24. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Krišs, Eglons, Ksenija

Izglītība

Profesionālā izglītība reorganizācijas dzirnās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Biz­ne­sa die­nas Val­mie­rā pa­ras­ti kup­li­na pla­ša pro­fe­si­o­nā­lās iz­glī­tī­bas mā­cī­bu ie­stā­žu eks­po­zī­ci­ja. Kā šīs ie­stā­des jau tu­vā­ka­jā nā­kot­nē skars pro­fe­si­o­nā­la­jā iz­glī­tī­bā sāk­tās re­for­mas, kon­so­li­dā­ci­jas re­zul­tā­tā pa­tu­rot spē­les lau­ku­mā vien lie­lā­kos un at­zī­tā­kos spē­lē­tā­jus, ka­mēr ma­zā­ka­jiem jā­sa­mie­ri­nās la­bā­ka­jā ga­dī­ju­mā ar pie­vie­no­ša­nu, LTRK Val­mie­ras no­da­ļā pie tās va­dī­tā­ja Ju­ra Sleņ­ģa dis­ku­tē­ja re­ģi­o­na pro­fe­si­o­nā­lās iz­glī­tī­bas ie­stā­žu un Vid­ze­mes Augst­sko­las pār­stāv­ji.

Skolotājas no Taizemes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš piekt­die­nas pie­va­ka­res Val­mie­rā vie­so­jas div­pa­dsmit sko­lo­tā­ju de­le­gā­ci­ja no Tai­ze­mes. Vi­zī­ti or­ga­ni­zē «AFS Lat­vi­ja» jau­nie­šu ap­mai­ņas pro­gram­ma. Vieš­ņu mēr­ķis ir gūt ie­ska­tu Lat­vi­jas vis­pā­rē­jās iz­glī­tī­bas sis­tē­mā, kā arī ie­pa­zī­ties ar lat­vie­šu kul­tū­ru.

Ziepes, zāles, riģipsis un gāze

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Klāt ir as­tro­no­mis­kais pa­va­sa­ris un sko­lē­niem brīv­die­nas. Sko­lo­tā­jiem kur­si, se­mi­nā­ri, me­to­dis­kās die­nas. Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā brīv­lai­ka pir­ma­jā die­nā vi­dus­sko­lē­niem zi­nāt­ņu ie­til­pī­ga biz­ne­sa si­mu­lā­ci­jas spē­li «Fab­ri­kants» va­dī­ja spe­ci­ā­lis­ti no Valsts iz­glī­tī­bas sa­tu­ra cen­tra pro­jek­ta «Da­bas­zi­nī­bas un ma­te­mā­ti­ka». Spē­le ta­pu­si sa­dar­bī­bā ar mā­cī­bu uz­ņē­mu­mu «Nor­dic Trai­ning In­ter­na­tio­nal», kas pa­zīs­tams ne ti­kai ar kva­li­ta­tī­viem tre­ni­ņiem un se­mi­nā­riem, bet arī ar da­žā­du spē­ļu iz­strā­di un va­dī­ša­nu.

Atvadas no grāmatnīcas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bu­ku­ma mā­jai Me­ža ie­lā Val­mie­rā vis­pirms bi­jis ti­kai viens stāvs. Tā uz­cel­ta, vie­tu at­brī­vo­jot no me­ža un iz­lau­žot cel­mus. No 1939. ga­da tā ir div­stā­vu celt­ne, kam būv­dar­bus uz­rau­dzī­jis Kār­lis Bu­kums, Pir­mā pa­sau­les ka­ra da­līb­nieks, in­va­līds. Nams arī il­ga­jos pa­dom­ju ga­dos ti­ka saukts par Bu­ku­ma mā­ju. Tā bi­ja cie­ņa īpa­šam cil­vē­kam. Viņš bi­ja tei­ku, no­stās­tu, anek­do­šu krā­jējs. Daudz no vi­ņa vā­ku­ma at­ro­das Va­lo­das un li­te­ra­tū­ras in­sti­tū­ta ko­po­ju­mos, arī ci­tos iz­de­vu­mos.

Eiropas Ūdens parlamenta konferencē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nī­der­lan­dē, Arn­he­mā, 13. — 20. mar­tā 10. Ei­ro­pas jau­nie­šu Ūdens par­la­men­ta (EJŪP) kon­fe­ren­cē pie­da­lī­jās ap 80 jau­nie­šu no 16 pa­sau­les val­stīm. Lat­vi­ju pār­stā­vē­ja Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las 11.c kla­ses sko­lē­ni Sig­ne Pē­ter­so­ne un Hen­rijs Bar­vi­ķis, bio­lo­ģi­jas sko­lo­tā­ja Il­ga Ve­rov­ki­na un trīs Lī­gat­nes vi­dus­sko­las pār­stāv­ji.

«Penta» — fināla cīņā par galveno balvu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bied­rī­bas «Cre­a­ti­vus» jau­nie­ši ot­ro ga­du pēc kār­tas 9. — 12. kla­šu sko­lē­niem rī­ko kon­kur­su «Ko Tu zi­ni par Lat­vi­ju». Tā mēr­ķis — pār­bau­dīt un pa­pil­di­nāt sa­vas zi­nā­ša­nas par Lat­vi­ju, kā arī ap­vie­not jau­nie­šus vie­no­tā pub­lis­kā tel­pā, jo «Cre­a­ti­vus», sa­dar­bo­jo­ties ar Igau­ni­jas un Lie­tu­vas Sko­lē­nu pa­do­mes ap­vie­nī­bu, tā­du pa­šu pro­jek­tu re­a­li­zē arī Igau­ni­jā un Lie­tu­vā.

Radošās darbnīcas skolēnu brīvlaikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sko­lē­nu pa­va­sa­ra brīv­lai­kā Val­mie­ras jau­nat­nes centrs «Vin­da» ai­ci­nā­ja pie­da­lī­ties ra­do­ša­jās darb­nī­cās «Ķī­nas ce­ļo­jums».

ViA atvainojas Latvijas Universitātei un Rīgas Tehniskajai universitātei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

par aka­dē­mis­kā pro­rek­to­ra Ai­ga­ra An­der­so­na ne­pār­do­mā­ta­jiem iz­tei­ku­miem laik­rak­sta «Lies­ma» pub­li­kā­ci­jā «ViA gan op­ti­mi­zē, gan re­or­ga­ni­zē» (18.03.2011.) un ap­lie­ci­na cie­ņu un gan­da­rī­ju­mu par augst­sko­lu līdz­ši­nē­jo sek­mī­go sa­dar­bī­bu aka­dē­mis­ka­jā jo­mā, zi­nāt­nē un pēt­nie­cī­bā. Pro­rek­to­ra A. An­der­so­na iz­tei­ku­mi ne­pauž augst­sko­las aka­dē­mis­kās sa­bied­rī­bas un augst­sko­las va­dī­bas vie­dok­li.

Ar pa­tie­su cie­ņu

Vid­ze­mes Augst­sko­las rek­to­re Vi­ja Dauk­šte

Gribi tici, gribi netici...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar šā­du de­vī­zi vai­rāk ne­kā ne­dē­ļu dzī­vo­ja Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las sko­lo­tā­ji, ga­ta­vo­jo­ties mū­su ik­ga­dē­jiem Dar­ba svēt­kiem. Mēs va­ram būt lep­ni par sko­lo­tā­jiem, kas pe­da­go­ģis­ka­jā dar­bā pa­va­dī­ju­ši ne ti­kai 10, bet 20 vai pat 35 dar­ba ga­dus. Dar­ba svēt­kos no sirds svei­cam sa­vus ko­lē­ģus, iz­sa­kām pa­tei­cī­bu par pa­da­rī­to un vē­lam daudz spē­ka un iz­tu­rī­bas.

Pirms gājputni pavasari mājās pārnes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Nāc ar put­niem ba­rā

Pum­pu­ro­tā za­rā,

Sil­tā sau­les sta­rā

Sa­tik­si­mies Pa­va­sa­rā!—

tā pa­ši vai no se­vis uz zie­mas un pa­va­sa­ra sliek­šņa rin­do­jās vār­di, kad Je­ru pa­mat­sko­lā rau­dzī­jām pēc sko­lo­tā­ja Ju­ra Al­pa ie­ros­mes sko­lē­nu da­ri­nā­tos jau­nos put­nu bū­rī­šus. Je­rie­ši ar sa­vu pras­mi un uz­ņē­mī­bu mā­jok­ļu spār­no­ta­jiem drau­giem da­ri­nā­ša­nā po­pu­la­ri­tā­ti ie­gu­vu­ši pla­šā ap­kai­mē. Pa­va­sa­ra gai­dās nu jau tre­šo ga­du tā vi­ņiem ir in­ten­sī­vā­kā no­dar­be darb­mā­cī­bas stun­dās.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri