27. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Izglītība

Skaisto uzslavu laiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ik pa­va­sa­ri, tu­vo­jo­ties sko­las ga­da no­slē­gu­mam, iz­glī­tī­bas ie­stā­dēs no­tiek svi­nī­gi pa­sā­ku­mi, ku­ros skan at­zi­nī­ba mā­cī­bu olim­pi­ā­žu, kon­kur­su lau­re­ā­tiem, veik­smī­gā­ka­jiem zi­nāt­nis­ki pēt­nie­cis­ko dar­bu vei­cē­jiem un spor­tis­tiem un vi­ņu pe­da­go­giem.

Izglītība un kultūra reģionu attīstībai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar, Ei­ro­pas die­nā, klāt­e­sot di­viem mi­nis­triem Vid­ze­mes Augst­sko­lā ri­si­nā­jās starp­tau­tis­ka kon­fe­ren­ce Iz­glī­tī­ba un kul­tū­ra — Ei­ro­pas re­ģi­o­nu at­tīs­tī­bas plat­for­ma.

Tik tāla, tomēr tuva — Sanktpēterburga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­las 7. un 8. kla­šu 14 sko­lē­ni un 10 sko­lo­tā­ji ap­rī­lī pie­cas pa­va­sa­rī­gas die­nas pa­va­dī­ja jau­nu ie­spai­du, drau­dzī­bas, pe­da­go­ģis­kās meis­ta­rī­bas un po­zi­tī­vu emo­ci­ju no­ska­ņā, vie­so­jo­ties Sankt­pē­ter­bur­gas 700. vi­dus­sko­lā.

Ģimenes bagātība — zināšanas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pic­kai­ņu ģi­me­nē šo­gad būs di­vi iz­lai­du­mi. Lai cik mā­tei un tē­vam sirds var būt mie­rī­ga, jo vi­si trīs bēr­ni mā­cās ļo­ti la­bi, ek­sā­me­ni vien­mēr maz­liet kņu­di­na sir­di.

Artūrs Bērziņš — katra skolotāja sapnis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mūsdienu skolēni, zinot, ka cilvēki no Latvijas izbrauc strādāt citur, lai par nopelnīto dzīvotu, bieži ir dilemmas priekšā — kur mācīties tālāk.

Iestudē izrādi un atpazīst sevi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmieras vakara (maiņu) vidusskolai 2010./2011. mācību gads ir zīmīgs — skola šogad svinēja 65 gadu jubileju.

Apzina reģionālo augstskolu potenciālu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Vid­ze­mes Augst­sko­lā pro­jek­ta «Augst­sko­lu pēt­nie­cis­kais po­ten­ci­āls re­ģi­o­nā­lās at­tīs­tī­bas vei­ci­nā­ša­nai» no­slē­gu­ma kon­fe­ren­cē at­vē­ra arī grā­ma­tu «Augst­sko­las re­ģi­o­nos: zi­nā­ša­nu un prak­ses mij­ie­dar­be».

Pie interaktīvās tāfeles — piecgadīgie un sešgadīgie

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sko­lē­niem in­ter­ak­tī­vā tā­fe­le jau ga­diem ir ik­die­na. Kopš ga­da sā­ku­ma arī Rū­jie­nas spe­ci­ā­la­jā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē Vār­pi­ņa čet­ru piec­ga­dī­go un seš­ga­dī­go gru­pu au­dzēk­ņi ar to rī­ko­jas kā ar pa­zīs­ta­mu ro­taļ­lie­tu. Rū­jie­nie­ši pir­mie no dār­zi­ņiem ve­ca­jā la­ba­jā Val­mie­ras ra­jo­nā spē­ru­ši pla­tu so­li jau­no teh­no­lo­ģi­ju ap­gu­vē.

Dzīve internātā — piepildīts laiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jaun­burt­nie­ku pa­mat­sko­la pē­dē­jos ga­dos pie­dzī­vo­ju­si sa­tri­ci­nā­ju­mus ne pa jo­kam. Pēc mo­de­ļa nau­da se­ko sko­lē­nam no­va­da paš­val­dī­ba, mā­co­ties pār­zi­nāt it kā bie­zā­ku, to­mēr iz­tik­ša­nā ne­dro­šā­ku nau­das ma­ku, iz­šķī­rās sko­lā at­stāt ti­kai pir­mās se­šas kla­ses, bet pirms­sko­las ve­cu­ma gru­pu pie­vie­not tu­vē­jā Dik­ļu pa­gas­ta dār­zi­ņam, par ko ma­zo bēr­zai­nie­šu ve­cā­ki ne­ko ie­prie­ci­nā­ti ne­bi­ja.

Koka brīnumainā daba

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Māj­tu­rī­bas pe­da­go­gu bied­rī­ba sa­dar­bī­bā ar Rī­gas Amat­nie­cī­bas vi­dus­sko­lu, Rī­gas Iz­glī­tī­bas un in­for­ma­tī­vi me­to­dis­ko cen­tru, Valsts iz­glī­tī­bas sa­tu­ra cen­tru, LU Pe­da­go­ģi­jas, psi­ho­lo­ģi­jas un māk­slas fa­kul­tā­ti, SIA «Ra­do­šo dar­bu ga­le­ri­ja», SIA «So­ni­ka» un Hobby­wo­ol, rī­ko­ja 7. at­klā­to māj­tu­rī­bas un teh­no­lo­ģi­ju olim­pi­ā­di ar de­vī­zi «Ūdens».

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri