19. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Verners, Muntis

Ekonomika

No Baltkrievijas — ar cerībām un reālām iestrādēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ok­tob­ra ot­ra­jā ne­dē­ļā Val­mie­ras paš­val­dī­bas un uz­ņē­mē­ju de­le­gā­ci­ja vai­rā­kas die­nas vie­so­jās Balt­krie­vi­jā. Par ce­rē­to un re­ā­li gū­to — brau­cie­na gal­ve­nais or­ga­ni­za­tors, LTRK Val­mie­ras no­da­ļas va­dī­tājs Ju­ris Sleņ­ģis:

Attēlā:

MĀJINIEKI UN CIEMIŅI. Lat­vi­jas pār­stāv­ji ko­pā ar sa­gai­dī­tā­jiem pie Balt­krie­vi­jas Tirdz­nie­cī­bas un rūp­nie­cī­bas pa­lā­tas (BTRP) gal­ve­nās mīt­nes Min­skā.

Paši audzē, paši tirgo

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kal­nie­šos, Vai­da­vas cen­trā, 1,3 hekt­āru ābeļ­dār­zā pras­mī­gi saim­nie­ko Rū­ta un Al­dis Prie­dī­ši. Ve­se­lī­gi ābo­li ir no­vāk­ti arī šo­ru­den, kad Vid­ze­mē ābe­les daudz­viet ir tuk­šas. Saim­nie­kus va­re­nā ābo­lu tel­tī sa­sta­pām, šķi­ro­jot smar­žī­go, krā­sai­no ra­žu — il­gā­kai uz­gla­bā­ša­nai un āt­rā­kai re­a­li­zā­ci­jai. Par šo se­zo­nu Al­dis pa­stās­tī­ja:

Gatavo sieru, kas garšo

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ak­ci­ju sa­bied­rī­bai «Tri­kā­tas siers» ru­dens ra­ža ir ba­gā­ta.

Attīstībā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­jie­nas sal­dē­ju­mam šī bi­ja kar­sta va­sa­ra gan tie­šā, gan pār­nes­tā no­zī­mē, at­zīst uz­ņē­mu­ma va­dī­tājs IGORS MIEZIS.

Attēlā:

DEGUSTĀCIJU ZĀLĒ. Šo­gad te vie­so­ju­šies jau ap 5000 ap­mek­lē­tā­ju, stās­ta Igors Mie­zis. Sal­dē­ju­ma ce­ha va­dī­tā­ja San­dra Ār­ga­le-Ti­ta­ne uz­ņē­mu­mā strā­dā no 1989. ga­da. Vi­ņas pār­zi­ņā ir ne ti­kai gar­dās pro­duk­ci­jas ra­žo­ša­nas pro­cess, San­dra ir vai­rā­ku sal­dē­ju­ma re­cep­šu au­to­re.

Lauksaimniecībā risks ir vienmēr

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vil­pul­kas pa­gas­ta zem­nieks Jā­nis Šķes­ters sa­vā saim­nie­cī­bā no­dar­bo­jas ar graud­ko­pī­bu un jau div­pa­dsmi­to se­zo­nu au­dzē arī gri­ķus. Dau­dzi re­ģi­o­na graud­kop­ji pēc pēr­nā ga­da to­tā­lās ne­veik­smes no gri­ķiem at­sa­cī­ju­šies. Jā­nis ne­ka­pi­tu­lē­ja Zie­meļ­vid­ze­mes lai­ka kap­rī­žu priek­šā, no­mai­nī­ja sēk­lu, gri­ķus ie­sē­ja pat vai­rāk, un — iz­de­vās. Tas arī bi­ja gal­ve­nais ie­mesls sa­ru­nai ar iz­da­rī­go lau­ku uz­ņē­mē­ju.

Vieta, kur idejām celties spārnos, ir vaļā!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar pus­dien­lai­kā Val­mie­rā vi­si ce­ļi ve­da uz Pur­va ie­lu, uz Biz­ne­sa un ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­ra (VGII) jau­nās ra­žo­ša­nas un bi­ro­ja ēkas at­klā­ša­nu. Kā jau ar ino­vā­ci­jām, t. i., ar jau­nām, mūs­die­nī­gām iz­strād­nēm sais­tī­tā vie­tā, arī ša­jā pa­sā­ku­mā bi­ja šis tas ag­rāk ne­re­dzēts un ori­ģi­nāls. Nu, kaut vai ie­spē­ja pirms ofi­ci­ā­lās ce­re­mo­ni­jas sā­ku­ma kat­ram vie­sim ņemt ro­kā otu un ar sev tī­ka­mu krā­su aiz­pil­dīt in­ku­ba­to­ra ēkas fa­sā­des meln­bal­to gra­fi­ku iz­vē­lē­tā vie­tā, ie­spilg­ti­not kā­du lo­gu ai­li vai jum­ta ko­ri... Pa­ra­lē­li ru­nām uz ek­rā­na ci­ta pēc ci­tas mi­jās ai­nas no ēkas celt­nie­cī­bas, par ko tur­pi­nā­ju­mā sil­tus pa­tei­cī­bas vār­dus sa­ņē­ma būv­kom­pā­ni­jas LEC pār­stā­vis Di­dzis Vī­tols.

Tirgus pievilcība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­se­nis pie­rasts: viens pie­dā­vā, otrs iz­vē­las. Pro­cess ir raibs un azar­tisks. Iz­ce­ļas veik­smes stās­ti. Ne­pa­ma­na da­žu bik­lo un gar­lai­cī­go. Tir­gū kā dzī­vē, kad di­vi ie­in­te­re­sē­tie sa­tie­kas uz šau­ras lai­pas. Ga­rām ne­tiek, ka­mēr ne­ie­ska­tās acīs. Sa­līgst vai vien­al­dzī­gi, viens ot­ru ne­trau­cē­jot, do­das tā­lāk. Da­ži prā­tā pa­li­ku­ši mir­kļi.

Pārdomu laikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ILMĀRS IMMURS Bren­gu­ļu pa­gas­ta Jau­no­zo­los jo­pro­jām dar­bo­jas di­vās saim­nie­cis­kās jo­mās — kar­tu­pe­ļu un la­bī­bas au­dzē­ša­nā. Par tām viņš sa­ka: gal­ve­nās lat­vie­šu vē­de­ra vēr­tī­bas.

Ar zeltu novērtēts "čaklo rokdarbu pulciņš"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Jērcēnu pagasta z/s Veckūkuri un tās enerģisko saimnieci ILVIJU JAKOVINU Liesma rakstīja, kad, pārstrādes uz ņēmumos strauji krītoties piena iepirkuma cenām, tieši šī saimniecība viena no pirmajām valstī veikalos sāka tirgot pašu fasētu svaigpienu. Nu uz sakopto sētu bija jābrauc nesen iegūtās zelta medaļas dēļ un arī tāpēc, ka par labdari Ilviju mūs lūdza uz rakstīt Kristīgās žēlsirdības centrs, kur zupas virtuvē katru nedēļu kā ziedojums tiekot no likts spainis ar Veckūkuru pienu.

Attēlā: ATBILDĪGI. Tieši tā, pildot svaigpienu un pēc tam fasējot jogurtu, nelielajā ražotnē strādā Jorens un Lana.

Sarežģītākā sezona pēdējos 15 gados

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jēr­cē­nu pa­gas­ta zem­nie­ku, bi­ju­šo val­mie­rie­ti Juriju OVSJAŅIKOVU pa­ma­to­ti dē­vē par zi­no­šā­ko smilts­ērk­šķu au­dzē­tā­ju Zie­meļ­vid­ze­mē. Nu jau vai­rāk ne­kā 16 ga­dus tie­ši šā ārst­nie­cis­kā, vit­amī­niem ba­gā­tā au­ga kop­ša­na z/s Pun­ti­ņi ir kļu­vu­si ne ti­kai par lauk­saim­nie­cis­kās ra­žo­ša­nas pa­mat­no­dar­bi, bet arī par saim­nie­ka lie­lā­ko aiz­rau­tī­bu. Ju­rijs pats pēc sa­vas ini­ci­a­tī­vas ir rī­ko­jis se­mi­nā­rus Stren­čos, Val­kā, Val­mie­rā un po­pu­la­ri­zē­jis smilts­ērk­šķus. Lies­ma Ju­ri­ju sa­ti­ka smilts­ērk­šķu no­vāk­ša­nas tal­kā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri