21. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Matīss, Modris, Mariss

Ekonomika

Esmu optimiste

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā sa­ka Daiga Sprice, kas ko­pā ar vī­ru Ai­nā­ru saim­nie­ko Skaņ­kal­nes pa­gas­ta Vēr­ma­ņos. De­viņ­des­mi­to ga­du vi­dū ģi­me­ne mek­lē­ju­si ie­spē­ju pār­cel­ties no trīs­is­ta­bu dzī­vok­ļa uz lau­ku mā­ju un at­ra­du­si skais­tu vie­tu ne­tā­lu no Sa­la­cas. Dai­ga at­ce­ras, ka to­laik abiem ar vī­ru bi­ju­si lie­la ap­ņē­mī­ba saim­nie­kot lau­kos, to­mēr sā­ku­mā gā­jis grū­ti, jo bi­ju­si ne­zi­ņa un ne­dro­šī­ba.

Balva par jauno vecā vietā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Konkurence maizes tirgū ir liela. Tāpēc katrs maizes ražotājs cenšas noturēties, lai pastāvētu, attīstītos un izdabātu savam pircējam. Arī par to sarunā ar SIA "Liepkalni" mārketinga vadītāju Ievu Zariņu.

Ar divdesmit gadu pieredzi konsultāciju biznesā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA «Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs» ir paplašinājusi savas darbības jomas. LLKC divdesmit gadu pieredze ļauj apmierināt gan mazu, gan lielu lauku uzņēmēju dažādās vēlmes. Klientu augstās prasības liek centra speciālistiem nepārtraukti papildināt zināšanas un gūt jaunu pieredzi.

Zelta oliņa un pāris vanckaru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā, po­lā­ri uz­skai­tot īpa­šās veik­smes un ne­veik­smes, var tē­lai­ni rak­stu­rot Val­mie­ras biz­ne­sa ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­ra (VBII) pir­ma­jos trīs dar­bī­bas ga­dos ie­spē­to, un tas no­teik­ti nav maz. Jau­no uz­ņē­mu­mu at­bal­stī­ša­nas pro­cess jeb in­ku­bē­ša­na ir ga­na sa­rež­ģīts, at­zīst VBII pro­jek­tu va­dī­tā­ja Elīna LEIMANE-DUKSE.

Latvijas pasta lēmums — pāragrs un nekorekts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mū­su abo­nen­ti ne­būs zau­dē­tā­ji; laik­raksts iz­nāks čet­ras rei­zes ne­dē­ļā

- Jā­cī­nās! Laik­rak­stiem jā­iz­nāk arī sest­die­nās!

- Re­ģi­o­nā­la­jiem me­di­jiem jā­aiz­stāv sa­vas in­te­re­ses, Pas­tam jā­sa­gla­bā tā­da pas­ta pie­gā­des kār­tī­ba, kā­da pa­re­dzē­ta par 2011. ga­du no­slēg­ta­jā lī­gu­mā.

- Esam sa­šu­tu­ši par pas­ta rī­cī­bu un esam par to, ka jā­tur­pi­na cī­nī­ties.

- Laik­rak­stu iz­nāk­ša­nas die­nu mai­ņa ne­ga­tī­vi ie­tek­mēs sa­bied­ris­ko do­mu, kā arī vi­su ma­su me­di­ju tir­gu. Vis­lie­lā­kie zau­dē­tā­ji būs re­ģi­o­nā­lie me­di­ji.

- Ja Lat­vi­jas pasts se­vi uz­ska­ta par god­prā­tī­gu pre­ses iz­de­vē­ju sa­dar­bī­bas part­ne­ri, tad tas ne­drīkst vien­pu­sī­gi pie­ņemt lē­mu­mu, kas iz­de­vēj­sa­bied­rī­bām nes lie­lus ne­kom­pen­sē­ja­mus ma­te­ri­ā­los zau­dē­ju­mus.

Lai lauksaimniecības zemes neslīktu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tre­šo ga­du valsts me­li­o­rā­ci­jas sis­tē­mas ir valsts SIA Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas ne­kus­ta­mie īpa­šu­mi pār­rau­dzī­bā. Par pa­veik­to stās­ta Vid­ze­mes re­ģi­o­na me­li­o­rā­ci­jas no­da­ļas Val­mie­ras sek­to­ra va­dī­tā­ja Ludmila BEMBERE.

Ķīnietis ir čakls

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ak­ci­ju sa­bied­rī­bas «Val­mie­ras piens» val­des priekš­sē­dē­tājs Ro­lands Gul­bis ap­mek­lē­ja Ķī­nu uz­ņē­mē­ju de­le­gā­ci­jā ko­pā ar Lat­vi­jas Valsts pre­zi­den­tu Val­di Zat­le­ru Vis­pa­sau­les iz­stā­des lai­kā. Tur­klāt viņš bi­jis vie­nī­gais mū­su pār­ti­kas no­za­res pār­stā­vis di­vos uz­ņē­mē­ju fo­ru­mos Šan­ha­jā un Šen­ja­nā ap­mē­ram 300 Ķī­nas uz­ņē­mē­ju un pā­ri par 20 Lat­vi­jas ko­lē­ģu pul­kā.

Augt gatavi 14 "cālēni"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

22. oktobrī Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatorā notika pēc kārtas jau septītā un šogad pēdējā biznesa ideju izvērtēšanas komisijas sēde. Pavisam pretendenti uz atbalstu piedāvāja 21 biznesa ideju — 19 darbībai Valmierā un pa vienai Valkā un Gulbenē.

Audzēt industriālās kaņepes? Un kāpēc ne!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šis Lat­vi­jā sa­vā zi­ņā ir pa­tei­cīgs laiks tiem, kas mek­lē jau­nas ide­jas krī­zes no­pli­ci­nā­tās valsts taut­saim­nie­cī­bas at­tīs­tī­ša­nai un, at­ra­du­ši ko in­te­re­san­tu, ne­vis tur sa­vu sve­ci zem pū­ra, bet mek­lē do­mu­bied­rus sa­vām ie­ce­rēm.

Aiz loga savs «Animal Planet»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Maz­dār­zi­ņā, no ku­ra bi­ja jā­iet prom, iz­ra­ku sa­vus sva­rī­gā­kos au­gus. Ar stā­du mai­su un lāp­stu ie­ra­dos šeit. Do­mā­ju, no ku­ra stū­ra sākt stā­dīt. Par mā­ju to­reiz pirms pie­ciem ga­diem vēl ne­do­mā­jām. Gri­bē­jās sa­vu dār­zu, var­būt arī pir­ti­ņu,— sa­vos «Val­di­ņos» Val­mie­ras pa­gas­tā stās­ta In­gu­na Vald­ma­ne. Pa­ma­zām ta­pu­si arī mā­ja.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri