21. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Agne, Agnese, Agnija

Ekonomika

Ziemassvētku gardumi no Rūjienas ceptuves

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maiz­nī­cas Liep­kal­ni daudz­vei­dī­gā pro­duk­ci­ja, kā zi­nāms, top vai­rā­kās cep­tu­vēs. Arī Rū­jie­nā, kur, vei­cot ra­žot­nes spe­ci­a­li­zā­ci­ju un strā­dā­jot mai­ņās, pa die­nu cep sal­dos un sā­ļos ce­pu­mus, bet nak­tīs — pēc pa­sū­tī­ju­miem tor­tes un kliņ­ģe­rus. Rū­jie­nas ce­ha ra­žo­ju­mi no­nāk Liep­kal­nu fir­mas vei­ka­li­ņos un dau­dzās tir­go­ta­vās vai vi­sā Lat­vi­jā.

Kāds Rū­jie­nas cep­tu­vē ir smar­žī­gais Zie­mas­svēt­ku gai­dī­ša­nas laiks, vai­cā­jām kon­di­to­re­jas va­dī­tā­jai Baibai Gailītei.

«Latvijas piena» plānos — siera rūpnīca

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­ope­ra­tī­vi «Tri­kā­ta KS», «Dzē­se» un «Pie­na part­ne­ri KS» no­di­bi­nā­ju­ši SIA «Lat­vi­jas piens» ar mēr­ķi celt jau­nu pie­na pār­strā­des rūp­nī­cu. Bū­vēts tiks par Ei­ro­pas nau­du, ko sie­ra rūp­nī­cas pro­jekts cer ie­gūt kon­kur­sā.

Jel­ga­vas do­me no­lē­mu­si iz­no­māt uz­ņē­mē­jiem čet­rus hekt­ārus ze­mes.

Garšas dizaineri paaugstina kvalitāti un paplašina eksportu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA Mil­da KM 15 pa­stā­vē­ša­nas ga­dos spē­ju­si sa­gla­bāt bū­tis­kā­ko at­šķi­rī­bu no kon­ku­ren­tiem — tā jo­pro­jām ir 100% Lat­vi­jas ra­žo­tājs ar vie­tē­jo in­ves­to­ru vai­rāk ne­kā di­vi mil­jo­ni ei­ro ie­gul­dī­ju­mu ra­žot­nē. Par ju­bi­le­jas ga­dā pa­veik­to stās­ta SIA Mil­da KM val­des priekš­sē­dē­tājs, viens no in­ves­to­riem GINTS ČAKĀNS un uz­ņē­mu­ma iz­pild­di­rek­to­re LĪGA ĀBOLIŅA.

PSRS medaļnieks der arī kapitālismā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pār­lū­ko­jot uz­ņē­mī­gu ļau­žu da­ri­nā­ju­mus iz­stā­dē Ra­žots Lat­vi­jā 2010, ie­kri­ta acīs to­brīd bez saim­nie­ka uz­rau­dzī­bas at­stāts stends, ku­rā bi­ja vai­rā­ki stin­gri bū­vē­ti skrej­ri­te­ņi. Sa­vu­laik lī­dzī­gus pār­vie­to­ša­nās lī­dzek­ļus, lie­lā­ko­ties pus­au­džu au­di­to­ri­jai, sau­ca par sa­mo­ka­tiem, un vis­vien­kār­šā­ka­jā va­ri­an­tā tos da­ri­nā­ja, kā pa­mat­ma­te­ri­ā­lu ņe­mot di­vus col­lī­gos dē­lī­šus un di­vus ga­rā­žas lā­dē at­ras­tus un pa­sle­pen no­pri­va­ti­zē­tus lo­dī­šu gult­ņus... Pa as­fal­tu ar tā­du skriet va­rē­ja bra­ši — gult­ņi grie­zās ņerk­stē­da­mi!

Izzina meža gudrības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­dien bi­ja pē­dē­jā no­dar­bī­ba SIA «Lat­vi­jas lau­ku kon­sul­tā­ci­ju un iz­glī­tī­bas centrs» Zie­meļ­vid­ze­mes no­da­ļas or­ga­ni­zē­to mā­cī­bu cik­lā. Centrs ar­vien vai­rāk pie­vērš uz­ma­nī­bu me­žu īpaš­nie­ku iz­glī­to­ša­nai. Ap­tau­ja lie­ci­na, ka va­sa­rā saim­nie­ko­tā­ji par mā­cī­bām do­mā maz, jo ir aiz­ņem­ti lau­ku dar­bos, tā­dēļ šo­ru­den or­ga­ni­zē­ti jau pie­ci pa­sā­ku­mi, ko ap­mek­lē­ju­ši vai­rāk ne­kā 120 ie­in­te­re­sē­to.

Apsekota lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jū­li­jā Mi­nis­tru ka­bi­ne­tā pie­ņē­ma no­tei­ku­mus par kār­tī­bu, kā­dā ap­se­ko un no­sa­ka ne­ap­strā­dā­tās lauk­saim­nie­cī­bā iz­man­to­ja­mās ze­mes (LIZ). Sa­ska­ņā ar to LAD spe­ci­ā­lis­ti ru­de­nī vi­sā val­stī vi­zu­ā­li ap­se­ko­ja ne­ap­strā­dā­tās LIZ un no­tei­ca ne­ap­strā­dā­tās pla­tī­bas. Par re­zul­tā­tiem mūs­pu­sē stās­ta Zie­meļ­vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lās lauk­saim­nie­cī­bas pār­val­des kon­tro­les un uz­rau­dzī­bas da­ļas va­dī­tā­ja viet­nie­ce Zenta Špate.

Rūjienā sakārtotas ūdenslietas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pilnīgi oficiāla informācija vēsta, ka Rūjienā pēc divarpus gadu darba noslēdzies vērienīgs ES līdzfinansēts ūdens un notekūdeņu sistēmu attīstības projekts "Rūjienas ūdenssaimniecības attīstība".

Rudens izstādē Ražots Latvijā 2010 redzēts un dzirdēts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­ne­dēļ Rī­gā, Skon­to hal­lē, no­ti­ka šo­gad jau ot­rā iz­stā­de - ga­da­tir­gus Ra­žots Lat­vi­jā 2010. Sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar pa­va­sa­ra iz­stā­di šo­reiz no­teik­ti bi­ja vai­rāk da­līb­nie­ku. Ja ir ko­rekts at­se­viš­ķā žur­nā­lā Ra­žots Lat­vi­jā pub­li­cē­tais uz­ņē­mu­mu, zem­nie­ku saim­nie­cī­bu un in­di­vi­du­ā­lo ko­mer­san­tu sa­raksts, ar lie­lā­ku vai ma­zā­ku sten­du vai kā ci­tā­di pa­snieg­tu va­rē­ju­mu tur vien­kop va­ja­dzē­ja būt 239 sa­vu ie­ce­ru re­a­li­zē­tā­jiem. Ma­nu­prāt, ša­jā sa­rež­ģī­ta­jā lai­kā tā ir vis­no­taļ at­zīs­ta­ma ak­ti­vi­tā­te. Kā jau vien­mēr, bi­ja gan tie, kas ne­laiž ga­rām ne­vie­nu lī­dzī­gu pa­sā­ku­mu, gan arī tie, kam ar sa­vu uz­ņē­mēj­dar­bī­bu tas bi­ja pir­mais iz­nā­ciens uz lie­lās ska­tu­ves.

Kāpostu neparedzamā uzvedība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Ar ķi­me­nī­ti un bur­kā­nu. Svai­gi, krauk­šķī­gi un smar­žī­gi — ne par skā­bu, ne par sal­du, — tik ap­te­tīt­lī­gu uz­sla­vu dzir­dē­ju par skā­bē­tiem kā­pos­tiem. Uz eti­ķe­tes esot no­rā­dīts, ka ga­ta­vo­ti Ren­cē­nos, Lie­pu ie­lā, fir­ma gan uz­rak­stā ne­esot pa­ma­nī­ta. Brau­cam lū­kot un de­gus­tēt.

Kad visur smaržo piparkūkas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­at­kār­to­ja­mais pi­par­kū­ku aro­māts mums nāk lī­dzi no bēr­nī­bas, tā­dēļ ga­da gai­šā­kie, gai­dī­tā­kie svēt­ki dau­dziem nav ie­do­mā­ja­mi bez brū­ni krauk­šķī­ga­jām sir­sni­ņām, zvaig­znī­tēm un mē­nes­ti­ņiem. Ra­žot­nēs, kur tos pa­ra­lē­li ik­die­nas pro­duk­ci­jai cep tirdz­nie­cī­bai, nu ie­stā­jies ga­da in­ten­sī­vā­kais dar­ba ritms. Tāds tas ir arī SIA Maiz­nī­ca Ie­va ra­žot­nēs.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri