21. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Agne, Agnese, Agnija

Izglītība

Par ko stāsta naudas zīmes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas vā­cu va­lo­das sko­lo­tā­ju aso­ci­ā­ci­ja ok­tob­rī iz­slu­di­nā­ja kon­kur­su «Par ko stās­ta mū­su nau­das zī­mes?». Tas ir starp­tau­tisks kon­kurss, jo arī igau­ņu, uk­rai­ņu, balt­krie­vu, lie­tu­vie­šu, po­ļu un ja­pā­ņu vien­au­dži vei­do­ja Po­wer Point pre­zen­tā­ci­jas par šo tē­mu. La­bā­kais darbs no kat­ras valsts pie­da­lī­sies kon­kur­sa pē­dē­jā kār­tā.

Māris Priedītis — Gada sporta skolotājs 2010

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Ga­da bal­va spor­tā 2010 svi­nī­ga­jā ce­re­mo­ni­jā 23. de­cem­brī iz­glī­tī­bas un zi­nāt­nes mi­nistrs, Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­lās spor­ta pa­do­mes priekš­sē­dē­tājs Ro­lands Broks pa­snie­dza bal­vu Iz­glī­tī­bas un zi­nāt­nes mi­nis­tri­jas (IZM) or­ga­ni­zē­tā kon­kur­sa «Ga­da spor­ta sko­lo­tājs» gal­ve­nā ti­tu­la ie­gu­vē­jam — Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas spor­ta sko­lo­tā­jam Mā­rim Prie­dī­tim.

Lai neaizmirstas senču tradīcijas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz se­no lat­vie­šu zie­mas saul­grie­žu tra­di­ci­o­nā­lo ri­tu­ā­lu Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā sa­nā­ca sko­las folk­lo­ras ko­pas «Sud­ma­li­ņas» sko­lē­ni, pe­da­go­gi un ci­ti in­te­re­sen­ti. Pie uguns­ku­ra ska­nē­ja dzies­mas un ap­kārt sko­lai ti­ka vilkts blu­ķis, ko vē­lāk sa­de­dzi­nā­ja. Ri­tu­ā­lu pa­lī­dzē­ja veikt Val­mie­ras mu­ze­ja dar­bi­nie­ces.

Rūjienas skolēni Eiroparlamenta deputātu vietās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Rū­jie­nas vi­dus­sko­las 24 sko­lē­ni un 4 sko­lo­tā­ji Ei­ro­par­la­men­ta sē­žu zā­lē Stras­bū­rā ko­pā ar Ei­ro­pas val­stu vien­au­džiem kā Ei­ro­sko­las da­līb­nie­ki ie­ņē­ma de­pu­tā­tu vie­tas, lai pie­da­lī­tos im­pro­vi­zē­tā Ei­ro­par­la­men­ta sē­dē.

Valmieras puikas — pilsētas zīmols

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

1. de­cem­brī Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā par go­du sla­ve­nā ro­mā­na «Val­mie­ras pui­kas» au­to­ra Pā­vi­la Ro­zī­ša 121. dzim­ša­nas die­nai no­ti­ka pa­sā­kums «Nāc pie pui­kām». Šī die­na Vid­ze­mes Augst­sko­las ēkā ti­ka aiz­va­dī­ta svēt­ku no­ska­ņās.

Sveika, Valmiera!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las 10. a kla­ses sko­lē­nu sa­rak­stā la­sāms lat­vie­šiem ne­ie­rasts vārds un uz­vārds — JIDAPA CHAROENWATTANOPAS.

Sargeņģelis karavīram Afganistānā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aiz­sar­dzī­bas mi­nis­tri­ja ai­ci­nā­ja Lat­vi­jas 1. — 4. kla­šu sko­lē­nus iz­ga­ta­vot sarg­eņ­ģe­li kat­ram Na­ci­o­nā­lo bru­ņo­to spē­ku ka­ra­vī­ram, kas Zie­mas­svēt­kus sa­gai­dīs, pil­dot die­nes­ta pie­nā­ku­mus Af­ga­ni­stā­nā.

Ceļā — skolēnu autobuss

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu no­va­dā ak­tu­ā­la ne­pie­cie­ša­mī­ba pēc spe­ci­ā­la au­to­bu­sa sko­lē­nu va­ja­dzī­bām ra­dās pēc Vai­da­vas sko­las un bēr­nu­dār­za gru­pas pie­vie­no­ša­nas Ru­be­nes sko­lai un pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dei Au­sek­lī­tis Ru­be­nē.

Krievu valodas pasaulē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas zā­le 25. no­vem­brī bi­ja pil­na ar pe­lī­tēm, lap­si­ņām, vil­kiem, var­dī­tēm, za­ķī­šiem un lā­čiem, kas bi­ja at­brau­ku­ši no Maz­sa­la­cas, Rū­jie­nas, Ko­cē­niem, Je­riem, Burt­nie­kiem, Ru­be­nes un at­nā­ku­ši no Val­mie­ras sko­lām — ko­pā 11 sko­lu au­dzēk­ņi. Vi­sas šīs dar­bo­jo­šās per­so­nas pie­da­lī­jās uz­ve­du­mā pēc krie­vu tau­tas pa­sa­kas «Na­miņš» mo­tī­viem.

Atklāj sevī inženiera talantu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ot­ro ga­du Lat­vi­jas in­ves­tī­ci­ju un at­tīs­tī­bas aģen­tū­ra (LIAA) sa­dar­bī­bā ar Rī­gas Teh­nis­kās uni­ver­si­tā­tes stu­den­tu par­la­men­tu pie­cās Lat­vi­jas pil­sē­tās pul­ci­nā­ja jau­nie­šus, lai ie­in­te­re­sē­tu vi­ņus ap­gūt in­že­nier­zi­nāt­nes. No­zī­mī­gais pa­sā­kums gu­vis Ei­ro­pas struk­tūr­fon­du at­bal­stu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri