22. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Maigurs, Mārica, Māris

Ekonomika

Apsekota lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jū­li­jā Mi­nis­tru ka­bi­ne­tā pie­ņē­ma no­tei­ku­mus par kār­tī­bu, kā­dā ap­se­ko un no­sa­ka ne­ap­strā­dā­tās lauk­saim­nie­cī­bā iz­man­to­ja­mās ze­mes (LIZ). Sa­ska­ņā ar to LAD spe­ci­ā­lis­ti ru­de­nī vi­sā val­stī vi­zu­ā­li ap­se­ko­ja ne­ap­strā­dā­tās LIZ un no­tei­ca ne­ap­strā­dā­tās pla­tī­bas. Par re­zul­tā­tiem mūs­pu­sē stās­ta Zie­meļ­vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lās lauk­saim­nie­cī­bas pār­val­des kon­tro­les un uz­rau­dzī­bas da­ļas va­dī­tā­ja viet­nie­ce Zenta Špate.

Rūjienā sakārtotas ūdenslietas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pilnīgi oficiāla informācija vēsta, ka Rūjienā pēc divarpus gadu darba noslēdzies vērienīgs ES līdzfinansēts ūdens un notekūdeņu sistēmu attīstības projekts "Rūjienas ūdenssaimniecības attīstība".

Rudens izstādē Ražots Latvijā 2010 redzēts un dzirdēts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­ne­dēļ Rī­gā, Skon­to hal­lē, no­ti­ka šo­gad jau ot­rā iz­stā­de - ga­da­tir­gus Ra­žots Lat­vi­jā 2010. Sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar pa­va­sa­ra iz­stā­di šo­reiz no­teik­ti bi­ja vai­rāk da­līb­nie­ku. Ja ir ko­rekts at­se­viš­ķā žur­nā­lā Ra­žots Lat­vi­jā pub­li­cē­tais uz­ņē­mu­mu, zem­nie­ku saim­nie­cī­bu un in­di­vi­du­ā­lo ko­mer­san­tu sa­raksts, ar lie­lā­ku vai ma­zā­ku sten­du vai kā ci­tā­di pa­snieg­tu va­rē­ju­mu tur vien­kop va­ja­dzē­ja būt 239 sa­vu ie­ce­ru re­a­li­zē­tā­jiem. Ma­nu­prāt, ša­jā sa­rež­ģī­ta­jā lai­kā tā ir vis­no­taļ at­zīs­ta­ma ak­ti­vi­tā­te. Kā jau vien­mēr, bi­ja gan tie, kas ne­laiž ga­rām ne­vie­nu lī­dzī­gu pa­sā­ku­mu, gan arī tie, kam ar sa­vu uz­ņē­mēj­dar­bī­bu tas bi­ja pir­mais iz­nā­ciens uz lie­lās ska­tu­ves.

Kāpostu neparedzamā uzvedība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Ar ķi­me­nī­ti un bur­kā­nu. Svai­gi, krauk­šķī­gi un smar­žī­gi — ne par skā­bu, ne par sal­du, — tik ap­te­tīt­lī­gu uz­sla­vu dzir­dē­ju par skā­bē­tiem kā­pos­tiem. Uz eti­ķe­tes esot no­rā­dīts, ka ga­ta­vo­ti Ren­cē­nos, Lie­pu ie­lā, fir­ma gan uz­rak­stā ne­esot pa­ma­nī­ta. Brau­cam lū­kot un de­gus­tēt.

Kad visur smaržo piparkūkas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­at­kār­to­ja­mais pi­par­kū­ku aro­māts mums nāk lī­dzi no bēr­nī­bas, tā­dēļ ga­da gai­šā­kie, gai­dī­tā­kie svēt­ki dau­dziem nav ie­do­mā­ja­mi bez brū­ni krauk­šķī­ga­jām sir­sni­ņām, zvaig­znī­tēm un mē­nes­ti­ņiem. Ra­žot­nēs, kur tos pa­ra­lē­li ik­die­nas pro­duk­ci­jai cep tirdz­nie­cī­bai, nu ie­stā­jies ga­da in­ten­sī­vā­kais dar­ba ritms. Tāds tas ir arī SIA Maiz­nī­ca Ie­va ra­žot­nēs.

Šanhajas "Expo" gūtās mācības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Open Smart Lunch lek­ci­ju cik­lā va­kar Vid­ze­mes Augst­sko­lā uz­ņē­mu­ma Aero­di­um pār­stā­vis ANSIS EGLE stu­den­tiem stās­tī­ja par pie­dzī­vo­to Ex­po iz­stā­dē Šan­ha­jā. Stu­den­tiem bi­ja ie­spē­ja uz­zi­nāt par rai­ba­jiem sa­ga­ta­vo­ša­nās dar­biem, kā arī dzir­dēt po­zi­tī­vus un aiz­rau­jo­šus stās­tus, kā Lat­vi­ja se­vi po­zi­ci­o­nē­ju­si pa­sau­lē.

Ekonomikā atgriežas līdzsvars II

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­bei­gums

Uz Lies­mas jau­tā­ju­miem at­bild viens no zi­nī­gā­ka­jiem paš­mā­ju eko­no­mi­kas pro­fe­si­o­nā­ļiem — Nor­dea ban­kas ve­cā­kais eko­no­mists Andris Strazds.

Piena cena nekrītas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Šis gads,— se­ci­na «Val­mie­ras pie­na» val­des priekš­sē­dē­tājs Ro­lands Gul­bis,— ir lab­vē­līgs pie­na ra­žo­tā­jam. Pro­tams, kāds var vē­lē­ties ren­ta­bi­li­tā­ti pā­ri 50 pro­cen­tiem, bet par to, ka piens nes peļ­ņu, prie­cā­ja­mies vi­si. Va­sa­rā pie­na ce­nas ne­no­kri­tās, tās ir kriet­ni virs paš­iz­mak­sas.

Bioloģisko kartupeļu pārstrāde cietē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Cie­te kā sa­stāv­da­ļa ir bū­tis­ka dau­dzu pro­duk­tu ra­žo­ša­nā, un līdz ar to nav pa­ma­ta uz­trau­ku­mam, ka šis pro­dukts va­rē­tu kļūt ma­zāk pie­pra­sīts, glu­ži ot­rā­di — pa­sau­lē pie­pra­sī­jums pēc bio­lo­ģis­kās pro­duk­ci­jas pie­aug, jo ir no­teik­tas stin­gras pra­sī­bas vi­siem bio­lo­ģis­ki ra­žo­tiem pro­duk­tiem — arī lie­lā­ka­jai da­ļai (95 %) to sa­stāv­da­ļu ir jā­būt bio­lo­ģis­ki ra­žo­tām. Pa­lie­li­nās va­ja­dzī­ba arī pēc bio­lo­ģis­kās cie­tes.

Ekonomikā atgriežas līdzsvars I

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­bai­dos no­saukt sa­vu sa­ru­nu bied­ru — Nor­dea ban­kas (Nor­dea Bank Fin­land Plc Lat­vi­jas fi­li­ā­les) ve­cā­ko eko­no­mis­tu An­dri Straz­du — par vie­nu no Lat­vi­jas eko­no­mi­kā paš­laik kom­pe­ten­tā­ka­jiem eks­per­tiem. Pirms pus­ot­ra ga­da vi­ņa uz­stā­ša­nos Lat­vi­jas uz­ņē­mē­ju fo­ru­mā Arē­nā Rī­ga di­vos tur­pi­nā­ju­mos at­ļā­vos at­re­fe­rēt arī Lies­mā — kā Lat­vi­jas eko­no­mi­kas krī­zes īso kur­su I un II. Viņ­ne­dēļ man bi­ja ie­spē­ja zi­nā­mā mē­rā tur­pi­nāt šo ne­klā­tie­nē sāk­to dia­lo­gu, tie­sa, jau klā­tie­nē Val­mie­rā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri