21. Jūlijs, 2019
Vārda dienu svin: Meldra, Meldris, Melisa

Izglītība

Jaunieši iepazīstas ar neformālo izglītību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras jau­nat­nes cen­trā «Vin­da» treš­dien no­ti­ka in­for­ma­tīvs pa­sā­kums jau­nie­šiem «Ie­spē­jas vi­siem». Starp­tau­tis­kās pro­gram­mu aģen­tū­ras «Jau­nat­ne dar­bī­bā» ko­mu­ni­kā­ci­jas da­ļas ve­cā­kā re­fe­ren­te Ilu­ta Ste­pā­no­va in­for­mē­ja par ie­spē­jām jau­nie­šiem ie­sais­tī­ties pro­jek­tos, bet «Vin­das» pār­stā­ve Bai­ba Ud­ra­se stās­tī­ja par sa­vu pie­re­dzi Ei­ro­pas pro­jek­tos.

Ar jaunām iecerēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau ot­ro mā­cī­bu ga­du pie Rū­jie­nas vi­dus­sko­las stū­res ir VIDARS ZVIEDRIS. Kā vi­ņam vei­cies kopš 1. jan­vā­ra, kad viņš stā­jās di­rek­to­ra ama­tā?

— Tur­pi­nu va­dīt spor­ta stun­das vi­dus­sko­las kla­sēm, kur va­ru būt tu­vāks au­dzēk­ņiem un iz­zi­nāt vi­ņu no­ska­ņo­ju­mu. Da­ļē­ji īs­te­no­ju­sies ma­na ie­ce­re par di­rek­to­ra stun­dām. Sa­ti­kos ar de­vī­ta­jiem un div­pa­dsmi­ta­jiem pirms ek­sā­me­niem un ap­sprie­dām vi­ņu nā­kot­nes plā­nus. Bi­ju uz sa­ru­nu arī da­žās ci­tās kla­sēs, šo prak­si no­teik­ti vē­los tur­pi­nāt.

Kursi Oksfordā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­sa­rā Oks­for­das sko­lo­tā­ju aka­dē­mi­jas or­ga­ni­zē­ta­jos kur­sos «An­gļu va­lo­das mā­cī­ša­na pus­au­džiem» pie­da­lī­jās 36 sko­lo­tā­ji no 15 val­stīm. Dar­ba die­na bi­ja in­ten­sī­va, mā­cī­jā­mies līdz vē­lai pēc­pus­die­nai, dar­bo­jā­mies di­vās gru­pās, da­lī­jā­mies dar­ba pie­re­dzē, dis­ku­tē­jām, kā pa­da­rīt mā­cī­bu pro­ce­su in­te­re­san­tā­ku, daudz­vei­dī­gā­ku, pie­mē­ro­tā­ku pus­au­džu vēl­mēm un ve­cu­mam.

Gaišās klasēs ar gaišām domām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­las Ķo­ņu pa­mat­sko­las pe­da­go­ģis­ka­jā sa­stā­vā šo­gad no­ti­ku­šas vai­rā­kas pār­mai­ņas. Tu­vāk stās­ta di­rek­to­res viet­nie­ces mā­cī­bu un au­dzi­nā­ša­nas dar­bā INITA ROZĪTE un AGRITA GRUZDIŅA.

Sāk jaunu izglītības programmu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar ar drau­gu at­bal­stu Bren­gu­ļu sko­lā sā­ka dar­bo­ties jau­na at­bal­sta pro­gram­ma Val­mie­ras SOS cie­ma­ta bēr­niem un ie­in­te­re­sē­to bren­gu­lie­šu ģi­me­nēm, ku­rās ir bēr­ni, kam ne­pie­cie­ša­ma in­di­vi­du­ā­la pa­lī­dzī­ba mā­cī­bās.

Skolas soma pilnāka

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­slē­gu­sies Val­mie­ras no­va­da fon­da or­ga­ni­zē­tā lab­da­rī­bas ak­ci­ja «Sko­las so­ma».

Mūžs dabā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne kat­ram ir do­ta pri­vi­lē­ģi­ja — vi­su mū­žu at­ras­ties me­žā vai būt sais­tī­bā ar to. Man tā­da bi­ja, un par to pa­tiess prieks. Mū­žī­ga sa­na­to­ri­ja vien­mēr un vi­sur. Me­žā nav tā­du ne­lie­tī­bu, kā­das val­da sa­bied­rī­bā, it īpa­ši pil­sē­tās. Me­žā viss ir tīrs un pa­tiess.

Tā sa­vas grā­ma­tas Me­žu me­li­o­rā­ci­ja Lat­vi­jā ie­va­dā sa­ka tās au­tors Gu­nārs Kla­pars, in­že­nie­ris - mež­ko­pis. Viņš ir Val­mie­ras 11 va­ro­ņu - kom­jau­nie­šu vi­dus­sko­las 1957. ga­da ab­sol­vents. Grā­ma­tā gal­ve­no­kārt au­to­ra dar­bī­ba me­žu me­li­o­rā­ci­jā un me­ža au­to­ce­ļu būv­nie­cī­bā daudz­viet Lat­vi­jā, vis­vai­rāk Kur­ze­mē. Daž­viet mi­nē­ta arī mūs­pu­se.

Ar cerīgu skatu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Arī Ra­ma­tas sā­kum­sko­lā 1. sep­tem­brī at­zī­mē­ja Zi­nī­bu die­nu. Ša­jā ma­za­jā sko­li­ņā pa­gas­tā pie pa­šas Igau­ni­jas ro­be­žas šie bi­ja īpa­ši svēt­ki ne ti­kai au­dzēk­ņiem un vi­ņu ve­cā­kiem: sko­la šeit ir kas vai­rāk par iz­glī­tī­bas ie­stā­di — ap to pul­cē­jas da­žā­du pa­au­džu ļau­dis.

Jaunas pieredzes nevar būt par daudz

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lai ie­pa­zī­tu Itā­li­jas kul­tū­ru, māk­slas vēs­tu­ri un iz­glī­tī­bas sis­tē­mu, Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas skol­nie­ce ANNA OZOLIŅA ga­du pa­va­dī­ja Itā­li­jā.

Centību, neatlaidību un izturību!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ap­mā­cies, bet ce­rī­bu un jau­nu ie­spai­du pilns bi­ja pir­mais sep­tem­bris Vid­ze­mes Augst­sko­lā. Svi­nī­gā uz­ru­nā pie Val­mie­ras pui­kām rek­to­re Vi­ja Dauk­šte ar jau­no mā­cī­bu ga­du svei­ca stu­den­tus un pa­snie­dzē­jus, kam šis būs ne ti­kai mā­cī­bu un dar­ba, bet arī svēt­ku gads — Vid­ze­mes Augst­sko­lai 15 ga­du ju­bi­le­ja.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri