23. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Izglītība

Valsts augstākajā virsotnē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas sko­lē­nu biz­ne­sa eko­no­mi­kas pa­ma­tu olim­pi­ā­des re­zul­tā­tu ta­bu­lā pa­šā vir­sot­nē la­sāms Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las 12. kla­ses skol­nie­ka An­dra Ram­ba­ka vārds. An­dris, ap­stei­dzot kon­ku­ren­tus par 9 pun­ktiem (valsts olim­pi­ā­dē tas ir īpa­ši at­zī­mē­jams) pār­lie­ci­no­ši ie­gu­va I pa­kā­pes dip­lo­mu.

Pārsteigums ar laša rozītēm un ķirbja pudiņu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­lā val­dī­ja ne­ik­die­niš­ķa gai­sot­ne, do­mi­nē­ja vies­mī­lī­ba un to­po­šo pa­vā­ru ra­do­šā iz­do­ma. Sko­las mā­cī­bu la­bo­ra­to­ri­jā un res­to­rā­nā no ag­ra rī­ta saim­nie­ko­ja sep­ti­ņi pa­vā­ri, vi­ņu pa­lī­gi un vies­mī­ļi, kā no­rā­dī­ja sko­lo­tā­ja Ine­se Be­dei­ce: ja pus­die­nas vie­siem jā­pa­sniedz di­vos un div­des­mit mi­nū­tēs, tad pat mi­nū­ti ne­drīkst aiz­ka­vē­ties. Ēdie­nam jā­būt ga­ta­vam, gal­dam klā­tam, šķīv­jiem sa­sil­dī­tiem un smai­dam sa­ga­ta­vo­tam. Un vien­mēr jā­at­ce­ro­ties Mār­ti­ņa Rī­ti­ņa baus­lis: ga­ta­vo­jot vie­siem, rē­ķi­nies, ka tik­si kri­ti­zēts.

Par pūci no 1905. gada un izcilu brengulieti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ie­priek­šē­jā ne­dē­ļā Be­ve­rī­nas no­va­dā bi­ja pa­sā­kums, kas va­rē­tu kļūt par aiz­sā­ku­mu no­piet­nai tra­dī­ci­jai, — pie Bren­gu­ļu sā­kum­sko­las, Kau­gu­ru pa­mat­sko­las un pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­des «Pa­sa­ci­ņa» au­dzēk­ņiem ar put­nu iz­stā­di vie­so­jās Lat­vi­jas Da­bas mu­ze­ja or­ni­to­logs Dmit­rijs Boi­ko.

Studijas Ziemeļu pusē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau vai­rāk ne­kā div­ar­pus mē­ne­šus stu­dē­ju Vi­dus­zvied­ri­jas Uni­ver­si­tā­tē Eras­mus pie­re­dzes ap­mai­ņas pro­gram­mā. Ir gā­jis da­žā­di, ta­ču uz­ska­tu, ka man ir pa­vei­cies.

Mākslas skolu konkursā zīmēšanā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Māk­slas sko­lu sko­lo­tā­ju aso­ci­ā­ci­ja un Val­kas Māk­slas sko­la no 22. mar­ta līdz 9. ap­rī­lim rī­ko māk­slas sko­lu un au­dzēk­ņu dar­bu kon­kur­su zī­mē­ša­nā, lai iz­vēr­tē­tu šī mā­cī­bu priekš­me­ta at­tīs­tī­bu pro­fe­si­o­nā­lās ie­vir­zes iz­glī­tī­bā.

Ir! Pirmais zelts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nav vieg­li iz­sis­ties valsts olim­pi­ā­dē, kur vi­si mo­ti­vē­ti pie­rā­dīt, ka ir gud­rā­ki par gud­ru. Bet mū­sē­jie tu­ras go­dam. Un ir arī pir­mais zelts — Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­las skol­nieks Klāvs Ozols ar 94 pun­ktiem 9. kla­šu gru­pā ie­gu­va 1. vie­tu valsts ķī­mi­jas olim­pi­ā­dē. Spožs iz­rā­viens, jo 2. vie­tas ie­gu­vējs sa­vā­ca 77 pun­ktus. Starp­no­va­du olim­pi­ā­dē Val­mie­rā Klāvs par 7 pun­ktiem pār­spē­ja ot­ru zi­nā­ša­nās sta­bi­lā­ko.

Valmieras Valsts ģimnāzijā viesojas spāņu skolotājs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ei­ro­pas kus­tī­ba Lat­vi­jā pērn ok­tob­ra bei­gās uz­ņē­mu­si brīv­prā­tī­go no Spā­ni­jas Rau­lu Mar­ti­nu, kas šeit vie­nu ga­du strā­dās ar Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas jau­tā­ju­miem. Pēc Ie­spē­ja­mās mi­si­jas pro­gram­mas an­gļu va­lo­das sko­lo­tā­jas Ilo­nas Ozo­li­ņas uz­ai­ci­nā­ju­ma otr­dien viņš Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā an­gļu va­lo­das no­dar­bī­bās ti­kās ar 8. kla­šu sko­lē­niem.

Profesionālā izglītība reorganizācijas dzirnās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Biz­ne­sa die­nas Val­mie­rā pa­ras­ti kup­li­na pla­ša pro­fe­si­o­nā­lās iz­glī­tī­bas mā­cī­bu ie­stā­žu eks­po­zī­ci­ja. Kā šīs ie­stā­des jau tu­vā­ka­jā nā­kot­nē skars pro­fe­si­o­nā­la­jā iz­glī­tī­bā sāk­tās re­for­mas, kon­so­li­dā­ci­jas re­zul­tā­tā pa­tu­rot spē­les lau­ku­mā vien lie­lā­kos un at­zī­tā­kos spē­lē­tā­jus, ka­mēr ma­zā­ka­jiem jā­sa­mie­ri­nās la­bā­ka­jā ga­dī­ju­mā ar pie­vie­no­ša­nu, LTRK Val­mie­ras no­da­ļā pie tās va­dī­tā­ja Ju­ra Sleņ­ģa dis­ku­tē­ja re­ģi­o­na pro­fe­si­o­nā­lās iz­glī­tī­bas ie­stā­žu un Vid­ze­mes Augst­sko­las pār­stāv­ji.

Skolotājas no Taizemes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš piekt­die­nas pie­va­ka­res Val­mie­rā vie­so­jas div­pa­dsmit sko­lo­tā­ju de­le­gā­ci­ja no Tai­ze­mes. Vi­zī­ti or­ga­ni­zē «AFS Lat­vi­ja» jau­nie­šu ap­mai­ņas pro­gram­ma. Vieš­ņu mēr­ķis ir gūt ie­ska­tu Lat­vi­jas vis­pā­rē­jās iz­glī­tī­bas sis­tē­mā, kā arī ie­pa­zī­ties ar lat­vie­šu kul­tū­ru.

Ziepes, zāles, riģipsis un gāze

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Klāt ir as­tro­no­mis­kais pa­va­sa­ris un sko­lē­niem brīv­die­nas. Sko­lo­tā­jiem kur­si, se­mi­nā­ri, me­to­dis­kās die­nas. Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā brīv­lai­ka pir­ma­jā die­nā vi­dus­sko­lē­niem zi­nāt­ņu ie­til­pī­ga biz­ne­sa si­mu­lā­ci­jas spē­li «Fab­ri­kants» va­dī­ja spe­ci­ā­lis­ti no Valsts iz­glī­tī­bas sa­tu­ra cen­tra pro­jek­ta «Da­bas­zi­nī­bas un ma­te­mā­ti­ka». Spē­le ta­pu­si sa­dar­bī­bā ar mā­cī­bu uz­ņē­mu­mu «Nor­dic Trai­ning In­ter­na­tio­nal», kas pa­zīs­tams ne ti­kai ar kva­li­ta­tī­viem tre­ni­ņiem un se­mi­nā­riem, bet arī ar da­žā­du spē­ļu iz­strā­di un va­dī­ša­nu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Partneri