21. Jūlijs, 2019
Vārda dienu svin: Meldra, Meldris, Melisa

Izglītība

Konkursa «Vēsture ap mums» jubilejas gads

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­slē­dzies starp­tau­tis­kais sko­lē­nu ra­do­šo un pēt­nie­cis­ko dar­bu kon­kurss «Vēs­tu­re ap mums». Ša­jā mā­cī­bu ga­dā tā tē­ma bi­ja «At­tēls stās­ta». Kon­kur­sa žū­ri­jai ti­ka ie­sū­tī­ti 152 dar­bi, ku­ru au­to­ri bi­ja 189 sko­lē­ni no 6. līdz 12. kla­sei.

Ceļojums dabaszinātņu pasaulē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas sko­lē­ni San­dis Eg­lī­tis, Rū­dolfs Ro­ķis un Pē­te­ris Mel­bār­dis Dau­gav­pils Uni­ver­si­tā­tē ie­ju­tās jau­no zi­nāt­nie­ku un pēt­nie­ku lo­mās, pie­da­lo­ties pro­jek­ta «Da­bas­zi­nāt­nes un ma­te­mā­ti­ka» no­slē­gu­ma pa­sā­ku­mā «Do­mā ci­tā­dāk! Ek­sak­tāk!» Ar sko­lē­niem ko­pā bi­ja fi­zi­kas sko­lo­tā­ja Bai­ba Prie­dī­te.

Sirdī ģeogrāfs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien sko­lās ska­nē­ja pē­dē­jais zvans 9. un 12. kla­šu sko­lē­niem, arī Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas abi­tu­rien­tam Jur­ģim Su­tam. Vi­ņu dro­ši var saukt par sko­las spi­cā­ko prā­tu ģeo­grā­fi­jā, bet ir arī aug­stā­ki ti­tu­li. Ģim­nā­zi­jas Ka­ro­ga svēt­kos viņš ti­ka no­saukts iz­ci­lā­ko piec­nie­kā.

Augsts novērtējums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­lā au­dzēk­ņu ap­tau­jā par to, kā vi­ņi vēr­tē sko­lo­tā­ju dar­bu, vi­su vi­dus­sko­las kla­šu au­dzi­nā­tā­ji ie­gu­vu­ši aug­stu uz­ti­cī­bu gan kā pe­da­go­gi, gan kā per­so­nī­bas un au­to­ri­tā­tes.

Apbalvo skolēnus un viņu pedagogus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā Val­mie­ras paš­val­dī­bas ap­bal­vo­ju­mu sa­ņems simts sko­lē­ni, kas ie­gu­vu­ši god­al­go­tas vie­tas starp­no­va­du, Vid­ze­mes un valsts mā­cī­bu priekš­me­tu olim­pi­ā­dēs, kon­kur­sos un zi­nāt­nis­ki pēt­nie­cis­ko dar­bu kon­fe­ren­cēs.

Eiropa skolā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts iz­glī­tī­bas at­tīs­tī­bas aģen­tū­ra (VIAA) ai­ci­nā­ja pirms­sko­las ve­cu­ma bēr­nus, sko­lē­nus un jau­nie­šus pie­da­lī­ties zī­mē­ju­mu un ra­do­šo dar­bu kon­kur­sā «Ei­ro­pa sko­lā». Te­ma­ti­ka sais­tī­ta ar iz­prat­ni par brīv­prā­tī­go dar­bu. Šis ir ik­ga­dējs starp­tau­tisks kon­kurss, kas no­tiek Lat­vi­jā un ci­tās Ei­ro­pas val­stīs. Tā mēr­ķis ir vei­ci­nāt bēr­nu un sko­lē­nu in­te­re­si un cie­ņu pret kul­tū­ras da­žā­dī­bu Ei­ro­pā un ar ra­do­šu dar­bu pa­lī­dzī­bu sek­mēt ei­ro­peis­kās ap­zi­ņas, starp­tau­tis­kās sa­dar­bī­bas un de­mo­krā­ti­jas iz­prat­ni.

Valmierietis vadīs RTU studijas Cēsīs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms ne­dē­ļas Cē­sīs bi­ju­ša­jā paš­val­dī­bas ēkā svi­nī­gi at­klā­ja Rī­gas Teh­nis­kās uni­ver­si­tā­tes in­for­mā­ci­jas cen­tru un re­flek­tan­tu pie­ņem­ša­nas pun­ktu. Ša­jos tau­pī­bas lai­kos, pro­tams, nav ru­nas par jau­nas, īpa­ši stu­di­jām pie­mē­ro­tas ēkas, ku­rā bū­tu gan gai­šas un pla­šas lek­ci­ju au­di­to­ri­jas, gan mo­der­ni ap­rī­ko­tas teh­nis­kās la­bo­ra­to­ri­jas, būv­nie­cī­bu. Pir­mos di­vus ga­dus stu­dē­tā­ji čet­rās RTU ba­ka­lau­ra pro­gram­mās — elek­tro­teh­no­lo­ģi­ju da­tor­va­dī­bā, ener­ģē­ti­kā un elek­tro­teh­ni­kā, ma­te­ri­āl­teh­no­lo­ģi­jās un di­zai­nā, ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma pār­val­dī­bā — iz­man­tos Cē­su no­va­da paš­val­dī­bas pie­dā­vā­tos re­sur­sus – tel­pas bi­ju­ša­jā paš­val­dī­bas ēkā, bib­li­o­tē­kā un 3. pa­mat­sko­lā, kā arī fi­zi­kas un ķī­mi­jas la­bo­ra­to­ri­jas pil­sē­tas ģim­nā­zi­jās.

Skaisto uzslavu laiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ik pa­va­sa­ri, tu­vo­jo­ties sko­las ga­da no­slē­gu­mam, iz­glī­tī­bas ie­stā­dēs no­tiek svi­nī­gi pa­sā­ku­mi, ku­ros skan at­zi­nī­ba mā­cī­bu olim­pi­ā­žu, kon­kur­su lau­re­ā­tiem, veik­smī­gā­ka­jiem zi­nāt­nis­ki pēt­nie­cis­ko dar­bu vei­cē­jiem un spor­tis­tiem un vi­ņu pe­da­go­giem.

Izglītība un kultūra reģionu attīstībai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar, Ei­ro­pas die­nā, klāt­e­sot di­viem mi­nis­triem Vid­ze­mes Augst­sko­lā ri­si­nā­jās starp­tau­tis­ka kon­fe­ren­ce Iz­glī­tī­ba un kul­tū­ra — Ei­ro­pas re­ģi­o­nu at­tīs­tī­bas plat­for­ma.

Tik tāla, tomēr tuva — Sanktpēterburga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­las 7. un 8. kla­šu 14 sko­lē­ni un 10 sko­lo­tā­ji ap­rī­lī pie­cas pa­va­sa­rī­gas die­nas pa­va­dī­ja jau­nu ie­spai­du, drau­dzī­bas, pe­da­go­ģis­kās meis­ta­rī­bas un po­zi­tī­vu emo­ci­ju no­ska­ņā, vie­so­jo­ties Sankt­pē­ter­bur­gas 700. vi­dus­sko­lā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri