18. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Doloresa, Aleksandrs

Izglītība

Ceļā — skolēnu autobuss

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu no­va­dā ak­tu­ā­la ne­pie­cie­ša­mī­ba pēc spe­ci­ā­la au­to­bu­sa sko­lē­nu va­ja­dzī­bām ra­dās pēc Vai­da­vas sko­las un bēr­nu­dār­za gru­pas pie­vie­no­ša­nas Ru­be­nes sko­lai un pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dei Au­sek­lī­tis Ru­be­nē.

Krievu valodas pasaulē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas zā­le 25. no­vem­brī bi­ja pil­na ar pe­lī­tēm, lap­si­ņām, vil­kiem, var­dī­tēm, za­ķī­šiem un lā­čiem, kas bi­ja at­brau­ku­ši no Maz­sa­la­cas, Rū­jie­nas, Ko­cē­niem, Je­riem, Burt­nie­kiem, Ru­be­nes un at­nā­ku­ši no Val­mie­ras sko­lām — ko­pā 11 sko­lu au­dzēk­ņi. Vi­sas šīs dar­bo­jo­šās per­so­nas pie­da­lī­jās uz­ve­du­mā pēc krie­vu tau­tas pa­sa­kas «Na­miņš» mo­tī­viem.

Atklāj sevī inženiera talantu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ot­ro ga­du Lat­vi­jas in­ves­tī­ci­ju un at­tīs­tī­bas aģen­tū­ra (LIAA) sa­dar­bī­bā ar Rī­gas Teh­nis­kās uni­ver­si­tā­tes stu­den­tu par­la­men­tu pie­cās Lat­vi­jas pil­sē­tās pul­ci­nā­ja jau­nie­šus, lai ie­in­te­re­sē­tu vi­ņus ap­gūt in­že­nier­zi­nāt­nes. No­zī­mī­gais pa­sā­kums gu­vis Ei­ro­pas struk­tūr­fon­du at­bal­stu.

Ar lepnumu par savu skolu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Rū­jie­nas vi­dus­sko­las jau­no di­rek­to­ru Rū­jie­nas no­va­da do­me ap­stip­ri­nā­ju­si VIDARU ZVIEDRI. Ama­ta pie­nā­ku­mus viņš sāks pil­dīt no 2011. ga­da.

Kā gaismas upe

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sko­la kā gais­mas upe ļauj ik­vie­nam no mums iz­just al­kas pēc kā jau­na, in­te­re­san­ta, aiz­rau­jo­ša. Un at­kal pie­nā­ku­si tik­ša­nās, kad no dār­gu­mu tī­nēm ri­ti­nā­sim at­mi­ņu dzī­pa­rus, ko rak­stī­ju­ši sko­lē­ni un sko­lo­tā­ji vai­rā­kām pa­au­dzēm.

Atgriežas ar Turcijā un Portugālē iegūtu pieredzi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ren­cē­nu pa­mat­sko­las sko­lo­tā­jas Di­na Oli­ņa un Inā­ra Krie­va ie­sais­tī­jās Grund­tvig pro­gram­mā, kas ir vie­na no mūž­iz­glī­tī­bas pro­gram­mas apakš­pro­gram­mām un do­mā­ta pie­au­gu­šo for­mā­lās un ne­for­mā­lās iz­glī­tī­bas vei­ci­nā­ša­nai. Abas sko­lo­tā­jas da­lī­jās pie­re­dzē sa­viem dar­ba ko­lē­ģiem.

Svētki Latvijai un skolas karogam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz Lat­vi­jas dzim­ša­nas die­nai un jau­na­jam sko­las ka­ro­gam vel­tī­to kon­cer­tu Nauk­šē­nu spor­ta hal­lē 17. no­vem­bra va­ka­rā ve­da sve­cī­tēm iz­likts Gais­mas ceļš. No­va­da vi­dus­sko­las au­dzēk­ņi, ve­cā­ki un ie­dzī­vo­tā­ji ti­ka mī­ļi gai­dī­ti īpa­ši šim sa­rī­ko­ju­mam iz­ro­tā­tā zā­lē, kur ta­lan­tī­ga iz­do­ma, īs­te­no­ta pras­mī­gām ro­kām, vei­do­ja Lat­vi­jas ka­ro­ga gran­di­o­zu in­sta­lā­ci­ju. Gais­ma, krā­sa, mū­zi­ka, vār­di — viss to­va­kar pau­da mī­les­tī­bu Lat­vi­jai, sa­vai dzim­ta­jai pu­sei, va­lo­dai, kul­tū­rai un ar sko­lu sais­tī­ta­jām vēr­tī­bām.

Viesi Brenguļu sākumskolā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Brenguļu sākumskolas skolotāji 2009. gada nogalē saņēma uzaicinājumu piedalīties Izglītības iniciatīvu centra organizētajā projektā "Kvalitatīva iekļaujoša izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām". Šajā laikā esam apguvuši tālākizglītības kursus bērniem ar īpašām vajadzībām un darbojušies kopīgās aktivitātēs - radošajās darbnīcās. Ar projekta finansējumu ir radusies iespēja iekārtot vecāku istabu un iegādāties nepieciešamos materiālus - attīstošās spēles.

Skolēnu sveiciens Latvijai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Novembris ir veļu laiks. Laiks, kad pieminam kritušos cīnītājus. Un īpaši godinām tos, kas ticēja Latvijai, mīlēja brīvību un cerēja dzīvot neatkarīgā Tēvijā. Mirt viņi negribēja, taču vēl vairāk viņi negribēja būt svešu varu kalpi savā tēvu zemē, tāpēc bija gatavi maksāt visaugstāko cenu - dzīvību par brīvu un lepnu valsti, par tiesu un taisnību, par mieru un izaugsmi. Par nākotnes Latviju, kas veidosies un priecēs nākamās paaudzes.

Mani vārdi Latvijai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­tur­to rei­zi Sa­lac­grī­vas no­va­da bib­li­o­tē­ku un bied­rī­bas «Sa­la­cas ba­sei­na bib­li­o­tē­ku ap­vie­nī­bas Sa­la­cas bib­li­o­tē­kas» rī­ko­ja dze­jas un ese­jas kon­kur­su Vid­ze­mes no­va­du 2. — 12. kla­šu sko­lē­niem Ma­ni vār­di Lat­vi­jai un pirms­sko­las bēr­nu ie­stā­žu zī­mē­ju­mu kon­kur­su.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri