18. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Kintija, Kora

Izglītība

ViA atvainojas Latvijas Universitātei un Rīgas Tehniskajai universitātei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

par aka­dē­mis­kā pro­rek­to­ra Ai­ga­ra An­der­so­na ne­pār­do­mā­ta­jiem iz­tei­ku­miem laik­rak­sta «Lies­ma» pub­li­kā­ci­jā «ViA gan op­ti­mi­zē, gan re­or­ga­ni­zē» (18.03.2011.) un ap­lie­ci­na cie­ņu un gan­da­rī­ju­mu par augst­sko­lu līdz­ši­nē­jo sek­mī­go sa­dar­bī­bu aka­dē­mis­ka­jā jo­mā, zi­nāt­nē un pēt­nie­cī­bā. Pro­rek­to­ra A. An­der­so­na iz­tei­ku­mi ne­pauž augst­sko­las aka­dē­mis­kās sa­bied­rī­bas un augst­sko­las va­dī­bas vie­dok­li.

Ar pa­tie­su cie­ņu

Vid­ze­mes Augst­sko­las rek­to­re Vi­ja Dauk­šte

Gribi tici, gribi netici...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar šā­du de­vī­zi vai­rāk ne­kā ne­dē­ļu dzī­vo­ja Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las sko­lo­tā­ji, ga­ta­vo­jo­ties mū­su ik­ga­dē­jiem Dar­ba svēt­kiem. Mēs va­ram būt lep­ni par sko­lo­tā­jiem, kas pe­da­go­ģis­ka­jā dar­bā pa­va­dī­ju­ši ne ti­kai 10, bet 20 vai pat 35 dar­ba ga­dus. Dar­ba svēt­kos no sirds svei­cam sa­vus ko­lē­ģus, iz­sa­kām pa­tei­cī­bu par pa­da­rī­to un vē­lam daudz spē­ka un iz­tu­rī­bas.

Pirms gājputni pavasari mājās pārnes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Nāc ar put­niem ba­rā

Pum­pu­ro­tā za­rā,

Sil­tā sau­les sta­rā

Sa­tik­si­mies Pa­va­sa­rā!—

tā pa­ši vai no se­vis uz zie­mas un pa­va­sa­ra sliek­šņa rin­do­jās vār­di, kad Je­ru pa­mat­sko­lā rau­dzī­jām pēc sko­lo­tā­ja Ju­ra Al­pa ie­ros­mes sko­lē­nu da­ri­nā­tos jau­nos put­nu bū­rī­šus. Je­rie­ši ar sa­vu pras­mi un uz­ņē­mī­bu mā­jok­ļu spār­no­ta­jiem drau­giem da­ri­nā­ša­nā po­pu­la­ri­tā­ti ie­gu­vu­ši pla­šā ap­kai­mē. Pa­va­sa­ra gai­dās nu jau tre­šo ga­du tā vi­ņiem ir in­ten­sī­vā­kā no­dar­be darb­mā­cī­bas stun­dās.

Skolēni frankofono dziesmu konkursā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar po­zi­tī­vu zi­ņu ie­prie­ci­na Val­mie­ras paš­val­dī­bas sa­bied­ris­ko at­tie­cī­bu spe­ci­ā­lis­te Elī­na Nei­ma­ne, pro­ti, Rī­gas Fran­ču li­ce­jā fran­ču dzies­mu kon­kur­sā, ko Fran­ko­fo­ni­jas ne­dē­ļas ie­tva­ros or­ga­ni­zē­ja Fran­ci­jas kul­tū­ras centrs, pie­da­lī­ju­šies arī VVĢ sko­lē­ni Val­ters Kal­načs, Ed­gars Maļ­cevs, Toms Hin­cen­bergs un Lau­ris Jan­sons. Vi­ņu iz­pil­dī­tā Ka­nā­das gru­pas Cha­pe­au­me­lon dzies­ma Nonc­ha­lant ie­gu­va 2. vie­tu. Ti­kai trīs gru­pas, to­starp ģim­nā­zi­jas pui­ši, in­for­mē fran­ču va­lo­das sko­lo­tā­ja Ka­rī­na Rum­ba, mu­zi­kā­lo pa­va­dī­ju­mu spē­lē­ju­šas pa­šas.

Praktikante no Vācijas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā mē­ne­si prak­ti­zē­jās prak­ti­kan­te no Min­ste­res uni­ver­si­tā­tes Katrīna Ingenzīpa (Cat­hrin In­gen­siep). Kat­rī­na stu­dē ma­ģis­tran­tū­rā pe­da­go­ģi­ju (so­ci­ā­lās zi­nī­bas un ma­te­mā­ti­ku) un so­ci­o­lo­ģi­ju. Vi­ņas prak­ses mēr­ķis bi­ja iz­pē­tīt un sa­lī­dzi­nāt iz­glī­tī­bas sis­tē­mu Vā­ci­jā un Lat­vi­jā. Kat­rī­na hos­pi­tē­ja ma­te­mā­ti­kas, ķī­mi­jas, fi­zi­kas, bio­lo­ģi­jas, an­gļu un vā­cu va­lo­das stun­das, va­dī­ja pā­ris ma­te­mā­ti­kas, kā arī vā­cu va­lo­das stun­das da­žā­dās kla­sēs, pie­da­lī­jās 9. kla­šu vā­cu va­lo­das kon­kur­sā un 8. kla­šu vā­cu va­lo­das olim­pi­ā­dē, kā arī iz­man­to­ja ie­spē­ju pie­da­lī­ties Že­to­na va­ka­rā.

Bērnu un viņu pedagogu izstāde Gīterslo

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šodien bijušā Valmieras rajona (koordinācijas pienākumus pēc administratīvi teritoriālās reformas uzņēmusies biedrība «Valmieras - Gīterslo reģionu sadarbībai») ilggadējā sadraudzības partnere Gīterslo apriņķa pašvaldība Vācijā atklās Valmieras Mākslas vidusskolas, Rūjienas Mākslas skolas un Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņu un viņu pedagogu darbu izstādi «Mantojums».

Pavasarī — Rūjienā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No Turcijas atgriezušās Vilpulkas sākumskolas direktore Gita Zariņa, skolotāja Judīte Zumente un Rūjienas vidusskolas skolotāja Ligita Gaile. Viņas pārstāvēja Latviju Comenius apakšprogrammas skolu partnerības projektā Eiropas kultūru iepazīšana caur nacionālajām kultūrām.

Ar zināšanām, dāvanām un grāmatām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­gad lat­vie­šu va­lo­das un li­te­ra­tū­ras olim­pi­ā­de 6. kla­šu sko­lē­niem no­ti­ka pir­mo rei­zi. Sko­lo­tā­ji vie­no­jās, ka to va­jag, jo valsts in­sti­tū­ci­ju or­ga­ni­zē­tā olim­pi­ā­de pa­mat­sko­lē­niem ir ti­kai 8. un 9. kla­sē.

Norvēģu draugi Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rā vie­so­jas jau­nie­ši — sa­dar­bī­bas part­ne­ri no Nor­vē­ģi­jas.

ViASA jauns prezidents

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Feb­ru­ā­rī Vid­ze­mes Augst­sko­las stu­den­tiem bi­ja jā­ie­vēl jauns stu­den­tu ap­vie­nī­bas pre­zi­dents, uz šo ama­tu kan­di­dē­ja trīs pār­stāv­ji. Vis­lie­lā­ko skai­tu bal­su — 102 no ko­pā sa­ņem­ta­jām 243 — ie­gu­va po­li­to­lo­ģi­jas 3. kur­sa stu­dents Reinis Bajors.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri