18. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Kintija, Kora

Ekonomika

Pievilcīgais veiksmes «Labirints»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Eko­no­mi­kas mi­nis­tri­jas un Lat­vi­jas in­ves­tī­ci­ju un at­tīs­tī­bas aģen­tū­ras kon­kur­sa «Eks­por­ta un ino­vā­ci­jas bal­va 2010» lau­re­ā­tos šo­gad at­kal ir ro­ta­ļu ra­žo­tājs no Ren­cē­nu pa­gas­ta «Va­ris Toys» kon­kur­sa jau­na­jā ka­te­go­ri­jā «Rūp­nie­cis­kais di­zains», kur tiek vēr­tēts, kā rūp­nie­cis­kais di­zains sek­mē­jis kon­ku­rēt­spē­ju. Ren­cē­nie­šiem tā ir ko­ka ro­taļ­lie­ta «La­bi­rints» — bum­bi­ņu skrē­jie­na tra­se. Šī ro­taļ­lie­ta sniedz bēr­nam mil­zu ie­spē­jas ik rei­zi vei­dot at­šķi­rī­gu tra­si, lie­kot lie­tā sa­vu iz­do­mu un fan­tā­zi­ju.

Par tīru, labu un godīgu pārtiku

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kat­ras sā­tī­gas zu­pas pa­ma­tā ir da­bīgs bul­jons. Kopš par Kris­tī­gās žēl­sir­dī­bas bied­rī­bas zu­pas vir­tu­ves lab­da­riem ir kļu­vu­ši Ko­cē­nu pa­gas­ta z/s Maz­dzēr­vī­tes saim­nie­ki AISMA un JĀNIS LOČMEĻI, vai­rāk ne­kā simts Val­mie­ras maz­no­dro­ši­nā­to ģi­me­ņu bēr­niem ga­ta­vo­tās zu­pas nu sa­nāk daudz gar­dā­kas, jo ta­jās ir bul­jons no Maz­dzēr­vī­tēs īpa­ši au­dzē­tu ga­ļas lo­pu kau­li­ņiem. Pal­dies LOČMEĻU ģi­me­nes uz­ņē­mu­mam par zu­pas vir­tu­vei snieg­to ma­te­ri­ā­lo at­bal­stu!

Šī vēs­tu­le bi­ja par ie­mes­lu, lai vie­so­tos vies­mī­lī­ga­jās Maz­dzēr­vī­tēs un uz­klau­sī­tu to saim­nie­kus.

Rekonstruēta apakšstacija Valmiera

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rie­ši pirms Zie­mas­svēt­kiem sa­ņē­mu­ši lie­lis­ku dā­va­nu — eks­plu­a­tā­ci­jā no­do­ta re­kons­tru­ē­tā 20 ki­lo­vol­tu sa­da­le apakš­sta­ci­jā Val­mie­ra, kas no­dro­ši­na elek­tro­ap­gā­di gan pa­šā Val­mie­rā, to­starp, Pār­gau­jā, cen­trā un Bur­kān­cie­mā, kā arī da­ļai klien­tu Be­ve­rī­nas no­va­dā, Stren­čos, kā arī vir­zie­nos Val­mie­ra — Ren­cē­ni un Val­mie­ra — Se­da.

Ziemassvētku gardumi no Rūjienas ceptuves

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maiz­nī­cas Liep­kal­ni daudz­vei­dī­gā pro­duk­ci­ja, kā zi­nāms, top vai­rā­kās cep­tu­vēs. Arī Rū­jie­nā, kur, vei­cot ra­žot­nes spe­ci­a­li­zā­ci­ju un strā­dā­jot mai­ņās, pa die­nu cep sal­dos un sā­ļos ce­pu­mus, bet nak­tīs — pēc pa­sū­tī­ju­miem tor­tes un kliņ­ģe­rus. Rū­jie­nas ce­ha ra­žo­ju­mi no­nāk Liep­kal­nu fir­mas vei­ka­li­ņos un dau­dzās tir­go­ta­vās vai vi­sā Lat­vi­jā.

Kāds Rū­jie­nas cep­tu­vē ir smar­žī­gais Zie­mas­svēt­ku gai­dī­ša­nas laiks, vai­cā­jām kon­di­to­re­jas va­dī­tā­jai Baibai Gailītei.

«Latvijas piena» plānos — siera rūpnīca

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­ope­ra­tī­vi «Tri­kā­ta KS», «Dzē­se» un «Pie­na part­ne­ri KS» no­di­bi­nā­ju­ši SIA «Lat­vi­jas piens» ar mēr­ķi celt jau­nu pie­na pār­strā­des rūp­nī­cu. Bū­vēts tiks par Ei­ro­pas nau­du, ko sie­ra rūp­nī­cas pro­jekts cer ie­gūt kon­kur­sā.

Jel­ga­vas do­me no­lē­mu­si iz­no­māt uz­ņē­mē­jiem čet­rus hekt­ārus ze­mes.

Garšas dizaineri paaugstina kvalitāti un paplašina eksportu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA Mil­da KM 15 pa­stā­vē­ša­nas ga­dos spē­ju­si sa­gla­bāt bū­tis­kā­ko at­šķi­rī­bu no kon­ku­ren­tiem — tā jo­pro­jām ir 100% Lat­vi­jas ra­žo­tājs ar vie­tē­jo in­ves­to­ru vai­rāk ne­kā di­vi mil­jo­ni ei­ro ie­gul­dī­ju­mu ra­žot­nē. Par ju­bi­le­jas ga­dā pa­veik­to stās­ta SIA Mil­da KM val­des priekš­sē­dē­tājs, viens no in­ves­to­riem GINTS ČAKĀNS un uz­ņē­mu­ma iz­pild­di­rek­to­re LĪGA ĀBOLIŅA.

PSRS medaļnieks der arī kapitālismā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pār­lū­ko­jot uz­ņē­mī­gu ļau­žu da­ri­nā­ju­mus iz­stā­dē Ra­žots Lat­vi­jā 2010, ie­kri­ta acīs to­brīd bez saim­nie­ka uz­rau­dzī­bas at­stāts stends, ku­rā bi­ja vai­rā­ki stin­gri bū­vē­ti skrej­ri­te­ņi. Sa­vu­laik lī­dzī­gus pār­vie­to­ša­nās lī­dzek­ļus, lie­lā­ko­ties pus­au­džu au­di­to­ri­jai, sau­ca par sa­mo­ka­tiem, un vis­vien­kār­šā­ka­jā va­ri­an­tā tos da­ri­nā­ja, kā pa­mat­ma­te­ri­ā­lu ņe­mot di­vus col­lī­gos dē­lī­šus un di­vus ga­rā­žas lā­dē at­ras­tus un pa­sle­pen no­pri­va­ti­zē­tus lo­dī­šu gult­ņus... Pa as­fal­tu ar tā­du skriet va­rē­ja bra­ši — gult­ņi grie­zās ņerk­stē­da­mi!

Izzina meža gudrības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien bi­ja pē­dē­jā no­dar­bī­ba SIA «Lat­vi­jas lau­ku kon­sul­tā­ci­ju un iz­glī­tī­bas centrs» Zie­meļ­vid­ze­mes no­da­ļas or­ga­ni­zē­to mā­cī­bu cik­lā. Centrs ar­vien vai­rāk pie­vērš uz­ma­nī­bu me­žu īpaš­nie­ku iz­glī­to­ša­nai. Ap­tau­ja lie­ci­na, ka va­sa­rā saim­nie­ko­tā­ji par mā­cī­bām do­mā maz, jo ir aiz­ņem­ti lau­ku dar­bos, tā­dēļ šo­ru­den or­ga­ni­zē­ti jau pie­ci pa­sā­ku­mi, ko ap­mek­lē­ju­ši vai­rāk ne­kā 120 ie­in­te­re­sē­to.

Apsekota lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jū­li­jā Mi­nis­tru ka­bi­ne­tā pie­ņē­ma no­tei­ku­mus par kār­tī­bu, kā­dā ap­se­ko un no­sa­ka ne­ap­strā­dā­tās lauk­saim­nie­cī­bā iz­man­to­ja­mās ze­mes (LIZ). Sa­ska­ņā ar to LAD spe­ci­ā­lis­ti ru­de­nī vi­sā val­stī vi­zu­ā­li ap­se­ko­ja ne­ap­strā­dā­tās LIZ un no­tei­ca ne­ap­strā­dā­tās pla­tī­bas. Par re­zul­tā­tiem mūs­pu­sē stās­ta Zie­meļ­vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lās lauk­saim­nie­cī­bas pār­val­des kon­tro­les un uz­rau­dzī­bas da­ļas va­dī­tā­ja viet­nie­ce Zenta Špate.

Rūjienā sakārtotas ūdenslietas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pilnīgi oficiāla informācija vēsta, ka Rūjienā pēc divarpus gadu darba noslēdzies vērienīgs ES līdzfinansēts ūdens un notekūdeņu sistēmu attīstības projekts "Rūjienas ūdenssaimniecības attīstība".

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri