19. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Melānija, Imanta

Ekonomika

Jaunajiem jānāk ar savu pievienoto vērtību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zem­nie­ku sa­ei­mas kon­gre­sā tās val­di pa­pil­di­nā­ja ar vai­rā­kiem jau­niem val­des lo­cek­ļiem no re­ģi­o­niem. Vid­ze­mi ta­jā nu pār­stā­vēs Maz­sa­la­cas no­va­da z/s Lo­jas saim­nieks MAREKS BĒRZIŅŠ.

Mācās un diskutē, kā pelnīt laukos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lauk­saim­nie­kiem sva­rī­ga ir Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas ak­tī­va līdz­da­lī­ba, ES ap­sprie­žot turp­mā­kos tieš­mak­sā­ju­mi par hekt­āru.

No paaudzes paaudzē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gan ARTA ĀBELES, gan vi­ņa kun­dzes DAINAS ve­cā­ki il­gus ga­dus no­dar­bo­ju­šies ar stā­du au­dzē­ša­nu. Kat­rai ģi­me­nei bi­ju­si pa­stā­vī­ga vie­ta Val­mie­ras tir­gū, un arī bēr­nos ie­kul­ti­vē­ta šī no­dar­be. Tā­pēc ir ti­kai lo­ģis­ki, ka ve­cā­ku biz­ness ti­ka pār­ņemts un sākts savs — nu jau ko­pīgs Vai­da­vā.

Apsējības "Bušās"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sēts gan ir kriet­ni ag­rāk, bet no­ska­ņa nu­dien kā ap­sē­jī­bās — ša­jās die­nās sil­tum­nī­cās iz­stā­dī­ti ve­se­lī­gi za­ļi gur­ķu dēs­ti. Sva­rī­gam pos­mam, gā­dā­jot par ra­žu, pie­likts pun­ktiņš. Pā­ris kas­tēs stā­di­ņi at­stā­ti re­zer­vei — ja nu kā­dam no ie­stā­dī­ta­jiem kaut kas ne­pa­re­dzēts at­ga­dās...

Par aitiņu bez lieka mata

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Jē­ri at­kal būs uz jū­ni­ju, jū­li­ju. Iz­nāk lē­tāk — sau­le, zā­lī­te. Var iz­tikt bez pa­pil­dus spēk­ba­rī­bas, — stās­ta Daiga Kļaviņa Nauk­šē­nu Jaun­pei­tē­nos un rā­da uz SIA An­ces ga­nām­pul­ka te­ķē­nu sil­tā mar­ta sau­lī­tē pie sie­na ķī­pas: — Re, pui­ka bi­ja sa­šva­ko­jies. Nu ēdam vit­amī­nus, cu­kur­ūde­ni pa vir­su, skāb­sie­nu, un nu jau būs uz pe­kām.

Pavasarim pa priekšu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lai gan ofi­ci­ā­li pa­va­sa­ris at­nā­ca 21. mar­tā, dau­dzās puķ­kop­ju sē­tās tam pre­tī ir iets kriet­ni ag­rāk, arī Val­mie­ras pa­gas­ta pie­mā­jas saim­nie­cī­bā Ro­nī­ši, kur tās saim­nie­ki Sar­mī­te un Jā­nis jau piek­to ga­du tir­gum au­dzē dār­zā­jus un pu­ķu stā­dus. Sil­tum­nī­cās kas­tī­tēs un po­di­ņos ru­dens aug­lī­bai un va­sa­ras ko­šu­mam, saim­nie­ku ap­ču­bi­nā­ti, aug tūk­sto­šiem ma­zu stā­di­ņu.

Ideju talka

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­die­nas pie­va­ka­rē Val­mie­ras Biz­ne­sa un ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­rā (VBII) te­ju 50 cil­vē­ki, kas pār­stā­vē­ja čet­ras gru­pas — paš­val­dī­bu, uz­ņē­mē­jus, stu­den­tus un in­ku­ba­to­ra dar­bi­nie­kus — prā­ta vēt­rā, mek­lē­ja jau­nas ide­jas Val­mie­ras at­tīs­tī­bai ra­do­ša­jās in­dus­tri­jās, tū­ris­mā, aug­stas pie­vie­no­tās vēr­tī­bas ra­žo­ša­nā un aug­stas pie­vie­no­tās vēr­tī­bas pa­kal­po­ju­mos.

Ar lopiem uz izsoli

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No sa­ru­nas ar Dik­ļu pa­gas­ta Gār­šu saim­nie­ci Ilgu Straševsku par no­ba­ro­ja­mo šķir­nes lo­pu au­dzē­ša­nu un re­a­li­zā­ci­ju.

Vieglas peļņas dēļ nedrīkst zaudēt vietējo tirgu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Baltijas valstīs un Baltkrievijā sākuši darboties kartupeļu uzpircēji no Krievijas, piedāvājot pat par 15 % augstāku cenu. Vilinoši! Kādēļ tā notiek?

Burtnieks: ledus, zivis un nauda

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burtnieku ezers šoziem biezā ledū kalts un tāpēc ir īpaši pievilcīgs bļitkotājiem. Lielākā daļa zemledus makšķerēšanas fanu šo prieku ierodas baudīt likuma atļautā kārtībā, t. i., līdzi ņemot gan makšķernieka karti, gan Burtnieku ezera makšķerēšanas licenci.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri