23. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Izglītība

Ar ķīmijas eksperimentiem — Dailes teātrī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lies­ma jau in­for­mē­ja, ka šo­dien 54 Lat­vi­jas sko­lās — Val­mie­rā: Valsts ģim­nā­zi­jā un Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā —, kas ie­sais­tī­ju­šās Ei­ro­pas pro­jek­tā «Da­bas­zi­nāt­nes un ma­te­mā­ti­ka» no­tiek te­ma­tis­kā ne­dē­ļa «Do­mā ci­tā­dāk! Do­mā ek­sak­tāk!».

Vasaras skola aug plašumā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­slē­gu­sies Vid­ze­mes Augst­sko­las rī­ko­tā 13. Bal­ti­jas Starp­tau­tis­kā va­sa­ras sko­la. Ko­pu­mā di­vās pro­gram­mās — Vi­des ap­zi­ņa. Ko­mu­ni­kā­ci­ja. In­ter­pre­tā­ci­ja un Iz­zi­ni un pie­dzī­vo Bal­ti­jas val­stis: da­bas, kul­tū­ras un spa tū­risms — pie­da­lī­jās 70 stu­den­ti no div­des­mit pa­sau­les val­stīm.

Jauns mācību gads izmaksā 55 Ls

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Līdz jau­na­jam mā­cī­bu ga­dam at­li­ku­šas di­vas ne­dē­ļas. Lie­la da­ļa jau­nie­šu šo lai­ku gai­da ar sa­trau­ku­mu un tik pat dau­dzi ar ne­pa­ti­kā sa­rauk­tu se­ju. Ve­cā­kiem šis laiks no­zī­mē ie­vē­ro­ja­mus fi­nan­si­ā­los iz­de­vu­mus, bet grā­ma­tu un kan­ce­le­jas pre­ču vei­ka­liem la­bus ie­nā­ku­mus. Lai no­skaid­ro­tu, kā cil­vē­ki ga­ta­vo­jas jau­na­jam mā­cī­bu ga­dam un cik iz­mak­sā pirm­klas­nie­ka sa­ga­ta­vo­ša­na sko­las gai­tām, laik­raksts Lies­ma de­vās uz vei­ka­liem Vid­ze­mes pa­pīrs un Aga­te.

Ēveles pamatskolai 140

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz lie­lo ju­bi­le­ju ie­ra­du­šies ab­sol­ven­ti, sko­lo­tā­ji, sko­las dar­bi­nie­ki un ci­ti vie­si. Svi­nī­bas sā­kas ar svēt­brī­di Ēve­les baz­nī­cā, ka­pos pie­min mū­žī­bā aiz­gā­ju­šos sko­lo­tā­jus un sko­las dar­bi­nie­kus, kas sa­vu­laik strā­dā­ju­ši Ēve­les pa­mat­sko­lā.

Prezentē savu valsti ar dziesmu un deju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vē­sā au­gus­ta va­ka­rā Val­mie­rā jau­nie­ši, kas Vid­ze­mes Augst­sko­lā paš­laik pie­da­lās  Starp­tau­tis­ka­jā Bal­ti­jas va­sa­ras sko­lā, kā­pa uz ma­zās pils­dru­pu ska­tu­vī­tes, lai cits ci­tam, kā arī sa­nā­ku­ša­jiem ska­tī­tā­jiem pre­zen­tē­tu sa­vas val­stis īpa­šā vei­dā. Na­ci­o­nā­lās de­jas un dzies­mas rā­dī­ja jau­nie­ši no Hon­kon­gas, Ka­zah­stā­nas, Uk­rai­nas, Po­li­jas, Gru­zi­jas, Če­hi­jas un ci­tām val­stīm.

Valmiera — Kembridža

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kat­ra an­gļu va­lo­das sko­lo­tā­ja skais­tā­kais sap­nis ir ik pa lai­kam at­griez­ties Liel­bri­tā­ni­jā Lon­do­nā. Ma­na pir­mā lie­lā ie­spē­ja bi­ja 2005. ga­dā, kad ie­gu­vu An­glis­ki ru­nā­jo­šo ap­vie­nī­bas (En­glish Spe­a­king Uni­on) sti­pen­di­ju di­vu ne­dē­ļu kur­siem Glo­be te­āt­rī. Ša­jā va­sa­rā at­kal ra­dās ie­spē­ja pie­da­lī­ties starp­tau­tis­kā an­gļu va­lo­das sko­lo­tā­ju kon­fe­ren­cē «Ap­brī­no­ja­mie prā­ti» (Ama­zing minds) Kem­bri­džā. Kon­fe­ren­ci or­ga­ni­zē­ja Pe­ar­son/ Long­man iz­dev­nie­cī­ba, ku­ras bi­rojs dar­bo­jas arī Lat­vi­jā un ar ku­ru Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jai ir cie­ša sa­dar­bī­ba.

Latvijas tūrisma produkts — daba

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā pirm­die­nā Vid­ze­mes Augst­sko­lā at­klā­ta 13. Bal­ti­jas va­sa­ras sko­la (Bal­tic In­ter­na­ti­onal Sum­mer Scho­ol. Pro­jekts ‹‹Vi­des ap­zi­ņa. Ko­mu­ni­kā­ci­ja. In­ter­pre­tā­ci­ja›› no­rit ar Eiro­pas Sa­vie­nī­bas Mū­žiz­glī­tī­bas prog­ram­mas fi­nan­si­ālo at­bal­stu. Di­vu ne­dē­ļu lai­kā pa­re­dzē­tas gan no­dar­bī­bas Vid­ze­mes Augst­sko­lā, gan mā­cī­bu ek­skur­si­jas uz Zie­meļ­vi­dze­mes bio­sfē­ras re­zer­vā­tu, Gau­jas Na­ci­onā­lo par­ku un Gai­ziņ­kal­na da­bas par­ku. Va­sa­ras sko­lā uz­ma­nī­bu pie­vērš da­bas aiz­sar­dzī­bai, biz­ne­sa un vi­des ko­mu­ni­kā­ci­jas jau­tā­ju­miem un veik­smī­giem ilgtspē­jī­giem dar­bī­bas pie­mē­riem tū­ris­ma un vies­mī­lī­bas no­za­rē. Prog­ram­mā pie­da­lās 40 stu­den­ti un 17 pa­snie­dzē­ji no Lat­vi­jas, Vā­ci­jas, Nī­der­lan­des, Por­tu­gā­les, Grie­ķi­jas, Tur­ci­jas, Liel­bri­tā­ni­jas un Ame­ri­kas Sa­vie­no­ta­jām Val­stīm.

Un pasaule tev apkārt izmainīsies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jos des­mit ga­dos ar­vien vai­rāk sko­lo­tā­ju ie­in­te­re­sē­jas un vē­las ie­dzi­ļi­nā­ties hu­mā­nās pe­da­go­ģi­jas pa­mat­vēr­tī­bās un dar­ba me­to­dēs. Mūs­die­nās šis ide­jas po­pu­la­ri­zē un ie­dzī­vi­na iz­ci­lais gru­zī­nu pe­da­gogs, Starp­tau­tis­kās Hu­mā­nās pe­da­go­ģi­jas cen­tra va­dī­tājs, pro­fe­sors Šal­va Amo­naš­vi­li. Kopš 2000. ga­da Š. Amo­naš­vi­li arī Lat­vi­jā va­dī­jis vai­rāk ne­kā des­mit au­tor­se­mi­nā­rus, dau­dzi pe­da­go­gi pie­da­lī­ju­šies vi­ņa rī­ko­ta­jos pe­da­go­ģis­ka­jos la­sī­ju­mos Mas­ka­vā. Vi­ņu vi­dū arī Ma­tī­šu pa­mat­sko­las sko­lo­tā­ji. Sko­lā ir iz­vei­do­ju­sies hu­mā­nās pe­da­go­ģi­jas at­bal­sta gru­pa, kas jau tre­šo ga­du or­ga­ni­zē­ja hu­mā­nās pe­da­go­ģi­jas va­sa­ras sko­lu, sa­pul­cē­jot pā­ri par 70 do­mu­bied­ru. Lat­vi­jā tā­das no­ti­ku­šas jau as­to­ņas rei­zes.

Rencēnu skolai — 75

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­sa­ras bal­sī vēl dzied skre­jo­šais laiks, un Ren­cē­nu pa­mat­sko­lā pul­cē­sies tie, kam vēl­me tik­ties ar bēr­nī­bu, jau­nī­bu un ne­sav­tī­gā dar­bā pa­va­dī­ta­jiem ga­diem. Sko­lai cau­ri laik­me­ta grie­žiem pie­nā­ku­si 75. gads­kār­ta, bet iz­glī­tī­bai Ren­cē­nu pa­gas­tā — 150.

Iepazīst dabu, vidi un tūrismu Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes Augst­sko­lā jau 13. ga­du pēc kār­tas no­tiek Bal­ti­jas Starp­tau­tis­kā va­sa­ras sko­la. Tā no­ri­si­nā­sies no 1. līdz 13. au­gus­tam. Šo­gad va­sa­ras sko­lā re­kord­liels da­līb­nie­ku skaits — 70 stu­den­ti no 20 pa­sau­les val­stīm.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Partneri