13. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Jevgēņija, Jevgēņijs, Eižens

Ekonomika

Latvijas pasta lēmums — pāragrs un nekorekts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mū­su abo­nen­ti ne­būs zau­dē­tā­ji; laik­raksts iz­nāks čet­ras rei­zes ne­dē­ļā

- Jā­cī­nās! Laik­rak­stiem jā­iz­nāk arī sest­die­nās!

- Re­ģi­o­nā­la­jiem me­di­jiem jā­aiz­stāv sa­vas in­te­re­ses, Pas­tam jā­sa­gla­bā tā­da pas­ta pie­gā­des kār­tī­ba, kā­da pa­re­dzē­ta par 2011. ga­du no­slēg­ta­jā lī­gu­mā.

- Esam sa­šu­tu­ši par pas­ta rī­cī­bu un esam par to, ka jā­tur­pi­na cī­nī­ties.

- Laik­rak­stu iz­nāk­ša­nas die­nu mai­ņa ne­ga­tī­vi ie­tek­mēs sa­bied­ris­ko do­mu, kā arī vi­su ma­su me­di­ju tir­gu. Vis­lie­lā­kie zau­dē­tā­ji būs re­ģi­o­nā­lie me­di­ji.

- Ja Lat­vi­jas pasts se­vi uz­ska­ta par god­prā­tī­gu pre­ses iz­de­vē­ju sa­dar­bī­bas part­ne­ri, tad tas ne­drīkst vien­pu­sī­gi pie­ņemt lē­mu­mu, kas iz­de­vēj­sa­bied­rī­bām nes lie­lus ne­kom­pen­sē­ja­mus ma­te­ri­ā­los zau­dē­ju­mus.

Lai lauksaimniecības zemes neslīktu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tre­šo ga­du valsts me­li­o­rā­ci­jas sis­tē­mas ir valsts SIA Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas ne­kus­ta­mie īpa­šu­mi pār­rau­dzī­bā. Par pa­veik­to stās­ta Vid­ze­mes re­ģi­o­na me­li­o­rā­ci­jas no­da­ļas Val­mie­ras sek­to­ra va­dī­tā­ja Ludmila BEMBERE.

Ķīnietis ir čakls

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ak­ci­ju sa­bied­rī­bas «Val­mie­ras piens» val­des priekš­sē­dē­tājs Ro­lands Gul­bis ap­mek­lē­ja Ķī­nu uz­ņē­mē­ju de­le­gā­ci­jā ko­pā ar Lat­vi­jas Valsts pre­zi­den­tu Val­di Zat­le­ru Vis­pa­sau­les iz­stā­des lai­kā. Tur­klāt viņš bi­jis vie­nī­gais mū­su pār­ti­kas no­za­res pār­stā­vis di­vos uz­ņē­mē­ju fo­ru­mos Šan­ha­jā un Šen­ja­nā ap­mē­ram 300 Ķī­nas uz­ņē­mē­ju un pā­ri par 20 Lat­vi­jas ko­lē­ģu pul­kā.

Augt gatavi 14 "cālēni"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

22. oktobrī Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatorā notika pēc kārtas jau septītā un šogad pēdējā biznesa ideju izvērtēšanas komisijas sēde. Pavisam pretendenti uz atbalstu piedāvāja 21 biznesa ideju — 19 darbībai Valmierā un pa vienai Valkā un Gulbenē.

Audzēt industriālās kaņepes? Un kāpēc ne!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šis Lat­vi­jā sa­vā zi­ņā ir pa­tei­cīgs laiks tiem, kas mek­lē jau­nas ide­jas krī­zes no­pli­ci­nā­tās valsts taut­saim­nie­cī­bas at­tīs­tī­ša­nai un, at­ra­du­ši ko in­te­re­san­tu, ne­vis tur sa­vu sve­ci zem pū­ra, bet mek­lē do­mu­bied­rus sa­vām ie­ce­rēm.

Aiz loga savs «Animal Planet»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Maz­dār­zi­ņā, no ku­ra bi­ja jā­iet prom, iz­ra­ku sa­vus sva­rī­gā­kos au­gus. Ar stā­du mai­su un lāp­stu ie­ra­dos šeit. Do­mā­ju, no ku­ra stū­ra sākt stā­dīt. Par mā­ju to­reiz pirms pie­ciem ga­diem vēl ne­do­mā­jām. Gri­bē­jās sa­vu dār­zu, var­būt arī pir­ti­ņu,— sa­vos «Val­di­ņos» Val­mie­ras pa­gas­tā stās­ta In­gu­na Vald­ma­ne. Pa­ma­zām ta­pu­si arī mā­ja.

Lodes mālam Vaidavā pievienotā vērtība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar pre­ču zī­mi Ke­ra­mi­ka no Vai­da­vas tirdz­nie­cī­bā se­vi daudz­vei­dī­gi pie­sa­ka SIA Re­be­ka. Te ra­žo­ša­na ar­vien bi­ju­si pa­kār­to­ta pir­cē­ju pie­pra­sī­ju­mam un pirkt­spē­jai. Kāds ne­lie­la­jam uz­ņē­mu­mam ir šis gads? Par to sa­ru­nā ar SIA Re­be­ka rī­ko­tāj­di­rek­to­ru Uģi Balodi.

No Baltkrievijas — ar cerībām un reālām iestrādēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ok­tob­ra ot­ra­jā ne­dē­ļā Val­mie­ras paš­val­dī­bas un uz­ņē­mē­ju de­le­gā­ci­ja vai­rā­kas die­nas vie­so­jās Balt­krie­vi­jā. Par ce­rē­to un re­ā­li gū­to — brau­cie­na gal­ve­nais or­ga­ni­za­tors, LTRK Val­mie­ras no­da­ļas va­dī­tājs Ju­ris Sleņ­ģis:

Attēlā:

MĀJINIEKI UN CIEMIŅI. Lat­vi­jas pār­stāv­ji ko­pā ar sa­gai­dī­tā­jiem pie Balt­krie­vi­jas Tirdz­nie­cī­bas un rūp­nie­cī­bas pa­lā­tas (BTRP) gal­ve­nās mīt­nes Min­skā.

Paši audzē, paši tirgo

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kal­nie­šos, Vai­da­vas cen­trā, 1,3 hekt­āru ābeļ­dār­zā pras­mī­gi saim­nie­ko Rū­ta un Al­dis Prie­dī­ši. Ve­se­lī­gi ābo­li ir no­vāk­ti arī šo­ru­den, kad Vid­ze­mē ābe­les daudz­viet ir tuk­šas. Saim­nie­kus va­re­nā ābo­lu tel­tī sa­sta­pām, šķi­ro­jot smar­žī­go, krā­sai­no ra­žu — il­gā­kai uz­gla­bā­ša­nai un āt­rā­kai re­a­li­zā­ci­jai. Par šo se­zo­nu Al­dis pa­stās­tī­ja:

Gatavo sieru, kas garšo

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ak­ci­ju sa­bied­rī­bai «Tri­kā­tas siers» ru­dens ra­ža ir ba­gā­ta.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri