19. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Verners, Muntis

Izglītība

Jaunas zināšanas un pieredze karjeras izaugsmei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms ga­da Iz­glī­tī­bas un zi­nāt­nes mi­nis­tri­ja sā­ka īs­te­not Ei­ro­pas So­ci­ā­lā fon­da pro­jek­tu «Pe­da­go­gu kon­ku­rēt­spē­jas vei­ci­nā­ša­na iz­glī­tī­bas sis­tē­mas op­ti­mi­zā­ci­jas ap­stāk­ļos». Šī ak­ti­vi­tā­te sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar ci­tiem IZM pār­zi­ņā eso­ša­jiem Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas struk­tūr­fon­du pro­jek­tiem ne­bi­ja plā­no­ta. Tā ra­dās kā re­ak­ci­ja uz mai­nī­ga­jiem no­ti­ku­miem val­stī, vien­lai­kus vir­zot arī ga­diem at­lik­tos un ne­ri­si­nā­tos jau­tā­ju­mus iz­glī­tī­bā, to­starp at­lī­dzī­bas sis­tē­mas sa­sais­ti ar kar­je­ras iz­aug­smi.

Tradicionālo prasmju skola 2010

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau divas sestdienas sešpadsmit Vidzemes pilsētās un pagastos notikušas Tradicionālo prasmju skolas 2010 nodarbības, ko apmeklējuši jau vairāk nekā 400 mācekļu.

Latvijas zelta talanti — vājdzirdīgo bērnu skolai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirmdien pieci Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas puiši bija uzmanības centrā — skolotāji, skolas biedri viņus apsveica ar piedalīšanos TV šovā Latvijas zelta talanti, tā finālā viņi piedalījās kopā ar Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības puišiem, kam skatītāju balsojuma rezultātā izdevās apsteigt trīspadsmitgadīgo dziedātāju Amandu no Alūksnes.

Lai darba tirgū justos drošāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau ce­tur­to ga­du Lat­vi­jas brī­vo arod­bied­rī­bu sa­vie­nī­ba ar Ei­ro­pas So­ci­ā­lā fon­da at­bal­stu rī­ko kon­kur­su «Profs 2010» pro­fe­si­o­nā­lo sko­lu ko­man­dām. Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē Val­mie­ras Biz­ne­sa un ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­rā Vid­ze­mes arod­sko­lu kon­kur­sa pus­fi­nā­lā Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­las Tū­ris­ma pa­kal­po­ju­ma ko­merc­dar­bi­nie­ku pro­gram­mas ce­tur­tā kur­sa sko­lē­ni sko­lo­tā­jas Sa­ni­ta Gal­va­nov­skas va­dī­bā iz­cī­nī­ja ce­tur­to vie­tu. Uz­va­rē­tā­ja lau­rus šo­reiz plū­ca Smil­te­nes teh­ni­kums, kam ta­gad jā­ga­ta­vo­jas fi­nā­lam Rī­gā.

Kauguru skolēni internetā un pie interaktīvās tāfeles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ma­te­mā­ti­kas un in­for­mā­ti­kas sko­lo­tā­ja Il­va Sē­ne at­ce­ras: — Kad stu­dē­ju fiz­ma­tos, mums da­to­ri, in­ter­nets bi­ja tik­pat sve­ši, kā ta­gad vie­nam ot­ram sā­kum­kla­šu sko­lē­nam. Sko­lā ma­na ie­pa­zī­ša­nās ar tiem in­te­re­san­ti sā­kās 1998. ga­dā, kad mā­cī­bu pār­zi­ne Ine­ta Ni­eze­re sko­lē­niem sa­ru­nā­ja no­dar­bī­bas Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā. Tei­cu: es arī gri­bu, un aku­rāt bi­ja vie­na brī­va vie­ta pie da­to­ra. Tā sko­lo­jos da­to­rā ko­pā ar bēr­niem, vi­ņi pa priek­šu, es aiz vi­ņiem pa­lē­nām čam­mā­jos...

Lai radītu prieku sev un citiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

So­lis­te Zai­ga, rit­ma ģi­tā­rists un pa­pild­vo­kā­lists Ai­nārs, bas­ģi­tā­rists Kris­taps, so­lo ģi­tā­rists Kas­pars un bun­dzi­nieks Krišs ir vo­kā­li in­stru­men­tā­lā an­sam­bļa «Starp­brī­dis» sa­stāvs, ar ko tie­kos pirms gru­pas ot­rās dzim­ša­nas die­nas. Gru­pa sa­vus pirm­sā­ku­mus sais­ta ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu, tās da­līb­nie­ki ir augst­sko­las bi­ju­šie un eso­šie stu­den­ti:— Mums ir tas gods un lep­nums se­vi dē­vēt par Vid­ze­mes Augst­sko­las gru­pu.

Atstāt pēdas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ok­tob­ris, Starp­tau­tis­kais sko­lu bib­li­o­tē­ku mē­ne­sis, Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā ie­stie­pies no­vem­brī. Ok­tob­rī pa­sā­ku­mi se­ko­ja cits ci­tam: Sko­lo­tā­ju die­na, Dro­šī­bas ne­dē­ļa, te­āt­ra māk­slas meis­tar­kla­se, des­mi­to kla­šu ie­svē­tī­bas — Aris­to­te­lis... Arī brīv­lai­ka ne­dē­ļa mē­ne­si kriet­ni sa­īsi­nā­ja.

Zinību nepārtrauktības gadi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

J. En­dze­lī­na Kau­gu­ru pa­mat­sko­la 27. no­vem­brī at­zī­mēs 185. ga­du ju­bi­le­ju.

Valsts valodas apguvei — interaktīvā tāfele

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

In­ter­ak­tī­vās teh­no­lo­ģi­jas sko­lās ie­nāk aiz­vien in­ten­sī­vāk, pro­tams, at­ka­rī­bā no ie­spē­jām un vēl­mes strā­dāt ar mo­der­niem mā­cī­bu lī­dzek­ļiem. Ste­reo­tips, ka IKT at­tie­cas gal­ve­no­kārt uz da­bas­zi­nāt­nēm vai ma­te­mā­ti­ku, ir mal­di­nošs. To pie­rā­da ESF pro­jekts «At­balsts valsts va­lo­das ap­gu­vei un bi­ling­vā­la­jai iz­glī­tī­bai». Ša­jā pro­jek­tā sek­mī­gi ie­sais­tī­ju­sies Val­mie­ras 2. vi­dus­sko­la, un to va­dīt uz­ti­cēts lat­vie­šu va­lo­das sko­lo­tā­jai Inai Mo­lei.

Kinorežisors Jānis Vingris Valmieras Valsts ģimnāzijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ide­ja ra­dās sko­las 90 ga­du ju­bi­le­jas svi­nī­bās, tie­ko­ties ar sko­las­bied­riem, bēr­nī­bas drau­giem, sko­lo­tā­jiem, kad ti­ka uz­jun­dī­tas skais­tas at­mi­ņas un emo­ci­jas. Dau­dzi ab­sol­ven­ti pa­tei­cī­bā par sko­las ga­dos ie­gū­to so­lī­ja di­rek­to­ram Jā­nim Zem­ļic­kim da­žā­da vei­da pa­lī­dzī­bu iz­glī­tī­bas dar­bā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri