15. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Undīne, Leopolds, Unda

Ekonomika

Veikals kā glābiņš

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vei­kals «Ga­ļas nams» Sta­ci­jas ie­lā, Val­mie­rā, pir­cē­jus ai­ci­na kopš pēr­nā ru­dens.

Jauns vei­kals, kad pir­cē­jiem ma­ki tik plā­ni, dau­dziem ir mīk­la: kā­pēc? Arī par to mū­su sa­ru­nā ar «Ga­ļas na­ma» saim­nie­ku Aini Ieviņu.

Par labu un godīgu pārtiku

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar­vien vai­rāk lauk­saim­nie­cis­kās pro­duk­ci­jas ra­žo­tā­ju un pār­strā­dā­tā­ju ne ti­kai vār­dos, bet arī dar­bos strik­ti ie­stā­jas par kva­li­ta­tī­vu un go­dī­gu pār­ti­ku. Tie­sa, starp šā­du pro­duk­ci­ju un vār­du «lē­ti» nav lie­ka­ma vien­lī­dzī­bas zī­me, tā­dēļ ro­das pro­blē­ma: vie­tē­jais ra­žo­tājs pār­sva­rā no vie­tē­jām izej­vie­lām spēj sa­ra­žot augst­vēr­tī­gu, da­bī­gu pro­duk­ci­ju — bet vai pir­cējs ir ga­tavs to pirkt? Par šo te­ma­tu ne­sen kā­dā ra­žot­nē ar tās īpaš­nie­ku un uz­ņē­mē­ju sa­nā­ca sa­ru­na, kas dau­dziem var likt aiz­do­mā­ties par sa­va pār­ti­kas gro­za sa­tu­ru.

Jaunais gads pārbauda izturību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Vinetas un Jāņa Pilsumu liel­saim­nie­cī­bu Jūr­nie­ki esam rak­stī­ju­ši vai­rāk­kārt, jo lauk­saim­nie­cis­kās ra­žo­ša­nas uz­ņē­mums kopš 1992. ga­da, kad Pil­su­mi Dik­ļu pa­gas­tā ie­gā­dā­ja Jūr­nie­kus, pie­dzī­vo­jis ap­brī­nas vēr­tu at­tīs­tī­bu no trim go­vīm un pā­ris cū­kām ma­zā kū­ti­ņā līdz vai­rāk ne­kā 1000 ap­saim­nie­ko­ja­miem hekt­āriem un prā­vu pie­na lo­pu ga­nām­pul­ku vai­rā­kās mo­der­nās fer­mās.

«Ceļmalās» Hercoga toles

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Burt­nie­ku no­va­da Ēve­les pa­gas­ta «Ceļ­ma­lās» au­dzē Si­men­tā­les ga­ļas šķir­nes lo­pus. Stās­ta «Ceļ­ma­lu» saim­nie­ce Burt­nie­ku no­va­da do­mes de­pu­tā­te Inese Gaumane.

Pagājušais gads lauksaimniecībā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zem­nie­ku sa­ei­mai ir savs vēr­tē­jums par 2010. ga­da ie­gu­vu­miem un zau­dē­ju­miem lauk­saim­nie­cī­bā.

Jauns vadītājs sāk jaunu gadu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir tik ne­pie­ras­ti vī­ru, ko vēl ne­sen bie­žāk vē­ro­jām TV re­por­tā­žās no Sa­ei­mas vai arī vie­tē­jās ak­ti­vi­tā­tēs go­da vie­sa sta­tu­sā te­ju kat­rā lie­lā­ka ob­jek­ta at­klā­ša­nā, ta­gad re­dzēt mūs­pu­sē lie­lā­kā pa­sa­žie­ru pār­va­dā­tā­ju uz­ņē­mu­ma va­dī­tā­ja krēs­lā. Kopš pēr­nā ga­da 6. de­cem­bra OSKARS SPURDZIŅŠ ir SIA VTU Val­mie­ra val­des priekš­sē­dis, ga­tavs jau­na­jā dar­ba vie­tā likt lie­tā sa­vu dzī­ves pie­re­dzi.

Vieta, kur šķilties zelta oliņām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­tie­sī­bā Val­mie­ras biz­ne­sa ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­ra (VBII) jau­nās ēkas no­do­ša­na eks­plu­a­tā­ci­jā šo­gad bi­ja pat sva­rī­gā­ka par jau­no pil­sē­tas pa­mat­sko­lu. Lai­kā, kad de­mo­grā­fis­kā krī­ze sa­vi­ju­sies ko­pā ar eko­no­mis­ko, kad pil­sē­tā sko­lu ēkas īs­ti nav no­slo­go­tas un tā­pēc brīv­prā­tī­gi pie­spie­du kār­tā paš­val­dī­bas kon­so­li­dē­tas, var­būt... Bet, lai nu pa­liek — ir la­ba arī jau­na sko­la. To­mēr stra­tē­ģis­ki sva­rī­gāks, ma­nu­prāt, ir VBII, kur dzimst, iz­aug un do­das tau­tās jau­ni uz­ņē­mē­ji, t. i., dar­ba vie­tu ra­dī­tā­ji un arī no­dok­ļu mak­sā­tā­ji. Ka­mēr Lat­vi­jā ik die­nu tē­rē­jam pā­ris mil­jo­nu vai­rāk ne­kā no­pel­nām, nav sva­rī­gā­kas mi­si­jas par jau­nu ra­žo­tā­ju un pel­nī­tā­ju sa­ga­ta­vo­ša­nu.

Atkal ir restorāns "Gauja"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau mē­ne­si Val­mie­rā, ga­le­ri­jā Val­le­ta, ap­mek­lē­tā­jiem gar­dus ēdie­nus ko­pā ar eks­klu­zī­vu pil­sē­tas pa­no­rā­mu pa­sniedz res­to­rā­na Gau­ja pro­fe­si­o­nā­lā pa­vā­ru un ofi­ci­an­tu ko­man­da. Res­to­rā­nu, ra­dot as­to­ņas jau­nas dar­ba vie­tas, at­klā­ja vie­tē­jā uz­ņē­mē­ja Lija Buka, vi­ņai ir uz­ņē­mēj­dar­bī­bas pie­re­dze zoo­pre­ču ma­zum­tirdz­nie­cī­bā un vai­rum­tirdz­nie­cī­bā, bet so­lis ēdi­nā­ša­nas biz­ne­sā ir jauns iz­ai­ci­nā­jums.

Rūjieniešu plānos — koģenerācijas stacija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kaut arī Rū­jie­nā cen­tra­li­zē­tās ap­ku­res ta­rifs nav mai­nīts kopš 2008. ga­da 1. jan­vā­ra, tas ne­būt ne­no­zī­mē, ka sil­tum­ap­gā­des at­tīs­tī­ba stāv uz vie­tas. Par si­tu­ā­ci­ju un jau­nām ide­jām stās­ta SIA Rū­jie­nas sil­tums val­des lo­cek­lis Indulis Āboltiņš.

Pievilcīgais veiksmes «Labirints»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Eko­no­mi­kas mi­nis­tri­jas un Lat­vi­jas in­ves­tī­ci­ju un at­tīs­tī­bas aģen­tū­ras kon­kur­sa «Eks­por­ta un ino­vā­ci­jas bal­va 2010» lau­re­ā­tos šo­gad at­kal ir ro­ta­ļu ra­žo­tājs no Ren­cē­nu pa­gas­ta «Va­ris Toys» kon­kur­sa jau­na­jā ka­te­go­ri­jā «Rūp­nie­cis­kais di­zains», kur tiek vēr­tēts, kā rūp­nie­cis­kais di­zains sek­mē­jis kon­ku­rēt­spē­ju. Ren­cē­nie­šiem tā ir ko­ka ro­taļ­lie­ta «La­bi­rints» — bum­bi­ņu skrē­jie­na tra­se. Šī ro­taļ­lie­ta sniedz bēr­nam mil­zu ie­spē­jas ik rei­zi vei­dot at­šķi­rī­gu tra­si, lie­kot lie­tā sa­vu iz­do­mu un fan­tā­zi­ju.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri