22. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Tamāra, Dziedra

Izglītība

Iepazīst dabu, vidi un tūrismu Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes Augst­sko­lā jau 13. ga­du pēc kār­tas no­tiek Bal­ti­jas Starp­tau­tis­kā va­sa­ras sko­la. Tā no­ri­si­nā­sies no 1. līdz 13. au­gus­tam. Šo­gad va­sa­ras sko­lā re­kord­liels da­līb­nie­ku skaits — 70 stu­den­ti no 20 pa­sau­les val­stīm.

Izveidots reģiona iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šā­di 21. jū­li­ja sē­dē lē­ma Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tā­ti. Centrs at­ra­dī­sies Val­mie­ras pa­mat­sko­lā un tā va­dī­ba uz­ti­cē­ta Ive­tai Kļa­vi­ņai.

Ilgi gaidītās pārmaiņas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Arī Rū­jie­nā, no­va­da do­mei ie­sais­to­ties da­žā­dos ES fi­nan­sē­ju­ma pie­sais­tes pro­jek­tos, šo­va­sar — rok, re­mon­tē, bū­vē un sil­ti­na ne pa jo­kam. Pār­mai­ņas paš­laik skar arī Rū­jie­nas māk­slas sko­lu.

No pirmdienas līdz piektdienai — laiks tikai sev

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tādu svētlaimi viesu namā Kauguru pagastā šonedēļ piedzīvoja divdesmit skolotājas no Valmieras, Rūjienas, Trikātas, Smiltenes, Blomes, Brantiem, Gulbenes un Taurupes, viņas jau pavasarī pieteicās Eiropas fonda projektā «Profesionālās kompetences pilnveide latviešu valodas un literatūras, kā arī citu mākslas jomas mācību priekšmetu satura īstenošanai».

Eiropas Brīvprātīgā darba gads un maksas izglītība augstskolās: ministra viedoklis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Izglītības un zinātnes ministrs ROLANDS BROKS, ierodoties Valmierā uz Pasaules čempionāta basketbolā vīriešiem U-19 atklāšanas spēli, pie Vidzemes olimpiskā centra ieejas tika pārsteigts ar pēkšņu Flashmob akciju, ko sarīkoja brīvprātīgie, kas piedalās čempionāta rīkošanā, kā arī Valmieras nevalstisko jauniešu organizāciju pārstāvji.

Saulē un darbā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

La­bi, ka ir paš­val­dī­bas, kas, lai cik kna­pi to lī­dzek­ļi, at­ra­du­šas ie­spē­ju pie­dā­vāt dar­bu sko­lē­niem, vis­maz da­ļai ģi­me­ņu at­vieg­lo­jot fi­nan­si­ā­lās rū­pes.

Lai visiem skolā ir labi un droši

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sko­lās val­da ie­ras­tais va­sa­ras ritms — ie­ras­tās kņa­das un stun­du dar­ba vie­tā uz­smar­žo krā­sa un sko­la pa­lē­nām at­svai­dzi­nās jau­na mā­cī­bu ga­da gai­dās.

Ko­cē­nu pa­mat­sko­las pe­da­go­gu un dar­bi­nie­ku ko­lek­tīvs otr­dien un treš­dien at­pū­tās eks­kur­si­jā Lat­ga­lē. Ko­pā ar vi­ņiem — sko­las di­rek­tors DAINIS TRĒZIŅŠ, kas ko­lek­tī­vu va­da kopš feb­ru­ā­ra.

Skolai — pēdējais

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras 36. arod­vi­dus­sko­lā kva­li­fi­kā­ci­jas ek­sā­me­nu 21. jū­ni­jā kār­to­ja grā­mat­ve­dī­bas un tū­ris­ma pa­kal­po­ju­mu ko­merc­dar­bi­nie­ki. Grā­mat­ve­ži sa­vas zi­nā­ša­nas pa­rā­dī­ja saim­nie­cis­ko ope­rā­ci­ju grā­ma­to­ša­nā, peļ­ņas vai zau­dē­ju­ma ap­rē­ķi­nā­ša­nā un bi­lan­ces iz­vei­do­ša­nā, strā­dā­jot grā­mat­ve­dī­bas pro­gram­mā Zalk­tis.

Jauniešu radošās idejas Valmierai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Īsi pirms saul­grie­žiem, 20. jū­ni­jā, Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā no­ti­ka Val­mie­ras Māk­slas vi­dus­sko­las kva­li­fi­kā­ci­jas dar­bu aiz­stā­vē­ša­na. Ab­sol­ven­tu kva­li­fi­kā­ci­jas dar­bus vēr­tē­ja ko­mi­si­ja Rī­gas Di­zai­na un māk­slas vi­dus­sko­las iz­glī­tī­bas pro­gram­mas va­dī­tā­jas Ine­ses Pē­ter­so­nes va­dī­bā, vi­ņa pār­stāv arī Di­zai­na in­for­mā­ci­jas cen­tru. Ko­mi­si­jas lo­cek­ļi — in­ter­je­ra di­zai­ne­re, Lat­vi­jas Māk­slas aka­dē­mi­jas lek­to­re un Rī­gas paš­val­dī­bas kul­tū­ras pro­jek­tu ko­or­di­na­to­re Mai­ja Avo­ta un SIA «Vēl­me» gal­ve­nā di­zai­ne­re So­ni­ta Pā­vu­li­ņa.

Aizverot skolas durvis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar vīs­to­šu mei­ju smar­žu, zie­du klēp­jiem un la­ba vē­lē­ju­miem iz­ska­nē­jis div­pa­dsmi­to kla­šu iz­lai­dums. Jo­pro­jām dau­dziem ir ne­ie­ras­ti, ka ab­sol­ven­ti ša­jā die­nā ne­sa­ņem ates­tā­tus, ka jau­nie­ši vairs ne­de­jo pē­dē­jo iz­lai­du­ma val­si sko­lā, bet dod priekš­ro­ku svi­nī­bām kā­dā pir­tī.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri