25. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Maiga, Milija

Izglītība

Caur dziesmām apgūst vācu valodu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Latvijas Nacionālajā operā 1. oktobrī pamatskolēni no visas Latvijas izrādīja vācu komponista Rolfa Cukovska muzikālo iestudējumu Putnu kāzas, bērnu vidū bija arī Valmieras Pārgaujas sākumskolas otrās klases audzēkņi.

Apbalvojums Valmieras pedagogiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Šīs nedēļas izskaņa aizrit Skolotāju dienas zīmē.

No mazotnes — ar zaļo domāšanu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šodien Rīgā vairākas Latvijas skolas saņems Ekoskolas nosaukumu un Zaļā karoga balvu. Trīsdesmit četras izglītības iestādes ieguvušas Zaļo diplomu — viņu vidū arī Jura Neikena Dikļu pamatskola un Dikļu pirmsskolas izglītības iestāde Cielaviņa. (Kocēnu novadā vēl arī Jaunburtnieku pamatskola.)

Tūrisma dienas karuselis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otrdien visā pasaulē, tostarp arī Valmierā, tika atzīmēta Pasaules tūrisma diena.

Pie interaktīvās tāfeles — droši pretim skolai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­jie­nas spe­ci­ā­lās pirms­sko­las ie­stā­des Vār­pi­ņa sko­lo­tā­jas dau­dzi ap­skauž, ne­sen vie­so­ju­šies rī­dzi­nie­ki un iz­brī­nā acis vien ie­ple­tu­ši — kat­rā gru­pā pie­rasts jau vai­rā­kus ga­dus ir por­ta­tī­vais da­tors, ta­ču vis­lie­lā­kais pār­stei­gums vien­mēr ir in­ter­ak­tī­vā tā­fe­le čet­rās (!) piec­ga­dī­go un seš­ga­dī­go gru­pās. Tā jau ir grez­nī­ba, ko diem­žēl ne­var at­ļau­ties pat pil­sē­tu dār­zi­ņi, bet rū­jie­nie­ši bez kā­diem pro­jek­tiem pie tām ti­ku­ši, tau­pī­gi saim­nie­ko­jot ar sa­va bu­dže­ta nau­du.

Zinātnieku nakts pulcē daudzus interesentus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien vien­lai­kus Rī­gā, Jel­ga­vā, Dau­gav­pi­lī, Rē­zek­nē, Vents­pi­lī, Sa­las­pi­lī un Val­mie­rā no­ti­ka ik­ga­dē­jais Zi­nāt­nie­ku nakts pa­sā­kums Aiz­rau­jo­šā ķī­mi­ja.

Mazsalacas vidusskolā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau­na di­rek­to­re

Piekt­dien paš­val­dī­bas do­mes sē­dē ama­tā ar 1. ok­tob­ri ap­stip­ri­nā­ta Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­la di­rek­to­re ZAIGA IVANA, kas līdz šim pil­dī­ja di­rek­to­res viet­nie­ces pie­nā­ku­mus. Do­mes sē­dē, pirms tam arī iz­glī­tī­bas ko­mi­te­jas sē­dē de­pu­tā­ti ie­pa­zi­nu­šies ar vi­ņas ska­tī­ju­mu uz sko­las at­tīs­tī­bu un at­zi­na vi­ņu par pie­mē­ro­tu di­rek­to­res ama­tam, pa­stās­tī­ja do­mes priekš­sē­dē­tājs Gu­nārs Zun­da.

Atbalsta bērnus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­tur­to ga­du Rie­tu­mu ban­kas Lab­da­rī­bas fonds ko­pā ar Lat­vi­jas Avī­zi rī­ko­ja kon­kur­su Sprī­dis la­bā­kai dzī­vei.

Bērni iepazīst profesijas un uzņēmumus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras jau­nat­nes cen­trā «Vin­da» dar­bī­bu sā­cis vi­des in­te­re­šu iz­glī­tī­bas pul­ciņš «Biz­ne­sa pēt­nie­ki». Šī ide­ja ra­dās «Vin­das» di­rek­to­ram Dā­vim Sir­ma­jam ar do­mu, ka ne­pie­cie­šams bēr­niem jau pa­mat­sko­las ve­cu­mā ra­dīt iz­prat­ni par da­žā­dām pro­fe­si­jām un uz­ņē­mēj­dar­bī­bas for­mām caur re­ā­liem pie­mē­riem vi­ņu dzī­ves­vie­tas ap­kārt­nē. Iz­vei­dot in­te­re­šu iz­glī­tī­bas pul­ci­ņu ti­ka uz­ti­cēts Bai­bai Ud­ra­sei, kas jau ne­daudz vai­rāk par ga­du strā­dā «Vin­dā», va­dot jau­nie­šu klu­bu «Acis» un ko­or­di­nē­jot Val­mie­ras jau­nie­šu do­mi.

Vidzemes Augstskola pulcē pasaules tūrisma ekspertus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Vid­ze­mes Augst­sko­lā at­klā­ja Starp­tau­tis­kās tū­ris­ma iz­glī­tī­bas aso­ci­ā­ci­jas ATLAS ik­ga­dē­jo zi­nāt­nis­ko kon­fe­ren­ci jo­mas pro­fe­si­o­nā­ļiem un eks­per­tiem. Šā­da vei­da kon­fe­ren­ce pir­mo rei­zi no­tiek Lat­vi­jā un ti­kai ot­ro rei­zi Aus­trum­ei­ro­pā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri