20. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Anda, Andīna

Izglītība

Fosfātiem — stop!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bal­ti­jas jū­ra — vie­na no lie­lā­ka­jām ie­sā­ļā ūdens pla­tī­bām un jau­nā­kā jū­ra pa­sau­lē, uni­kā­la eko­sis­tē­ma — ir ap­drau­dē­ta. 70000 km 2 jeb vai­rāk ne­kā 1/6 da­ļa jū­ras mirst. Tie ir mil­zī­gi jū­ras ap­ga­ba­li, ku­ros skā­bek­ļa ba­da re­zul­tā­tā ne­kas ne­spēj dzī­vot.

Vēstures paralēles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā pirm­dien Vā­ci­jas vēst­nie­cī­bas or­ga­ni­zē­ta­jā no­dar­bī­bā «Wen­de­kin­der» («Pār­mai­ņu lai­ka bēr­ni») pie­da­lī­jās 10. — 12. kla­šu sko­lē­ni, kas pa­dzi­ļi­nā­ti ap­gūst vā­cu va­lo­du, un trīs vēst­nie­cī­bas dar­bi­nie­ki, no­dar­bī­bu va­dī­ja Re­be­ka A. Ka­šēns — Vā­ci­jas vēst­nie­cī­bas Rī­gā ata­še­ja, at­bil­dī­gā par pre­si, sa­bied­ris­ka­jām at­tie­cī­bām, ju­ri­dis­kiem un kon­su­lā­riem jau­tā­ju­miem. Sa­dar­bī­bas ko­or­di­na­to­re un or­ga­ni­zē­tā­ja Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā — vā­cu va­lo­das sko­lo­tā­ju me­to­dis­kās ko­lē­ģi­jas va­dī­tā­ja Ru­ta Amo­li­ņa un vā­cu va­lo­das sko­lo­tā­ja Oli­ta Nī­man­te.

Skola, kurā var redzēt zvanu skanam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­dzir­dī­go bēr­nu ap­mā­cī­bai Val­mie­rā šo­gad ap­rit 135 ga­di. Kurl­mē­mo bēr­nu sko­las di­bi­nā­ša­nu Val­mie­rā sek­mē­ja iz­glī­to­ti un hu­mā­nis­ma ide­ju vir­zī­ti cil­vē­ki. Ko vēr­ta vie­na pa­ti Ozol­mui­žas grā­fie­ne Em­ma Mel­li­na! Ap­brī­no­ja­ma sie­vie­te. Tie­ši vi­ņa no ār­zem­ju ce­ļo­ju­miem uz Val­mie­ru at­ve­da ide­ju par kurl­mē­mo bēr­nu mā­cī­ša­nu un — 30000 rub­ļu sko­las celt­nie­cī­bai iz­ņē­ma no sa­va ma­ka.

Beidzot pašiem sava sporta zāle

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar svi­nī­gi at­klā­ja Val­mie­ras pa­mat­sko­las jau­no spor­ta zā­li. Il­gus ga­dus lo­lo­tā ce­rī­ba bei­dzot ir īs­te­no­ju­sies — pa­šiem sa­va, pla­ša, gai­ša un gal­ve­nais funk­ci­o­nā­la tel­pa. Bēr­nu prieks par šo gai­šo no­ti­ku­mu bi­ja ne­ap­rak­stāms.

Droši uz ielas, internetā, tumsā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā Dro­šī­bas ne­dē­ļas ie­tva­ros uz­ma­nī­ba ti­ka pie­vēr­sta dro­šī­bai sko­las tel­pās un ār­pus tām, t. i., — sa­tik­smes no­tei­ku­mi, at­sta­ro­tā­ju lie­to­ša­na, brauk­ša­na ar ve­lo­si­pē­du; drošs in­ter­nets — at­bil­dī­ba un pie­nā­ku­mi, iz­man­to­jot šos pa­kal­po­ju­mus; kā ne­piln­ga­dī­gā, tā sko­lo­tā­ja at­bil­dī­ba da­žā­dās dzī­ves si­tu­ā­ci­jās; paš­aiz­sar­dzī­ba — sa­va un līdz­cil­vē­ku dro­šī­ba.

Pūtēju akords jubilejas fanfarās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras mū­zi­kas sko­lā pū­ša­mo in­stru­men­tu no­da­ļa dar­bo­jas jau no pirms­ka­ra ga­diem, kad to ie­di­bi­nā­ja mež­radz­nieks Ar­vīds Dē­liņš. Pat­la­ban tā var le­po­ties ar dau­dziem iz­ci­liem ab­sol­ven­tiem — Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­lā sim­fo­nis­kā or­ķes­tra fa­go­tis­tu Rei­ni Bur­ki­nu, Lie­pā­jas sim­fo­nis­kā or­ķes­tra obo­jis­tu Āri Bur­ki­nu, trom­pe­tis­ti Da­ci Ba­lo­di, kas mu­zi­cē or­ķes­trī tā­la­jā Spā­ni­jā (vi­si mi­nē­tie sko­lo­ju­šies pie pe­da­go­ga Al­ber­ta Plū­mes), trom­pe­tis­tiem un pe­da­go­giem Ai­va­ru Ra­dzi­ņu Cē­sīs, Jā­ni An­so­nu Alo­jā un Gu­nā­ru Ge­du­še­vu Val­mie­rā (pe­da­gogs Ju­li­ans Grei­dāns), Jā­ni Ža­ga­ri­ņu Smil­te­nē un Stren­čos (Ju­li­ans Grei­dāns un Ul­dis Lau­va), Jā­ze­pa Vī­to­la Lat­vi­jas mū­zi­kas aka­dē­mi­ju ab­sol­vē­ju­ši, to­mēr ci­tai pro­fe­si­jai priekš­ro­ku de­vu­ši klar­ne­tists San­dris Gra­sis (Ju­ris Iva­novs) un fa­go­tists Hel­muts Pal­kav­nieks (Ai­vars Ce­pī­tis), bet, ja man pa­šam ve­cu­ma tra­ku­mā pēk­šņi ie­šau­tos prā­tā do­ma stu­dēt bi­ju­šo ko­lē­ģu tik ie­cie­nī­ta­jā Rī­gas Pe­da­go­ģi­jas un va­dī­bas augst­sko­lā, tad nāk­tos čā­pot uz stun­dām pie sa­vas ab­sol­ven­tes Mai­jas Ba­lo­des, kas gan lie­lā­ko da­ļu mā­cī­bu lai­ka Val­mie­ras MS uz­klau­sī­ja Al­ber­ta Plū­mes pa­do­mus.

Attēlā:

PAŠDARBNIEKU SVĒTKOS. Gu­nā­ra Ge­du­še­va (cen­trā) va­dī­ta­jā big­ben­dā Val­mie­ras pui­kas spē­lē gal­ve­no­kārt Val­mie­ras MS pū­ša­mo in­stru­men­tu no­da­ļas au­dzēk­ņi un ab­sol­ven­ti.

Valmiera — Hārzevinkela: viss turpinās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las 11. un 12. kla­šu sko­lē­nu un sko­lo­tā­ju gru­pa ne­dē­ļu pa­va­dī­ja Gī­ter­slo ap­riņ­ķī, Vā­ci­jā.

Attēlā:

BRĒMENĒ. Vies­tu­rie­ši, drau­gu sko­lu ap­mek­lē­jot, pa­smē­lās ne ti­kai jau­nas ide­jas, bet iz­ju­ta arī da­bas un tu­vā­ko pil­sē­tu īpa­šo bur­vī­bu.

Fo­to no pers. ar­hī­va

Aicinājums skaņu pasaulē

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Val­mie­ra ne­mie­rī­gās Gau­jas kras­tos pār­dzī­vo­ju­si dau­dzus trauk­smai­nus gad­sim­tus, kas da­žā­di lo­cī­ju­ši cil­vē­ku prā­tus un lik­te­ņus, bet ik­die­nas rū­pes nav spē­ju­šas ap­slā­pēt vēl­mi pēc iz­glī­tī­bas un ga­ra gais­mas.

Labs laiks prasmju apgūšanai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš jan­vā­ra Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā tiek īs­te­nots Ei­ro­pas So­ci­ā­lā fon­da pro­jekts «So­ci­ā­lās in­te­grā­ci­jas pro­gram­ma dzī­ves, dar­ba pras­mju un kar­je­ras at­tīs­tī­bai».

Atzinības zīme Diplomu pielikumiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā otr­die­nā svi­nī­gā ce­re­mo­ni­jā An­tver­pe­nē, Beļ­ģi­jā, Vid­ze­mes Augst­sko­lai ti­ka pa­snieg­ta Dip­lo­ma pie­li­ku­ma at­zi­nī­bas zī­me.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri