26. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Varis, Eduards, Edvards

Izglītība

Noslēgušās Vindas radošās darbnīcas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras jau­nat­nes cen­trā Vin­da 6. — 17. jū­ni­jā sa­dar­bī­bā ar Ķī­nas vēst­nie­cī­bu dar­bo­jās Ķī­nas ra­do­šās darb­nī­cas, tās ai­ci­nā­ja ik­vie­nu sko­las bēr­nu pie­da­lī­ties un ie­pa­zī­ties ar Ķī­nas tra­di­ci­o­nā­lo aus­tru­mu kul­tū­ru. Par to sa­ru­na ar Val­mie­ras jau­nat­nes cen­tra Vin­da di­rek­to­ra viet­nie­ce iz­glī­tī­bas jo­mā GUNU ĀBOLIŅU.

Vjandras skolotāji Viestura vidusskolā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Di­vas die­nas Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā ko­pā ar lat­vie­šu ko­lē­ģiem strā­dā­ja igau­ņu sko­lo­tā­ji no Vjan­dras ģim­nā­zi­jas.

"Iespējamās misijas" skolotāja Mazsalacā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šā ne­dē­ļā Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­lā vie­so­jās Ie­spē­ja­mās mi­si­jas di­rek­to­re Za­ne Oli­ņa ar vie­nu no jau­na­jām pro­gram­mas da­līb­nie­cēm In­gu Striž­ņo­vu. To­po­šā sko­lo­tā­ja ti­kās ar sko­las va­dī­bu un pe­da­go­gu ko­lek­tī­vu, ie­pa­zi­nās ar sko­lu un dzī­ves ap­stāk­ļiem pil­sē­tā.

Solis augšup

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­gad Vid­ze­mes Augst­sko­la svi­nēs 15 ga­du ju­bi­le­ju. Sā­kot ab­sol­ven­tu kus­tī­bu ViA Alum­ni, augst­sko­la 4. jū­ni­jā vei­ca nā­ka­mo so­li pre­tī ilgt­spē­jī­gai at­tīs­tī­bai. Pa­sā­kums il­ga di­vas die­nas, un ša­jā lai­kā ti­ka iz­strā­dā­ti ie­tei­ku­mi, kā augst­sko­lai uz­la­bot sa­dar­bī­bu ar ab­sol­ven­tiem.

Veidojas nākotnes politiķi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

LR Sa­ei­mā die­nu strā­dā­ja Jau­nie­šu par­la­ments — vi­dus­sko­lē­ni, kas pie­tei­cās dis­ku­tēt ko­mi­si­jās un ple­nār­sē­dē bal­sot par sa­viem iz­strā­dā­tā­jiem priekš­li­ku­miem. Dar­bam Jau­nie­šu Sa­ei­mā ti­ka uz­ai­ci­nā­ti pre­ten­den­ti, kas drau­gos.lv sa­ņē­ma vis­vai­rāk bal­su. Vi­ņu vi­dū bi­ja arī UNDĪNE BLUMBERGA no Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las, vies­tu­rie­ši MĀRTIŅŠ SMILTS un KRISTAPS DANCIS un Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas au­dzēk­nis PĒTERIS EIMANIS.

Godina izcilniekus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nu mui­žā jū­ni­ja sā­ku­mā pa­sā­ku­mā «Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­las lep­nums 2011» ti­ka go­di­nā­ti sko­las la­bā­kie sko­lo­tā­ji un sko­lē­ni.

Mums viņi ir — super!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dzin­tra un Ini­ta. Ofi­ci­ā­li Val­mie­ras pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­des Sprī­dī­tis pirms­sko­las sko­lo­tā­jas, bet bēr­nu mīļ­vār­di­ņā au­dzī­tes no Gau­jas ot­ra kras­ta pēc se­šiem va­ka­rā uz sa­vām mā­jām la­ba­jā kras­tā at­nāk tik smai­do­šas, žirg­tas, ka, lie­kas, po­zi­tī­vo emo­ci­ju vi­ņās ir tik daudz, ka tū­līt tū­līt uz­li­dos gai­sā kā ba­lo­ni ar gru­pas iz­lai­du­ma sap­ņiem.

Bērnudārzā izsapņo nākotnes profesijas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­des gru­pas Bi­tī­te iz­lai­du­mā pēc ve­cā­kiem, au­dzi­nā­tā­jiem un drau­giem vel­tī­ta ma­zo ab­sol­ven­tu kon­cer­ta ga­viļ­nie­ki sa­ņē­ma zie­dus, grā­ma­tas un dā­va­nas.

Pirms lielās izvēles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­lā otr­dien de­vī­tie kār­to­ja pē­dē­jo — vēs­tu­res — ek­sā­me­nu. Vēl ti­kai ko­pīgs fo­to pie­mi­ņai uz sko­las kāp­nēm, bet sest­dien — iz­lai­dums.

Vieglas dienas nesola

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu no­va­du ap­mek­lē­ja iz­glī­tī­bas un zi­nāt­nes mi­nistrs Ro­lands Broks, Sa­ei­mas bēr­nu un jau­nat­nes lie­tu apakš­ko­mi­si­jas priekš­sē­dē­tā­ja Da­ce Rei­ni­ka un ci­tas amat­per­so­nas. Ie­pa­zi­nu­šies ar Vai­da­vas spe­ci­ā­lo in­ter­nāt­pa­mat­sko­lu un Ru­be­nes pa­mat­sko­lu, Ko­cē­nu kul­tū­ras na­mā vi­ņi ti­kās ar no­va­da Iz­glī­tī­bas pār­val­des un iz­glī­tī­bas ie­stā­žu va­dī­tā­jiem un spe­ci­ā­lis­tiem. Sa­ru­nu va­dī­ja paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dē­tājs Jā­nis Ol­ma­nis.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri