21. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Agne, Agnese, Agnija

Izglītība

Bērnu un viņu pedagogu izstāde Gīterslo

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šodien bijušā Valmieras rajona (koordinācijas pienākumus pēc administratīvi teritoriālās reformas uzņēmusies biedrība «Valmieras - Gīterslo reģionu sadarbībai») ilggadējā sadraudzības partnere Gīterslo apriņķa pašvaldība Vācijā atklās Valmieras Mākslas vidusskolas, Rūjienas Mākslas skolas un Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņu un viņu pedagogu darbu izstādi «Mantojums».

Pavasarī — Rūjienā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No Turcijas atgriezušās Vilpulkas sākumskolas direktore Gita Zariņa, skolotāja Judīte Zumente un Rūjienas vidusskolas skolotāja Ligita Gaile. Viņas pārstāvēja Latviju Comenius apakšprogrammas skolu partnerības projektā Eiropas kultūru iepazīšana caur nacionālajām kultūrām.

Ar zināšanām, dāvanām un grāmatām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­gad lat­vie­šu va­lo­das un li­te­ra­tū­ras olim­pi­ā­de 6. kla­šu sko­lē­niem no­ti­ka pir­mo rei­zi. Sko­lo­tā­ji vie­no­jās, ka to va­jag, jo valsts in­sti­tū­ci­ju or­ga­ni­zē­tā olim­pi­ā­de pa­mat­sko­lē­niem ir ti­kai 8. un 9. kla­sē.

Norvēģu draugi Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rā vie­so­jas jau­nie­ši — sa­dar­bī­bas part­ne­ri no Nor­vē­ģi­jas.

ViASA jauns prezidents

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Feb­ru­ā­rī Vid­ze­mes Augst­sko­las stu­den­tiem bi­ja jā­ie­vēl jauns stu­den­tu ap­vie­nī­bas pre­zi­dents, uz šo ama­tu kan­di­dē­ja trīs pār­stāv­ji. Vis­lie­lā­ko skai­tu bal­su — 102 no ko­pā sa­ņem­ta­jām 243 — ie­gu­va po­li­to­lo­ģi­jas 3. kur­sa stu­dents Reinis Bajors.

Radoša tikšanās Viesturskolā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Marts. Gai­sā jau jū­ta­ma pa­va­sa­ra klāt­būt­ne. Īs­tais laiks, lai sa­tik­tos, pa­ru­nā­tos, pa­dzie­dā­tu. Tie­ši tā­da bi­ja treš­die­nas pēc­pus­die­na Vies­tur­sko­las ka­mīn­zā­lē.

Meža taka dārziņā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras 1. pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē mū­zi­kas un spor­ta sko­lo­tā­jas, sa­dar­bo­jo­ties ar gru­pu sko­lo­tā­jām, sa­viem au­dzēk­ņiem bi­ja sa­ga­ta­vo­ju­šas jau­ku pār­stei­gu­mu, dār­zi­ņa zā­lē uz­bu­rot im­pro­vi­zē­tu me­ža ta­ku, un bēr­niem ti­ka ra­dī­ta ie­spē­ja ar ba­sām kā­je­lēm pa­sa­kai­nā gai­sot­nē «iz­brist» cau­ri vi­siem čet­riem ga­da­lai­kiem — ro­ta­ļī­go ku­kai­nī­šu pa­va­dī­tiem, iz­bau­dīt zā­les stieb­ri­ņu mai­gos pie­skā­rie­nus, ie­klau­so­ties glās­to­šā vē­ja šal­ko­ņā, iz­just jū­ras ak­men­ti­ņu glu­do vir­smu.

Veselības dienas Pārgaujas ģimnāzijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ve­se­lī­bas ne­dē­ļa mū­su sko­lā jau sta­bi­li ie­sak­ņo­ju­sies ga­dus pie­cus vis­maz. Ak­cen­ti bi­ju­ši da­žā­di — ga­rī­gā ve­se­lī­ba, at­ka­rī­bas, pēr­nā ga­da no­ga­lē or­ga­ni­zē­jām sa­ru­nas par brīv­prā­tī­gā dar­ba po­zi­tī­va­jām iz­paus­mēm u. tml.

Vāverpuika Toms

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­slē­dzies Vis­lat­vi­jas zī­mē­ju­mu kon­kurss «Ve­se­lī­gais su­per­va­ro­nis», tā mēr­ķis bi­ja no ie­sū­tī­ta­jiem dar­biem iz­vē­lē­ties sa­bied­ris­kās or­ga­ni­zā­ci­jas «Dzī­vo ve­se­lī­gi!» jau­no sim­bo­lu. Kon­kur­sā pie­da­lī­jās 751 ra­došs darbs no 75 sko­lām.

«Pasaciņā» izaug videi draudzīgie

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Arī šī mā­cī­bu ga­da sā­ku­mā SIA «Zie­meļ­vid­ze­mes at­kri­tu­mu ap­saim­nie­ko­ša­nas or­ga­ni­zā­ci­ja» ai­ci­nā­ja mā­cī­bu ie­stā­des ie­sais­tī­ties tra­di­ci­o­nā­la­jā vi­des kon­kur­sā «Šķi­ro­to at­kri­tu­mu ak­ci­ja». At­sau­cī­ba bi­ja lie­la, kon­kur­sam pie­tei­cās 101 iz­glī­tī­bas ie­stā­de, un mā­cī­bu pir­ma­jā pus­ga­dā jau ir sa­vāk­tas vai­rāk ne­kā 60 ton­nas ma­ku­la­tū­ras un 55 ku­bik­met­ri PET pu­de­ļu. Ak­ci­ja tur­pi­nā­sies līdz ap­rī­lim, bet ap­ņē­mī­ga­jā simt­nie­kā ses­tā ak­tī­vā­kā mā­cī­bu ie­stā­de ir pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­de «Pa­sa­ci­ņa» Be­ve­rī­nas no­va­dā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri