20. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Smuidra, Vitauts, Smuidris

Ekonomika

Premjera redzējums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir sva­rī­gi zi­nāt, ko un kā Lat­vi­jas šo­die­nas eko­no­mis­ka­jā si­tu­ā­ci­jā sa­ska­ta mū­su valsts iz­pild­va­ras pir­mā per­so­na. Lūk, bū­tis­kā­kais no tā, ko Mi­nis­tru pre­zi­dents Valdis Dombrovskis piekt­dien Ces­vai­nē klās­tī­ja vid­zem­nie­kiem.

Pavasaris jau kopš rudens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gar Abu­la ma­lu, gar Tri­kā­tas pa­mat­sko­lu ved ceļš uz kād­reiz ro­sī­go kūd­ras ie­gu­ves vie­tu Ka­čo­ros. Ce­ļa la­ba­jā pu­sē ne­tā­lu no pa­gas­ta cen­tra ir Jaun­ap­sī­tes: Sku­ji­ņu sil­tum­nī­cu saim­nie­cī­ba. Par to lie­ci­na trīs pa­ma­tī­gi an­gā­ri, arī vēl jau­na, uz se­niem pa­ma­tiem cel­ta mā­ja, pa­pla­ši­nā­ta, skais­ta, ar lie­liem lo­giem.

Pa māla ceļu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar ke­ra­mi­ķiem ANDI BĀRĪTI un DACI MELNALKSNI sa­ru­nā­jā­mies nā­ka­ma­jā die­nā pēc lie­lā no­ti­ku­ma — il­gi gai­dī­tās jau­nās krāsns uz­stā­dī­ša­nas.

"Narvesen" atkal uzvar

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kon­kur­sa Lat­vi­jas la­bā­kais tir­go­tājs 2010 uz­va­rē­tā­ja ti­tuls pie­šķirts arī SIA Nar­ve­sen Bal­ti­ja vei­ka­lam Val­mie­rā, Rī­gas ie­lā 4. At­kār­to­ta uz­va­ra pēc 2008. ga­da lie­ci­na par aug­stu ap­kal­po­ša­nas kul­tū­ru. Kā tas iz­do­das? Stās­ta vei­ka­la va­dī­tā­ja Inita Kociņa.

Galdniecība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ga­tis Vē­ve­ris dzi­mis un au­dzis Nauk­šē­nos, pēc 9. kla­ses mā­cī­jies Rī­gas amat­nie­cī­bas vi­dus­sko­lā par sti­la mē­be­ļu iz­ga­ta­vo­tā­ju un sā­cis strā­dāt kā­dā gald­nie­cī­bā Rī­gā. Vē­lāk viņš at­grie­zies dzim­ta­jā pu­sē un no­di­bi­nā­jis sa­vu SIA «We­ga».

Piedāvā skolēnu mācību uzņēmumi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu Va­len­tīn­die­nai vel­tī­ta­jā sko­lē­nu mā­cī­bu uz­ņē­mu­mu (SMU) dā­va­nu tir­dzi­ņā pie­da­lī­jās 21 SMU no Val­mie­ras, Cē­sīm, Lim­ba­žiem un Ma­do­nas.

Soli pa priekšu gadalaikiem, svētkiem un tautas tradīcijām

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Pres­tižā kon­kur­sa Lat­vi­jas la­bā­kais tir­go­tājs 2010 uz­va­rē­tā­ja ti­tuls ti­cis SIA Val­rek vai­rum­tirdz­nie­cī­bas bā­zei Val­mie­rā, bet lau­re­ā­ta gods — SIA Val­rek saim­nie­cī­bas pre­ču vei­ka­liem Stren­čos, Rū­jie­nā un Val­mie­rā. Pie­dā­vā­jam sa­ru­nu ar SIA Val­rek īpaš­nie­ku, uz­ņē­mē­ju Jāni Lilienfeldu.

SIA Madis: dzīvojam no uzkrājumiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nu jau trīs ga­di, kopš būv­fir­mas Ma­dis ra­žo­ša­nas bā­ze at­ro­das Val­mie­rā, Lie­pu ie­lā 9, tā­pēc zi­nā­mā mē­rā šī in­ter­vi­ja ar uz­ņē­mu­ma va­dī­tā­ju ir vai­rā­ku dar­ba ga­du kop­sa­vil­kums. SIA Ma­dis val­des priekš­sē­dē­tājs Visvaldis Barons stās­ta:

Ekonomikas ministra redzējums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­sen Val­mie­rā vie­so­jās un ra­žo­ša­nas uz­ņē­mu­mus Val­mie­ras stik­la šķied­ra un Val­pro ap­mek­lē­ja eko­no­mi­kas mi­nistrs Artis Kampars. Lūk, vi­ņa skats uz valsts eko­no­mi­kā no­tie­ko­šo.

Valmiermuiža un gastronomiskais tūrisms

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mier­mui­žas alus da­rī­ta­vas saim­nieks Aigars Ruņģis stās­ta par tū­ris­mu, pre­cī­zāk, par tā gas­tro­no­mis­ko ie­vir­zi, ku­rā sa­va vie­ta ir arī Val­mier­mui­žai un tās vār­dā no­sauk­ta­jam alum.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri