20. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Anda, Andīna

Izglītība

Skatuves runas konkursā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Val­mie­ras Pār­gau­jas pa­mat­sko­lā Val­mie­ras un starp­no­va­du ska­tu­ves ru­nas kon­kur­sā vis­vai­rāk da­līb­nie­ku bi­ja 10. — 12. kla­šu gru­pā: 15 jau­nie­ši. Kon­kur­san­tu uz­stā­ša­nos vēr­tē­ja fes­ti­vā­la «Kus­tī­bas tur­pi­nā­jums» pro­jek­ta va­dī­tā­ja, Maz­sa­la­cas kul­tū­ras cen­tra di­rek­to­re Da­ce Jur­ka, Val­mie­ras in­te­grē­tās bib­li­o­tē­kas bēr­nu ap­kal­po­ša­nas no­da­ļas spe­ci­ā­lis­te Gai­da Ar­ta Sau­kā­ne un Val­mie­ras drā­mas te­āt­ra ak­tie­ris Kriš­jā­nis Sal­miņš.

Interešu izglītība bērniem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šā ne­dē­ļā sa­dar­bī­bā ar ap­dro­ši­nā­ša­nas sa­bied­rī­bas «BTA» at­bal­stu Vai­da­vas spe­ci­ā­la­jā in­ter­nāt­pa­mat­sko­lā vie­so­jās brī­vā lai­ka or­ga­ni­zē­ša­nas cen­tra «Mā­ja» bēr­ni un pe­da­go­gi.

Grāmatas bērniem un jauniešiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ik jan­vā­ri Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tā­ti un no­da­ļu dar­bi­nie­ki ie­sais­tās grā­ma­tu dā­vi­nā­ša­nas ak­ci­jā pil­sē­tas sko­lām, bēr­nu­dār­ziem un Vid­ze­mes Augst­sko­lai.

Radošus panākumus skolotājiem un skolēniem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­slē­dzies Val­mie­ras vis­pār­iz­glī­to­jo­šo sko­lu 1. — 6. kla­šu sko­lē­nu zī­mē­ju­mu kon­kurss «Zie­mas­svēt­ku fan­tā­zi­jas», ko rī­ko­ja Val­mie­ras 2. vi­dus­sko­las krie­vu va­lo­das un li­te­ra­tū­ras sko­lo­tā­ju me­to­dis­kā ap­vie­nī­ba. Lau­re­ā­ti ir no­skaid­ro­ti.

Rēķina par pusdienām janvārī... nebūs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jaun­burt­nie­ku pa­mat­sko­las di­rek­to­re Sar­mī­te Frei­ma­ne stās­ta: ie­spē­jams, da­ļa sko­lē­nu ve­cā­ku ne­būs dzir­dē­ju­ši, to­mēr, kad jan­vā­rī ne­sa­ņems rē­ķi­nu par de­cem­bra sko­las pus­die­nām, tam no­ti­cēs. Sa­vu­kārt tie, kas ma­te­ri­ā­lu ap­stāk­ļu dēļ ne­var at­ļau­ties sa­mak­sāt par pus­die­nām sko­lā (ne­skai­tot tos, kam brīv­pus­die­nas pie­šķī­ru­si paš­val­dī­ba) šo pre­tim­nāk­ša­nu dro­ši vien ir no­vēr­tē­ju­ši un, ja ne ci­tā­di, tad vis­maz do­mās la­ba­jam cil­vē­kam sū­tī­ju­ši sa­vu pal­dies.

Barikāžu atceres pasākumi Viesturskolā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ša­jā jan­vā­ra ne­dē­ļā vies­tu­rie­ši šķī­ra vēs­tu­res no­ti­ku­mu la­pas, kur ie­rak­stī­ti no­ti­ku­mi pirms 20 ga­diem, — ba­ri­kā­des. 1991. ga­da jan­vā­rī kat­ra cil­vē­ka sir­dī un prā­tā āt­ri no­ti­ka iz­šķir­ša­nās par sa­vas dzim­te­nes aiz­stā­vī­bu. Ba­ri­kā­des ar uguns­ku­riem, sil­tu tē­ju, zu­pu, pī­rā­giem, dzies­mām un de­jām bi­ja Bal­ti­jas val­stu at­mo­ša­nās. Uguns­ku­ru sil­tu­mā cil­vē­ki kļu­va vie­no­ti. Vēs­tu­re ir ne ti­kai se­ni no­ti­ku­mi, sva­rī­gi, lai sko­lē­ni tos iz­pras­tu, tā­pēc 17. — 20. jan­vā­rī, iz­man­to­jot da­žā­das me­to­des, vies­tu­rie­ši cen­tās iz­dzī­vot to lai­ku.

Katru dienu — ko jaunu uzzināt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gru­pi­ņa bēr­nu ap pus­dien­lai­ku pie Maz­sa­la­cas pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­des ap­lī­tī iet ro­ta­ļā. — Sa­gai­dī­sim, ka­mēr ap­ģērb­jas arī pā­rē­jie un do­si­mies pa­stai­gā, — skaid­ro sko­lo­tā­ja Il­ga Tau­be. Arī bēr­ni uz ie­pa­zī­ša­nos nav jā­sku­bi­na: esot ve­cā­kā gru­pa dār­zi­ņā, pie­cus, se­šus un dažs jau sep­ti­ņus ga­dus jau­ni, ru­de­nī vai­rā­ki po­sī­šo­ties uz sko­lu. Val­ters pa­le­po­jas, ka jau pro­tot ne ti­kai la­sīt un rē­ķi­nāt, bet arī an­glis­ki līdz vien­pa­dsmit aiz­skai­tīt, ko ie­mā­cī­ju­si mam­ma.

Skolās āboli

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

At­sā­ko­ties mā­cī­bu ga­dam, arī vi­sās tri­jās Bren­gu­ļu no­va­da sko­lās bēr­niem tiek pie­dā­vā­ti ābo­li. Bren­gu­ļu sā­kum­sko­lā un Tri­kā­tas pa­mat­sko­lā tos at­ved Eli­ā­si no Svit­kām, bet Tri­kā­tas pa­mat­sko­lai ābo­lus at­gā­dā Kār­lis Lep­sis no Ka­di­ķiem. Abas ir Kau­gu­ru pa­gas­ta saim­nie­cī­bas. Vi­sas trīs no­va­da sko­las bi­ja pie­tei­ku­šās Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas at­mak­sā­ta­jai pro­gram­mai Aug­ļi sko­lai.

Katru dienu — sulīgs ābols

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No pirm­die­nas sko­lās, kas pie­tei­cās Ei­ro­pas Ko­mi­si­jas fi­nan­sē­ta­jā un Lat­vi­jas val­dī­bas at­bal­stī­ta­jā pro­gram­mā Sko­las aug­lis, 1. — 6. kla­šu sko­lē­ni pus­die­nu starp­brī­dī sko­las ēd­nī­cā vai kla­sē, kā nu ku­rā iz­glī­tī­bas ie­stā­dē tas no­or­ga­ni­zēts, bau­da su­lī­gu, Lat­vi­jā au­gu­šu aug­li vai dār­ze­ni.

Garšīgi un veselīgi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Ar sil­tām pus­die­nām jā­pa­ba­ro ap di­viem sim­tiem Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­lē­nu, bet pār­des­mit in­ter­nā­tā dzī­vo­jo­ša­jiem ga­ta­vo­jam arī bro­kas­tis, lau­na­gu un va­ka­ri­ņas, — tā vir­tu­ves per­so­nā­la dar­ba ap­jo­mu rak­stu­ro sko­lē­nu ēd­nī­cas va­dī­tā­ja un šef­pa­vā­re GUNTA ROMANOVSKA.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri