25. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Rauls, Rodrigo

Ekonomika

Sarežģītākā sezona pēdējos 15 gados

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jēr­cē­nu pa­gas­ta zem­nie­ku, bi­ju­šo val­mie­rie­ti Juriju OVSJAŅIKOVU pa­ma­to­ti dē­vē par zi­no­šā­ko smilts­ērk­šķu au­dzē­tā­ju Zie­meļ­vid­ze­mē. Nu jau vai­rāk ne­kā 16 ga­dus tie­ši šā ārst­nie­cis­kā, vit­amī­niem ba­gā­tā au­ga kop­ša­na z/s Pun­ti­ņi ir kļu­vu­si ne ti­kai par lauk­saim­nie­cis­kās ra­žo­ša­nas pa­mat­no­dar­bi, bet arī par saim­nie­ka lie­lā­ko aiz­rau­tī­bu. Ju­rijs pats pēc sa­vas ini­ci­a­tī­vas ir rī­ko­jis se­mi­nā­rus Stren­čos, Val­kā, Val­mie­rā un po­pu­la­ri­zē­jis smilts­ērk­šķus. Lies­ma Ju­ri­ju sa­ti­ka smilts­ērk­šķu no­vāk­ša­nas tal­kā.

Lai izdodas!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ra­ma­tas pa­gas­tā par vie­nu zem­nie­ku kļu­vis vai­rāk. Ai­gars Lie­piņš pirms da­žiem mē­ne­šiem ir pie­re­ģis­trē­jis jau­nu ga­nām­pul­ku un no­viet­ni, lai sāk­tu pat­stā­vī­gu saim­nie­ko­ša­nu. Viņš gu­vis gu­vis lie­lu pie­re­dzi ve­cā­ku saim­nie­cī­bā, strā­dā­jot ar pie­na go­vīm, bet ta­gad no­lē­mis pie­vēr­sties ga­ļas lo­pu au­dzē­ša­nai. Ai­gars no­ska­tī­jis ve­cā­ku saim­nie­cī­bai pie­de­ro­šo brī­vo un ne­ap­saim­nie­ko­to ze­mi pie bi­ju­šās «Kun­dzi­ņu» fer­mas un no­lē­mis tur ie­kār­tot sa­vu saim­nie­cī­bu.

Gājputnu apdziedāts rudens arums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā 4. ok­tob­rī Ma­tī­šos, Pid­ri­ķī, Burt­nie­kos, Ren­cē­nos, Liz­dē­nos, Bu­kā un Val­mie­ras pie­vār­tes lau­kos pār­lie­ci­nā­jās Lies­ma, lauk­saim­nie­kiem paš­laik ak­tu­ā­la ir ze­mes ar­ša­na. Re­dzē­jām arī sē­tas un lau­kus, kur cil­vē­ki vēl ra­ka pē­dē­jos kar­tu­pe­ļus, bet daudz­viet uz ru­dens la­pu zel­ta fo­na jau skais­ti sa­za­ļo­ju­ši zie­mā­ji.

Cietes ražošana "Zaļās karotītes" zīmē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Cie­tes no­za­re Ei­ro­pā jo­pro­jām pār­dzī­vo sa­rež­ģī­tu lai­ku, un kar­tu­pe­ļu au­dzē­tā­ji un pār­strā­dā­tā­ji mek­lē ie­spē­jas pa­aug­sti­nāt sa­vu kon­ku­rēt­spē­ju un at­rast jau­nus no­ie­ta tir­gus sa­ra­žo­ta­jai pro­duk­ci­jai. Arī SIA Alo­ja - Star­kel­sen ša­jā se­zo­nā mai­nī­ti līdz­ši­nē­jie sa­dar­bī­bas uz­stā­dī­ju­mi. Par to un vēl ci­tām ra­žo­ša­nas ak­tu­a­li­tā­tēm stās­ta uz­ņē­mu­ma ag­ro­no­me Aiga KRAUKLE.

Vislabāk ir tepat

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otrdienas rītā Mūrmuižas centrā atkal redzam autobusu ar norādi Kunturi. Tā ir mūspusē labi zināma gaļas ražotne. Un ILGA ŠMITE vada autobusu maršrutā: Brenguļi - Cempi - Mūrmuiža - Kocēni - Rubene - Vaidava.

Ražotājam svarīga ir atgriezeniskā saikne

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par maiz­nī­cas Liep­kal­ni pē­dē­jā lai­ka vei­ku­mu pa­tē­rē­tā­ju līdz­da­lī­bas pa­lie­li­nā­ša­nā stās­ta fir­mas mar­ke­tin­ga va­dī­tā­ja Ieva Zariņa.

Attēlā:

IEVA ZARIŅA: — Liep­kal­niem ir sva­rī­gas pir­cē­ju do­mas, tā­dēļ ko­mu­ni­kā­ci­jai tiek mek­lē­ti ar­vien jau­ni vei­di. Ai­ci­nām līdz­dar­bo­ties!

Ražu izglābj gadiem krātā pieredze

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burt­nie­ku no­va­da z/s Liel­ru­ģē­ni lau­ki at­ro­das pie Val­mie­ras ro­be­žas. Ta­jos prā­vās pla­tī­bās aug dār­ze­ņi. Šī ir vie­na no re­ta­jām mūs­pu­ses saim­nie­cī­bām, kur ga­rās va­gās var re­dzēt kā­pos­tus. Arī šo­gad. Kā­da ir to ra­ža? Prā­vā lau­ka ma­lā vai­cā­jām saim­nie­cei ĻUBAI SJAKSTEI.

Tuvojas rudens izstāde "Ražots Latvijā 2010"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rī­gā, Skon­to hal­lē, 25. — 28. no­vem­brī no­tiks ru­dens iz­stā­de Ra­žots Lat­vi­jā 2010, kur pie­da­lī­sies ra­žo­tā­ji un pa­kal­po­ju­mu snie­dzē­ji. Iz­stā­de ir gan labs pār­skats par pa­veik­to, gan ie­spē­ja po­pu­la­ri­zēt sa­vu uz­ņē­mu­mu, in­te­re­sen­tus ie­pa­zīs­ti­nāt ar jau­nu­miem un at­rast sa­dar­bī­bas part­ne­rus. Tā kā ru­dens lat­vie­šiem tra­di­ci­o­nā­li ir ga­da­tir­gu laiks, arī Ra­žots Lat­vi­jā 2010 pie­dā­vā uz­ņē­mu­miem ne ti­kai rā­dīt, bet arī tir­got sa­vu pro­duk­ci­ju. Pa­sā­ku­ma or­ga­ni­zē­tā­ji SIA Kel­le Ex­po pro­gno­zē ap­mek­lē­tā­ju lie­lu in­te­re­si un ak­ti­vi­tā­ti.

Attēlā:

VISS BĒRNIEM, VISS NO KOKA. Lo­tes Toys saim­nie­ce Bai­ba Pa­le­ja Rī­gas iz­stā­dē, ar šiem ra­žo­ju­miem pil­sē­tas ga­da­tir­gos šo­gad va­rē­ja ie­pa­zī­ties arī val­mie­rie­ši.

Audzē tīru mantu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­dē­ļas sā­ku­mā «Lies­ma» vie­so­jās Skaņ­kal­nes pa­gas­ta zem­nie­ku saim­nie­cī­bā «Vil­ci­ņi», kur, iz­man­to­jot la­bos lai­ka ap­stāk­ļus, stei­dza no­vākt ra­žu — bio­lo­ģis­ki au­dzē­tos kar­tu­pe­ļus, kas tiks pār­strā­dā­ti cie­tē SIA «Alo­ja Star­kel­sen». Pērn no uz­ņē­mu­ma ie­gā­dā­ta īpa­ša cie­tes kar­tu­pe­ļu sēk­la, tā­dēļ par ra­žas at­bil­stī­bu pra­sī­bām ne­esot šau­bu.

Ar bitēm kopš bērnības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas pie­vār­tē, Kulp­jos, saim­nie­ko Ojārs Pašs. Vi­ņa mā­jas at­ro­das uz­kal­nā, bet le­jā pie Sa­la­cas ir māj­vie­ta vai­rāk ne­kā simts bi­šu sai­mēm. Rei­zēm ar Ojā­ra pa­lī­dzī­bu tās gan do­das tu­vā­kā vai tā­lā­kā ce­ļo­ju­mā pie vie­tē­jiem zem­nie­kiem, kas laip­ni at­ļauj tām vākt nek­tā­ru sa­vos lau­kos un pļa­vās. Abiem la­bi — bi­tēm nek­tārs, zem­nie­kiem ap­pu­tek­snē­ti lau­ki.

Attēlā: PĀRVIETOJAMĀ DRAVA. Šo plat­for­mu ar seš­pa­dsmit stro­piem Ojārs Pašs no­gā­dā vie­tē­jo zem­nie­ku lau­kos. Sa­vu­laik viņš ve­dis bi­šu sai­mes arī uz Āda­žu po­li­go­nu pēc vir­šu me­dus.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri