23. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Strauta, Grieta

Izglītība

Visa sākums un turpinājums — mīlestība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­da­vas spe­ci­ā­lās in­ter­nāt­pa­mat­sko­las ik­die­nas pa­ma­tu pa­mats ir — mī­les­tī­ba. Sko­lo­tājs, kas spēj do­māt, ra­dīt un bur­tis­kā no­zī­mē dzī­vot mī­les­tī­bā ar sa­viem sko­lē­niem. Vi­sos lī­me­ņos. Gan stun­dā un pēc­pus­die­nās, un va­ka­ros, gan ie­ce­rot sko­las jau­nās pār­vēr­tī­bas (lai vi­siem sil­ti un krā­sai­nas die­nas), gan pie­pil­dot vai­rā­ku ga­du sap­ni par iz­glī­tī­bas pro­gram­mu 10. un 11. kla­sei. Ir lie­la ti­cī­ba, ka šo­ru­den tā kļūs par īs­te­nī­bu.

Mācību stunda par dzīves ķīmiju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā jau sko­lā: kad kla­sē ie­nāk sko­lo­tājs, vi­si pie­ce­ļas. Tā Rū­jie­nas vi­dus­sko­las 11. kla­ses au­dzēk­ņi, ķī­mi­jas sko­lo­tā­ja An­da Dek­sne un sko­las di­rek­tors Vi­dars Zvied­ris sa­gai­dī­ja arī ak­ci­ju sa­bied­rī­bas «Lat­vi­jas Za­ļais punkts» pa­do­mes priekš­sē­dē­tā­ju Un­dī­ni Bū­di. Vi­ņa Ie­spē­ja­mās mi­si­jas ne­dē­ļā šeit va­dī­ja ķī­mi­jas mā­cī­bu stun­du «Ilgt­spē­jī­ga at­tīs­tī­ba — pa­tē­rē­tā­ju vai eko sa­bied­rī­ba».

Ceturto gadu pārvadā skolēnus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš 14. jan­vā­ra pa Rū­jie­nas no­va­da ce­ļiem nu ri­po arī Vil­pul­kas sā­kum­sko­las jau­nais, kom­for­tab­lais sko­lē­nu pār­va­dā­ša­nas Mer­ce­des Benz bu­siņš ar 19 vie­tām. To va­da Vil­pul­kas pa­gas­ta pār­val­des ko­mu­nā­lās saim­nie­cī­bas šefs un rei­zē arī au­to­va­dī­tājs DZINTARS LESKA.

Draudzīgā aicinājuma dienās — stipendija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā vai­rā­kus ga­dus Drau­dzī­gā ai­ci­nā­ju­ma laiks ir ne ti­kai dā­vi­nā­ša­nas, bet arī sa­viļ­ņo­jo­ša gan­da­rī­ju­ma laiks, kad svi­nī­gā sa­rī­ko­ju­mā ar sa­vē­jo kon­cer­tu dau­dzi sko­lē­ni sa­ņem sko­las me­ce­nā­ta, Ka­nā­das ār­sta, bi­ju­šā Val­mie­ras ģim­nā­zis­ta Jā­ze­pa Te­o­do­ra Bel­da­va — ša­jās die­nās vi­ņam ap­ri­tē­ja 97 ga­di — sti­pen­di­ju. Arī šo­reiz, no­vēr­tē­jot jau­nie­šu pa­nā­ku­mus mā­cī­bās, tās ko­pu­mā pār­snie­gu­šas pie­cus tūk­sto­šus la­tu.

Pirmie valsts olimpiādes laureāti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts olim­pi­ā­des sko­lē­niem sā­ku­šās. Pir­mie kau­jā de­vās jau­nie bio­lo­gi. Rī­gā 33. valsts olim­pi­ā­dē pie­da­lī­jās čet­ri val­mie­rie­ši, kas jau bi­ja pa­rā­dī­ju­ši la­bus re­zul­tā­tus Val­mie­ras un starp­no­va­du olim­pi­ā­dē. Ar tik­pat spē­cī­giem kan­di­dā­tiem par lau­re­ā­ta go­du sa­cen­tās Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas 11. kla­ses skol­nie­ce Sa­ni­ta Rei­ner­te un 9. kla­ses skol­nieks Kār­lis Ro­ķis, Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas 11. kla­ses skol­nie­ce Za­ne Klies­me­te un 12. kla­ses skol­nie­ce Evi­ja Kno­ka.

Krievu valodas radošais vakars

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pir­mo rei­zi Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā pēc sveš­va­lo­du sko­lo­tā­ju me­to­dis­kās ko­mi­si­jas krie­vu va­lo­das sko­lo­tā­ju ie­ro­si­nā­ju­ma ti­ka or­ga­ni­zēts krie­vu va­lo­das ra­do­šais va­kars, kas bi­ja ie­ce­rēts kā at­pū­tas va­kars krie­vu gau­mē.

Strādāt, neprasot burkānu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mes sē­žu zā­lē ri­si­nā­jās dis­ku­si­ja par brīv­prā­tī­gā dar­ba no­zī­mi un tā po­pu­la­ri­zē­ša­nu pil­sē­tas sko­lās. Dis­ku­si­jā, ko or­ga­ni­zē­ja un va­dī­ja Val­mie­ras jau­nat­nes cen­tra «Vin­da» jau­nie­šu do­me, pie­da­lī­jās ap 20 ak­tī­vā­ko jau­nie­šu, pār­stā­vot lie­lā­ko vai­ru­mu Val­mie­ras sko­lu.

Vidzemes Augstskola izglīto uzņēmējus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gads sā­cies ar pār­mai­ņām biz­ne­sa vi­dē — Sa­ei­mā pie­ņemts kon­so­li­dē­tais 2011. ga­da bu­džets, ap­stip­ri­nā­ti gro­zī­ju­mi no­dok­ļu jo­mā, no­ti­ku­ši uz­ņē­mē­jiem ak­tu­ā­li gro­zī­ju­mi ie­pir­ku­mu jo­mā. Tā­dēļ piekt­dien uz­ņē­mē­ji bi­ja ai­ci­nā­ti Vid­ze­mes Augst­sko­lā pie­da­lī­ties se­mi­nā­rā 2011. gads uz­ņē­mēj­dar­bī­bā: ie­spē­jas, iz­ai­ci­nā­ju­mi, sa­dar­bī­ba, kur vi­ņiem bi­ja ie­spē­ja uz­zi­nāt jau­nā­ko in­for­mā­ci­ju, kā arī dis­ku­tēt par ak­tu­ā­la­jiem jau­tā­ju­miem.

Draudzīgā aicinājuma svētkos Cēsīs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā Lat­vi­jā at­zī­mē­ja Drau­dzī­gā ai­ci­nā­ju­ma die­nu — se­ko­jot K. Ul­ma­ņa 1935. ga­dā Kār­ļu die­nā iz­teik­ta­jam ai­ci­nā­ju­mam at­ce­rē­ties sa­vu sko­lu, grā­ma­tas, mā­cī­bu ma­te­ri­ā­lus dā­vi­nā­ja gan Valsts pre­zi­dents, gan sko­lu ab­sol­ven­ti, gan ve­cā­ki un sko­lē­ni.

Skatuves runas konkursā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Val­mie­ras Pār­gau­jas pa­mat­sko­lā Val­mie­ras un starp­no­va­du ska­tu­ves ru­nas kon­kur­sā vis­vai­rāk da­līb­nie­ku bi­ja 10. — 12. kla­šu gru­pā: 15 jau­nie­ši. Kon­kur­san­tu uz­stā­ša­nos vēr­tē­ja fes­ti­vā­la «Kus­tī­bas tur­pi­nā­jums» pro­jek­ta va­dī­tā­ja, Maz­sa­la­cas kul­tū­ras cen­tra di­rek­to­re Da­ce Jur­ka, Val­mie­ras in­te­grē­tās bib­li­o­tē­kas bēr­nu ap­kal­po­ša­nas no­da­ļas spe­ci­ā­lis­te Gai­da Ar­ta Sau­kā­ne un Val­mie­ras drā­mas te­āt­ra ak­tie­ris Kriš­jā­nis Sal­miņš.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri