22. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Maigurs, Mārica, Māris

Izglītība

Kinorežisors Jānis Vingris Valmieras Valsts ģimnāzijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ide­ja ra­dās sko­las 90 ga­du ju­bi­le­jas svi­nī­bās, tie­ko­ties ar sko­las­bied­riem, bēr­nī­bas drau­giem, sko­lo­tā­jiem, kad ti­ka uz­jun­dī­tas skais­tas at­mi­ņas un emo­ci­jas. Dau­dzi ab­sol­ven­ti pa­tei­cī­bā par sko­las ga­dos ie­gū­to so­lī­ja di­rek­to­ram Jā­nim Zem­ļic­kim da­žā­da vei­da pa­lī­dzī­bu iz­glī­tī­bas dar­bā.

Darba vara lielu dara

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotāja Baiba Priedīte Skolotāju dienā saņēma pašvaldības «Balvu izglītībā 2010».

Kā mēs braucām...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz Rūjienu
Šonedēļ, skolēnu rudens brīvdienās, starpnovadu izbraukuma semināra ietvaros Rūjienas vidusskolā viesojās 45 latviešu valodas un literatūras skolotāji.

...veriet vaļā to uzmanīgi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir trešdienas vakars, un Valmieras integrētajā bibliotēkā vēl viens stūrītis otrajā stāvā ir gaišs. Mēneša nogalē uz oktobra sanāksmi pulcējušies bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas Grāmatu kluba biedri.

Vēl var pieteikties informācijas tehnoloģiju olimpiādei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau piekto gadu pēc kārtas informācijas tehnoloģiju nozares līderi — Lattelecom Technology sadarbībā ar Microsoft Latvia, IIBA Latvijas nodaļu, Accenture Latvija un FMS Group organizē IT olimpiādi, kurā aicināti piedalīties vidējo un augstāko izglītības iestāžu audzēkņi.

Aizpildot skolas brīvlaiku radoši

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tradicionāli skolēnu rudens brīvlaikā no 25. līdz 29. oktobrim Valmieras jaunatnes centra «Vinda» radošajās darbnīcās «Rudens pilsētā» piedalīties sev interesējošās nodarbēs ik dienu ierodas vairāk nekā 100 skolas vecuma bērnu un jauniešu.

Darbā iepazīst dzīvi un profesiju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Skolas sols arodvidusskolu skolēniem vairāk vai mazāk dod iespēju izzināt izvēlētās profesijas teorētisko pamatu, mācību kabinetos un vietējā praksē apgūt labas iemaņas dzīvei un darbam. Solis tālāk, dziļāk ir darbs ārzemēs.

Fosfātiem — stop!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bal­ti­jas jū­ra — vie­na no lie­lā­ka­jām ie­sā­ļā ūdens pla­tī­bām un jau­nā­kā jū­ra pa­sau­lē, uni­kā­la eko­sis­tē­ma — ir ap­drau­dē­ta. 70000 km 2 jeb vai­rāk ne­kā 1/6 da­ļa jū­ras mirst. Tie ir mil­zī­gi jū­ras ap­ga­ba­li, ku­ros skā­bek­ļa ba­da re­zul­tā­tā ne­kas ne­spēj dzī­vot.

Vēstures paralēles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā pirm­dien Vā­ci­jas vēst­nie­cī­bas or­ga­ni­zē­ta­jā no­dar­bī­bā «Wen­de­kin­der» («Pār­mai­ņu lai­ka bēr­ni») pie­da­lī­jās 10. — 12. kla­šu sko­lē­ni, kas pa­dzi­ļi­nā­ti ap­gūst vā­cu va­lo­du, un trīs vēst­nie­cī­bas dar­bi­nie­ki, no­dar­bī­bu va­dī­ja Re­be­ka A. Ka­šēns — Vā­ci­jas vēst­nie­cī­bas Rī­gā ata­še­ja, at­bil­dī­gā par pre­si, sa­bied­ris­ka­jām at­tie­cī­bām, ju­ri­dis­kiem un kon­su­lā­riem jau­tā­ju­miem. Sa­dar­bī­bas ko­or­di­na­to­re un or­ga­ni­zē­tā­ja Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā — vā­cu va­lo­das sko­lo­tā­ju me­to­dis­kās ko­lē­ģi­jas va­dī­tā­ja Ru­ta Amo­li­ņa un vā­cu va­lo­das sko­lo­tā­ja Oli­ta Nī­man­te.

Skola, kurā var redzēt zvanu skanam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­dzir­dī­go bēr­nu ap­mā­cī­bai Val­mie­rā šo­gad ap­rit 135 ga­di. Kurl­mē­mo bēr­nu sko­las di­bi­nā­ša­nu Val­mie­rā sek­mē­ja iz­glī­to­ti un hu­mā­nis­ma ide­ju vir­zī­ti cil­vē­ki. Ko vēr­ta vie­na pa­ti Ozol­mui­žas grā­fie­ne Em­ma Mel­li­na! Ap­brī­no­ja­ma sie­vie­te. Tie­ši vi­ņa no ār­zem­ju ce­ļo­ju­miem uz Val­mie­ru at­ve­da ide­ju par kurl­mē­mo bēr­nu mā­cī­ša­nu un — 30000 rub­ļu sko­las celt­nie­cī­bai iz­ņē­ma no sa­va ma­ka.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri