19. Jūlijs, 2019
Vārda dienu svin: Jautrīte, Kamila, Digna

Ekonomika

Vectēva mantojums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Ar biš­ko­pī­bu no­dar­bo­jos no pa­gā­ju­šā gad­sim­ta sep­tiņ­des­mi­to ga­du bei­gām,— stās­ta pie­mā­jas saim­nie­cī­bas «Kal­nu­ma­čas» saim­nieks Māris Pēkšēns.

Jābeidz Baltijas valstu enerģētiskā izolētība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ei­ro­pas Par­la­men­ta sā­cis dar­bu pie zi­ņo­ju­ma par Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas ener­ģē­ti­kas in­fra­struk­tū­ras at­tīs­tī­bu līdz 2020. ga­dam. Ei­ro­pas mē­ro­ga ener­ģē­ti­kas in­fra­struk­tū­ras iz­vei­do­ša­na ir priekš­no­sa­cī­jums, lai ES sa­snieg­tu sa­vus mēr­ķus: iz­vei­do­tu vie­no­tu ener­ģē­ti­kas tir­gu un pa­lie­li­nā­tu at­jau­no­ja­mās ener­ģi­jas iz­man­to­ša­nu.

Jaunajiem jānāk ar savu pievienoto vērtību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zem­nie­ku sa­ei­mas kon­gre­sā tās val­di pa­pil­di­nā­ja ar vai­rā­kiem jau­niem val­des lo­cek­ļiem no re­ģi­o­niem. Vid­ze­mi ta­jā nu pār­stā­vēs Maz­sa­la­cas no­va­da z/s Lo­jas saim­nieks MAREKS BĒRZIŅŠ.

Mācās un diskutē, kā pelnīt laukos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lauk­saim­nie­kiem sva­rī­ga ir Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas ak­tī­va līdz­da­lī­ba, ES ap­sprie­žot turp­mā­kos tieš­mak­sā­ju­mi par hekt­āru.

No paaudzes paaudzē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gan ARTA ĀBELES, gan vi­ņa kun­dzes DAINAS ve­cā­ki il­gus ga­dus no­dar­bo­ju­šies ar stā­du au­dzē­ša­nu. Kat­rai ģi­me­nei bi­ju­si pa­stā­vī­ga vie­ta Val­mie­ras tir­gū, un arī bēr­nos ie­kul­ti­vē­ta šī no­dar­be. Tā­pēc ir ti­kai lo­ģis­ki, ka ve­cā­ku biz­ness ti­ka pār­ņemts un sākts savs — nu jau ko­pīgs Vai­da­vā.

Apsējības "Bušās"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sēts gan ir kriet­ni ag­rāk, bet no­ska­ņa nu­dien kā ap­sē­jī­bās — ša­jās die­nās sil­tum­nī­cās iz­stā­dī­ti ve­se­lī­gi za­ļi gur­ķu dēs­ti. Sva­rī­gam pos­mam, gā­dā­jot par ra­žu, pie­likts pun­ktiņš. Pā­ris kas­tēs stā­di­ņi at­stā­ti re­zer­vei — ja nu kā­dam no ie­stā­dī­ta­jiem kaut kas ne­pa­re­dzēts at­ga­dās...

Par aitiņu bez lieka mata

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Jē­ri at­kal būs uz jū­ni­ju, jū­li­ju. Iz­nāk lē­tāk — sau­le, zā­lī­te. Var iz­tikt bez pa­pil­dus spēk­ba­rī­bas, — stās­ta Daiga Kļaviņa Nauk­šē­nu Jaun­pei­tē­nos un rā­da uz SIA An­ces ga­nām­pul­ka te­ķē­nu sil­tā mar­ta sau­lī­tē pie sie­na ķī­pas: — Re, pui­ka bi­ja sa­šva­ko­jies. Nu ēdam vit­amī­nus, cu­kur­ūde­ni pa vir­su, skāb­sie­nu, un nu jau būs uz pe­kām.

Pavasarim pa priekšu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lai gan ofi­ci­ā­li pa­va­sa­ris at­nā­ca 21. mar­tā, dau­dzās puķ­kop­ju sē­tās tam pre­tī ir iets kriet­ni ag­rāk, arī Val­mie­ras pa­gas­ta pie­mā­jas saim­nie­cī­bā Ro­nī­ši, kur tās saim­nie­ki Sar­mī­te un Jā­nis jau piek­to ga­du tir­gum au­dzē dār­zā­jus un pu­ķu stā­dus. Sil­tum­nī­cās kas­tī­tēs un po­di­ņos ru­dens aug­lī­bai un va­sa­ras ko­šu­mam, saim­nie­ku ap­ču­bi­nā­ti, aug tūk­sto­šiem ma­zu stā­di­ņu.

Ideju talka

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­die­nas pie­va­ka­rē Val­mie­ras Biz­ne­sa un ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­rā (VBII) te­ju 50 cil­vē­ki, kas pār­stā­vē­ja čet­ras gru­pas — paš­val­dī­bu, uz­ņē­mē­jus, stu­den­tus un in­ku­ba­to­ra dar­bi­nie­kus — prā­ta vēt­rā, mek­lē­ja jau­nas ide­jas Val­mie­ras at­tīs­tī­bai ra­do­ša­jās in­dus­tri­jās, tū­ris­mā, aug­stas pie­vie­no­tās vēr­tī­bas ra­žo­ša­nā un aug­stas pie­vie­no­tās vēr­tī­bas pa­kal­po­ju­mos.

Ar lopiem uz izsoli

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No sa­ru­nas ar Dik­ļu pa­gas­ta Gār­šu saim­nie­ci Ilgu Straševsku par no­ba­ro­ja­mo šķir­nes lo­pu au­dzē­ša­nu un re­a­li­zā­ci­ju.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri