17. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Artis, Artūrs

Ekonomika

Pašmāju ražojums godā celts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tra­di­ci­o­nā­la­jā amat­nie­ku tir­dzi­ņā Rū­jie­nā 23. jū­ni­jā kā ik ga­du Jā­ņu sie­ru mā­cīs ga­ta­vot un pie­dā­vās no­gar­šot Je­ru pa­gas­ta bio­lo­ģis­kās zem­nie­ku saim­nie­cī­bas Aru­mi saim­nie­ce INETA BOLE. De­vos cie­mos, lai uz­zi­nā­tu, kā top tra­di­ci­o­nā­lais Jā­ņu gar­dums, to­mēr mū­su sa­ru­na iz­vēr­tās daudz pla­šā­ka.

Jāgrib un jāvar

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nu jau sep­tī­tais gads, kopš SIA Val­mie­ras mē­be­les ra­žo­ša­nas di­rek­tors, kur­zem­nieks Artis Petrovics strā­dā Val­mie­rā. Iz­rā­dās, sa­prā­tī­gi saim­nie­ko­jot, arī krī­zes laiks ti­kai ne­daudz pie­brem­zē­jis mē­beļ­nie­ku at­tīs­tī­bu.

Vēl viens lielveikals Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē Val­mie­rā pie au­to­os­tas dur­vis vē­ra liel­vei­kals Ri­mi. Pil­sē­tā jau ir viens Ri­mi pār­stā­vis — ze­mo ce­nu vei­kals Su­per­net­to, kas ie­gu­vis po­pu­la­ri­tā­ti, un arī jau­na­jam tirdz­nie­cī­bas cen­tram no­teik­ti būs sa­vi pir­cē­ji.

Pēc siena taps spēka barība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā zem­nie­ku saim­nie­cī­bā «Ka­lē­ji­ņi», Bil­skas pa­gas­tā, Smil­te­nes no­va­dā, no­ti­ka fir­mas «Ag­re­ra» or­ga­ni­zē­tais se­mi­nārs «Spēk­ba­rī­bas die­na». Da­žā­das grau­du pār­strā­des ie­kār­tas de­mon­strē­ja fir­mas «Gru­ber» pār­stā­vis mon­tā­žas uz­ņē­mums «Vē­jiņš un part­ne­ri». Spēk­ba­rī­bas izej­vie­las rak­stu­ro­ja un pa­rau­gus de­mon­strē­ja fir­mas «Ag­re­ra» spe­ci­ā­lis­ti.

VSŠ atver durvis savējiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­ne­dēļ a/s Val­mie­ras stik­la šķied­ra pir­mo rei­zi or­ga­ni­zē at­vēr­to dur­vju die­nas dar­bi­nie­ku ģi­me­nēm, mī­ļi ai­ci­nā­ti vi­si uz­ņē­mu­ma dar­bi­nie­ku ra­di­nie­ki, arī bēr­ni.

Uzņēmējiem jākļūst vienotākiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Val­mie­ras biz­ne­sa un ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­ra kon­fe­ren­ču zā­lē Lat­vi­jas Dar­ba de­vē­ju kon­fe­de­rā­ci­jas pār­stāv­ji Vid­ze­mes re­ģi­o­na uz­ņē­mē­jus - dar­ba de­vē­jus ie­pa­zīs­ti­nā­ja ar so­ci­ā­lā dia­lo­ga at­tīs­tī­bu re­ģi­o­nā un ap­bal­vo­ja dar­ba de­vē­jus - la­bā­kos ilgt­spē­jas in­dek­sa da­līb­nie­kus.

Laukakmeņu pārvērtības Dīķeru kaltē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA Rūj­ak­mens šo­gad ap­ri­tēs pie­ci ga­di. Ne­lie­lā uz­ņē­mu­ma ra­žot­ne at­ro­das skais­tā vie­tā — Nauk­šē­nu no­va­da Dī­ķe­ros, bi­ju­šās mui­žas saim­nie­cī­bas ēkā. Va­re­no lauk­ak­mens ēku sa­vu­laik cē­lu­ši pras­mī­gi meis­ta­ri. Pēc ga­du sim­tiem šai pa­šā vie­tā at­kal strā­dā ak­mens ap­strā­des meis­ta­ri.

Kāds ir šis biz­ness? Stās­ta SIA Rūj­ak­mens val­des priekš­sē­dē­tājs Kaspars Apšs.

Ūdensbumbas nevajag

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

«Vī­to­li­ņu» tī­ru­mā Kau­gu­ru pa­gas­tā stār­ķu uz­rau­dzī­bā rau­jas skāb­sie­na ga­ta­vo­tā­ji. No ap­žu­vu­šā vā­la (va­kar pļauts) tiek sa­vel­ti ri­tu­ļi, ko žig­li vien sa­tin spe­ci­ā­la­jā plē­vē... Rin­do­jas kā bal­tas mil­zu olas.

Pieteikums lielražošanai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gads tu­vo­jas sa­vam aug­stā­ka­jam pun­ktam — va­sa­ras saul­grie­žiem. Da­bā do­mi­nē za­ļā krā­sa, un do­mas tā vien skrien uz at­va­ļi­nā­ju­ma pu­si. Bet lau­kos lai­ku sev iz­brī­vēt var ti­kai tad, kad vi­si dar­bi ap­da­rī­ti. Tie­sa, tas iz­klau­sās ne­re­ā­li.

Līdumnieki savos «Rudzīšos»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā­lāk aiz­braukt ne­var — ceļš bei­dzas «Ru­dzī­šos», Ma­tī­šu pa­gas­tā Bras­la­vas pu­sē. Kad Mudīte un Arturs Rudzīši ie­gā­dā­ju­šies te ze­mi sa­vai amat­nie­ku (Ar­turs ir dip­lo­mēts gald­nieks) saim­nie­cī­bai, bi­ju­šas vien me­li­o­rā­ci­jā sa­stum­tas mil­zu kau­dzes ar krū­miem un brik­šņiem, īsts čūs­ku­lājs.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri