19. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Verners, Muntis

Izglītība

Droši uz ielas, internetā, tumsā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā Dro­šī­bas ne­dē­ļas ie­tva­ros uz­ma­nī­ba ti­ka pie­vēr­sta dro­šī­bai sko­las tel­pās un ār­pus tām, t. i., — sa­tik­smes no­tei­ku­mi, at­sta­ro­tā­ju lie­to­ša­na, brauk­ša­na ar ve­lo­si­pē­du; drošs in­ter­nets — at­bil­dī­ba un pie­nā­ku­mi, iz­man­to­jot šos pa­kal­po­ju­mus; kā ne­piln­ga­dī­gā, tā sko­lo­tā­ja at­bil­dī­ba da­žā­dās dzī­ves si­tu­ā­ci­jās; paš­aiz­sar­dzī­ba — sa­va un līdz­cil­vē­ku dro­šī­ba.

Pūtēju akords jubilejas fanfarās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras mū­zi­kas sko­lā pū­ša­mo in­stru­men­tu no­da­ļa dar­bo­jas jau no pirms­ka­ra ga­diem, kad to ie­di­bi­nā­ja mež­radz­nieks Ar­vīds Dē­liņš. Pat­la­ban tā var le­po­ties ar dau­dziem iz­ci­liem ab­sol­ven­tiem — Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­lā sim­fo­nis­kā or­ķes­tra fa­go­tis­tu Rei­ni Bur­ki­nu, Lie­pā­jas sim­fo­nis­kā or­ķes­tra obo­jis­tu Āri Bur­ki­nu, trom­pe­tis­ti Da­ci Ba­lo­di, kas mu­zi­cē or­ķes­trī tā­la­jā Spā­ni­jā (vi­si mi­nē­tie sko­lo­ju­šies pie pe­da­go­ga Al­ber­ta Plū­mes), trom­pe­tis­tiem un pe­da­go­giem Ai­va­ru Ra­dzi­ņu Cē­sīs, Jā­ni An­so­nu Alo­jā un Gu­nā­ru Ge­du­še­vu Val­mie­rā (pe­da­gogs Ju­li­ans Grei­dāns), Jā­ni Ža­ga­ri­ņu Smil­te­nē un Stren­čos (Ju­li­ans Grei­dāns un Ul­dis Lau­va), Jā­ze­pa Vī­to­la Lat­vi­jas mū­zi­kas aka­dē­mi­ju ab­sol­vē­ju­ši, to­mēr ci­tai pro­fe­si­jai priekš­ro­ku de­vu­ši klar­ne­tists San­dris Gra­sis (Ju­ris Iva­novs) un fa­go­tists Hel­muts Pal­kav­nieks (Ai­vars Ce­pī­tis), bet, ja man pa­šam ve­cu­ma tra­ku­mā pēk­šņi ie­šau­tos prā­tā do­ma stu­dēt bi­ju­šo ko­lē­ģu tik ie­cie­nī­ta­jā Rī­gas Pe­da­go­ģi­jas un va­dī­bas augst­sko­lā, tad nāk­tos čā­pot uz stun­dām pie sa­vas ab­sol­ven­tes Mai­jas Ba­lo­des, kas gan lie­lā­ko da­ļu mā­cī­bu lai­ka Val­mie­ras MS uz­klau­sī­ja Al­ber­ta Plū­mes pa­do­mus.

Attēlā:

PAŠDARBNIEKU SVĒTKOS. Gu­nā­ra Ge­du­še­va (cen­trā) va­dī­ta­jā big­ben­dā Val­mie­ras pui­kas spē­lē gal­ve­no­kārt Val­mie­ras MS pū­ša­mo in­stru­men­tu no­da­ļas au­dzēk­ņi un ab­sol­ven­ti.

Valmiera — Hārzevinkela: viss turpinās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las 11. un 12. kla­šu sko­lē­nu un sko­lo­tā­ju gru­pa ne­dē­ļu pa­va­dī­ja Gī­ter­slo ap­riņ­ķī, Vā­ci­jā.

Attēlā:

BRĒMENĒ. Vies­tu­rie­ši, drau­gu sko­lu ap­mek­lē­jot, pa­smē­lās ne ti­kai jau­nas ide­jas, bet iz­ju­ta arī da­bas un tu­vā­ko pil­sē­tu īpa­šo bur­vī­bu.

Fo­to no pers. ar­hī­va

Aicinājums skaņu pasaulē

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Val­mie­ra ne­mie­rī­gās Gau­jas kras­tos pār­dzī­vo­ju­si dau­dzus trauk­smai­nus gad­sim­tus, kas da­žā­di lo­cī­ju­ši cil­vē­ku prā­tus un lik­te­ņus, bet ik­die­nas rū­pes nav spē­ju­šas ap­slā­pēt vēl­mi pēc iz­glī­tī­bas un ga­ra gais­mas.

Labs laiks prasmju apgūšanai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš jan­vā­ra Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā tiek īs­te­nots Ei­ro­pas So­ci­ā­lā fon­da pro­jekts «So­ci­ā­lās in­te­grā­ci­jas pro­gram­ma dzī­ves, dar­ba pras­mju un kar­je­ras at­tīs­tī­bai».

Atzinības zīme Diplomu pielikumiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā otr­die­nā svi­nī­gā ce­re­mo­ni­jā An­tver­pe­nē, Beļ­ģi­jā, Vid­ze­mes Augst­sko­lai ti­ka pa­snieg­ta Dip­lo­ma pie­li­ku­ma at­zi­nī­bas zī­me.

Bērni ir citādi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Val­mie­ras in­te­grē­tās bib­li­o­tē­kas bēr­nu ap­kal­po­ša­nas no­da­ļā ko­pā ar bēr­niem bie­ži vien ie­ro­das vi­ņu ve­cā­ki,— stās­ta no­da­ļas va­dī­tā­ja, iz­stā­des kār­to­tā­ja Il­ze Kar­sa. — Ga­dās arī, ka pēc pa­do­ma vai at­bil­sto­šas grā­ma­tas at­nāk ve­cā­ki. Tā­pēc iz­lē­mām pie­vērst ve­cā­ku uz­ma­nī­bu tam, ka bēr­niem do­mā­tas grā­ma­tas jā­la­sa arī ve­cā­kiem, lai vi­ņi sa­pras­tu sa­vus bēr­nus. Vi­ņi ir jau ci­tā­di ne­kā pirms ga­diem div­des­mit vai trīs­des­mit bi­ja vi­ņu ve­cā­ki.

Mazo ķiparu un viņu vecāku dēļ

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Līdz ar ru­dens un mā­cī­bu se­zo­nas sāk­ša­nos ma­zu­ļu sko­li­ņa «Ka­mo­lī­tis» Maz­sa­la­cā ie­ri­po ce­tur­ta­jā mā­cī­bu ga­dā.

«...un nākotne spoža kā saulītes vaigs» (E.Veidenbaums)

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sko­lo­tā­jiem ik­die­nā ir prieks par sa­vu au­dzēk­ņu veik­smēm, pa­nā­ku­miem, smai­diem, la­ba­jiem vār­diem. Svēt­ki ir gan 1. sep­tem­bris, gan iz­lai­du­mi, kā arī Sko­lo­tā­ju die­na.

Svētceļojumā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dienu pirms Skolotāju dienas Valmieras drāmas teātris bija ļāvies latviešu valodas skolotāju lūgumam tikties ar Latvijas teātra ikonu (pats viņš diez vai piekristu sevi tā dēvēt) Oļģertu Kroderu, cilvēku, kam patētika ir sveša, bet viņa ģenialitāte sakņojas vienkāršībā, humora izjūtā, dzīves un kultūrvērtību gudrībā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri