15. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Undīne, Leopolds, Unda

Izglītība

Čaklie meža zvēru palīgi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā no­slē­gu­sies ak­ci­ja «Pa­lī­dzi me­ža zvē­riem!», kas il­ga no 20. sep­tem­bra līdz 21. ok­tob­rim. Tās lai­kā 1. — 4. kla­šu sko­lē­ni ie­sais­tī­jās ozol­zī­ļu la­sī­ša­nā un svēr­ša­nā. Ak­ci­ja sko­lā no­ti­ka jau de­vī­to rei­zi. Šo­gad 160 da­līb­nie­ki sa­la­sī­ja 8595 kg ozol­zī­ļu.

Valmierā manīti roboti, vulkāni un skudru kolonijas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Vid­ze­mes Augst­sko­lā Lat­vi­jas In­ves­tī­ci­ju un at­tīs­tī­bas aģen­tū­ra sa­dar­bī­bā ar Rī­gas Teh­nis­kās uni­ver­si­tā­tes stu­den­tu par­la­men­tu rī­ko­ja Teh­nis­kās jaun­ra­des die­nu 2010: bēr­ni un jau­nie­ši pie­da­lī­jās kā­dā no pie­cām sa­cen­sī­bu dis­cip­lī­nām — ro­bo­ti­kā, ķī­mi­jā, pro­gram­mē­ša­nā, ūdens ra­ta bū­vē­ša­nā vai trans­port­lī­dzek­ļu kons­tru­ē­ša­nā.

Sapņi piepildās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau 60 ga­dus Vai­da­vā, Veļ­ķu mui­žā, dzir­da­mas bēr­nu bal­sis. Kopš 1965. ga­da šīs ēkas dur­vis ver Vai­da­vas spe­ci­ā­lās in­ter­nāt­pa­mat­sko­las sko­lē­ni un dar­bi­nie­ki. Lai­ka gai­tā sko­las ēka ir pie­dzī­vo­ju­si daudz pār­vēr­tī­bu, bet pa­ti lie­lā­kā, ko vi­si pa ga­ba­lu pa­ma­na, ir ve­cās mui­žas ēkas jum­ta se­gu­ma no­mai­ņa un lab­ie­kār­to­tais pa­galms.

Turpinās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zie­meļ­val­stīs ir skais­ta tra­dī­ci­ja vē­los ru­de­ņos rī­kot Zie­me­ļu bib­li­o­tē­ku ne­dē­ļu. Lat­vi­jā tā no­tiek jau 13. ga­du. To or­ga­ni­zē Zie­meļ­val­stu Mi­nis­tri­jas Pa­do­mes in­for­mā­ci­jas bi­rojs, bied­rī­ba Nor­den Lat­vi­jā sa­dar­bī­bā ar Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­lo bib­li­o­tē­ku un Bēr­nu li­te­ra­tū­ras cen­tru.

Jaunas zināšanas un pieredze karjeras izaugsmei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms ga­da Iz­glī­tī­bas un zi­nāt­nes mi­nis­tri­ja sā­ka īs­te­not Ei­ro­pas So­ci­ā­lā fon­da pro­jek­tu «Pe­da­go­gu kon­ku­rēt­spē­jas vei­ci­nā­ša­na iz­glī­tī­bas sis­tē­mas op­ti­mi­zā­ci­jas ap­stāk­ļos». Šī ak­ti­vi­tā­te sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar ci­tiem IZM pār­zi­ņā eso­ša­jiem Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas struk­tūr­fon­du pro­jek­tiem ne­bi­ja plā­no­ta. Tā ra­dās kā re­ak­ci­ja uz mai­nī­ga­jiem no­ti­ku­miem val­stī, vien­lai­kus vir­zot arī ga­diem at­lik­tos un ne­ri­si­nā­tos jau­tā­ju­mus iz­glī­tī­bā, to­starp at­lī­dzī­bas sis­tē­mas sa­sais­ti ar kar­je­ras iz­aug­smi.

Tradicionālo prasmju skola 2010

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau divas sestdienas sešpadsmit Vidzemes pilsētās un pagastos notikušas Tradicionālo prasmju skolas 2010 nodarbības, ko apmeklējuši jau vairāk nekā 400 mācekļu.

Latvijas zelta talanti — vājdzirdīgo bērnu skolai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirmdien pieci Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas puiši bija uzmanības centrā — skolotāji, skolas biedri viņus apsveica ar piedalīšanos TV šovā Latvijas zelta talanti, tā finālā viņi piedalījās kopā ar Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības puišiem, kam skatītāju balsojuma rezultātā izdevās apsteigt trīspadsmitgadīgo dziedātāju Amandu no Alūksnes.

Lai darba tirgū justos drošāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau ce­tur­to ga­du Lat­vi­jas brī­vo arod­bied­rī­bu sa­vie­nī­ba ar Ei­ro­pas So­ci­ā­lā fon­da at­bal­stu rī­ko kon­kur­su «Profs 2010» pro­fe­si­o­nā­lo sko­lu ko­man­dām. Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē Val­mie­ras Biz­ne­sa un ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­rā Vid­ze­mes arod­sko­lu kon­kur­sa pus­fi­nā­lā Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­las Tū­ris­ma pa­kal­po­ju­ma ko­merc­dar­bi­nie­ku pro­gram­mas ce­tur­tā kur­sa sko­lē­ni sko­lo­tā­jas Sa­ni­ta Gal­va­nov­skas va­dī­bā iz­cī­nī­ja ce­tur­to vie­tu. Uz­va­rē­tā­ja lau­rus šo­reiz plū­ca Smil­te­nes teh­ni­kums, kam ta­gad jā­ga­ta­vo­jas fi­nā­lam Rī­gā.

Kauguru skolēni internetā un pie interaktīvās tāfeles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ma­te­mā­ti­kas un in­for­mā­ti­kas sko­lo­tā­ja Il­va Sē­ne at­ce­ras: — Kad stu­dē­ju fiz­ma­tos, mums da­to­ri, in­ter­nets bi­ja tik­pat sve­ši, kā ta­gad vie­nam ot­ram sā­kum­kla­šu sko­lē­nam. Sko­lā ma­na ie­pa­zī­ša­nās ar tiem in­te­re­san­ti sā­kās 1998. ga­dā, kad mā­cī­bu pār­zi­ne Ine­ta Ni­eze­re sko­lē­niem sa­ru­nā­ja no­dar­bī­bas Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā. Tei­cu: es arī gri­bu, un aku­rāt bi­ja vie­na brī­va vie­ta pie da­to­ra. Tā sko­lo­jos da­to­rā ko­pā ar bēr­niem, vi­ņi pa priek­šu, es aiz vi­ņiem pa­lē­nām čam­mā­jos...

Lai radītu prieku sev un citiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

So­lis­te Zai­ga, rit­ma ģi­tā­rists un pa­pild­vo­kā­lists Ai­nārs, bas­ģi­tā­rists Kris­taps, so­lo ģi­tā­rists Kas­pars un bun­dzi­nieks Krišs ir vo­kā­li in­stru­men­tā­lā an­sam­bļa «Starp­brī­dis» sa­stāvs, ar ko tie­kos pirms gru­pas ot­rās dzim­ša­nas die­nas. Gru­pa sa­vus pirm­sā­ku­mus sais­ta ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu, tās da­līb­nie­ki ir augst­sko­las bi­ju­šie un eso­šie stu­den­ti:— Mums ir tas gods un lep­nums se­vi dē­vēt par Vid­ze­mes Augst­sko­las gru­pu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri