĪBA. To va­da Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tes So­ci­ā­lo zi­nāt­ņu fa­kul­tā­tes de­kāns, pro­fe­sors Ju­ris Ro­zen­valds.

Joprojām skolā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā­das sa­jū­tas tik ilg­ga­dē­jam sko­lo­tā­jam, kad at­kal sā­cies mā­cī­bu gads?

Sep­tem­bra pir­ma­jās die­nās sirds jo­pro­jām kut. Bet ir pa­gā­ju­ši jau des­mit ga­du, kopš vairs ne­es­mu sko­lo­tājs. Jau tā­lu no tā aiz­iets. To­mēr ne­pa­vi­sam. Jo­pro­jām tur­pi­nu mā­cī­bu grā­ma­tu vei­do­ša­nu. Pa­gā­ju­ša­jā ga­dā ap Zie­mas­svēt­kiem iz­nā­ca Vā­cu va­lo­das prak­tis­kā gra­ma­ti­ka, pa­ma­tī­ga ro­kas­grā­ma­ta vi­siem ve­cu­miem vā­cu va­lo­das dzi­ļā­kai ap­gu­vei. Un ta­gad jau ga­ta­va grā­ma­ta vā­cu va­lo­das pa­ma­tu ie­mā­cī­ša­nai tri­jos mē­ne­šos. Tas ir ie­vad­kurss, ele­men­tā­ras ik­die­nas tē­mas. Arī tā iz­nāks ap­gā­dā Zvaig­zne ABC, tā­pat kā vi­sas ma­nas ie­priek­šē­jās grā­ma­tas jau ap­mē­ram 40 ga­du sa­dar­bī­bā.

Iepazīšanās laikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sep­tem­bris Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­lā ir ie­pa­zī­ša­nās mē­ne­sis ar sko­lu un tās īpa­šo gai­sot­ni un tra­dī­ci­jām, ar sko­lo­tā­jiem, ar jau­na­jiem gru­pas bied­riem un kār­tī­bu die­nes­ta vies­nī­cā.

Labā "skolas atslēdziņa"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā AINU JANSONI Jaun­burt­nie­ku pa­mat­sko­lā go­dā kā sko­lo­tā­ji, tā bēr­ni, steig­šus pie­bil­stot, ka sir­mā sko­lo­tā­ja, bi­ju­sī ilg­ga­dē­jā di­rek­to­re esot vi­ņu la­bais ga­riņš. Ne ti­kai tā­pēc, ka jau seš­des­mit ga­dus dzī­vo sko­lā un ik rī­tu uz au­to­bu­sa pie­nāk­ša­nas lai­ku at­slēdz sko­las dur­vis un ir ko­pā ar vi­siem gan sko­las prie­kos, gan bē­dī­gā­kos brī­žos, bet ša­jos vār­dos ie­ko­dē­ta dās­nā­kā ba­gā­tī­ba — bi­ju­šo un ta­ga­dē­jo au­dzēk­ņu cieņ­pil­nā at­tiek­sme par sko­lo­tā­jas mī­ļu­mu un ti­cī­bu kat­ram sko­lē­nam.

Attēlā: AINA JANSONE: — Kad sa­tie­ku bi­ju­šos au­dzēk­ņus vai ko la­bu iz­la­su par vi­ņiem avī­zē, jū­tos kā sep­tī­ta­jās de­be­sīs. Un te, sko­lā, jū­tos kā lie­lā ģi­me­nē. Mī­ļi un la­bi.

Bērzainiešiem atkal pamatskola

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kocēnu novada deputātu lēmums pagājušā gada vasaras nogalē bija strikts - Jaunburtnieku pamatskola mazā skolēnu skaita dēļ turpmāk būs sākumskola ar sešām klasēm.

Attēlā: STALTA. Un jo­pro­jām — Jaun­burt­nie­ku pa­mat­sko­la. Va­kar te cie­mo­jās CSDD spe­ci­ā­lis­ti, prak­tis­ki mā­cot 6. un 7. kla­ses sko­lē­nus ve­lo­si­pē­da va­dī­tā­ja ie­ma­ņās. Di­rek­to­re S. Frei­ma­ne pa­le­po­jas: jau pa­gā­ju­ša­jā ga­dā ma­na au­dzi­nā­mā ta­gad 7. kla­se Val­mie­rā no­li­ka ek­sā­me­nu un sa­ņē­ma pir­mās trans­por­ta lī­dzek­ļa va­dī­tā­ja ap­lie­cī­bas — sko­lā jau ir se­ši šo ap­lie­cī­bu īpaš­nie­ki.

«Skolas soma» piepildās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vakar Valmierā noslēdzās labdarības akcija "Skolas soma".

Portāls Ziedot.lv kopā ar Latvijas reģionālajām organizācijām novados, tostarp Valmieras novada fondu, vasarā vāca ziedojumus - dažādas skolas lietas un naudu dāvanu kartēm skolas lietu iegādei. Aizvadītajā nedēļā Valmieras novada fondā tika saskaitīts: kastītēs pilsētas veikalos un kafejnīcās ziedoti Ls 224,23, privātpersonas un uzņēmēji fonda kontā ieskaitījuši Ls 1465. Kā atzīst fonda jauniešu ideju laboratorijas koordinatore Gundega Siliņa, liels prieks ir par jauniešu apvienību un organizāciju savākto - gospeļu kora koncertā ziedotajiem Ls 245,66 un jauniešu labdarības tirdziņā ietirgotajiem Ls 50,10.

Mācību gads sākts veiksmīgi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šogad Rūjienas vidusskola sākusi jauno mācību gadu ar direktora pienākumu izpildītāju, jo ilggadējais tās direktors Ģirts Bišofs devies pelnītā atpūtā. Līdz jaunā direktora apstiprināšanai Rūjienas vidusskolas direktora pienākumus veiks mācību pārzine AGNESE INESE PAKALNE:

 

Attēlā: DOD ROKU! Pirm­klas­nie­kus sko­las gai­tu sā­ku­mā ie­dro­ši­na «div­pa­dsmi­tie».

Neapstāties pie sasniegtā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jeru pamatskolā strādāju jau divdesmit astoto gadu, un pagājušais gads bija veiksmīgākais mācību olimpiāžu ziņā. Audzēkņi sagādāja dāvanu skolas 90 gadu jubilejā. Turklāt pirmo reizi skolas vēsturē deju kolektīvs izpelnījās godu piedalīties dziesmu un deju svētkos. Jauno mācību gadu sākām ar daudz labāku noskaņojumu nekā pērn. Tolaik teritoriālās reformas un valsts budžeta samazināšanas dēļ bijām satraukti par skolas likteni. Ar jauno pašvaldību sadarbība ir lieliska, un esam saņēmuši lielu atbalstu. Lielākā daļa remontu jau bija pabeigti pirms vasaras atvaļinājumiem, tādēļ mācību gadu kolektīvs varēja sākt mierīgi, bez steigas,stāsta Jeru pamatskolas direktore ILZE LESKA.

 

Attēlā: PIRMĀ INFORMĀTIKAS STUNDA. 5. kla­ses au­dzēk­ņi sāk ie­pa­zīt da­to­ru no pa­šiem pa­ma­tiem.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri