22. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Rigonda, Adrians, Ārija

Izglītība

Meža taka dārziņā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras 1. pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē mū­zi­kas un spor­ta sko­lo­tā­jas, sa­dar­bo­jo­ties ar gru­pu sko­lo­tā­jām, sa­viem au­dzēk­ņiem bi­ja sa­ga­ta­vo­ju­šas jau­ku pār­stei­gu­mu, dār­zi­ņa zā­lē uz­bu­rot im­pro­vi­zē­tu me­ža ta­ku, un bēr­niem ti­ka ra­dī­ta ie­spē­ja ar ba­sām kā­je­lēm pa­sa­kai­nā gai­sot­nē «iz­brist» cau­ri vi­siem čet­riem ga­da­lai­kiem — ro­ta­ļī­go ku­kai­nī­šu pa­va­dī­tiem, iz­bau­dīt zā­les stieb­ri­ņu mai­gos pie­skā­rie­nus, ie­klau­so­ties glās­to­šā vē­ja šal­ko­ņā, iz­just jū­ras ak­men­ti­ņu glu­do vir­smu.

Veselības dienas Pārgaujas ģimnāzijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ve­se­lī­bas ne­dē­ļa mū­su sko­lā jau sta­bi­li ie­sak­ņo­ju­sies ga­dus pie­cus vis­maz. Ak­cen­ti bi­ju­ši da­žā­di — ga­rī­gā ve­se­lī­ba, at­ka­rī­bas, pēr­nā ga­da no­ga­lē or­ga­ni­zē­jām sa­ru­nas par brīv­prā­tī­gā dar­ba po­zi­tī­va­jām iz­paus­mēm u. tml.

Vāverpuika Toms

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­slē­dzies Vis­lat­vi­jas zī­mē­ju­mu kon­kurss «Ve­se­lī­gais su­per­va­ro­nis», tā mēr­ķis bi­ja no ie­sū­tī­ta­jiem dar­biem iz­vē­lē­ties sa­bied­ris­kās or­ga­ni­zā­ci­jas «Dzī­vo ve­se­lī­gi!» jau­no sim­bo­lu. Kon­kur­sā pie­da­lī­jās 751 ra­došs darbs no 75 sko­lām.

«Pasaciņā» izaug videi draudzīgie

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Arī šī mā­cī­bu ga­da sā­ku­mā SIA «Zie­meļ­vid­ze­mes at­kri­tu­mu ap­saim­nie­ko­ša­nas or­ga­ni­zā­ci­ja» ai­ci­nā­ja mā­cī­bu ie­stā­des ie­sais­tī­ties tra­di­ci­o­nā­la­jā vi­des kon­kur­sā «Šķi­ro­to at­kri­tu­mu ak­ci­ja». At­sau­cī­ba bi­ja lie­la, kon­kur­sam pie­tei­cās 101 iz­glī­tī­bas ie­stā­de, un mā­cī­bu pir­ma­jā pus­ga­dā jau ir sa­vāk­tas vai­rāk ne­kā 60 ton­nas ma­ku­la­tū­ras un 55 ku­bik­met­ri PET pu­de­ļu. Ak­ci­ja tur­pi­nā­sies līdz ap­rī­lim, bet ap­ņē­mī­ga­jā simt­nie­kā ses­tā ak­tī­vā­kā mā­cī­bu ie­stā­de ir pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­de «Pa­sa­ci­ņa» Be­ve­rī­nas no­va­dā.

Jaunie ķīmiķi Rīgā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau­no ķī­mi­ķu sko­las kār­tē­jā no­dar­bī­ba 19. feb­ru­ā­rī no­ti­ka LU Ķī­mi­jas fa­kul­tā­tē.

Dators par brīvu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ai­ci­nā­jums iz­man­tot da­to­ru par brī­vu un mā­cī­ties ar to strā­dāt ir vi­li­nošs. Uz to ai­ci­na iz­kārt­ne pie Val­mie­ras pa­gas­ta bib­li­o­tē­kas Vies­tu­ra lau­ku­mā.

Projekta aktivitātēs — skolotāji seniori

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­sa­rā in­ter­ne­tā mek­lē­jot pro­jek­tu pie­dā­vā­ju­mus, pa­ma­nī­ju se­ni­o­ru vār­du. Arī mū­su sko­lā re­a­li­zē­ti pro­jek­ti da­žā­dām sko­lē­nu gru­pām, bet par pie­dā­vā­ju­mu sko­lo­tā­jiem se­ni­o­riem ne­bi­ja dzir­dēts, — Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas di­rek­to­res viet­nie­ce INĀRA PUNKSTIŅA pa­tie­si prie­cā­jas par iz­do­ša­nos. Pro­ti, vi­ņas pir­mais ie­ce­rē­tais un uz­rak­stī­tais pro­jekts «Pa­au­džu lai­pa» veik­smī­gi iz­tu­rē­ja kon­kur­su un ie­gu­va fi­nan­sē­ju­mu vi­sam 2011. ga­dam. — Star­tē­ju Lat­vi­jā jau pa­zīs­ta­ma­jā pro­gram­mā, no ku­ras ie­gū­ti dau­dzie sko­lē­nu au­to­bu­si, mū­su pro­jek­tam gan ir cits at­bal­sta fonds.

Viesturieši animācijas filmu festivālā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rī­gas Sko­lē­nu pils Svēt­ku zā­lē no­ti­ka GIFAFFI — 2010. ga­da GIF (Grap­hics In­terc­han­ge For­mat) Ani­mā­ci­jas fes­ti­vā­la no­slē­gums.

Vidusskolu absolvēs pirmā policijas klase

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Kad, sa­dar­bo­jo­ties ar Valsts po­li­ci­ju un Po­li­ci­jas ko­le­džu, ie­ce­rē­jām at­vērt šā­du kla­si, vei­cām rū­pī­gu iz­pē­ti — vai mū­su sko­lē­niem ir in­te­re­se par šā­du pro­fe­si­o­nā­li ori­en­tē­tu kla­si. Jo nav jē­gas li­cen­cēt jau­nu iz­glī­tī­bas pro­gram­mu, ja tai nav pa­šu sko­lē­nu at­bal­sta, jo kat­ra sko­la vi­dus­sko­lē­nu pa­mat­kon­tin­gen­tu vei­do no sa­vē­jiem, pie­pul­ci­not ci­tu pil­sē­tas vai ap­kār­tē­jo no­va­du sko­lu 9. kla­ses ab­sol­ven­tus, — iz­lē­mī­bu pa­ma­to Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las di­rek­to­re Ru­dī­te Mar­kus.

Valmieras vakarskolai — 65

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar tās ko­lek­tīvs, arī bi­ju­šie sko­lo­tā­ji, dar­bi­nie­ki, ab­sol­ven­ti — kopš 2009. ga­da au­gus­ta kā Val­mie­ras 2. vi­dus­sko­las struk­tūr­vie­nī­ba — at­ce­rē­jās sko­las sā­ku­mu, iz­aug­smi, ka­vē­jās at­mi­ņās par ko­pī­gi pa­va­dī­to lai­ku un at­pū­tās.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri